Pascal program örnekleri

+ Yorum Gönder
Webmaster ve Diğer Kodlama Dilleri Bölümünden Pascal program örnekleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aslan-67
  Üye
  Reklam

  Pascal program örnekleri

  Reklam  Pascal program örnekleri

  Forum Alev
  {Matematiksel 2 boyutluların alanı ve çevresi 3 boyutluların ise alanı ve hacmini bulan pascak programını yazınız.}

  uses crt;
  var
  bescevre, karecev,uccevre, dikcevre:integer;
  yamukcev,kupalan, aaaa, dalan,dikprizmahacim,dikprizma,h,kalan,ualan, a,b,c,z,d,e:integer;
  silinhac,konihac,kurelan,kuphac,kurehacim:real;
  ch,zh,dc,esc,cikis,kl:char;
  label
  bas,son;
  procedure menuler;
  begin clrscr;


  Gotoxy(13,2);textcolor(2);writeln('---ALAN HESAPLAMALARI---');
  Gotoxy (10,3);textcolor(8); write ('ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»');
  Gotoxy (10,4);textcolor(8); write ('º º');
  Gotoxy (10,5);textcolor(8); write ('º º');
  Gotoxy (10,6);textcolor(8); write ('º º');
  Gotoxy (10,7);textcolor(8); write ('º º');
  Gotoxy (10,8);textcolor(8); write ('º º');
  Gotoxy (10,9);textcolor(8); write ('ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ');
  Gotoxy (11,4); write (' 1 - Kare Alan ');
  Gotoxy (11,5); write (' 2 - Ücgen Alan ');
  Gotoxy (11,6); write (' 3 - Dikdortgen Alan ');
  Gotoxy (11,7); write (' 4 - Kapin Alanı ');
  Gotoxy (11,8); write (' 5 - KArenin Alan� ');

  Gotoxy(43,2);textcolor(2);writeln('---€EVRE HESAPLAMALARI---');
  Gotoxy (40,3);textcolor(8);write('ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍ»');
  Gotoxy (40,4);textcolor(8); write ('º º');
  Gotoxy (40,5);textcolor(8); write ('º º');
  Gotoxy (40,6);textcolor(8); write ('º º');
  Gotoxy (40,7);textcolor(8); write ('º º');
  Gotoxy (40,8);textcolor(8); write ('º º');
  Gotoxy (40,9);textcolor(8); write ('ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ');
  Gotoxy (41,4); write (' k - Kare Cevre ');
  Gotoxy (41,5); write (' l - ücgen Cevresi ');
  Gotoxy (41,6); write (' m - Dikdortgen çevresi ');
  Gotoxy (41,7); write (' n - Besgenin çevresi ');
  Gotoxy (41,8); write (' o - Yamuğun çevresi ');

  Gotoxy(29,10);textcolor(2);writeln('---HACIM HESAPLAMALARI---');
  Gotoxy (26,11);textcolor(8); write ('ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»');
  Gotoxy (26,12);textcolor(8); write ('º º');
  Gotoxy (26,13);textcolor(8); write ('º º');
  Gotoxy (26,14);textcolor(8); write ('º º');
  Gotoxy (26,15);textcolor(8); write ('º º');
  Gotoxy (26,16);textcolor(8); write ('º º');
  Gotoxy (26,17);textcolor(8); write ('ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ');
  Gotoxy (26,12); write ('º a - Silindir Hacim');
  Gotoxy (26,13); write ('º b - Küp hacim ');
  Gotoxy (26,14); write ('º c - Koninin hacmi ');
  Gotoxy (26,15); write ('º d - Kare hacmi ');
  Gotoxy (26,16); write ('º e - Dikdorgenler Prizması ');

  gotoxy(2,18);textcolor(12);Write('Q)uit Se‡iminizi Yap�n�z=');Readln(ch);
  textcolor(7)
  end;
  Procedure yamuk;
  Begin
  Write('Yamuğun a,b,c,d Kenarlarını Giriniz:');Readln(a,b,c,d);
  yamukcev:=a+b+c+d;
  Writeln('Yamu§un €evresi=>',yamukcev);
  writeln('Devam etmek istiyormusunuz E\H?');readln(dc);
  if dc in ['e','E'] then menuler
  else halt;
  end;

  Procedure kup;
  Begin
  Write('K�p�n Bir Kenar ™l‡�s�n� Giriniz:');Readln(a);
  kuphac:=a*(a*a);
  Writeln('K�p�n Hacmi=>',kuphac:0:2);
  writeln('Devam etmek istiyormusunuz E\H?');readln(dc);
  if dc in ['e','E'] then menuler
  else halt;
  end;
  Procedure silindire;
  Begin
  Write('Silindirin Yarı çapını Giriniz(r):');Readln(a);
  Write('Y�ksekligi Giriniz(h):');Readln(b);
  silinhac:=(2*pi*sqr(a)*b);
  Writeln('Silindirin hacmi=>',silinhac:2:0);
  writeln('Devam etmek istiyormusunuz E\H?');readln(dc);
  if dc in ['e','E'] then menuler
  else halt;
  end;
  Procedure koni;
  Begin
  write('Koninin Yar�‡ap�n� Giriniz(r) :');Readln(a);
  Write('Koninin Y�ksekligi Giriniz(h):');Readln(b);
  konihac:=1/3*pi*a*a*b;
  Writeln('Koninin Hacmi=>',konihac:2:0);
  writeln('Devam etmek istiyormusunuz E\H?');readln(dc);
  if dc in ['e','E'] then menuler else halt;
  end;
  Procedure Besgen;
  Begin
  Write('Duzgun Besgenin bir kenar uzunlugunu giriniz:');Readln(a);
  bescevre:=a*5;
  Writeln('Besgenin €evresi=>',bescevre);
  writeln('Devam etmek istiyormusunuz E\H?');readln(dc);
  if dc in ['e','E'] then menuler else halt;
  end;
  Procedure ucgen;
  Begin
  Write('š‡genin a kenar�n� giriniz:');Readln(a);
  Write('š‡genin b kenar�n� giriniz:');Readln(b);
  Write('š‡genin c kanar�n� giriniz:');Readln(c);
  uccevre:=a+b+c;
  Writeln('š‡genin €evresi=>',uccevre);
  writeln('Devam etmek istiyormusunuz E\H?');readln(dc);
  if dc in ['e','E'] then menuler else halt;
  end;
  Procedure dikdortprizma;
  Begin
  Write('Dikdorgenler Prizmasının A ve B Kenarını Giriniz:');Readln(a,b);
  Write('Y�ksekli§i Giriniz(h):');Readln(h);
  dikprizma:=a*b;
  dikprizmahacim:=dikprizma*h;
  Writeln('Dikdorgenler Prizmasının Hacmi=>',dikprizmahacim);
  write('Devam etmek istiyormusunuz E\H?');readln(dc);
  if dc in ['e','E'] then menuler else halt;
  end;
  Procedure ender1;
  Begin
  write('Karenin Kenar�n� Giriniz:');
  readln(b);
  kalan:=b*b;
  writeln('Karenin Alanı=>',kalan);
  writeln('Devam etmek istiyormusunuz E\H?');readln(dc);
  if dc in ['e','E'] then menuler else halt;
  end;
  Procedure ender5;
  Begin
  write('Karenin Yarı çapını Giriniz(r):');
  readln(b);
  kurelan:=4*Pi*sqr(b);
  writeln('K�renin Alan�=>',kurelan:2:0);
  writeln('Devam etmek istiyormusunuz E\H?');readln(dc);
  if dc in ['e','E'] then menuler else halt;
  End;
  Procedure dikdort;
  Begin
  Write('Dikdortgenin a Kenar�n� Giriniz:');Readln(a);
  Write('Dikdotgenin b Kenar�n� Giriniz:');Readln(b);
  Dikcevre:=2*(a+b);
  Writeln('Dikdortgenin €evresi=>',dikcevre);
  writeln('Devam etmek istiyormusunuz E\H?');readln(dc);
  if dc in ['e','E'] then menuler else halt;
  end;
  Procedure karelan;
  Begin
  write('Karenin Bir Kenar�:');Readln(a);
  karecev:=a+a+a+a;
  writeln('Karenin €evresi=>',karecev);
  writeln('Devam etmek istiyormusunuz E\H?');readln(dc);
  if dc in ['e','E'] then menuler else halt;
  end;
  Procedure ucalan;
  Begin
  write('ücgenin a Kenaıını Giriniz:'); Readln(a) ;
  write('üçgenin b Kenarını Giriniz:');readln(b);
  write('üçgenin c Kenarını Giriniz:');readln(c);
  ualan:=a*b*c div 2;
  writeln('š‡genin Alan�=>',ualan);
  writeln('Devam etmek istiyormusunuz E\H?');readln(dc);
  if dc in ['e','E'] then menuler else halt;
  end;
  Procedure Dikalan;
  Begin
  write('Dikdortgenin a Kenarını Giriniz:'); readln(a);
  write('Dikdorgenin b Kenarını Giriniz:'); readln(b);
  dalan:=a*b;
  Writeln('Dikdortgenin Alan�=>',dalan);
  writeln('Devam etmek istiyormusunuz E\H?');readln(dc);
  if dc in ['e','E'] then menuler else halt;
  end;
  Procedure kupunalan;
  Begin
  write('Küpün Kenarını Giriniz:');readln(a);
  kupalan:=a*a*6;
  Writeln('K�p�n Alan�=>',kupalan);
  writeln('Devam etmek istiyormusunuz E\H?');readln(dc);
  if dc in ['e','E'] then menuler else halt;
  end;
  Procedure kurhacim;
  Begin
  Write('Karenin Yarıçapını Giriniz:');Readln(a);
  kurehacim:=1.3*pi*a*a*a;
  Writeln('K�renin Hacmi=>',kurehacim:0:0);
  writeln('Devam etmek istiyormusunuz E\H?');readln(dc);
  if dc in ['e','E'] then menuler else halt;
  end;
  Begin

  bas:

  menuler;


  if ch in ['a','A'] then silindire;
  if ch in ['B','b'] then kup;
  if ch in ['c','C'] then koni;
  if ch in ['d','D'] then kurhacim;
  if ch in ['e','E'] then dikdortprizma;
  if ch in ['k','K'] then karelan;
  if ch in ['l','L'] then ucgen;
  if ch in ['M','m'] then dikdort;
  if ch in ['n','N'] then Besgen ;
  if ch in ['o','O'] then yamuk ;
  if ch in ['1'] then ender1;
  if ch in ['2'] then ucalan;
  if ch in ['3'] then dikalan;
  if ch in ['4'] then kupunalan;
  if ch in ['5'] then ender5;
  if ch in ['q','Q'] then Halt;
  goto bas;
  readln;
  son:
  end.

  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  4 işlem yapan menülü

  Uses crt;
  Var
  a,b,sonuc : Longint;
  Ch : Char;
  Secim : Byte ;

  Procedure Menuzeminiciz;
  begin
  Textcolor (Blue) ;
  Textbackground (Green) ;
  Gotoxy (31,7); write ('ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»');
  Gotoxy (31,8); write ('º º');
  Gotoxy (31,9); write ('º º');
  Gotoxy (31,10); write ('º º');
  Gotoxy (31,11); write ('º º');
  Gotoxy (31,12); write ('ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ');

  Gotoxy (32,24); write (' €IKI� ESC ');

  Gotoxy (33,8); write (' 1 - Toplama ');
  Gotoxy (33,9); write (' 2 - €�karma ');
  Gotoxy (33,10); write (' 3 - €arpma ');
  Gotoxy (33,11); write (' 4 - B”lme ');

  End;

  Procedure Secimyaz ;
  begin
  Textcolor (black);
  Textbackground (red) ;
  Gotoxy (32, 7+Secim) ;
  Case Secim of
  1: write (' 1 - Toplama ');
  2: write (' 2 - €�karma ');
  3: write (' 3 - €arpma ');
  4: write (' 4 - B”lme ');
  End;
  End ;

  Procedure tusoku;
  begin
  Repeat
  Repeat
  Ch:=readkey ;
  Until ch in [#0, #13, #27] ;

  If ch = #0 then ch := readkey ;
  Until ch in [#13, #27, #72, #80] ;
  End;

  begin
  Repeat

  Secim:= 1 ;
  Clrscr ;
  Gotoxy(29,4); Writeln ;
  Gotoxy(29,5); Writeln (' --ANA MENü-- ');
  Gotoxy(29,6); Writeln ;  Repeat
  Menuzeminiciz;
  Secimyaz;
  Tusoku;
  Case ch of
  #13 : ;
  #27 : ;
  #72 : if secim >1 then Dec(secim) else secim := 4 ;
  #80 : if secim <4 then Inc(secim) else secim := 1 ;
  End;
  Until ch in [#13,#27];

  If ch <> #27 Then
  begin
  Clrscr ;
  Gotoxy(15,5);Write ('Birinci Sayı >') ; Readln(a) ;
  Gotoxy(15,7);Write ('˜kinci Sayı >') ; Readln(b) ;
  Case secim of
  1 : Sonuc := a+b ;
  2 : Sonuc := a-b ;
  3 : Sonuc := a*b ;
  4 : If b<>0 then Sonuc := a Div 2 Else Sonuc := 0 ;
  End;
  Gotoxy (31,24); write (' €IKI� ESC ');
  Writeln ;
  Gotoxy(15,10);Write ('Sonuc=', Sonuc) ;
  Writeln ;
  Writeln ;
  Gotoxy(15,13);Write ('Devam etmek için bir tuşa basınız ...') ;
  Ch := Readkey;
  If Ch =#0 then Ch := Readkey;
  End;
  Until ch=#27 ;
  Clrscr ;
  Writeln ('HoŸ‡akal�n ...');
  readln;
  End.


  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
  Girilen 10 sayıyı büyükten küçüğe sıraya dizen program

  uses crt;
  var

  sayi:array[1..10] of integer;
  i,j,sepet:integer;
  begin
  for i:=1 to 10 do begin
  Write(i,' . say�yi girin');Readln(sayi[i]);
  end;
  for i:=1 to 9 do Begin
  for j:=i+1 to 10 do
  Begin
  sepet:=sayi[i];
  sayi[i]:=sayi[j];
  sayi[j]:=sepet;
  end;
  end;
  for i:=1 to 10 do
  Begin
  Writeln(sayi[i]);
  end;
  readln;
  end.  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
  devam prosedürü

  unit devam;
  interface
  uses crt;
  Procedure devam1(var ch:char);
  implementation
  procedure devam1(var ch:char);
  Begin
  Writeln('Devam Etmek istiyormusunuz?(E\H)');
  ch:=Readkey;
  Repeat
  until ch in ['E','e','H','h'];
  if (ch='e') or (ch='E') then exit
  else halt;
  End;
  Begin
  end.


  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  telefon defteri dosyaya kayıtlı

  uses crt;
  procedure yesno;forward;
  procedure fAra;forward;
  procedure menu;forward;
  procedure listele;forward;
  procedure sil;forward;
  procedure duzelt;forward;
  type
  kayit=record
  isim,adr,tel:string;
  end;
  var
  dosya:file of kayit;
  dos:file of kayit;
  kay:kayit;
  tus:char;
  i:integer;
  bul:boolean;
  procedure ekle;
  begin
  {$I-} reset(dosya); {$I+}
  if IOResult<>0 then rewrite(dosya);
  repeat
  clrscr;
  write('Isim Giriniz......:');readln(kay.isim);
  write('Adres Giriniz.....:');readln(kay.adr);
  write('Telefon Giriniz...:');readln(kay.tel);
  gotoxy(40,49);write('Dosyaya Yazilsin mi?[E\H]:');
  yesno;
  if tus='E' then
  begin
  seek(dosya,filesize(dosya));
  write(dosya,kay);
  end;
  gotoxy(40,50);write('Yeni Kayit Yapacak misiniz?[E\H]:');
  yesno;
  until tus='H';
  close(dosya);
  menu;
  end;
  procedure yesno;
  begin
  repeat
  tus:=upcase(readkey);
  until tus in ['E','H'];
  end;
  procedure fAra;
  var
  aranan:string;
  begin
  {$I-} reset(dosya); {$I+}
  if IOResult<>0 then
  begin
  write('Dosya Bulunamadi');
  menu;
  end;
  clrscr;
  write('Arama yapılacak isim...:');readln(aranan);
  if aranan=" then menu;
  i:=0;
  bul:=False;
  repeat
  seek(dosya,i);
  read(dosya,kay);
  if aranan=kay.isim then
  begin
  clrscr;
  bul:=True;
  writeln('Isim...:',kay.isim);
  writeln('Adres...:',kay.adr);
  writeln('Telefon..:',kay.tel);
  writeln('Aradiginiz kayit bu mu?[E\H]:');
  yesno;
  if tus='E' then
  begin
  write('Baska Arama Yapacak misiniz?[E\H]:');
  yesno;
  if tus='H' then menu;
  end else
  begin
  write('Baska Kayit Bulunamadi.ENTER a Basin.');readln;menu;
  end;
  end;
  i:=i+1;
  until (tus='H') or (i=filesize(dosya)-1);
  if bul=False then write('Aradiginiz Kayit Bulunamadi!!!.ENTER a basin.');readln;
  close(dosya);
  menu;
  end;
  procedure menu;
  begin
  clrscr;
  gotoxy(30,23);textcolor(3);write('B');textcolor(15 );write('ilgi Girisi');
  gotoxy(30,24);textcolor(3);write('K');textcolor(15 );write('ayit Ara');
  gotoxy(30,25);textcolor(3);write('L');textcolor(15 );write('istele');
  gotoxy(30,26);textcolor(3);write('S');textcolor(15 );write('il');
  gotoxy(30,27);textcolor(3);write('D');textcolor(15 );write('�zelt');
  gotoxy(30,28);textcolor(3);write('C');textcolor(15 );write('ikis');
  gotoxy(30,29);write('Se‡iminiz...:[ ]');gotoxy(44,29);
  repeat
  tus:=upcase(readkey);
  until tus in ['B','K','C','L','S','D'];
  case tus of
  'B':ekle;
  'K':fAra;
  'L':listele;
  'S':sil;
  'D':duzelt;
  'C':Halt;
  end;
  end;
  procedure listele;
  begin
  {$I-} reset(dosya); {$I+}
  if IOResult<>0 then
  begin
  write('Dosya Bulunamadi!!!');
  readkey;
  menu;
  end;
  clrscr;
  gotoxy(10,1);write('ADI');
  gotoxy(36,1);write('ADRESI');
  gotoxy(55,1);writeln('TELEFON');
  for i:=0 to filesize(dosya)-1 do
  begin
  seek(dosya,i);
  read(dosya,kay);
  writeln(kay.isim:15,' ',kay.adr:30,' ',kay.tel:20,' ');
  end;
  gotoxy(40,49);write('Men� icin ESC');
  if readkey=#27 then
  begin
  close(dosya);
  menu;
  end;
  end;
  procedure sil;
  var
  ind:integer;
  stsil:string;
  begin
  clrscr;
  {$I-} reset(dosya); {$I+}
  if IOResult<>0 then
  begin
  write('Dosya Bulunamadi');
  menu;
  end;
  write('Silinecek kayit...:');readln(stsil);
  i:=0;
  bul:=False;
  repeat
  seek(dosya,i);
  read(dosya,kay);
  if stsil=kay.isim then
  begin
  writeln('Adi...:',kay.isim);
  writeln('Adresi..:',kay.adr);
  writeln('Telefonu..:',kay.tel);
  write('Silinecek Kayit Bu mu?[E\H]:');
  yesno;
  if tus='E' then
  begin
  bul:=True;
  assign(dos,'c:\windows\tp7\bin\telreh1.dat');
  {$I-} reset(dos); {$I+}
  if IOResult<>0 then rewrite(dos);
  for ind:=0 to filesize(dosya)-1 do
  begin
  seek(dosya,ind);
  read(dosya,kay);
  seek(dos,filesize(dos));
  if ind<>i then write(dos,kay);
  end;
  erase(dosya);
  {$I-} reset(dosya); {$I+}
  if IOResult<>0 then rewrite(dosya);
  for ind:=0 to filesize(dos)-1 do
  begin
  seek(dos,ind);
  read(dos,kay);
  seek(dosya,filesize(dosya));
  write(dosya,kay);
  end;
  write('Kayit Silindi');
  erase(dos);
  end;
  end else begin clrscr; i:=i+1; end;
  until (i=filesize(dosya)) or (bul=True);
  if bul=False then write('Silinecek Kayit Bulunamadi.!!');
  close(dosya);
  menu;
  end;
  procedure duzelt;
  var
  duz:string;
  begin
  clrscr;
  {$I-}reset(dosya);{$I+}
  if IOResult<>0 then
  begin
  write('Dosya Bulunamadi!!.');readln;menu;
  end;
  write('D�zeltilecek Ismi Girin....:');readln(duz);
  if duz=" then menu;
  i:=0;
  repeat
  seek(dosya,i);
  read(dosya,kay);
  if duz=kay.isim then
  begin
  writeln('Isim...:',kay.isim);
  writeln('Adres...:',kay.adr);
  writeln('Telefon..:',kay.tel);
  writeln('Duzeltilecek Kayit Bu mu [E\H]:');
  yesno;
  writeln;
  if tus='E' then
  begin
  write('Yeni isim...:');readln(duz);
  if duz<>" then kay.isim:=duz else menu;
  write('Yeni Adres..:');readln(duz);
  if duz<>" then kay.adr:=duz;
  write('Yeni Telefon..:');readln(duz);
  if duz<>" then kay.tel:=duz;
  write(dosya,kay);
  bul:=True;
  end else i:=i+1;
  end;
  until (bul=True) or (i=Filesize(dosya)-1);
  if bul=False then write('Kayit Bulunamadi');
  close(dosya);
  menu;
  end;
  begin
  assign(dosya,'c:\windows\tp7\bin\telreh.dat');
  menu;
  end.


  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
  final notu hesaplama

  var
  vize1,vize2,final:integer;
  ort:real;
  ad,soyad:string;
  Begin
  Writeln('1.vizeyi giriniz:');Readln(vize1);
  Writeln('2.vizeyi giriniz:');Readln(vize2);
  Writeln('Finali giriniz:');Readln(final);
  Writeln('adı giriniz:');Readln(ad);
  Writeln('soyadı giriniz:');Readln(soy);
  ort:=vize1+vize2+final\3;
  Writeln(ad, soy,' nun ortalaması=', ort,' dır');
  readln;end;


  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
  faktoryel bulma fonksiyon olarak

  uses crt;
  var faktor:integer;
  function fakto(a:integer):integer;
  var
  i,fak:integer;
  begin
  fak:=1;
  for i:=1 to a do
  fak:=fak*i;
  end;
  begin
  writeln('sayiyi giriniz:');
  readln(faktor);
  writeln(fakto(faktor));
  readln;
  end.  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
  pascal üçgeni

  Uses crt;
  VAR
  Dizi : Array[1..100,1..100] of integer;
  toplam , n : integer;
  i , j , a ,b: byte;
  BEGIN
  clrscr;
  write('Pascal üçgeninin kac satirini yazdirmak istersiniz?:');
  readln(n);
  writeln;
  FOR i:=1 TO n DO
  FOR j:=1 TO n DO
  BEGIN
  IF i=j THEN dizi[i,j]:=1;
  Dizi[i,1]:=1;
  END;
  FOR i:=1 TO n DO
  FOR j:=1 TO n DO
  IF i>=3 THEN
  IF (j>1) AND (i>j) THEN
  Dizi[i,j]:=Dizi[i-1,j]+Dizi[i-1,j-1];
  a:=25;
  b:=4;
  FOR i:=1 TO n DO
  BEGIN
  gotoxy(a,b);
  FOR j:=1 TO n DO
  BEGIN
  IF dizi[i,j]=0 THEN continue;
  write(Dizi[i,j]:2);
  END;
  b:=b+1;
  a:=a-1;
  writeln;
  END;
  readln;
  END.  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
  binom açılımı

  uses crt;
  var
  dizi:array[1..100,1..100] of integer;
  toplam,n,i,j,a,b:longint;
  begin
  clrscr;
  write('Binom atılımının kat sırası yazılacak>>>');
  readln(n);
  writeln;
  for i:=1 to n do
  for j:=1 to n do begin
  if i=j then dizi[i,j]:=1;
  dizi[i,1]:=1;
  end;
  for i:=1 to n do
  for j:=1 to n do
  if i>=3 then
  if (j>1) and (i>j) then
  dizi[i,j]:=dizi[i-1,j]+dizi[i-1,j-1];
  a:=40;
  b:=4;
  for i:=1 to n do begin
  gotoxy(a,b);
  for j:=1 to n do begin
  if dizi[i,j]=0 then continue;
  write(dizi[i,j]:2,' ');
  end;
  b:=b+2;
  a:=a-3;
  end;
  readln;
  end.

  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


  dosyaya kayıt

  var
  dosya:text;
  adi:string;
  soyadi:string;
  telefon:string;
  label aa,son;
  Begin
  clrscr;
  assign(dosya,'c:\telefon.txt');
  rewrite(doaya);
  aa:
  Writeln('Müşterinin adını giriniz');Readln(adi);
  id adi='' then goto son;
  Writeln('Müşterinin Soyadını giriniz');Readln(soyadi);
  Writeln('Müşterinin telefon numarasını giriniz');Readln(telefon
  Writeln(dosya,adi,''15-length(adi)),soyadi,''15-length(soyadi)),telefon:16);
  goto aa;
  son:
  close(dosya);
  end. 2. Alev
  Özel Üye

  Pascal program örnekleri Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder
pascal programı örnekleri,  pascal program örnekleri
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi