SQL Fonksiyonları

+ Yorum Gönder
Webmaster ve HTML-PHP-ASP-JAVA Bölümünden SQL Fonksiyonları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  tuanamlk
  Usta Üye
  Reklam

  SQL Fonksiyonları

  Reklam  SQL Fonksiyonları

  Forum Alev


  SQL Server'da Fonksiyonlar, hesaplamalarda ve özellikle sistem hakkında bilgi almada yaygın olarak kullanılan araçlardır. Transact-SQL (T-SQL) programlama dilinde değişik kategorilerle adlandırılan fonksiyonlar vardır. Bunlardan en yaygını veriler üzerinde işlem yapan toplama ya da gruplama olarak adlandırabileceğimiz aggregate fonksiyonlarıdır.

  A. GRUPLAMA FONKSİYONLARI

  Gruplama (aggregate) fonksiyonları bir dizi değer üzerinde hesaplama yaparlar ve bir sonuç değer döndürürler. Toplama ya da gruplama fonksiyonları olarak adlandırabileceğimiz bu fonksiyonlar genellikle GROUP BY deyimi ile kullanılırlar.


  Gruplama fonksiyonları aşağıdaki ifadeler içinde kullanılabilirler.

  · SELECT deyiminin listesinden (bir subquery olarak)
  · Bir COMPUTE ya da COMPUTE BY sözcüğü ile.
  · Bir HAVING sözcüğü ile.

  Transact-SQL programlama dilinde şu aggregate fonksiyonları kullanılır:

  · AVG
  · COUNT
  · GROUPING
  · MAX
  · MIN
  · SUM
  · STDEV
  · STDEVP
  · VAR
  · VARP

  NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları saklıdır. Ticari olarak kullanılamaz. Bakınız: www.farukcubukcu.com
  Adı geçen ve telif haklı olan ürünler bilgi amaçlı olarak kullanılmıştır.


  AVG (T-SQL) Fonksiyonu
  Bir grup içindeki değerlerin ortalamasını döndürür. Null değerler dikkate alınmaz.

  Kullanım Biçimi:

  AVG([ALL | DISTINCT] ifade)

  Argümanları:
  ALL

  Ortalama fonksiyonunu bütün değerlere uygular.

  DISTINCT
  İşlemin her tek değer için uygulanacağını belirtir. Diğer bir deyişle tekrar eden değerlerin yerine birisi kullanılır.

  ifade

  Sayısal bir değeri olan ifade ya da kolon adı.

  Örnek:

  Aşağıdaki örnekte satış miktarları toplanmakta ve ortalaması alınarak iki ayrı sonuç değeri verilmektedir:

  USE Northwind
  GO
  SELECT AVG(quantity), SUM(quantity)
  FROM [Order Details]
  GO

  COUNT (T-SQL) Fonksiyonu
  Bir grup içindeki eleman sayısını verir.

  Kullanım Biçimi:

  COUNT({[ALL | DISTINCT] ifade] | *})

  Argümanları:

  ALL

  Fonksiyonunu bütün değerlere uygular.

  DISTINCT
  İşlemin her tek değer için uygulanacağını belirtir. Diğer bir deyişle tekrar eden değerlerin yerine birisi kullanılır.

  ifade

  Bir ifade ya da kolon adı.

  *
  Bir tablodaki bütün satırların sayısını döndürmek için kullanılır. COUNT(*) herhangi bir paratmetre ile kullanılmaz ve DISTINCT ile kullanılmaz.

  COUNT(*) ile null ve tekrar eden değerler dahil bütün elemanlar sayılır.

  Örnek:

  Aşağıdaki örnekte ürünler tablosundaki ürünler sayılır. DISTINCT ile tekrara izin verilmez.

  USE Northwind
  GO
  SELECT COUNT(DISTINCT productname)
  FROM products
  GO

  MAX (T-SQL) Fonksiyonu
  İfade içindeki maksimum değeri döndürür.

  Kullanım Biçimi:

  MAX([ALL | DISTINCT] ifade)

  Argümanları:

  ALL

  Fonskiyonunu bütün değerlere uygular.

  MIN (T-SQL) FOnksiyonu
  İfade içindeki minimum değeri döndürür.

  Kullanım Biçimi:

  MIN([ALL | DISTINCT] ifade)

  Argümanları:

  ALL

  Fonskiyonunu bütün değerlere uygular.

  Örnek:

  Aşağıdaki örnekte en küçük satış adedi elde edilmektedir:

  USE Northwind
  GO
  SELECT MIN(quantity)
  FROM [Order Details]
  GO

  SUM Fonksiyonu

  Değerlerin toplamlarını verir. SUM fonksiyonu sadece sayısal alanlarda kullanılır.

  Kullanım Biçimi:

  SUM ([ALL | DISTINCT] ifade)

  Argümanları:
  ALL
  Toplama (aggregate) fonksiyonunu bütün değerlere uygular. ALL seçeneği varsayım olarak kullanılır.
  DISTINCT
  SUM fonksiyonunu tek değerlerin (unique) toplamını vermesini sağlar.
  İfade
  Bir sabit, bir kolon, fonksiyon ya da bir aritmetik işlem.
  Örnek:

  USE pubs
  GO
  -- Satır toplamları

  SELECT type, price, advance
  FROM titles
  ORDER BY type
  COMPUTE SUM(price), SUM(advance) BY type

  B. TARİH VE ZAMAN FONKSİYONLARI (T-SQL)

  Bu fonksiyonlar tarih (date) ve zaman (time) üzerinde işlemler yapmayı sağlar. Tarih ve zaman fonksiyonları şunlardır:

  · DATEADD
  · DATEDIFF
  · DATENAME
  · DATEPART
  · DAY
  · GETDATE
  · MONTH
  · YEAR
  · CONVERT

  DATEADD
  Belli bir tarihin üzerine değer eklenerek yeni bir tarih değeri üretir.
  Kullanım biçimi:
  DATEADD ( tarihkısmı, sayı, tarih)
  Argümanları:

  Tarih kısmı
  Tarih Parçası
  Kısaltması
  Year
  yy, yyyy
  Quarter
  qq, q
  Month
  mm, m
  Dayofyear
  dy, y
  Day
  dd, d
  Week
  wk, ww
  Hour
  hh
  Minute
  mi, n
  Second
  ss, s
  Millisecond
  ms

  sayı
  Tarih kısmını artırmak için kullanılan değer.
  tarih
  Tarih değerini döndüren tarih bilgidi.
  Örnekler:

  Yayın tarihinin 30 gün sonrası:
  USE pubsGOSELECT DATEADD(day, 30, pubdate) FROM titlesGO
  Örnek: Son on gün içinde yapılan siparişler:

  SELECT ord_num, ord_date
  FROM sales
  WHERE
  (ord_date >=
  DATEADD(day, -10, GETDATE()))


  DATEDIFF
  İki tarih arasındaki gün sayısını verir.
  Kullanımı:
  DATEDIFF ( Tarih parçası, başlangıç tarihi, bitiş tarihi)
  Argümanları:

  Tarih parçası
  Tarih Parçası
  Kısaltması
  Year
  yy, yyyy
  Quarter
  qq, q
  Month
  mm, m
  Dayofyear
  dy, y
  Day
  dd, d
  Week
  wk, ww
  Hour
  hh
  Minute
  mi, n
  Second
  ss, s
  millisecond
  Ms

  Örnek: Şu anki tarih ile yayın tarihi arasındaki fark:
  USE pubsGOSELECT DATEDIFF(day, pubdate, getdate()) FROM titlesGO
  DATEPART (T-SQL)
  Belirtilen tarihin istenen parçasına karşılık olarak bir tamsayı döndürür.

  Kullanım Biçimi:

  DATEPART(tarihparçası, tarih)

  Argümanları:
  Tarih parçası

  Tarih bilgisinin bir kısmını ifade eden bilgi.
 2. 2
  tuanamlk
  Usta Üye

  --->: SQL Fonksiyonları

  Reklam  Tarih bölümü
  Kısaltma
  year
  yy, yyyy
  quarter
  qq, q
  month
  mm, m
  dayofyear
  dy, y
  day
  dd, d
  week
  wk, ww
  weekday
  Dw
  hour
  Hh
  minute
  mi, n
  second
  ss, s
  millisecond
  Ms

  Örnek:

  Aşağıdaki örnekte şu anki tarihin karşılık geldiği ay adı ve ay numarası bulunmaktadır:

  SELECT GETDATE()

  Tarihi verir:

  SELECT DATEPART(month, GETDATE())

  Ayı verir:

  DAY (T-SQL)
  Bir tarih bilgisinin gün kısmını verir.

  Kullanım Biçimi:

  DAY(tarih)

  Argümanları:

  tarih


  datetime ya da smalldatetime tarih bilgisi.

  Aşağıdaki örnekte verilen tarihin gün kısmı verilmektedir:

  SELECT DAY('26/03/1999') AS 'Gün'
  GO

  Sonuç:

  Gün
  ------------
  26


  MONTH (T-SQL)
  Bir tarih bilgisinin ay kısmını verir.

  Kullanım Biçimi:

  MONTH(tarih)

  Argümanları:

  tarih

  datetime ya da smalldatetime tarih bilgisi.

  Aşağıdaki örnekte verilen tarihin ay kısmı verilmektedir:

  SELECT MONTH('26/03/1999') AS 'Ay'
  GO

  Sonuç:

  Ay
  ------------
  03

  YEAR (T-SQL)
  Bir tarih bilgisinin yıl kısmını verir.

  Kullanım Biçimi:

  YEAR(tarih)

  Argümanları:

  tarih
  D. KARAKER FONKSİYONLARI

  String (karakter) alanları işlemek için yaygın kullandığımız fonksiyonlar bu alana girer. Transact-SQL dilinde kullanılan bazı karakter fonksiyonları şunlardır:
  • ASCII
  • CHAR
  • CHARINDEX
  • DIFFERENCE
  • LEFT
  • LEN
  • LOWER
  • LTRIM
  • NCHAR
  • REPLICATE
  • REVERSE
  • SUBSTRING
  • QUOTENAME
  • STUFF
  • REPLACE
  • STR
  • SOUNDEX
  • PATINDEX
  • SPACE
  • RIGHT
  • RTRIM
  • UPPER
  • UNICODE
  ASCII
  Bir karakter ifadenin en soldaki değerinin ASCII kodunu döndürür.

  Kullanımı:
  ASCII ( karakter ifade)
  Karekter ifade char ya da varchar türündedir.
  Döndürdüğü tür: Int
  Örnek:
  Bizim Ev cümlesinin bütün karakterlerinin ASCII değerini döndürür:
  SET TEXTSIZE 0SET NOCOUNT ON-- değişken oluştur.DECLARE @konum int, @karakter char(15)-- değişkenlere ilk değer ver.SET @konum= 1SET @karakter= 'Bizim Ev'WHILE @konum<= DATALENGTH(@karakter) BEGIN SELECT ASCII(SUBSTRING(@karakter, @konum, 1)), CHAR(ASCII(SUBSTRING(@karakter, @konum, 1))) SET @konum= @konum + 1 ENDSET NOCOUNT OFFGO
  CHARINDEX
  Bir karakter dize içinde belirtilen bir ifadenin (karakterin) başlangıç konumunu döndürür.

  Kullanımı:

  CHARINDEX ( ifade1, ifade2[ , başlangıç konumu] )
  İfade1: aranacak karakterleri belirtir.
  İfade2: İfade1'deki karakterlerin aranacağı karakterleri belirtir.
  Başlangıç konumu ise aramanın başlanacağı konumu belirtir.
  Döndürdüğü tür: Int
  İfadelerden birisi NULL ise CHARINDEX fonksiyonu NULL değerini döndürür. İfade1, İfade2 içinde bulunamazda 0 değeri döner.
  Örnek: ADI alanında BOYASI sözcüğünün başladığı konumu döndürür.
  SELECT CHARINDEX('BOYASI', adi)FROM urun -- arama için başlangıkç konumu belirtmek istersekSELECT CHARINDEX('BOYASI', adi, 5)FROM urun
  Yalnızca adlar listesi:

  select left (adi,charindex(' ', adi)) from cariana


  LEFT
  Bir karakter dizesinin sol taraftan belirtilen sayı kadar keser.

  Kullanımı:

  LEFT ( karakter dize, tarmsayı)
  Örnek: Adların soldan beş karakteri:
  USE ornekGOSELECT LEFT(adi, 5) FROM carianaORDER BY koduGO
  LEN
  Dize verinin uzunluğunu döndürür.
  Kullanımı:

  LEN ( karakter dize)
  Örnek: Adı alanının uzunluğu:

  SELECT LEN(adi) AS 'Uzunluk'FROM cariana
  use ornek
  select substring (adi,charindex(' ',adi)+1,(len(adi)-charindex(' ',adi))) from cariana
  -- soyadını ayırmak


  LTRIM
  Önündeki boşlukları siler.
  Kullanımı:

  LTRIM ( karakter dize)
  RIGHT
  Belirtilen dizenin sağ tarafından keser.

  Kullanımı:

  RIGHT ( karakter dizesi, tamsayı)
  Arguments

  Örnek:

  Adı alanını sağlan 10 karakteri:
  SELECT RIGHT(adi, 10) FROM cariana

  RTRIM
  Karakter dizesinin arkasındaki boşlukları kaldırır.
  Kullanımı:

  RTRIM ( karakter dize)
  Örnek: Bir alan güncelleme:

  update deneme
  set alan1 = rtrim(alan1) + rtrim('a')


  STUFF
  Belirtilen uzunluktaki karakterleri siler ve yerine belirtilen diğer karakterleri ekler.
  Syntax

  STUFF ( karaker dize, başlangıç, uzunluk, karakter dize)
  Örnek: use ornekSELECT STUFF(tel, 7, 1, '8') from cariana-- telefon numarasında 7 karakteri 9 ile değiştirmek SUBSTRING
  Bir karakter dizesinin içinden belli karakterleri seçer.
  Kullanımı:

  SUBSTRING ( karakter dize, başlangıç, uzunluk)


  Örnek:

  Adı alanının içinde üçüncü karakter başlayım 4 tane karakteri döndürmek:

  SELECT SUBSTRING(adi, 3, 4)FROM cariana Adı soyadı alanından soyadını çekmek: select substring (adi,charindex(' ',adi)+1,(len(adi)-charindex(' ',adi))) from cariana Gözden Geçirme


  1. SQL Dili fonksiyonlarının sınıflarını açıklayınız.

  2. Bir alanın soldan üç karakterini seçmek için hangi fonksiyonları kullanabiliriz.


+ Yorum Gönder
sql fonksiyon kullanımı,  sql fonksiyonları,  sql parçaal,  SQL DE AY
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi