Namazda okunan sureler

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Fıkhi Mezhepler Bölümünden Namazda okunan sureler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ensar
  Özel Üye
  Reklam

  Namazda okunan sureler

  Reklam  Namazda okunan sureler

  Forum Alev
  namazda okunan sureler

  FATİHA SURESİ

  * Eûzü billâhi mineşşeytânir racîym Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn.
  * Er'Rahmânir-Rahiym.
  * Mâliki Yevmiddiyn
  * Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn
  * İhdinassırâtal-müstekıym
  * Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim
  * Gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn * Amin.
  Anlamı:
  Hamd (övmek, övülmek); O, âlemlerin Rabbi, O Rahmân, Rahîm, O, âhiret gününün mâliki Allâh'ın (hakkı) dır. O'na mahsustur. İlâhi! Yalnız Sana ibâdet ve kulluk ederiz, sade Sen'den yardım dileriz. Bizi doğru yola hidâyet eyle. Kendilerine bol bol nîmet verdiğin bahtiyarların yoluna, ki onlar ne azıp sapmış, ne de gazabına uğramışlardır. (Duâmızı kabul eyle Allâh'ım!)
  [B]AYETU'L-KURSİ[/B
  ]Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
  Anlamı:
  Allâh, O Allâh'dır. O yegâne hak mâbuddur ki O'ndan başka İlâh yok, yalnız O; daima yaşayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum ancak O'dur. Ne gaflet basar O'nu, ne uyku. Göklerde, yerde ne varsa hepsi O'nundur.
  Kimin haddine ki izni olmaksızın O'nun yanında şefaat edebilsin? Allah yarattıklarının işlediklerini, işleyenlerini, geçmişlerini, geleceklerini bilir. Onlar ise O'nun bildiklerinden yalnız dilediği kadarını kavrayabilir; başka bir şey bilemezler. O'nun kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır ve bunların koruyuculuğu, bunları görüp gözetmek kendisine bir ağırlık da vermez.
  O, öyle Ulu, öyle büyük ve yücedir…
  FİL SURESİ
  * Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl
  * Elem yec'al keydehüm fii tadliyl
  * Ve ersele aley him tayran ebâabiyl
  * Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl
  * Fecealehüm Ke asfim me'küül
  Anlamı:
  Görmedin mi, nasıl etti Rabbın Fil sahiplerine? Fendlerini, tedbirlerini (kötü düşüncelerini) bozup büsbütün perişan kılmadı mı? Üzerlerine sert taşlarla atış eden, sürü sürü kuşlar saldı da, hemen onları bir yenik hasıl (güve yiyip tanesiz kalmış ekin yaprağı, saman) gibi kılıverdi.
  KUREYŞ SURESİ

  * Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * Li iylâafi kurayşin
  * İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf
  * Fel ya'büdüü rabbehâazel beyt
  * Ellezii et 'amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf
  Anlamı:
  Kureyş'in birbirleriyle veya başkalariyle andlaşması, anlaşması için; hele yaz ve kış seferlerine (faydalandıkları) andlaşması için, onlar (Kureyş) bundan böyle bu evin (Kâbe'nin) sahibine (Allâh'a) ibâdet etsinler; - O (sahip) ki, onları büyük bir açlıktan kurtardı ve müthiş bir korkudan emin kıldı
  MAUN SURESİ
  * Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * Eraeytellezi yükezzibi biddiyn
  * Fezâalikellezi yedü'ul yetiym
  * Velâa yehuddu alâa ta'aamil miskiyn
  * Feveylül lil musalliyn
  * Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün
  * Elleziyne hüm an yüraa üüne
  * Ve yemneuunel mâauun
  Anlamı:
  Gördün mü o, dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayanı? İşte hak dîne ve ceza gününe inanmayan, o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar, çâresizin ve yoksulun yiyeceğine dair teşvikte bulunmaz; ne kendisi doyurur, ne de başkalarının doyurması için kayırır. Vay o namaz kılanların haline ki, onlar namazlarını gereği gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar. Onlar ki gösteriş için yaparlar ve yardımlığı sakınırlar (kimseye bir damla şey vermek istemezler.)
  KEVSER SURESİ

  * Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * İnnâa e'taynâakel kevser
  * Fesalli li rabbike ven har
  * İnne şâanieke hüvel ebter
  Anlamı:
  Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser. Sen de Rabbın için namaz kıl ve kurban da kesiver. Doğrusu, asıl ebter sana buğz eden (hınç besleyen, diş bileyen) in kendisidir.
  KAFİRUN SURESİ

  * Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * Kul yâa eyyühel kâafiruun
  * Lâa e'büdü mâa tebüdüün
  * Velâa entüm aabidüüne mâa a'büd
  * Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm
  * Velâa entüm aabidüüne mâa e'büd
  * Leküm diynüküm veliye diyn

  Anlamı:
  De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptıklarınıza. Siz de tapanlardan değilsiniz benim Mabudum (Allah)'a. Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza. Hem de siz tapıcı değilsiniz benim ibâdet ettiğim (Allah)'a. Size dîniniz, bana da dînim.
  NASR SURESİ

  * Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu
  * Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa
  * Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa
  Anlamı:
  Allâh'ın (vaad eylediği) yardımı geldiği ve zafer kazanıldığı (Mekke'nin fethi ile İslâm'a fütûhat kapılarının açıldığı); ve insanların fevç fevç, küme küme Allâh'ın dînine girdiklerini gördüğün zaman artık Rabbını överek şanını yücelt ve Allâh'tan mağfiret iste. Çünkü O, tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder.
  TEBBET SURESİ

  * Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe
  * Mâa ağnâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb
  * Se yaslâa nâaran zâate leheb
  * Vemraetühüü hammâatel hatab
  * Fii ciydihâa hablüm mim mesed
  Anlamı:
  Ebû Leheb'in iki eli kurudu, kendisi de (helâk oldu!). Ne malı fayda verdi ona, ne de kazandığı. O, (dünyada benzeri görülmemiş) bir alevli ateşe yaslanacak. Gerdanında hurma liflerinden bükülmüş bir iple odun taşıyan karısı da
  İHLAS SURESİ

  * Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * Kul hüvellâahü ehad * Ellâahüs samed
  * Lem yelid ve lem yüüled
  * Velem yeküllehüü küfüven ehad
  Anlamı:
  De ki: O, Allah, birdir. Allah, her yönden eksiksizdir ve her dileğin merciidir, her şey kendisine muhtâc olan Şanlı, Uludur. O, doğurmadı ve doğurulmadı. O'na hiçbir şey denk de olmadı.
  FELAK SURESİ
  * Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * Kul euuzü birabbil felak * Min şerri maa halak
  * Ve min şerri ğaasikın izâa vekab * Ve min şerrin neffâasati fil 'ukad
  * Ve min şerri haasidin izâa hased
  Anlamı:
  De ki: Yaratılmışların şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset edenin, içindeki hasedini dışarıya vurduğu vakit, şerrinden; şafak aydınlığının Rabbine (Allâh'a) sığınırım.
  NAS SURESİ
  * Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * Kul euuzü birabbinâas * Melikinnâas * İlâahinnâas
  * Min şerril vesvâasil hannâas
  * Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas
  * Minel cinneti vennâas
  Anlamı:
  "De ki: Sığınırım Rabb'ına nâsın. Melikine nâsın. İlâhına nâsın; şerrinden o sinsi vesvâsın. Ki, fiskos eder sinelerinde (1) nâsın; gerek cinden (olsun o sinsi) gerekse insandan."  SÜBHANEKE

  Sübhaanekellahümme Ve bihamdik Ve tebâara kesmük Ve teaalâaa ceddük (Ve celle senâük * ) Ve lâailahe gayrük
  Anlamı:
  Allahım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka tanrı yoktur.
  NOT: Parantez içindeki "Ve celle senâük" cümlesi cenaze namazında okunur. 2. 2
  HADİE
  Bayan Üye

  Cevap: Namazda okunan sureler

  Reklam  namazda okunan sureler kuranı kerimde geçen bütün sureler olabilir özellikle okunanlar fatiha suresi nas felak suresi ihlas kevser ,tebbet,izacae,fil suresi dir+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi