AÖF 1.Sınıf Davranış Bilimlerine Giriş Bütünleme 2

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bölümünden AÖF 1.Sınıf Davranış Bilimlerine Giriş Bütünleme 2 ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  gökçe34
  Özel Üye
  Reklam

  AÖF 1.Sınıf Davranış Bilimlerine Giriş Bütünleme 2

  Reklam  AÖF 1.Sınıf Davranış Bilimlerine Giriş Bütünleme 2

  Forum Alev
  1. Bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılan bilimsel yöntemle saptanmış bilgilerden oluşan, iç tutarlılığı olan açıklama biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yöntem

  B) Araştırma

  C) Deney gözlem

  D) Kuram

  E) Önerme  2. Sosyolojide Sosyal Darwinizm görüşünü öne sürerek, toplumun belir-lenmiş kanunlar çerçevesinde işlendiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Herbert Spencer

  B) Stuart Mill

  C) Max Weber

  D) John Dewey

  E) John Locke  3. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

  A) Kültür toplumsal bir üründür

  B) Kültür öğrenilerek edinilir

  C) Kültür bir toplumda yaşayanların öğ-rendikleri ve paylaştıkları her şeyi kap-sar

  D) Kültür dünyadaki tek evrensel üründür

  E) Her toplum kendine özgü bir kültüre sahiptir  4. Bireyin içinde bulunduğu kültürünü öğrenmesi süresine ne denir?

  A) Kişilik süreci

  B) Toplumsallaşma

  C) Beceri kazanma

  D) Grup bilinci süreci

  E) Norm süresi

  5. Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin temel amaçlarından biri değil-dir?

  A) Kontrol

  B) Betimleme

  C) Yordama

  D) Genelleme

  E) Açıklama

  6. Anne, baba, erkek çocuklarla, evlenmemiş kızlar ve evlenen oğlunun eş ve çocuklarından oluşan, otoritenin en yaşlı erkekte olduğu aile biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kök ailesi

  B) Demokratik aile

  C) Birleşik aile

  D) Ana ailesi

  E) Çekirdek aile

  7. Marksist kurama göre bir toplumdaki haksızlık ve eşitsizliğin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsanlara verilen farklı ödüller

  B) Fakirleşme süreci

  C) Otoritenin adil olmayan dağılımı

  D) Özel mülkiyet

  E) Burjuvazi ve proletarya çelişkisi

  8. Bir organizmada yer alan ve bu organizma tarafından yapılan her türlü eyleme psikolojide ne ad verilir?

  A) Güç

  B) Dürtü

  C) Heyecan

  D) Davranış

  E) Açıklama

  9. Döllenmeden ölüme kadar uzanan boyutu içinde, organizmada görülen düzenli ve birbirini izleyen değişiklikleri inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

  A) Sosyal psikoloji

  B) Klinik psikoloji

  C) Eğitim psikolojisi

  D) Uygulamalı psikoloji

  E) Gelişim psikolojisi  10. Erik Eriksonun dönemleri, Freudun psiko....üel gelişim dönemlerini temel olarak almıştır. Bunun yanısıra Eriksonun öncelikle vurguladığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gelişim dönemlerinin hayatın sonuna kadar incelemesi

  B) Psikonalizmin temel olarak alınması

  C) Her dönemin ondan önceki dönemlere dayalı olması

  D) Sosyal etkenlerin önemi

  E) Genetik etkenlerin önemi

  11. Fizyolojik bir ihtiyacın neden olduğu rahatsızlık ve gerginlik gibi psikolojik sonuca ne denir?

  A) Uyarıcı

  B) Dürtü

  C) Davranış

  D) İhtiyaç

  E) Güdü

  12. Nedeni belli olmayan korkulara ne ad verilir?

  A) Duygu

  B) Güdü

  C) Dürtü

  D) Öfke

  E) Kaygi  13. Duyu organları tarafından kaydedilen uyarıcıların beyin tarafından örgütlenip, yorumlanarak anlamlı bir hale ge-tirilmesine ne denir?

  A) Duyum

  B) Güdü

  C) Dürtü

  D) Duygu

  E) Algı  14. Aşağıdakilerden hangisi monoküler ipuçlarından biri değildir?

  A) Gölgeler

  B) Araya girme

  C) Konverjans

  D) Açıklık

  E) Göreli yükseklik  15. Yaşantılar yoluyla davranışlarda meydana gelen uzun süreli olan değişiklik-lere ne ad verilir?

  A) Öğrenme

  B) Algı

  C) Seçicilik

  D) Eğitim

  E) Öğretim  16. Bir davranış, ortamda bulunan ve organizma açısından itici, nahoş bir nitelik taşıyan bir uyarıcıyı ortadan kaldırır ve bu davranışın gelecekte tekrarlanma olasılığı artarsa� bu işleme ne denir?

  A) Olumlu pekiştirme

  B) Olumsuz pekiştirme

  C) Ceza

  D) Ayırdedici uyarıcı

  E) Genelleme  17. Duygu, düşünce bakımından bireyin sahip olduğu özelliklerin tümüne birden ne denir?

  A) Uyarıcı

  B) Güdü

  C) Kalıtım

  D) Tutum

  E) Kişilik  18. Aşağıdakilerden hangisi projektif kişilik testlerinin temel özelliklerinden biri değildir?

  A) Bütünlüğün kaybı ve bilişlere verilen önem giderek artış gösterir

  B) Uyarıcılar tam olarak belirlenmiştir

  C) Kişinin bütünün değerlendirilmesi amaçlanmıştır

  D) Yanıt özgürlüğü vardır

  E) Yanıtların istatistiksel analizi çok zordur

  19. Aşağıdaki kişilik psikologlarından hangisi temel kaygı kavramını ifade etmiştir?

  A) Freud

  B) Adler

  C) Horney

  D) Fromn

  E) Sullivan

  20. Aşağıdakilerden hangisi tutum değişmesinde etkili olabilecek bilgi kaynağına ait özelliklerden biri değildir?

  A) Bilgi kaynağının seçilen biri olması

  B) Bilginin uzman bir kişi tarafından veril-mesi

  C) Bilgi kaynağının güvenilir olması

  D) Kaynakla hedef arasında benzerlik ol-ması

  E) Bilgi kaynağının sevilen biri olması

  21. Parlak bir rengin algılanma olasılığının donuk bir renkten daha fazla olması dikkati belirleyen etmenlerden hangisi ile açıklanabilir?

  A) Hareket

  B) Kontrast

  C) Şiddet

  D) Tekrar

  E) Öğrenme  22. Zenci bebekler arasında duran beyaz bebeğin algılanma olasılığı zenci bebeklere göre daha yüksektir. Bu durum dikkati belirleyen uyarıcı yapısıyla ilgili etmenlerden hangisiyle ilişkilidir?

  A) Beklentiler

  B) Büyüklük

  C) Tekrar

  D) Gariplik

  E) Kontrast

  23. Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı yapısına ilişkin etkenlerden biri değildir?

  A) Büyüklük

  B) Şiddet

  C) Yenilik

  D) Hareket

  E) Öğrenme

  24. Bir tehlike anında göz bebeklerimizin büyümeye başlaması hangi sinir sisteminin uyarılmasıyla oluşmaktadır?

  A) Organik sinir sistemi

  B) Somatik sinir sistemi

  C) Merkezi sinir sistemi

  D) Sempatik sinir sistemi

  E) Parasempatik sinir sistemi

  25. Lokantadan gelen güzel yemek kokuları bizlerde açlık duygusu uyandırır� psikolojide bu konunun ifade ettiği kavrama ne ad verilir?

  A) Duyum

  B) Özendirici

  C) İhtiyaç

  D) Algı

  E) Dürtü  26. Aşağıdakilerden hangisi kısmen uzun süreli duygusal gerilimlerden kay-naklanan fiziksel rahatsızlılara verilen addır?

  A) Biyolojik rahatsızlıklar

  B) Psikolojik rahatsızlıklar

  C) Fizyolojik rahatsızlıklar

  D) Kalıtımsal rahatsızlıklar

  E) Psikosomatik rahatsızlıklar  27. Psikoloji biliminin alt dallarından hangisi bireylerin davranışlarının sosyal ortamdan nasıl etkilendiği ve bireylerin sosyal ortamı nasıl değiştirmeye çalıştığını inceler?

  A) Gelişim psikolojisi

  B) Sosyal psikoloji

  C) Deneysel psikoloji

  D) Uygulamalı psikoloji

  E) Psikometrik psikoloji  28. Bir siyasi partinin ülkeyi en iyi idare edecek parti olduğuna inanan, bu partiyi seven ve seçimlerde bu partiye oy veren bireyin tutumu, tutumların hangi özelliğiyle ile ilgilidir?

  A) Tutumun bileşenler arası tutarlılığı

  B) Tutumun kuvvet derecesi

  C) Tutumun karmaşıklığı

  D) Tutumun ölçülebilirliği

  E) Tutumun güvenirliliği  29. Çocuğun dünyayı anlamak için sembolik düşünceyi kullanmaya başladığı döneme ne ad verilir?

  A) İşlem-öncesi dönem

  B) Somut-işlemsel dönem

  C) Formel-işlemsel dönem

  D) Duyusal-motor dönem

  E) Bilişsel-gelişimsel dönem

  30. Bireylerin gruplar halinde ya da grup içinde çalışırken tek başlarına oldukları durumlara göre daha az çaba harcamaları grubun birey üzerindeki hangi etkisinin olduğunu gösterir?

  A) Sosyal hızlandırma

  B) Sosyal ketvurma

  C) Tanık etkisi

  D) Uçlara kayma

  E) Özdenetimin ortadan kalkması  1. D -
  2. A -
  3. D -
  4. B -
  5. D -
  6. A -
  7. D -
  8. D -
  9. E -
  10. D -
  11. B -
  12. E -
  13. E -
  14. C -
  15. A -
  16. B -
  17. E -
  18. B -
  19. C -
  20. A -
  21. C -
  22. E -
  23. E -
  24. D -
  25. B -
  26. E -
  27. B -
  28. A -
  29. A -
  30. B - 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: AÖF 1.Sınıf Davranış Bilimlerine Giriş Bütünleme 2

  Reklam  İnsanların davranış şekilleri bir bilim olarak ele alınmaktadır.Neden niçin ve nasıl sorularına cevaplar aranmaktadır.+ Yorum Gönder
işletme 1.sınıf davranış bilimleri bütünleme soruları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi