Türeyiş Destanı Türk Destanı

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Destanlar ve Efsaneler Bölümünden Türeyiş Destanı Türk Destanı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Türeyiş Destanı Türk Destanı

  Reklam  Türeyiş Destanı Türk Destanı

  Forum Alev
  Uygurlar, 300 senelik bir süre içinde, Göktürklerin hakimiyeti altında kaldıktan
  sonra. M.S. 744 de büyük bir imparatorluk kurmayı başarmışlardı. Uygur
  boylarının birçokları daha önceleri, Çin sınırlarında gezmişler ve ticaret
  hayatı ile meşgul olmuşlardı. Bu sebeple büyük dinleri öğrenmişler ve yabancı
  kültürlere oldukça ısınmışlardı. M.S. 763 senesinden sonra Uygurların, Mani
  dinini resmi din olarak aldıklarını görüyoruz. Mani adlı bir Hıristiyan
  papazının temsil ettiği bu din, kök itibarı ile Suriye'den geliyordu.
  Hıristiyanlık ile Museviliğin bir nevi karışımından doğmuştu. Suriye'den kovulan
  Mani, İran'a gelmiş ve orada birçok mürit edinerek ölmüştü.  Bu mezhep, Mani'nin ölümünden sonra, İran'da epey süre yaşamış ve eski İran
  dinlerinden de birçok unsurlar almıştı. Orta Asya'da ve Çin'de gezen Mani
  rahipleri, Uygurların Büyük Kağanı Böğü-Kağan'ı ziyaret etmişler ve bu yolla
  Türkler arasına Mani dinini sokmağı da başarmışlardı: "Bu sebeple Uygur
  çağındaki mitolojilerde, özellikle Önasya tesirlerini görmek mümkündür".
  Uygurların da kendilerine göre bir türeyiş efsaneleri vardır. Fakat Uygur
  türeyiş efsanesi, dış tesirler ne kadar kuvvetli olursa olsunlar, yine de eski
  Türk özelliklerini muhafaza edebiliyorlardı. Bu efsanenin metin ve açıklamaları
  "Türk mitolojisi" adlı eserde geniş olarak belirtilmiştir.  Uygurların Türeyişleri  Tola ile Şelenga, birleşir dökülürmüş,

  Suların kavşağında, bir ada görülürmüş.

  Adanın ortasında, bir tepe göğe ermiş,

  Tepenin tam üstünde, bir de kayın göğermiş.

  Gün olmuş zaman olmuş, bir ışık peyda olmuş,

  Işık gökten inince, kayın da nurla dolmuş,

  Ne zaman ki, gün batar, ışık gökten inermiş,

  Kayından sesler çıkar, herkes müzik dinlermiş.

  Bunu duyan Uygurlar, hep birden şaşırmışlar,

  Bu durumu görenler, aklını kaçırmışlar.

  On ay on gece kayın, ışık ile sarılmış,

  Bir gün tam şafakleyin, kayın birden yarılmış.

  Beş güzel çocuk çıkmış, kayının ortasından,

  Gözleri kamaştırmış, bakmışlar arkasından.

  Gün olmuş zaman olmuş, hepsi kocaman olmuş,

  Küçükleri "Böğü-Han", Uygurlara Han olmuş.  Türklere göre cennette, "Kutsal ağaç" ile bu ağacın kökünde bir "Ana-Tanrı"
  vardı. Efsanede bazı dış tesirler vardır. Fakat ana motifler, en eski Türk
  mitolojisinin özelliklerini taşırlar. Türklerde nehirlerin kavuştukları yerler,
  kutsal idiler. Tıpkı Oğuz destanında olduğu gibi burada da, "nehirlerin arasında
  kutsal bir adacık" görülmektedir. "Kayın ağacı", Türklerin kutsal ağaçlarından
  biri idi. Tanrı, kendi haberlerini, kayın ağacı yolu ile gönderirdi. Bu ağaç
  aynı zamanda, bütün insanlığın atası olan, bir "Kadın-Ana"yı da içinde saklardı.
  Dede Korkut kitabında da, şöyle deniyordu: "Başun ala bakar olsam, başsuz ağaç!
  Dibün ala bakar olsam, dipsüz ağaç!"  2. Kutsal ağaçlar ve Ana Tanrı "ANA-TANRI"  Eski Türklere göre, ağacın yalnız gövdesi ve yapraklar değil; kökleri de önemli
  idi. Çünkü "Dede Korkut" kitabında da dendiği gibi, onun kökleri dipsiz, yani,
  yer altı âleminin en derin noktalarına kadar gidiyor ve oralardan da haber
  getiriyordu. Gerçi Türklerin bu kutsal ağacı ile, Önasya mitolojisindeki "Tuba
  ağacı" arasında, bir ilgi de yok değildi. Ama, aralarındaki fark, çok büyüktü.
  Sibirya'da yaşayan Yakut Türklerinin efsanelerinde, böyle bir ağaç için, şöyle
  deniyordu:  Gitmiş sormuş ağaca, benim anam, kim diye!

  Elbet bir atam vardır, benim babam, kim diye!

  Ağaç da dile gelmiş, soyunu sayıp dökmüş,

  Er-Sogotoh adlı er, saygı ile diz çökmüş.

  Gök tanrısı Er-Toyon, onun babası imiş,

  Karısı Kübey Hatun, onun anası imiş.  Türk mitolojisindeki bu ağaç da, tıpkı İslâmiyetteki "Tuba ağacı" gibi,
  gökyüzünde ve cennette bulunuyordu. Fakat Türklerin bu ağacının, bir de sahibi
  vardı. Yakut efsanesi, ağacın bu sahibini de şöyle anlatıyordu:  Bu kutsal ağacın da, var idi bir sahibi,

  Bir dişi Tanrı idi saçları da kar gibi!

  Kendisi ihtiyardı, göğsü de ap alaca!

  Görenler sanır idi, bir keklik gibi kırca!

  Memeleri büyüktü, aşağıya sarkardı!

  Uzaktan bakan kimse, iki tulum sanardı!

  Aslında ise ağaç, normal boydan küçüktü!

  Ana Tanrı gelince, ona göre büyürdü!

  Büyürken sesler çıkar, gürültüyle esnerdi,

  Bu sesler yavaş yavaş, gittikçe genişlerdi.  Sibirya'nın en kuzeylerinde yaşayan ve yüzyıllar boyunca, hiçbir yabancı
  görmeyen Yakut Türklerinin bu efsanesinde de, ağacın sesler çıkardığı ve içinde
  de, bir "Ana-Tanrı"nını bulunduğu, açık olarak görülmektedir. Bazı Türk
  efsanelerine göre ise, bu "Ana-Tanrı" zaman zaman ağaçtan çıkıyor ve göklerde
  geziniyordu. Bazı efsanelerde ise, bu Ana-Tanrı, denizin diplerinde yaşardı.
  Altay Türkleri bu Ana-Tanrı'ya "Ak-Ana" adını veriyorlardı. O'da bir yaratıcı
  idi. Yeri, göğü ve insanları yaratan Tanrı Ülgen'e, yaratma gücüne de o
  vermişti.  "Türk mitolojisindeki Ana-Tanrı, kutsal kayınlar" ve buna benzer daha birçok
  motifler, çok geniş olarak üzerinde durulması gereken konulardı. Bu meselelerin
  hepsi, Türk mitolojisi adlı eserimizde ele alınmış ve incelenmiştir.

  Bahaeddin ÖGEL

  "Türk Mitolojisi - I" 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Türeyiş Destanı Türk Destanı

  Reklam  Türklerin bir ağacın kavuğundan çıkarak türediklerini anlatan bir destan olup İslam öncesi inanışları konu alır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi