Ekran çözünürlüğünü değiştirme (visual basic)

+ Yorum Gönder
Webmaster ve Diğer Kodlama Dilleri Bölümünden Ekran çözünürlüğünü değiştirme (visual basic) ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aslan-67
  Üye
  Reklam

  Ekran çözünürlüğünü değiştirme (visual basic)

  Reklam  Ekran çözünürlüğünü değiştirme (visual basic)

  Forum Alev
  Ekran çözünürlüğünü değiştirme (visual basic)


  Arkadaşlar bu programı vb de yazdıktan sonra ayarladığınız standarta ekran çözünürlüğünü değiştiriyor....


  Kod:
   Option Explicit
  Const WM_DISPLAYCHANGE = &H7E
  Const HWND_BROADCAST = &HFFFF&
  Const EWX_LOGOFF = 0
  Const EWX_SHUTDOWN = 1
  Const EWX_REBOOT = 2
  Const EWX_FORCE = 4
  Const CCDEVICENAME = 32
  Const CCFORMNAME = 32
  Const DM_BITSPERPEL = &H40000
  Const DM_PELSWIDTH = &H80000
  Const DM_PELSHEIGHT = &H100000
  Const CDS_UPDATEREGISTRY = &H1
  Const CDS_TEST = &H4
  Const DISP_CHANGE_SUCCESSFUL = 0
  Const DISP_CHANGE_RESTART = 1
  Const BITSPIXEL = 12
  Private Type DEVMODE
  dmDeviceName As String * CCDEVICENAME
  dmSpecVersion As Integer
  dmDriverVersion As Integer
  dmSize As Integer
  dmDriverExtra As Integer
  dmFields As Long
  dmOrientation As Integer
  dmPaperSize As Integer
  dmPaperLength As Integer
  dmPaperWidth As Integer
  dmScale As Integer
  dmCopies As Integer
  dmDefaultSource As Integer
  dmPrintQuality As Integer
  dmColor As Integer
  dmDuplex As Integer
  dmYResolution As Integer
  dmTTOption As Integer
  dmCollate As Integer
  dmFormName As String * CCFORMNAME
  dmUnusedPadding As Integer
  dmBitsPerPel As Integer
  dmPelsWidth As Long
  dmPelsHeight As Long
  dmDisplayFlags As Long
  dmDisplayFrequency As Long
  End Type
  Private Declare Function EnumDisplaySettings Lib "user32" Alias "EnumDisplaySettingsA" (ByVal lpszDeviceName As Long, ByVal iModeNum As Long, lpDevMode As Any) As Boolean
  Private Declare Function ChangeDisplaySettings Lib "user32" Alias "ChangeDisplaySettingsA" (lpDevMode As Any, ByVal dwFlags As Long) As Long
  Private Declare Function ExitWindowsEx Lib "user32" (ByVal uFlags As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long
  Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
  Private Declare Function CreateDC Lib "gdi32" Alias "CreateDCA" (ByVal lpDriverName As String, ByVal lpDeviceName As String, ByVal lpOutput As String, ByVal lpInitData As Any) As Long
  Private Declare Function DeleteDC Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long) As Long
  Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
  Dim OldX As Long, OldY As Long, nDC As Long
  Sub ChangeRes(X As Long, Y As Long, Bits As Long)
  Dim DevM As DEVMODE, ScInfo As Long, erg As Long, an As VbMsgBoxResult
  erg = EnumDisplaySettings(0&, 0&, DevM)
  DevM.dmFields = DM_PELSWIDTH Or DM_PELSHEIGHT Or DM_BITSPERPEL
  DevM.dmPelsWidth = X
  DevM.dmPelsHeight = Y
  DevM.dmBitsPerPel = Bits
  erg = ChangeDisplaySettings(DevM, CDS_TEST)
  Select Case erg&
  Case DISP_CHANGE_RESTART
  an = MsgBox("You've to reboot", vbYesNo + vbSystemModal, "Info")
  If an = vbYes Then
  erg& = ExitWindowsEx(EWX_REBOOT, 0&)
  End If
  Case DISP_CHANGE_SUCCESSFUL
  erg = ChangeDisplaySettings(DevM, CDS_UPDATEREGISTRY)
  ScInfo = Y * 2 ^ 16 + X
  SendMessage HWND_BROADCAST, WM_DISPLAYCHANGE, ByVal Bits, ByVal ScInfo
  MsgBox "Everything's ok", vbOKOnly + vbSystemModal, "It worked!"
  Case Else
  MsgBox "Mode not supported", vbOKOnly + vbSystemModal, "Error"
  End Select
  End Sub
  
  
  Private Sub Form_Load()
  Dim nDC As Long
  OldX = Screen.Width / Screen.TwipsPerPixelX
  OldY = Screen.Height / Screen.TwipsPerPixelY
  nDC = CreateDC("DISPLAY", vbNullString, vbNullString, ByVal 0&)
  ChangeRes 600, 800, GetDeviceCaps(nDC, BITSPIXEL) 'bakaın burdan değiştiriyorsunuz
  End Sub
  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  ChangeRes OldX, OldY, GetDeviceCaps(nDC, BITSPIXEL)
  DeleteDC nDC
  End Sub  İle İlgili Yazılar

  • Alev
   Özel Üye

   Ekran çözünürlüğünü değiştirme (visual basic) Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


  Sponsor Bağlantılar
  + Yorum Gönder
  vb6 ekran çözünürlüğü
  5 üzerinden | Toplam : 0 kişi