Allah'ü Tealanın Esma-ı Husnasına Tealluk Eden Bahisler

+ Yorum Gönder
İslami Resimler ve Allah - Muhammed Yazılı Resimler Bölümünden Allah'ü Tealanın Esma-ı Husnasına Tealluk Eden Bahisler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  NURAN58
  Üye
  Reklam

  Allah'ü Tealanın Esma-ı Husnasına Tealluk Eden Bahisler

  Reklam  Allah'ü Tealanın Esma-ı Husnasına Tealluk Eden Bahisler

  Forum Alev


  1 - Doksan dokuz isme ziyade edilen bazı isimler :
  Allah'u tealânın bütün isimleri sadece varid olan doksan dokuz isimden ibaret değildir. Bundan başka hadislerde bazı isimler daha zikredilmiştir. Bir başka rivayette EL-HANNAN: Son derece şefkat ve merhametli, EL-MENMAN:Çok ve bol bol veren, EL-BEDIU: Yarattığı ile insanı hayrette bırakan, EL-MUĞÎSÜ: Yardımını esirgemeyen EL-KEFILÜ : Kefil olan, teahhüt eden. ZÜT-TÜLI: Kudret ve güç sahibi, ZÜL-MEÂRIC: Yüksek derecelerin sahibi, ZÜLFADLI:Fazilet sahibi, EL-HALLAKU: dilediğini dilediği anda var eden. diye geçmektedir. Peygamberimiz bu yukarıda saydığımız isim ve sıfatları da cenabı hakkin isimleri arasında zikretmiştir.
  Arabinin oğlu, Ebu Bekir, Tirmizi şerhinde bazı ilim ehlinden hikâye ederek derki, kitap (KUR'AN) ve sünnetten Allah'u tealânın isimlerinden olan bin isim toplanmıştır. EL-KASTUL MÜCERRET adlı kitabın sahibi böyle söylemektedir. ŞEKVANI de Tuhfetüz Zahirin isimli eserinde buna işaret etmiştir ve şöyle demiştir. "Zikr edilen hadislerde sayılmış ve toplanmış olan isimler bize kâfidir, yetişir."
  2 - Hadislerde bazı lafızlar daha varit olmuştur ki, bunlarda mecazi olara; Allah'u tealânın isimleridir. Bil ki bazı hadislerde geçen lafızlar vardır onlar da Allah'ın ismidir. Fakat konuluşunun aslı ve bulunduğu hal başka bir şeye delâlet eder. Yine bil ki, bu mecaz yolu iledir, hakikat ile değildir. Bir şeyi, kendisinden başka bir şeyle de isimlendirmek iki şey arasındaki alâkadan dolayıdır veya bazı bazitleri takdir etmek suretiyledir. Buna misâl Ebu Hureyre'nin Hz. Muhammed'den rivayet ettiği bir hadistir. Rasülullah bu hadisinde "dehre sövmeyiniz. Şüphesiz ki Allah dehrin taa kendisidir." Buyurdu. Bu hadisi Müslim rivayet etti. Hz. Aişe (R.A.)'nın rivayet ettiği bir hadiste de "Onu EL-ENÎN diye çağırınız zira ENİN Allah'ü tealâ'nın isimlerinden biridir. Hasta, onu zikrettiği zaman rahatlar." denilmektedir. Celâlüddin Es-Suyuti. Râfi'den rivayet ederek Cami Es-Sağır isimli eserinde zikrederek demiştir ki, bazı insanların hata ettiği gibi O, ne Müslim'in rivayet ettiği, ne de Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadislerdendir. Yine bu iki isim gibi bazı eserlerde Allah'u tealâya Ramazan ismi ıtlak olunmuştur. Başta da belirtildiği gibi bütün bunların zahiri mânâsı ve hakikata itlaki kasdedilmemektedir. Bilâkis birincisiyle kasdedilen mânâ şudur. Meselâ Allah'u tealâ dehrin (Zamanın) hadiseleri için bir müsebbiptir. öyle ise dehre herhangi bir şeyi nispet etmek ona sövmek ve zammetmek doğru değildir. (imamı Nevevi, Müslimin şerhinde şöyle söylemiştir. Hangi hadise olursa olsun sövmeyiniz. Zira sövdüğünüz zaman onu indiren ve onu yaratan faile küfrünüz Allah'u teala'yadır. Çünkü onu var eden ve indiren odur.Dehr ise hiç bir iş yapma gücü olmayan zamandan ibarettir. Bilâkis o da Allah'u tealâ'nın yarattığı bir varlıktan ibarettir.)
  İkinci hadisteki enin ise Allah'u tealâ'nın kahhâr sıfatının bir tecellisi ve eseridir. Hasta onu zikr ettiği zaman rahatlar
 2. 2
  NURAN58
  Üye

  --->: Allah'ü Tealanın Esma-ı Husnasına Tealluk Eden Bahisler

  Reklam  ALLAH'U TEALÂNIN ISIM VE SIFATLARI HAKKINDA DÜŞÜNMEK

  Bil ki, Allah'u tealâya şeriatın murat etmediği bir isim ve sıfatı, isim ve sıfat olarak koymamız, bize göre bütün kemâl ve olgunluğu ifade etse bile sahih olmaz, doğru değildir. Müslüman bilginlerinin hepsi bu görüştedir. Meselâ kâinatın en büyük mühendisidir dememiz, doğru değildir. Bütün varlıkların her halini idare eden genel Müdür diyemeyiz ve bu isim ve sıfatların ıstılahı olarak Allah'u tealâya verilmesini isteyemeyiz. Fakat insanları ona yaklaştırmak ve onun tasarruflarını açıklamak için cümlenin akışı bu yönden genişlerse bir beis yoktur. Zaten şanına lâyık olmayan bir isim ve sıfatla onu anmamak Hak tealâ'dan edebe daha lâyıktır.

  İSİMLERİN ÖZEL İSİM VE SIFAT OLUŞU HAKKINDA


  Şu geçen bütün isimler içinde zatı kutsiyeti için konulmuş olan tek bir özel isim vardır. O, da lafızların en azametlisi olan ALLAH'TIR, geri kalan hepsi, sıfat mânâsını taşır. Bunun için haberlerde, Allah lafzının müştak (türetilmiş) mi, yoksa gayri müştak (türetilmemiş) mi olduğu meselesi ihtilaf konusu olmuştur. Bu hususta araştırma yapmaya lüzum yoktur. O'nun, Allah'u talânın zatı için bir isim olduğunu bilmemiz kâfidir. Diğer isimler ise aslında isim değil birer sıfattırlar. Bu mevzuda bu kadarı yetişir.

  ALLAH'IN ESMA-I HÜSNASININ ÖZELLİKLERİ

  Bazıları Allah'u tealâ'nın isimlerinden olan her bir isim için veciz bir şekilde ifade edilen özellikler ve sırlar bulunduğunu söylerler. Bazıları da daha aşırı gider ve haddi aşarlar, şu iddiayı ileri sürerler. Her bir isim için ruhani bir hizmetçi vardır. Onu zikretmeye devam eden kimseye hizmet eder. Bu isimleri başkasına öğreten de böyledir. Bütün ilim sahiplerinin üstünde her şeyi bilen yüce bir kudret sahibi vardır, Allah'u tealâ'nın isimleri parlak birer lafızdır. Onlar diğer kelimelere nispetle daha faziletlidir. Onlarda bereket, zikrinde büyük bir sevap vardır ki, insan bilhassa kalp huzuru ile ve mânasını anlayarak Allah'u tealâ'yı zikre devam ettiği vakitte nefsi temizlenir, ruhu saflaşır. Allah'u tealâ'nın kitabında ve Hz. Muhammed'in sünnetinde murad edilmeyen hiç bir şeyi de zikrine ziyade etmez. Çünkü biz, Allah'ın (c.c)dininde aşırı gitmekten ve ona ilâve yapmaktan nehyedildik. Sadece bize bildirilen kadarıyla yetinmek ve kısaltmak kâfidir
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi