Her Dert İçin Şifalı Dualar

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Dua Bölümünden Her Dert İçin Şifalı Dualar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Hozukcan
  Emekli
  Reklam

  Her Dert İçin Şifalı Dualar

  Reklam  Her Dert İçin Şifalı Dualar

  Forum Alev
  Şifalı Dualar - Üzüntü Duasi - Nazar Duasi - Borclular icin Dua - Basagrisi Duasi  SALATI TEFRİCİYYE (Kim bu duayı 4444 defa okursa bütün sıkıntılarından kurtulur ve dertlerine deva hastalıklarına şifa borçlarına eda bulur ama ne bir eksik ne bir fazla tam 4444 defa okunması şart)

  Salavatı şerifeye başlamadan önce, tam bir iman ve ihlasla, 21 defa "Estagfirullah el azixıym ve etubü ileyh" diye istgfar getirin ve ne için okunuyorsa kalben ona niyet ediniz Mesela Borcumdan, fakirlikten, şu muradmı erdir gibi
  Allahumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina muhammedinillezi tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tukda bihil havaicü ve tünalü bihir regaibü ve husnül hevatimi ve yüsteskal gamamü bi vechihil kerimi ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek

  ŞEYTAN VE CİNLERİN KAHRI İÇİN DUA
  Euzü bi kelimatillahit tammatilleti la yücavizühünne berrün ve la facirun min şerri ma zerae filardı ve min şerri ma yahrucü minha ve min şerri maya'rucü fis semai ve ma yenzilü minha ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahman

  ÜZÜNTÜYÜ GİDERMEK İÇİN OKUNAN DUA

  Allahümme rabbes semavatis seb'ı ve rabbel arşil azıymi ikfini külle mühimmin min haysü şi'te min eyne şi'te

  Herhangi bir kul bu duayı okursa Allah mutlaka onun üzüntüsü giderir (Ramuz el Ehadisi)

  GÜNAHLARI AFFETTİREN DUA

  Sabah namazının peşinden yüz defa Sübhanellah, yüz defa La ilahe illellah, yüz defada Allahü Ekber diyen kimsenin günahları, denizlerin köpüğü kadar bile olsa mağrifet olunur (Nesci)

  Estağfirillahel azıymellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyüme ve eubü ileyh" diye kimsenin günahlarıda yine denizlerin köpüğü kadar bile olsa affolur (İbnüs Sünni)

  NAZAR DUASI

  Ve in yekadülleziyne keferu le yüzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zira ve yekulune innehü le mecnun Ve mahüve illa zikrun lil alemiyn
  Kendisini nazar değmiş bir kimseye bir kez okunması bile fayda getirir

  BORÇLARDAN KURTULMAK İÇİN OKUNAN DUA

  Allahümme faricel hemmi ve kaşifel ğammi müciybe da'vetil muddarriyne rahmaned dünya vel ahırati ve rahıymehüma ente terhamüni ferhamni bi rahmetin tuğniyni biha an rahmeti men sivake

  BAŞ AĞRISI İÇİN OKUNAN DUA

  Bismillahirrahmanirrahim
  Elif lam mim, Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayum, nezzele aleykel kitabe bil hakkı musadikan lima beyne yediyhi ve enzelet terate vel incile min kablü hüden lin nasi ve enzelel furkane innellezine keferu bi ayatillahi lehüm azabün şedidün vallahü azizün züntikam Uhruc minha mez'umen medruhan le emleenne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhüm ecmeiyn
  Bu ayeti kerimeler yazılıp taşınır veya hastaya okunursa hastalık derhal sahibini terkeder Hastada şifa bulur
  Büyü nasıl çözülür?


  Büyüden kurtulmak için, diğer hastalıklarda olduğu gibi sebeplere yapışmak lâzımdır Bunlardan bazıları şunlardır:
  1- Bir miktar suya Âyet-el kürsî, ihlâs ve Mu'avezeteyn [Nas ve Felâk] sûrelerini okumalıdır Büyü yapılan kimse bundan üç yudum içmeli, kalan su ile gusledilmelidir

  2- Sedir ağacının yeşil yaprağından yedi adedi iki taş arasında ezilip su ile karıştırılır Üzerine Âyet-el kürsî, İhlâs ve Kul-e'ûzüler okunur Üç yudum içip geri kalanla gusledilir

  3- Üç kere Salavât-ı şerîfe okumalı, sonra yedi Fâtiha, yedi Âyet-el kürsî, yedi Kâfirûn sûresi, yedi İhlâs-ı şerîf, yedi Felâk ve yedi Nâs sûrelerini okuyup kendi üzerine veya hastanın üzerine üflemelidir Bunları tekrar okuyup hastanın odasına, yatağına, evin her yerine, bahçesine üflemelidir İnşâallahü teâlâ büyüden kurtulur

  4- Fâtiha, Âyet-el kürsî ve dört kul, [yâni Kâfirûn, İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri] yedişer kere okunup hastaya üflenirse, bütün âfetler, dertler için ve sihir, nazar için iyi gelir Tuz üzerine okunup, suda eritilerek içmek şeklinde de olur

  5- Bir kimse sabah akşam, Bakara sûresinin başından dört âyet ve Âyet-el kürsî ile, Âyet-el kürsîden sonraki iki âyeti ve Bakara sûresinin sonundaki üç âyeti okursa, evine şeytan girmez Mecnûnun [Delinin] hastanın üzerine okunursa, iyi olur

  Silsile-i Aliyye

  6- Yirmi beş kere Estagfirullah denir Sonuncusunda ve etûbü ileyh'e kadar okunur Sonra on bir ihlâs ve yedi kere Fâtiha-i şerîfe ve otuz üç kere, Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ Muhammed okuyup, sevâbı Peygamber efendimizin ve Eshâb-ı kirâmın ve Evliyânın rûhlarına ve sonra Silsile-i aliyye denilen büyük âlimlerin isimlerini söyleyip; bu büyüklerin rûhlarına hediyye edilir Bunların hürmetine şifâ vermesi için Allahü teâlâya duâ edilir Hergün sabah-akşam böyle duâ edilir

  7- Âyât-i hırz'ı okumalıdır! Âyât-i hırz, şu sûre ve âyetlerdir:

  Fâtiha, Bakara 1,2,3,4,5 ve 163,164 ve 255,256,257 ve 285,286, Âl-i İmrân 18,19 âyetten sadece: "İnneddîne indellâh-il-islâm" kısmı, Âl-i İmrân 26,27, Âl-i İmrân 154, En'âm 17, A'râf 54,55,56, Tevbe 51, Tevbe 128,129, Yunûs 107, Hûd 56, İbrahim 12, İsrâ 43, İsrâ 110,111, Mü'minûn 116,117,118, Ankebût 60, Rûm 17,18, Fâtır 2, Yasin 83, Saffât 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Saffât 180,181,182, Feth 27,28,29, Rahmân 33,34,35,36, Hadîd 1,2,3,4,5, Haşr 21,22,23,24, Cin 1,2,3,4,5,6, Burûc 20,21,22, İhlâs, Felak ve Nâs sûresi

  Abdest alınıp, yedi istigfâr ve onbir salevât okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki def'a hasta üzerine okunmalı, işâretli yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifâ buluncaya kadar [kırk gün kadar] devam etmeli Her defa'sı sonunda, bir Fâtiha okuyarak sevâbı, Peygamber efendimizin ve Behâeddin Buhârî, Ahmed Rifâî ve İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin rûhuna hediye edilmelidir Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur Murâdı hâsıl olur

  Te'sir etmesi için

  Peygamber aleyhisselâmın üç türlü ilaç kullandığı bildirilmiştir Kur'ân-ı kerîm veya duâ okurdu Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı Her ikisini karışık da kullanırdı (Mevâhib)

  Kur'ân-ı kerîmin ve duânın te'sir etmesi için ba'zı şartların gözetilmesi lâzımdır Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilâçlardan perhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması lâzımdır Okuyan kimsenin, i'tikâdının bozuk olmaması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram ve habîs şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması şarttır Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

  (Allah'ı unutarak, gafletle edilen duâ kabûl olmaz) [Tirmizî]

  Duâ, ba'zı ilâçlar gibidir Allahü teâlâ dilerse te'sir eder Ya'nî te'sirini Allahü teâlânın verdiğine inanmalıdır! Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  (Dert-belâ gelince, Hz Yûnus'un duâsını okusun! Allahü teâlâ onu muhakkak kurtarır Duâ şudur: "Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, innî küntü minez-zâlimîn") [Hâkim]

  ("Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh" okumak, 99 derde devâdır Bunların en hafifi sıkıntıdır) [Hâkim]

  (Allah, istigfara devâm edeni, her sıkıntıdan, her dertten kurtarır, ummadığı yerden rızıklandırır) [Nesâî
 2. 2
  ELVAN
  Bayan Üye

  Cevap: Her Dert İçin Şifalı Dualar

  Reklam  İnsanların başına gelebilecek her türlü sıkıntı bela musibet dert ve kedere karşılık edilecek bir çok dua bulunmaktadır. Ayeti kerime ve hadisi şeriflerde bulunan duaları okumak çok faydalı olduğu gibi kişi içinden geldiği gibi de dua edebilmektedir.+ Yorum Gönder
kaşifel kürabü
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi