Dönüştürücüler

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Elektronik Bölümü Bölümünden Dönüştürücüler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Mattet
  Usta Üye
  Reklam

  Dönüştürücüler

  Reklam  Dönüştürücüler

  Forum Alev
  SAYISAL-ANALOG (DAC)
  ANALOG-SAYISAL(ADC)

  DÖNÜŞTÜRÜCÜLER


  Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır.

  Sayısal ve Analog sinyaller

  İşlemsel yükselteçler (Operatinal Amplifier-Op-Amp)

  Sayısal-Analog Çeviriciler (D/A Converters)

  İkilik Ağırlıklı D/A çevirici

  R-2R Merdiven tipi D/A çevirici

  Analog-Sayısal Çeviriciler (A/D Converters)

  Paralel Karşılaştırıcı, Simultane (Flash) A/D çeviriciler

  Tek rampalı veya tek eğimli (single slope) A/D çeviriciler

  Çift rampalı veya çift eğimli (dual slope) A/D çeviriciler

  GİRİŞ

  Günümüzde kullanılan bir çok fiziksel büyüklük analog formdadır. Sıcaklık , basınç,
  hız gibi büyüklükler anolog büyüklüklere örnek gösterilebilir. Bir analog büyüklüğün sayısal sitemler için anlaşılabilir olması için verilerin analog şekilde n sayısal şekle dönüştürülmesi gerekir.Bu işlem için anlog-sayısal çevirici(anlog-to-digital converter) kullanılmalıdır. Aynı şekilde bir sayısal verinin analog büyüklüklere dönüştürülmesi için sayısal-analog çevirici (digital-to-analog converter) kullanılmalıdır.

  Fiziksel büyüklüklerin elektriksel büyüklüklere çevrilmesi dönüştürücüler (transducers) yardımı ile olur. Çeviriciler (transducers), basınç, sıcaklık, pozisyon, analog gerilim veya akım gibi dönüştürdüğü fiziksel büyüklük ile adland ırılırlar. Örneğin termistör sıcaklık ölçümü için kullanılan en temel çeviricidir. Bir termistör aslında sıcaklık duyarlı bir dirençtir. Sıcaklık değişiminde direnci değişecektir. Böylece üzerinden akan akım ve gerilim değişeceğinden sıcaklık elektriksel büyüklüklere dönüştürülmüş olacaktır.  11.1 İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER (OPERATİONAL AMPLIFIER)

  D/A çevirici veya A/D çevirici konularına başlamadan önce bu iki devrede kullanılan bir elemanın tanınması gerekir. Bu eleman işlemsel yükselteç(operational amplifier) veya kısaca op-amp diye adlandırılır. Günümüzde işlemsel yükselteçler entegre devre yapısında üretilirler. Dışarıdan bağlanan birkaç eleman yardımı ile eviren yükselteç, evirmeyen yükselteç, toplayıcı devre, çıkarıcı devre, integral alıcı devre veya türev alıcı devre gibi geniş bir uygulama alnı vardır.

  Op-amp eviren(inverting) ve evirmeyen(noninverting) adlı iki girişe sahip lineer bir yükselteçtir. Eviren giriş (-) ile işaretlenirken, evirmeyen giriş (+) ile işaretlenmiştir. Eviren girişe uygulanan işaret çıkışta 180° derecelik faz farkına uğrayacaktır. görülecektir. Evirmeyen girişe uygulana işaret çıkış işareti ile aynı fazda olacakt ır. Op-amp’ın iki giriş ucundan başka iki adet besleme ve bir çıkış ucu vardır. Besleme gerilimi simetrik besleme kaynağından sağlanabileceği gibi, tek besleme kaynağıda kullanılabilir. Şekil 11.1 bir işlemsel yükselteç (op-amp) sembolünü göstermektedir.


  Bir op-amp özellikleri aşağıdaki gibidir;

  Çok yüksek giriş empedansına (ideal op-amp için sonsuz kabul edilir)
  sahiptir.
  Çıkış empedansı çok düşüktür (ideal op-amp için “0” kabul edilir).
  Gerilim kazancı(AV) çok yüksektir.
  Bant genişliği çok yüksektir.
  Evirmeyen giriş ile eviren giriş aynı potansiyeldedir.

  11.1.1 Eviren Yükselteç (Inverting Amplifier)

  Bir op-amp yükseltec olarak kullanıldığı zaman gerilim kazancının doğru olarak belirlenebilmesi için negatif bir geri beslemenin olması gerekir. Şekil 11.2 bir op-amplı eviren yükselteç devresini göstermektedir.


  Devrede evirmeyen giriş toprağa bağlanmış, giriş işareti R1 direnci ile evirmeyen girişe bağlanmıştır. Çıkış ile eviren giriş arasına bağlanan RF direnci geri beslemeyi sağlamaktadır. Op-amp’ın gerilim kazancı çok yüksek olduğundan toprağa bağlı olan evirmeyen giriş, eviren giriş potansiyelinin toprak potansiyelinde olması na yol açar.
  Bu duruma görünür toprak (zahiri toprak ) adı verilir. Op-amp’ın iç direnci çok yüksek olduğundan iç devre üzerinden bir akım akmaz. Bu durumda giriş akımı geribesleme akımına eşit olacaktır. Eşitliği yazarsak;

  olacaktır. Son eşitlikten görüldüğü gibi gerilim kazancı geribesleme direnci ile giriş direnci arasındaki orandır. İfadedeki – işareti giriş gerilimi ile çıkış arasında 180 derece faz farkı olduğunu gösterir.  11.1.2 Evirmeyen Yükselteç (Noniverting Amplifier)

  Evirmeyen yükselteç devresinde,eviren giriş R1 direnci üzerinden toprağa bağlanırken, giriş işareti evirmeyen girişe uygulanmıştır.
  11.1.3 Toplam Alma Yükselteç (Summing Amplifier)

  Aynı zamanda eviren yükselteç olarak çalışan bu devre, analog sistemlerde kullanılan işlemsel yükselteç devrelerinin belki en yararlısıdır. Şekil 11.3’de her bir giriş gerilimini sabit bir kazanç faktörüyle çarpıp , sonra bunları toplayan iki girişli bir toplam alma yükselteç devresi gösterilmiştir.  Toprağa bağlı olan evirmeyen giriş, eviren giriş potansiyelinin toprak potansiyelinde olmasına yol açacağından, geribesleme akımı R1 ve R2 dirençleri üzerinden akan akıma eşit olacaktır. Bu durumda,

  olacaktır.


  11.2 SAYISAL-ANALOG ÇEVİRİCİLER (D/A CONVERTERS)

  11.2.1 İkilik Ağırlıklı Direnç Sayısal-Analog Çevirici

  En temel tür sayısal-analog çevirici ikilik ağırlıklı dirençlerin bir op-amp girişlerine bağlanması ile elde edilmiş bir toplayıcı devresidir. Şekil 11.5 dört-bitlik ikilik ağırlıklı sayısal analog çevirici devresini göstermektedir. Devrede sayısal veriler D3, D2, D1 ve D0 anahtarlarının durumları ile belirlenir. D3 anahtarı dört bitlik sayısal verinin en yüksek değerli bitini, D0 ise en düşük değerlikli bitini göstermektedir


  Devrenin çalışmasını inceleyelim;

  I. D0 anahtarı kapalı iken,  Bu durumda sayısal veri D3=0, D2=0, D1=0, D0=1 durumundadır. Op-amp iç empedansı çok yüksek olduğundan içinden akım akmayacaktır (Iin=0). Evirmeyen giriş toprağa bağlandığından, eviren giriş 0V’ta tutulacaktır. Bu durumda çıkışa ait ifade


  olacaktır.

  II. D1 anahtarı kapalı iken,  Bu durumda sayısal veri D3=0, D2=0, D1=1, D0=0 durumundadır. Çıkışa ait ifade,

  olacaktır.

  III. D1 ve D0 anahtarlarının ikisi birden kapalı iken,


  Bu durumda sayısal veri D3=0, D2=0, D1=1, D0=1 durumundadır. Çıkışa ait ifade,

  olacaktır.


  Dirençlerin değerleri giriş verisinin basamak ağırlıklarına göre seçilmiştir. Düşük değerlikli direnç ® yüksek değerlikli biti (23) gösteren D3 anahtarına bağlanmıştır. Diğer dirençler 2R, 4R, 8R ise basamak ağırlılarına göre sırasıyla D2, D1 ve D0 anahtarlarına bağlanmıştır.

  Bu tip D/A çeviricilerin bir dezavantajı direnç değerleri aralığının ve sayısının farklı olmasıdır. Örneğin sekiz bitlik bir D/A çevirici için sekiz direnç kullanılmalı ve bu dirençlerin değerleri R ile 128R arasında olmalıdır. Direncin, toleransları ve sıcaklığa bağlı olan değişimlerine bağlı olarak sonuç değişeceğinden, kararlılığı düşüktür. Şekil 11.6 İkilik ağırlıklı D/A çeviricinin sayısal veriye ait çıkış gerilim değerlerini ve çıkış geriliminin şeklini göstermektedir.
  11.2.2 R/2R Merdiven Tipi Sayısal-Analog Çevirici

  Bir diğer tip D/A çevirim metodu Şekil 11.7 ‘de gösterilen dört bitlik R/2R merdiven tipi D/A çeviricidir. Sadece iki direnç değeri kullanılarak ikilik ağırlıklı akımlar üretilir. Devreden akan ikilik ağırlıklı akımlar, op-amp ve geri besleme direnci (RF) yardımı ile girişle orantılı çıkış gerilimine çevrilirler. Devre oldukça karışık görünmesine rağmen basit direnç oranlarından dolayı oldukça kolaydır.


  Başlangıçta en yüksek değerlikli bit anahtarı D3 ‘ün +5V ‘luk referans gerilimine (D3=1), diğer anahtarların ise toprağa bağlandığını (D2=0, D1 =0,D0=0) kabul edelim, giriş verisi (1000)2 ‘dir. Bu durumda R1 ve R2 paralel olarak toprağa bağlı olur. 2R değerindeki paralel bir direncin eşdeğer direnci R4 direncine seri R değerinde bir direnç olur, bu iki seri direncin eşdeğeri ise R3 direncine paralel 2R değerinde bir dirençtir. Bu iki direncin eşdeğer direnci R6 direncine seri R ağırlığında olacaktır. Devrenin geri kalanında aynı tekniği kullanarak Şekil 11.8 a ’da gösterilen basitleştirilmiş devre elde edilir. Op-amp’ın evirmeyen girişi toprağa bağlıdır. Eşdeğer direnç üzerinden toprağa akım akmayacağından, eşdeğer direnç ihmal edilir. Bu durumda çıkış gerilimi;
  olacaktır.

  D2 anahtarının +5V ‘luk referans gerilimine (D2=1), diğer anahtarlar ise toprağa bağlanırsa (D3=0, D1=0, D0=0), bu durumda giriş verisi (0100)2 olacaktı r ve Şekil 11.8 b’de gösterildiği gibi R5 direncinin solundaki bütün dirençler 2R’lik bir eşdeğer dirence indirgenecektir. Devrenin R8 direncinden itibaren Thevenin eşdeğeri bulunursa ; VTH=2,5V ve R8 direncine seri RTH=R direncini elde ederiz. Eviren giriş toprağa bağlı olduğundan R7 direnci üzerinden akım akmayacaktır. Bu durumda çıkış gerilimi;  olacaktır.

  D1 anahtarının +5V ‘luk referans gerilimine (D1=1), diğer anahtarlar ise toprağa bağlanırsa (D3=0, D2=0, D0=0), bu durumda giriş verisi (0010)2 olacaktı r ve Şekil 11.8 c’de gösterildiği gibi R3 direncinin solundaki bütün dirençler 2R’lik bir eşdeğer dirence indirgenecektir. Devrenin R8 direncinden itibaren Thevenin eşdeğeri bulunursa; VTH=1,25V ve R8 direncine seri RTH=R direncini elde ederiz. Eviren giriş toprağa bağlı olduğundan R7 direnci üzerinden akım akmayacaktır. Bu durumda çıkış gerilimi;

  olacaktır.

  D0 anahtarı +5V ‘luk referans gerilimine (D1=1), diğer anahtarlar ise toprağa bağlanırsa (D3=0, D2=0, D1=0), bu durumda giriş verisi (0001)2 olacaktır.
  Devrenin R8 direncinden itibaren Thevenin eşdeğeri bulunursa; VTH=0,625V ve R8 direncine seri RTH=R direncini elde ederiz. Eviren giriş toprağa bağlı olduğundan R7 direnci üzerinden akım akmayacaktır.Bu durumda çıkış gerilimi;

  olacaktır.
 2. 2
  Mattet
  Usta Üye

  --->: Dönüştürücüler

  Reklam  Entegre Devre Sayısal –Analog Çeviriciler

  Çok popüler ve ucuz bir entegre devre D/A çevirici MC1408 veya eşdeğeri olan DAC0808 ‘dir. MC1408 standart 16 bacaklı DIP paket olarak gelir ve +5V ’luk Vcc ile minimum -5V, maximum -15V ‘luk VEE gerilimi gerektirir. MC1408’de , bir R/2R merdiven tipi D/A çevirici,akım yükseltecinden gelen referans akımını, 8 ikilik ağırlıklı akıma böler. Bipolar transistör anahtarlar (A1-A8), girişlerindeki ikilik bilgiye göre ikilik ağırlıklı akımları çıkış hattına bağlar. En yüksek değerlikli biti taşıyan girişin A1, en düşük değerlikli taşıyan girişin A8 ile gösterilmiştir. MSB ve LSB etiketlindirilmeleri normal etiketlendirilmenin tersinedir. Bu nedenle kullanılacak bir entegrenin veri sayfası dikkatle incelenmelidir. Şekil 11.10 MC1408’in blok diyagramını, bacak bağlantısını ve tipik uygulamasını göstermektedir.

  MC1408’in bir işlemsel yükselteç (op-amp) ve bir dirençle gerilime çevrilebilen akım çıkış vardır. Bu gerilim aşağıdaki formülden hesaplanabilir;  MC1408 gibi kullanışlı ve ucuz D/A çeviriciler, özel ses ve dalga biçimleri üretmede sıklıkla kullanılırlar.Şekil 11.11 D/A çeviriciye ait test devresini göstermektedir. Devrede, sekiz-bitlik bir sayıcının çıkışları D/A çeviricinin veri girişlerine bağlanmıştır, sayma işlemi ile birlikte D/A çevirici çıkışlarında 255 basamaktan oluşan bir testere dişi dalga şekli görülecektir. Çıkış frekansı, sayıcının tetikleme sinyal frekansının
  256’ya bölünmesi ile bulunabilir.


  11.2.4 D/A Çeviricilerin Performans Karakteristikleri

  D/A çeviricilerde kullanılan performans karakteristikleri çözünürlük (resulation), doğruluk (accuracy), lineerlik (linearity), monotonluk (monotonicity) çıkı ş yerleşim zamanı (settling time) olarak adlandırılmaktadır.

  D/A çeviricilerde çözünürlük (resulation) giriş verisindeki bit sayısı ile belirlenir. Örneğin 4-bitlik bir çevirici için çözünürlük, 24-1, 15 de 1 parçadır. Yüzde olarak değeri (1 15) ×100 = %6,67 olacaktır. Genel olarak çözünürlük n giriş verisindeki bir sayısını göstermek üzere 2n-1 eşitliğinden bulunur. Çözünürlük dönüştürülen bit sayısını anlatmaktadır.

  Doğruluk (accuracy), D/A çeviricilerde kullanılan bir diğer karakteristiktir. Doğruluk beklenilen çıkışla, geçek çıkışın karşılaştırılmasıdır. Tam skala veya maximum çıkış geriliminin yüzdesi olarak ifade edilir. Eğer bir karşılaştırıcının tam skala 10V ve doğruluğu % 0,1 ise herhangibir çıkış için oluşabilecek maximum hata (10V)×( 0,1 100 ), yani 10mV olacaktır. İdeal olarak bir D/A çeviricinin doğruluğu, en düşük değerlikli bitinin 1/ 2 si kadar olamalıdır.

  Örneğin sekiz bitlik bir çeviricide en düşük değerlikli bit tam skalda 256 da 1 parçadır,yani 1/ 256 = 0,0039 , %0,39 olark gösterilebilir. Bu durumda doğruluk yaklaşık olarak % 0,2 olmalıdır.

  Lineerlik (linearity) hataları geçek çıkışın ideal düz çizgi çıkışından ne miktarda ayrıldığıdır. Kayma hatası (ofset error) diye adlandırılan özel bir durum, bütün girişler sıfır iken çıkışın sıfır olmadığı anlamına gelir. Bu hataya işlemsel yükselteç veya akım anaktarlarındaki sızıntı akımlar neden olabilir.

  Monotonluk (monotonicity),bir D/A çeviricinin bütün çevirme aralığı adımlaması sırasında adım kaçırmama veya geri adım atmama olarak tanımlanabilir.

  Çıkış yerleşim zamanı (settling time), giriş verisindeki herhangibir değişiklikten sonra çıkışın, son değerin 1/ 2 en düşük değerli bitine (LSB) yerleşinceye kadar geçen zaman olarak adlandırılır.

  11.3 ANALOG-SAYISAL ÇEVİRİCİLER (A/D CONVERTERS)

  Analog formdaki bir büyüklüğün, sayısal sistemler için anlaşılabilir olması için sayısal forma dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu işlemi yapan devrelere analog-sayısal çevirici veya kısaca A/D çevirici veya ADC adı verilir. Bu işlem için bir çok yöntem kullanılmaktadır. Bu bölümde en çok kullanılan tipler anlatılacaktır.

  11.4.1 Paralel Karşılaştırıcı, Simultane (Flash) A/D Çeviriciler

  Analog büyüklüklerin sayısal işaretlere dönüştürülmesinde kullanılan en kolay ve hızlı çevirici tipi Şekil 11.12’ de gösterilen üç bitlik paralel karşılaştırıcı A/D çeviricidir.  Devrede üç adet karşılaştırıcı, bir gerilim bölücü ve kodlayıcı (encoder) kullanılmıştır.
  Devredeki karşılaştırıcılar bir referans gerilimle(VREF), analog giriş gerilimini (Vin) karşılaştırmak için kullanılır. Referans gerilimi tam ölçek yani maximum giriş gerilimidir. Karşılaştırıcının + girişindeki gerilim , - girişindeki referans geriliminden büyükse çıkış yüksektir.Karşılaştırıcıların eşik gerilimleri bir gerilim bölücü ile ayarlanırken, analog giriş gerilimi ise karşılaştırıcıların + girişine paralel olarak uygulanmıştır. Devrede, uygulanan analog giriş geriliminin büyüklüğüne bağlı olarak ilgili karşılaştırıcıların çıkışları yükseğe çekilecektir.Eğer giriş gerilimi 1V’tan küçükse hiçbir karşılaştırıcı çıkışı yüksek olmaz. Giriş gerilimi 1-2V arasındaki bir değerde ise sadece en düşük eşik gerilimine sahip karşılaştırıcı çıkışı yükseğe çekilecek ve bu durumda kodlayıcı çıkışlarında görülen ikilik ifade D1=0, D2=1 olacaktır. Giriş gerilimi 2-3V arasında ise 1. ve 2. karşılaştırıcı çıkışları yükseğe çekilecek ve çıkışta görülecek ikilik bilgi D1=1, D0=0 olacaktır. 3V’un üzerindeki bir gerilim bütün karşılaştırıcı çıkışlarını yükseğe çekecek ve kodlayıcı çıkışlarında görülen ikilik ifade D1=1, D0=1 olacaktır. Aşağıda Tablo 11.1 Giriş gerilimlerine bağlı olarak çıkışları göstermektedir.  Genel olarak bu devrelerde kullanılacak karşılaştırıcı sayısı, n bitlik binary kod için 2n-1’dir. Örneğin üç bitlik ikilik (binary) kod için kullanılacak karşılaştırıcı sayısı 23-1=7, dört bitlik ikilik (binary) kod için kullanılacak karşılaştırıcı sayısı 24-1=15 olmalıdır. Bu fazla sayıdaki karşılaştırıcı sayısı paralel karşılaştırıcılı A/D çeviricilerin en büyük dezavantajıdır. Bu tip karşılaştırıcıların en önemli avantajı hızı karakteristiğidir. Giriş gerilimine bağlı olarak üretilen sayısal çıkış, devredeki elemanların yayılım gecikmesi (propagation delay) süresi sonrasında hazırıdır. Bu nedenle bu tip A/D çeviricilerin tanımlanması için “flaş” ismi kullanılmaktadır.  Şekil 11.13 Üç bitlik paralel karşılaştırıcılı A/D çevirici

  Şekil 11.13 Üç bitlik paralel karşılaştırıcılı A/D çevirici devresinin göstermektedir. Devrede yedi adet karşılaştırıcı,gerilim bölücü ve 74148 Decimal/Binary öncelikli kodlayıcı (priority encoder) kullanılmıştır. Örnekleme sinyali, lojik-0’da aktif olan yetkilendirme girişine bağlanarak giriş geriliminin farklı zamanlarda örn eklenerek sayısal karşılığının bulunması sağlanmıştır.

  11.3.2 Tek Rampalı veya Tek Eğimli (Single Slope) A/D Çeviriciler

  A/D çevirimde kullanılan bir diğer yöntem lineer rampa kaynağı, karşılaşt ırıcı ve sayıcılardan oluşmuş tek rampalı veyatek eğimli A/D çeviricilerdir. Lineer rampa kaynağı, değişmeyen eğimli bir referans voltajının sağlanması için kulla nılır. Şekil 11.14 tek rampalı veya tek eğimli A/D çevirici devresini göstermektedir.


  Çevirimin başlangıcında sayıcı reset,rampa kaynağı çıkışı 0V yapılır. Karşılaştırıcının + girişine uygulanan analog giriş gerilimi, – girişinden büyük olduğundan çıkış yükseğe çekilecektir. Bu durumda rampa kaynağı tarafından rampa üretilmeye başlanacak,VE kapısının çıkışında tetikleme sinyali görüleceğinden sayıcı sayma işlemine başlayacaktır. Bu işlem rampa kaynağı tarafında üretilen rampa geriliminin, analog giriş geriliminden büyük olmasına kadar devam edecektir. Böylece karşılaştırıcı çıkış alçağa çekilecek, VE kapısının çıkışı lojik-0 olacak ve tetikleme sinyali gitmeyen sayıcı sayma işlemini bitirecektir. Kontrol devresi tarafından yetkilenen mandallar sayıcı verilerini saklayacaktır.

  11.3.3 Çift Rampalı veya Çift Eğimli (Dual Slope) A/D Çeviriciler

  Şekil 11.15 çift eğimli (dual-slope) A/D çeviricinin blok diyagramını göstermektedir. Devre giriş referans gerilimini seçen bir anahtar ve karşılaştırıcı gir işlerindeki ters bağlantı dışında tek eğimli (single-slope) devreye çok benzemektedir.  Devrede rampa kaynağı olarak bir integral alıcı devre kullanılmıştır. İşlemsel kuvvetlendiricinin eviren girişi , evirmeyen giriş tarafından varsayılan toprakta tutulur. Giriş ucuna uygulanan bir gerilim, direnç üzerinden sabit bir akım akmasını sağlayacaktır. Bu akım yüksek empedansa sahip işlemsel yükselteç içinden akamayacağından, kondansatör sabit bir akımla şarj olacaktır. Sabit akım ile şarj edilen kondansatörün uçlarındaki gerilim bir lineer rampadır.
  Başlangıçta sayıcının silme(reset), karşılaştırıcı çıkışının 0V olduğunu kabul edelim. Giriş anahtarı analog giriş gerilimine bağlandığında (Şekil 11.16 a), integral alıcı devrenin girişlerindeki pozitif gerilim, çıkışlarındaki gerilimin bir negatif rampa olmasına sebep olacaktır. Karşılaştırıcının – girişindeki negatif gerilim, çıkışın pozitif olmasını sağlar, VE kapısının çıkışında tetikleme sinyali görülmesini sağlar. Sayıcı sayma işlemine başlar. Sayıcının bir miktar sayma işlemini gerçekleştirmesi için integral alıcı devre tarafından negatif rampa üretilir. Sayıcı bu sabit miktara ulaşınca kontrol devresi sayıcıları sıfırlar ve giriş anahtarının negatif referans gerilimine çevirerek, bu geriliminin integral alıcı devrenin – girişine uygulanmasını sağlar (Şekil 11.16 b). Girişteki bu negatif gerilim integral alıcı devrenin çıkışında pozitif bir rampa görülmesini sağlar. Karşılaştırıcı çıkışı yükseğe çekileceğinden sayıcı tekrar sayma işlemine başlatacaktır. İntegral alıcı devrenin 0V ‘un hemen üzerine ulaştığı anda karşılaştırıcı çıkış alçağa çekilecek, kontrol devresi tarafından bu geçiş algılanarak, sayıcı çıkışlarının mandallara yüklenmesini sağlayacaktır(Şekil 11.16 c). Mandallarda saklanan sayım miktarı giriş gerilimi ile orantılıdır.


  Çift eğimli (dual-slope) A/D çeviricilerin avantajları , doğruluğu, devre elemanlarında sıcaklıktan oluşan değişimlerden etkilenmemesi, alçak maliyetidir. Dezavantajları ise hızlarının yavaş oluşudur.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi