Kureyşin Düşmanlığı ve İşkence

+ Yorum Gönder
Tarihimiz ve İslam Tarihi Bölümünden Kureyşin Düşmanlığı ve İşkence ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  oneHope
  Usta Üye
  Reklam

  Kureyşin Düşmanlığı ve İşkence

  Reklam  Kureyşin Düşmanlığı ve İşkence

  Forum Alev
  Kureyşin Düşmanlığı ve İşkenceKureyş Müşriklerinin Ebu Talib´e Başvurmaları

  Peygamberimiz (a.s.)ın kendi dinlerinden ayrılmak ve putlarını yermek., gibi davranışların­dan şikâyetlerine Ebu Talib´in aldırış etmemekle kalmayıp yanına dikilerek onu koruduğunu, kolladığını gören Kureyş müşriklerinin eşrafından: [1]

  1- Utbe b. Rebia,
  2- Şeybe b. Rebia,
  3- Ebu Süfyan b. Harb,
  4- Ebu´l-Bahterî b. Hişam,
  5- Esved b. Muttalib,
  6- Ebu Cehil Amr b. Hişam,
  7- Velid b. Mugîre,
  8- Nübeyh b. Haccac,
  9- Münebbih b. Haccac,
  10- Âs b. Vâil..[2] gibi birtakım kişiler, Ebu Talib´in yanına vardılar.[3] Ona:

  "Ey Ebu Talibi Kardeşinin oğlu bizim ilahlarımıza dil uzattı.

  Dinimizi yerdi.

  Akıllarımızı, hafif akıllılık ve akılsızlık saydı.

  Baba ve atalarımızın da dalâlet ve sapkınlık içinde ölüp gitmiş olduklarını iddia etti. Sen ya onu bizimle uğraşmaktan alıkoyarsın, ya da aramızdan çekilir (bizi onunla başbaşa bırakır)sın!

  Zaten, sen de ona karşısın; bizim gibi, muhalifsin![4]

  (Sen aradan çekilirsen) biz onun hakkından geliriz!" dediler.[5]

  Ebu Talib onları güzellikle, güleryüzle, yumuşak ve tatlı sözlerle başından savdı .[6]


  Peygamberimiz (a.s)a ve İslâmiyete Düşman Olan Müşrik Uluları

  İslâmiyet Mekke´de yayılmaya başlayınca, müşriklerin ulu kişileri kızdılar. Peygamberimiz (a.s)a karşı, kıskançlığa ve azgınlığa başladılar.

  Aşağıda isimleri sıralanan müşriklerden bazıları, kıskançlık ve düşmanlıklarını açıkça, bazıları da kapalı ve sinsi bir biçimde sürdürdüler:

  1- Ebu Cehil Amr b. Hişam,
  2- Ebu Leheb b. Abdulmuttalib,
  3- Esved b. Abdi Yağus,
  4- İbn Gaytala Haris b. Gays,
  5- Velid b. MugiYe,
  6- Ümeyye b. Halef,
  7- Übeyyb. Halef,
  8- Ebu Kays b. Fâke,
  9- Âs b. Vâil,
  10- Nadrb. Haris,
  11- Münebbih b. Haccac,
  12- Züheyr b. Ebi Ü meyye,
  13- sâib b. Ebi sâib,
  14- Esved b. Abdulesed,
  15- Âs b. Saîd,
  16- Ebu´l-BahterîÂs b. Hişam,
  17- Ukbe b. Ebi Muayt,
  18- İbnü´l-Asda´,
  19- Hakem b. Ebi´l-Âs,
  20- Adiyy b. Hamra´,[7]
  21- Esved b.Muttalib.[8]
  22- Ebu Süfyan b. Haris,
  23- Hanzale b. Ebi Süfyan,
  24- Muaviye b. Mugîre,
  25- Esed b. Abduluzzâ,
  26- Ebu Zem´a Zem´a b. Esved,
  27- Sayfiy b. Sâib,
  28- Amr b.Âs,
  29- Nübeyh b. Haccac,
  30- Üneys b. Miyer,[9]
  31- Tuayme b. Adiyy,[10]
  32- Rükâne b. Abdi Yezid[11]
  33- Mâlik b. Tulatıla.[12]
  34- Hübeyrab.EbiVehb,[13]
  35- Mutim b. Adiyy.[14]

  Bunlardan, Peygamberimiz (a.s)a Düşmanlıklarını Aşırı Derecede Sürdürenler

  1- Ebu Cehil Amr b. Hişatm,
  2- Ebu Leheb b. Abdulmuttalib,
  3- Ukbe b. Ebi Muayt idi.[15]

  Peygamberimiz (a.s)a Düşmanlıkta Fazla İleri Gitmeyenler

  1- Utbe b. Rebia,
  2- Şeybe b. Rebia,
  3- Ebu Süfyan b. Harb olup, bunlar Peygamberimiz (a.s.)a düşman olmakla birlikte, öteki
  müşrikler kadar düşmanlıkta ileri gitmezlerdi.[16]

  Peygamberimiz (a.s)a düşman olan bu müşrik ulularından Ebu Süfyan b. Haris,[17] Ebu Süfyan b. Harb, Amr b. Âs, ve Hakem b. Ebi´l-Âs´tan başka, hiçbirisi Müslüman olmamıştır. [18]
 2. 2
  oneHope
  Usta Üye

  --->: Kureyşin Düşmanlığı ve İşkence

  Reklam  Müşrik Ulularının Peygamberimiz (a.s)a ve İslâmiyete Düşman Olmalarının Başlıca Sebepleri

  Kureyşî müşrik ulularının Peygamber'iniz (as)a ve İslâmiyete düşman olmalarının birtakım sebepleri vardı:

  1- Kureyşîler yüzlerce yıldan beri putperest idiler. Ataları İbrahim ve İsmail (as)ların tevhid mabedi olan Kabe, çevresine dikilen üçyüz altmış putla, puthaneye çevrilmişti.[21]

  Kureyşlilerden, evlerinde putu bulunmayan, evlerine girerken de, evlerinden çıkarken de ona el yüz sürmeyen kimse yoktu[22]

  Peygamberimiz (as) ise, onların bu putperestliğini yeriyor,[23] hatıra gönüle bakmaksızın ve hiç kimseyi istisna etmeksizin, putlara taparak küfür ve dalâlet içinde ölüp gitmiş olan baba ve ata­larının da[24] Cehenneme atıldıklarını,[25] helak olduklarını söylemekten çekinmiyordu[26]

  Kureyş müşriki erince ise, puflara tapmaktan daha üstün bir din yoktu ve olamazdı[27]

  2- Mekke şehri, İlahî Mâbed olan Kabe´si ile, Arap ülkesinin biricik dinî merkezi olup, her yıl oraya hac mevsiminde hac için, diğer zamanlarda da umre için, her taraftan akın akın gelinirdi[28]

  Bunun için, Kabe´yi açmak, kapamak, korumak demek olan hıcâbe;[29]

  Hacıların su ihtiyacını karşılamak demek olan sıkâye;[30]

  Hacılara yemek yedirmek demek olan rifâde[31] gibi dinî hizmetlerin yanısıra,

  Dârü´n-NecVe diye anılan idare meclisi ile;

  Sancaktariık demek olan liva;[32]

  Başkumandanlık demek olan kıyâde[33] gibi askerî hizmetlerde ihdas,[34]ve kabilelerin ulularına tev­cih edilmiş bulunuyordu.

  Babadan evlada geçen bu hizmetler, kendilerine hem büyük nüfuz, hem de büyük çıkarlar sağla­makta idi.

  Bunun için, müşrik uluları, kendilerinin dinî ve ticarî durumlarını sarsabilecek her harekete karşı koy­mayı çıkarlarının bir gereği saymakta idiler.

  3- Peygamberimiz (as), Kureyşîlerin azılı müşriklerinin kötülüklerini ortaya döken âyetleri[35] okuyup duruyordu.

  Müşrik ulularından kimi, bu ve benzeri âyetlerde sıralanan kötülüklerin tümünü, kimisi de bir kısmını kendisinde bulup gocunmakta; bu kötülüklerle teşhir edile edile, bir gün gözden düşebileceklerinden kaygılanmakta ve tedirgin olmakta idiler

  4- Kureyş uluları; kendileri için üstün bir hak tanımayan, herkesi bir tarağın dişleri gibi eşit tutan[36]
  ve "Sizin, Allah katında en şerefli ve değerli olanınız, Allah´tan (Allah´ın emirlerini yerine getirmemekten)
  en çok sakınanınızdır"[37] diyen bir dini, nasıl benimseyebilirler, içlerine sindirebilirlerdi?

  Nitekim, İslâm düşmanlarının en azılılarından olan Ebu Leheb:

  "Ey Muhammedi Ben sana iman eder, Müslüman olursam, bana ne verilir?" diye sormuş, Peygamberimiz (as) da:

  "Müslümanlara ne verilirse, sana da o verilir!" buyurmuştu. Ebu Leheb:

  "Onların üzerinde, benim için bir üstünlük olmayacak mıdır?" diye sormuş, Peygamberimiz (as) da:

  "Daha ne istersin?!" buyurunca, Ebu Leheb:

  "Benim şu sıradan insanlarla bir tutulacağım bu dine yuh olsun!" demekten kendisini alamam iştir[38]

  Yine Ebu Leheb:

  "Muhammed, bana, görmediğim birtakım şeyler vaad ediyor! Onların öldükten sonra olacağını söylüyor!

  O, bu vaadlerden başka, acaba ellerime (avucuma) ne koydu?!" diyerek ellerine üfledikten sonra;

  "Yuh sizlere! Ben sizde Muhammed´in söylediklerinden hiçbir şeyin mevcut olduğunu görmüyorum!" demiştir[39]

  5- Kureyş aileleri arasında, öteden beri, birbirlerine karşı çekememezlik huyları ve üstünlük dâvaları vardı.

  Bunun için, Peygamberimiz (a.s.)ın Hâşim oğulları arasından peygamber olarak ortaya çıkmasıyla Hâşim oğulları ailesinin öteki ailelere karşı ezici bir üstünlük sağlayacağını düşünerek bun­dan telaşlananlar olmuştu. Nitekim, Ebu Cehil bu yoldaki duygusunu açıklamaktan kendisini alamamış:+ Yorum Gönder
kureyşin islama düşman olmasının sebepleri
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi