Bilerek meni çıkarmak günah mıdır?

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 123 ... Sonuncu8Sonuncu9
İslami Konular ve İslami Sorular - Cevaplar Bölümünden Bilerek meni çıkarmak günah mıdır? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 13
  walkmanso
  Emekli
  Reklam

  --->: bilerek meni çıkarmak günah mıdır?

  Reklam  bencede onu sadece hellalinne yapmak hellal kendi kendi ne ne zevk aliyorlar bazi insanlar
  ForumAlev --->: bilerek meni çıkarmak günah mıdır?

 2. 14
  mrtcn tkdmr
  Üye
  her zamanki gibi bilgin için saol mumsema abi :)

  eğer Allah (c.c.) elle tatmin olan lanetlidir demişse üzülerek söylüyorum o zaman dünyadaki çoğu kişi lanetli... 3. 15
  P.Alemdar
  Üye
  mumsema abi sen boyle yaptikca replere bogulacaksin 4. 16
  Gölge Adam
  Usta Üye
  “(Öyle mü''minler) ki, onlar ırzlarını koruyanlardır Şu var ki zevcelerine yahut sağ ellerinin malik olduklarına (kendi cariyelerine) karşı (olan durumları) müstesnadır Çünkü onlar (bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değildirler O halde kim bunların ötesine geçmek isterse şüphe yok ki, onlar haddi aşanlardır” (el-Mu’minûn, 23/5-7)

  Müfessirler “Kim bunun ötesine geçmek isterse” âyetini; “Yani kim bunlardan başka -kendilerine helâl olmayan- eş ve cariyeleri arzu ederse bu tip kimseler çok aşırı giden, Allah''ın sınırlarını aşan kimselerdir Bu ifade mut''a adı verilen geçici nikâhın ve elle yapılan istimnanın (mastür¬basyonun) haram olduğuna delâlet etmektedir” (Tefsir-i Münîr, Vehbe Zuhaylî; bkz diğer tefsir kitapları ) şeklinde tefsir etmişlerdir

  Âyet-i kerimenin bu mutlak ve umum manasından hareket eden pek çok âlim (Şafiî, Malikî ve bazı Hanefî âlimleri), âyette zikredilmiş olan iki meşru vasıta dışında kalan; hayvana temas, istimna, bakmak gibi her çeşit cinsî tatmin yollarının aynen mut''a nikâhı gibi haram kılınmış olduğunu söylemiştir
  Fıkıh âlimleri, zorla boşalma ve elle istimna (mastürbasyon) durumunda tazir, tedip ve azarlamanın meşru olduğunda ittifak etmişlerdir

   İstimna Hakkında Bazı Hadisler:

  Bu meyanda Peygamberimiz (sav)’den:

  - “Elini nikâhlayan (eliyle istimna yapan) kıyamet günü eli hamile olarak gelir” (Beyhakî, Şuabu’l-İmân 5233)

  - “Elini nikâh eden melundur” (el-Ezdî, Duafâ; er-Râfiî, Kebîr, Babu’n-Nikâh)

  - “Yedi kişi vardır kıyamet günü Allah; ne onların yüzüne (rahmet nazarıyla) bakar, ne onları (günahlarından) temizler, ne de sâlih amel ehliyle bir araya getirir Ateşe ilk giriciler olarak onları cehenneme atar Ancak tevbe edenler müstesna! Ancak tevbe edenler müstesna! Ancak tevbe edenler müstesna! Kim tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder (günahlarını bağışlar) (Bunlar); eliyle nikâh eden (eliyle boşalan), Lût Kavmi’nin ameliyle amel eden (yapan), bu ameli kendisine yaptıran, içki müptelası, (Allah’tan) yardım istettirene kadar anne-babasını döven, kendine lanet ettirene kadar komşusuna eziyet eden, komşusunun helaliyle (hanımıyla) zina yapan” (Câmiu’l-Kebîr, İmam Suyûtî; Beyhakî, Şuabu’l-İmân 5470) gibi bazı hadisler rivâyet edilmiştir

  İstimnanın Hükmü:

  El ile istimnanın hükmü hususunda mezhep âlimleri ihtilaf etmişlerdir Bu hususta serdedilen görüşler kısaca şunlardır:

  1- Hanefi Mezhebi:

  a) Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, A el-Cezirî:

  - “Mastürbasyon yapmak helâl olmaz Çünkü bu, fıtratı çiğnemektir Bu da mastürbasyonun haram olduğunu ifade ederÇünkü bu, insanî fıtratın dışına çıkan ve ilâhî yasakları çiğneyen kimselerin işidir Yüce Allah (cc) buyuruyor: “Evlenmeye imkân bulamayanlar, Allah, fazlından onların ihtiyacını giderinceye (lütfü ile zenginleştirene) kadar, iffetli kalsınlar” (en-Nûr, 24/33) Yani, Cenâb-ı Allah kendilerini fazlıyla zengin kılıp, meşru evlenme yollarını onlara kolaylaştırıncaya kadar; şehveti frenleme hususunda sabretsinler Günahı her ne kadar zinadan daha az da olsa mastürbasyon, yine de Kitap ve Sünnet’le haram kılınmıştır Bunun günahı zinanınkinden daha azdır”

  - “El ile istimna yapan kişiye şer’î hâkimin bu suçtan dolayı caydırıcı ve uygun bir tazir cezası tatbik etmesi gerekir Elle meni getirmek (mastürbasyon), büyük bir suçtur Şeriat koyucunun yasakladığı ve Rasûlullah (sav)’in sakındırdığı çirkin bir günahtır Çünkü bu, sıhhî ve içtimaî bazı hastalıklara neden olur Failinin bu günahtan dolayı tevbe etmemesi halinde kıyamet gününde eli gebe olarak mahşer meydanına getirileceği, hadisle haber verilmiştir” (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, A el-Cezirî c7 s3082)
  b) İbn-i Âbidîn, Reddu-l Muhtar:

  - “Cevhere''de zikredilmiştir ki; el ile istimna haramdır Bunu yapan kimseye tazir cezası uygulanır”

  - “İstimna bi’l-yed (el vs, ile boşalma) ‘Elini nikâh eden melundur’ (el-Ezdî, Duafâ) hadisinden dolayı tahrîmen mekruhtur Ama zinadan korkarsa, üzerine bir vebal olmaması ümit edilir Bilakis zinadan kurtulmak ancak bununla olacaksa, yapılması vacip olur Çünkü daha hafiftir Burada Feth''in ibaresi şöyledir: ‘Şehveti galebe çalar da onu teskin için yaparsa cezalanmaması umulur’ Erkeğin menisini, karısının veya cariyesinin eli ile indirmesi caizdir (İbn-i Âbidîn, Reddu-l Muhtar)

 5. 17
  Gölge Adam
  Usta Üye
  - “Ulema boşalma işini ‘el ile’ diye kayıtlamışlarsa da, bir kimse âletini meselâ kendi uylukları arasına sokarak veya göbeğiyle menisini indirirse aynı hükme tabidir Bir kimse âletini duvara veya onun gibi bir şeye sokarak menisini indirse yahut eline bir sargı dolayarak hararetine mâni olmak sureti ile bu işi eli ile görse yine günahkâr olur”

  - “Zeylâî''nin istimna hususundaki hükmü şöyledir: Zeylâî, istimnanın helâl olmadığına; ‘Onlar ki iffetlerini korurlar’ âyet-i kerimesi ile istidlâl etmiş ve ‘Cima için ancak zevce ile cariyeden istifade mubah kılınmıştır’ diyerek bu da, bu ikisinden başka bir şeyle şehveti gidermek ve teskin etmenin helâl bir şey olmadığına delildir’ demiştir”

  - “Ebu-l Leys; ‘Bir kimse zina edeceğinden korkarsa, el ile menisini getirerek şehvetini teskin etmesi vacip olur’ demiştir”

  2- Şafiî Mezhebi:

  İstimnanın haramlılığına hükmeden İmam Şafiî ve Şafiî uleması, istimna ile ilgili hadisler zayıf olduklarından bu hadislere değil, haramlılık hükmünü, Mü''minûn sûresinin; “(Öyle mü''minler) ki, onlar ırzlarını koruyanlardır Şu var ki zevcelerine yahut sağ ellerinin malik olduklarına (kendi cariyelerine) karşı (olan durumları) müstesnadır Çünkü onlar (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değildirler O halde kim bunların ötesine geçmek isterse şüphe yok ki, onlar haddi aşanlardır” âyetine dayandırmışlardır

  3- Mâlikî Mezhebi:

  İstimnanın haramlılığına hükmeden Malikîler haramlılık hükmünü, “Ey gençler topluluğu! Sizden, evlenebilen evlensin Çünkü evlilik; gözü daha fazla haramdan sakındırır, avret yerini daha fazla iffetli kılar Evlenemeyen, oruç tutsun Doğrusu oruç, onun şehvetini kırar (frenler)” (Buhârî, Nikâh) hadis-i şerifine dayandırmış ve şöyle demişlerdir: “Burada Rasûlullah (sav) evlenmeye gücü yetmeyenlere oruç tavsiye etmiştir Eğer istimna mubah olsaydı bir çare olarak onu tavsiye etmek daha kolaydı” (İbrahim Canan, K Sitte, c3, s316-17; Tefsir-i İbn-i Kesir, Mü’minûn sûresi, 5-7; Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, A el-Cezirî, c7, s3082)

  4- Hanbelî Mezhebi:

  Bu hususla alakalı olarak Hanbelî mezhebinde muhtelif görüşler vardır
  - Şerh-i Ğâyeti’l-Müntehâ; Şerh-i Münteha’l-İrâdât:
  “Zaruret olmaksızın eliyle istimna eden kimsenin –ister erkek olsun ister kadın farketmez- yaptığı bu iş haramdır ve tazir cezası verilir Zira bu masiyettir Ancak livata veya zinaya düşmekten veya sıhhatine zarar geleceğinden korkar da istimna yaparsa bu durumda haram olmaz ve tazir cezası verilmez İstimna mubah değildir Ancak evlenmeye gücü yetmezse o zaman mubah olur”
  - Kâfî Fî Fıkh-ı İbn-i Hanbel, İbn-i Kudâme:

  “El ile istimna haramdır Zira bu fiil neslin kesilmesine sebep olacağından livata gibi haramdır Ancak zinaya düşmekten korkarsa mubah olur”

   İhya Ulûmi’d-Din’den İstimna İle İlgili Bir Rivayet:

  Rivayet olundu ki; İbn-i Abbas (ranhumâ) insanlara sohbet ettikten sonra herkes dağılmış, geriye bir genç kalmıştı İbn-i Abbas (ranhumâ):
  “Oğlum! Bir ihtiyacın mı var, ne bekliyorsun?” diye sorunca genç:
  “Evet, soracağım bir mesele var; fakat insanlardan utandığım için onların yanında soramadım Aynı şekilde sizden de sıkılıyor ve hayâ ediyorum” dedi İbn-i Abbas (ranhumâ):

  “Âlim, baba menzilesindedir İnsan babasına söyleyebileceği her sözü âlime de söyleyebilir, söyle bakalım derdin nedir?” dedi Genç:

  “Ben bekâr bir gencim, zinadan korunmak için elimle istimna ediyorum” dedi İbn-i Abbas (ranhumâ) yüzünü yan tarafa çevirerek:

  “Yazıklar olsun sana Çirkin bir hareket, gerçi zinadan ehvendir Fakat cariye ile evlenmek bundan daha iyidir” dedi (İhyâ Ulûmi’d-Dîn, c2 s79-80)

  İstimnayı terk etmek için yapılması gerekenler:
  1- İstimna eden kişi önce bu günahtan derhal t
  evbe ve istiğfar etmelidir

  2- Evlenmeye gücü yetiyor ise hemen evlenmelidir

  3- Eğer evlenmeye maddî veya manevî engellerden dolayı gücü yetmiyor ise, istimna yapmasına sebep olacak bütün etkenleri terk etmelidir Rasûlullah (sav)’in tavsiyesine uyarak oruç tutmalıdır

  4- Yeme, içme hususlarında zaruret miktarı ile kifayet etmeli, yeme içmeyi azaltmalıdır

  5- Harama bakmamalıdır

  6- Şehvet uyandıracak sesleri dinlememelidir Şarkı vs dinlememeye azami dikkat etmelidir

  7- Harama ve haram düşüncelere sevk edecek ortamlara girmemelidir
  8- Vakitlerini ibadet ve itaatle, kendisine ve çevresine faydalı olacak amellerle doldurmalıdır

  9- Aklına haram düşüncelerin gelmesine sebebiyet verecekse yalnız kalmaktan kaçınmalıdır

  10- Kötü ahlâk sahibi arkadaşları varsa terk etmelidir Çünkü kişi arkadaşının dini üzeredir Kendisini ibadet ve itaate yönlendirecek, bu hususlarda yardımcı olacak arkadaşlar edinmelidir

  11- Bu tür kötü fiillerden uzaklaşmak için Cenâb-ı Hak’tan sürekli yardım talep etmeli, niyaz hâlinde olmalıdır


  Kadınların durumu

  Kadın ve erkek istimnanın hükmü hususunda eşittirler

 6. 18
  ila20
  Üye
  bilgilerinizi paylaşmanızdan ötürü sizlere teşekkür ediyorum.
  sevgilerimle..

 7. 19
  murat_72
  Yeni Üye
  ben bu sıteye yeni üye oldum ve gercekden sorular olsun cevaplar olsun hepsi güzel ve ozelikle ayeten cevapları vermek harika emeginiz için ALLAH hakınızı fazlasıyla versin

 8. 20
  Gölge Adam
  Usta Üye
  SORU : Allah sizden razı olsun, gönderdiğiniz cevap için Siz istimnanın (Erkeğin kendisinden, oynayarak meni getirmesi) ve bu konu hakkında rivayetler olduğunu söylüyorsunuz
  Eğer Size zahmet olmayacak olursa bu rivayetlerden bir kaçını bana yazar mısınız?
  CEVAP : 1- Ahmet b Muhammed b İsa (Nevadir) kitabında babasından rivayet ediyor: İmam Sadık (as)’tan Hazhaza (İstimna) hakkında soru soruldu İmam (as) şöyle buyurdu:
  “(İstimna) büyük günahtır ki Allah kitabında insanları ondan nehiy etmiştir O işi yapan kendisi ile evlenen kimseye benzer Bunu yapan birisini tanırsan onun ile birlikte yemek yeme Soru soran şahıs “Ey Allah Resulü’nün (saa) oğlu bu konuyu Kur’an’dan bize açıklayabilir misiniz? İmam buyurdu: Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Bunun ötesinde bir şey isteyenlerse, onlardır haddi aşanlar” (Mu’minun 7) o (istimna) bunun ötesindendir Soru soran şahıs zina mı yoksa istimna mı daha büyük günahtır diye sordu?
  İmam (as) şöyle buyurdu: “Zina büyük günahtır” …
  2- Muhammed b el-Hasan Muhammed b Yahya’dan, O da Ahmed b Muhammed’den, O da Muhammed b Senan’dan, O da Talha b Zeyd’den, O da İmam Sadık (as)’tan nakleder
  İmam (as) şöyle buyurdu: “Emirü’l-müminin (as)’a erkeklik aleti ile oynayan (İstimna yapan) birisini yanına getirdiler Emirü’l-müminin (as) elleri kızarıncaya kadar vurdu daha sonra beytü’l-mal’dan para vererek evlendirdi (Tahzip, İstibsar)
  Küleyni Muhammed b Yahya’dan benzer hadis nakletmiştir
  3- Ahmed b Muhammed Bergi’den, O da İbni Fezzal’dan, O da Ebi Cemile’den, O da Zurare’den, O da Ebi Cafer (as)’dan naklediyor İmam şöyle buyuruyor: “İmam Ali (as)’ın huzuruna kendi aletiyle meni gelinceye kadar oynayan (İstimna yapan) birisini getirdiler İmam (as) elleri kızarıncaya kadar vurdu Sonra Beytü’lmal’dan evlendirmelerini emretti
  Ş Müfid Muknie kitabında buna benzer bir hadisi mürsel olarak nakletmiştir
  SORU : Erkeğin kendisi ile oynayarak istimna etmesi caiz midir?
  ÜLKE: ALMANYA
  CEVAP : İstimna haramdır ve bu konuda muteber hadisler nakledilmiştir

 9. 21
  Gölge Adam
  Usta Üye

  --->: bilerek meni çıkarmak günah mıdır?

  Reklam  İstimna, Masturbasyon, kendi kendini tatmin, dini hükmü, zararları, kurtulma yolları


  Müstehcen neşriyatın çevremizi sardığı, açık saçıklığın salgın hastalık gibi cemiyete musallat olduğu bir devirde yaşıyoruz Bu hastalık az çok herkesi tesiri altına almaktadır Bilhassa gençliği kemirmekte, içten içe cevherini ve manevî duygularını yaralamaktadır

  Nefsî hisleri tahrik eden unsurların çoğalması kişilerde bazı kötü alışkanlıkların artmasına sebep olmaktadır Kendisine nikâhı düşebilen nâmahreme bakmak, insanda harama karşı olan hassasiyeti azaltmakta, bilhassa kendisine çeki düzen veremeyen kimseler harama bakmayı normal ve mubah görmeye başlamaktadırlar İşte bunun sonunda insanın maddî ve manevî bünyesinde bazı aksaklıklar meydana gelmektedir

  Bu mevzuda Bediüzzaman Hazretleri şöyle demektedir : «Ehl-i İslâm da nazar-ı haram ziyadeleştikçe, hevesât-ı nefsaniye (Müslümanlar arasında harama bakma arttıkça cinsî duygular) heyecana gelip vücudunda sû-i istimalât ile israfa girer Haftada birkaç defa gusle mecbur olup, ondan, tıbben kuvve-i hafızaya (hafıza gücüne) zaaf gelir

  «Evet, bu asırda açık saçıklık yüzünden, hususan bu memâlik-i harrede (sıcak iklimlerde) o sû-i nazardan, sû-i istimalât, umumî bir unutkanlık hastalığını netice vermeye başlıyor Herkes, cüz'i-küllî o şekvadadır» 1

  His ve heveslerine mağlûp düşen bazı kimselerde harama nazarın tahrikiyle vücuttan yapılan israf, umumiyetle ihtilâmla olur Bazı kimseler ise bu «israfat»’a daha değişik bir şekilde düşerler «İstimna, mastürbasyon» bu hususta en sık başvurulan tatmin yoludur: Her şeyden önce, anormal bir hareket olan bu iş, iradesi zayıf kimselerde görülen bir alışkanlıktır

  Evlenme çağına gelip de imkân bulamayan böyle kimselere Rabbimiz iffetli olmalarını tavsiye etmektedir: «Evlenmeye imkân bulamayanlar, Allah kendilerini fazl u kereminden zengin kılıncaya kadar zinaya karşı iffetlerini korumaya çalışsınlar» 2

  Nefis ve heveslerinin tazyiki altında bulunan gençlere Peygamberimizin gösterdiği yol en güzelidir Bu yolla genç, hem ibadet yapmış olur, hem de kendisine hâkim olma çaresini bulur

  İbni Mesud'un rivayet ettiği hadisi şerifte Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmaktadır: «Ey gençler topluluğu, sizden evlenmeye gücü yeten evlensin Çünkü evlilik gözü harama bakmaktan son derece önleyici, iffeti de en iyi koruyucudur Evlenme masrafına gücü yetmeyen kimse de oruç tutsun Çünkü oruçkuvvetli bir şehvet kincidir"3

  Başta oruç olmak üzere, İslâmî ve imanı meselelerle meşguliyet ve insanı günahtan koruyan bir çevrede bulunmak kişinin iffetini muhafaza eden, onun harama itişmesine mani olan en güzel çarelerdir Çünkü gayri meşru yollara şeytan teşvik eder, nefis baskı yapar, hisler de sıkıştırır Onları susturacak en tesirli çare, kalbi ve ruhu ulvî şeylerle meşgul etmektir Ahlâklı kimselerle arkadaşlık etmektir

  Elle tatmin, âlimlerin çoğuna göre caiz değildir Haram sayılmaktadır «Onlar ki ırzlarını korurlar Ancak hanımlarına ve sahip oldukları cariyelerine karşı münasebetleri müstesnadır Çünkü onlar bu helâl olanlarda kınanmazlar Kim de bu helâlden başkasını ararsa, işte onlar haddi aşanlardır» 4 âyetini delil getiren Şafiî, Mâliki âlimleri ve İmam-ı Nesefî, istimnanın haram olduğuna hükmetmişlerdir5

  Eğer caiz olsaydı, Hz Peygamber tarafından bir yol gösterilirdi, demektedirler İmam Ahmed bin Hanbel ve îbni Hazm'a göre «meni, vücudun, dışarı atmaya muhtaç olduğu bir şeydir, onu eliyle atan kan aldıran gibidir ve caizdir» Hanbelî âlimleri bu caiz oluş şeklini iki şarta bağlamışlardır: Kişinin zinaya düşme tehlikesi, Evlenmeye gücünün ve imkânının bulunmayışı

  Hanefî mezhebinin görüşlerini nakleden İbni Âbidin, bu hususta bazı âlimlerin görüşlerine yer vermektedir Kişinin şehveti baskın gelir, kalbini meşgul edecek derecede fazla olur, bekâr bulunur veya evli olup da bir özürden dolayı hanımına yaklaşamazsa, şehvetini teskin etmek isteyen kimse için Fakih Ebulleys, «Böylesine bir vebal olmayacağını umarım» demektedir Ama sırf şehvetini celbetmek, kendisini zorla tahrik etmek için yaparsa günahkâr olur6

  Yine Hanefî âlimlerinden Şürünbilâli, «Bekâr kimse harama gireceğinden korktuğu zaman şehvetini teskin için istimna caizdir Bu işinden dolayı ne sevap, ne de günah kazanır Fakat sırf lezzet almak için yaparsa günahkâr olur» 7 görüşündedir

 10. 22
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Harama düşme tehlikesiyle karşı karşıya gelen bir kimse, haram olan zinayı işlememek için ehven-i şer olan istimnayı yaparsa ve buradaki niyeti de haramdan kaçınmak, namusunu korumak olursa, caiz gören âlimlerin içtihatlarına göre mümkündür Ama istimnayı alışkanlık haline getirmek makul bir insana yakışmayan çirkin bir iş olur Zaten fazla (sû-i istimalat) kişide zekâ ve hafıza kaybına sebep olmaktadır

  Böyle anormal durumlara düşmemek için sık sık imanî eserleri mütalâa etmek, aklı ve kalbi devamlı îslâmî hizmetlerde çalıştırmak, ulvî şeyleri düşünmek, lezzetleri kıran ve acılaştıran ölümü çok sık hatırlamak, harama nazardan sakınmak ve müstehcen yayınlara iltifat etmemek lâzımdır

  1 Kastamonu Lahikası, s 92
  2 Nur Süresi, 33
  3 İbni Mâce, Nikâh : 1
  4 Mü'minûn Sûresi, 5-6-7
  5 Tefsirü'n-Nesefî, 3 :114
  6 İbni Âbidin, 2:100, 3 :156
  7Meraku'l-Felâh, s 57
  Not: Şu yazıları da okumanızı tavsiye ederiz:

  MASTÜRBASYONUN BAZI ZARARLARI

  1) Psikolojik Yönden:
  1- Aşırı mastürbasyon düşkünlerinde üzüntü, dalgınlık ve aşağılık duygusu meydana gelir Her mastürbasyondan sonra umumiyetle bir pişmanlık ve ruh sıkıntısı kendini gösterir Yapılan bu işin de olgunluktan uzak bir durum arz ettiği hatıra geldikçe bu işi yapanlar, bir aşağılık ve suçluluk duygusuna kapılarak, moral kırıklığına uğrarlar

  2- Mastürbasyon alışkanlığı, bir kısım sinir bozukluklarına yol açar Fazla sinirlenmeler, el ve kol titremesi, baş dönmesi, uykusuzluk, kalça ve bacaklarda dermansızlık, yorgunluk hasıl olur

  3- Mastürbasyon alışkanlığı, insanı aşk ve sevgiden mahrum eder Sevgi, insan için bir ihtiyaç olduğu gibi, eşler arasındaki cinsi münasebetlerin başarılı ve neşeli olması da, her ikisinde müşterek sevgi ve anlaşmanın varlığına bağlıdır Evlilikteki saadet temelleri, sevgi bağları üzerinde kurulur Evlenen çiftlerin, sadece bedenlerinin birleşmesi evlilik saadetini meydana getiremez; bedenle birlikte her iki ruhun aşk ve sevgiyle birleşip kaynaşmaları lazımdır Masturbasyona çok düşkün olanlar ise, ruhun derinliklerinden fışkıran bu sevgi pınarından, gereken hisseyi alamazlar Mastürbasyon, sevgi cevherini köreltmektedir

  4- Fazla mastürbasyon, hafıza zayıflığı, dikkatsizlik ve unutkanlık yapar Buna düşkün kimselerin, bir şeyi ezberlemeleri güçleşir Ezberlediklerim de çabuk unuturlar Bir konuyu okurken, bütün dikkatlerini toplayamazlar Dikkat dağınıklığı meydana gelir Okuduklarını da kolay anlayamazlar Bunun için, fazla masturbasyona düşkün olan talebeler derslerinde zorluk çekerler Henüz buluğa ermemiş çocuklarda, mastürbasyon ile meni gelmediğinden, diğer zararlara pek hedef olmazlarsa da, aşırı mastürbasyon bu çocuklarda, beyin ve sinir sarsıntısı yapar, zihni gelişmeye mani olur

  5- Mastürbasyonla meşgul olanların, şehvet hayalleri ve şehevi düşünceleri artar Masturbasyoncu genç, gece yatağına girdiği zaman, körü körüne bir sürü şehvet hayalleriyle zihnini meşgul eder Aklı fikri bu duygularla meşguldür Bu suretle hem masturbasyona daha fazla müptela olur, hem de iyi şeyler düşünmeye fırsat bulamaz

  2- Aşırı Mastürbasyonun Bedensel, Cinsel ve Sosyal Zararları:
  Erkekler, genellikle bu işi elle görürler Seyrek olarak yastık ve yatağa sürtme şeklinde de yaparlar Batıda pornografinin serbestlik kazanması sonucu seks shoplarda değişik aletler satışa sunulmuştur İnsanı maddi yönden sömürmeye yönelik bu tür gereçler, bunları kullanan erkeklerde ruhsal çöküntülere neden olmaktadırlar Tıbbi seksoloji açısından bu tür alışkanlıklardan kaçınılması önerilmektedir

  Mastürbasyon, insanı ölçüsüzlüğe sevk eder Aslında masturbasyon insanı tatmin etmez; doygunluk ve rahatlık meydana getirmez İnsanın cinsi zevk ve hislerini tatmin edilmemiş bırakarak, daha fazla tahrik eder, azdırır Bundan dolayıdır ki masturbasyona devam edenlerin, bu arzuları gittikçe şiddetlenerek bu işi fazla ileri götürürler Bu da zararı arttırır Haddinden fazla cinsi münasebetler de zararlıdır; fakat mastürbasyonun fazlası çok daha zararlıdır

 11. 23
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Fazla mastürbasyonlar, çeşitli hastalıklara ve rahatsızlıklara sebep olabilir Mastürbasyon, doğrudan doğruya hastalık yapıcı değil ise de, dolayısıyla buna sebep olur Çünkü ölçüsüz mastürbasyonlarla, vücut kuvvetten düşerek bünyedeki kan tabii kudretini kaybettiğinden, bazı rahatsızlık ve hastalıklara yol açar

  Mastürbasyon müptelaları, cinsel münasebetten gereken zevki alamazlar Bu işi mutlak alışkanlık haline getiren kimseler, cinsi münasebetlere -aile hayatında- önem vermezler Bundan pek zevklenmezler Bu hal, mastürbasyon düşkünü kadın ve erkeklerin her iki cinsinde görülebilir İkisi de kendilerini tatsız zevk (!) alışkanlığına kaptırdığından, eşleriyle yaptıkları münasebetten tatmin olamazlar Böyle kimseler için, mastürbasyon daha cazip görünür Cinsi münasebetten sonra ayrıca masturbasyona el atmaktan çekinmezler

  Mastürbasyon, asla cinsi temas zevkine -onda birine dahi- ulaşamaz; fakat gençler için adatıcı bir illet kesilir Mastürbasyon ile cinsel ilişki zevki arasında, gübrelik ve gülistan misali fark vardır Kadın ve erkeği yaratan büyük San'atkar, onları öyle bir san'at ve ustalıkla yoğurmuş ki onların cinsel birleşme esnasındaki zevk alışverişi, başka hiçbir yapmacık usullerle elde edilemez

  Mastürbasyon neticesinde vücut yorulur, ruh sıkılır Halbuki başarılı bir cinsel münasebette vücut dinlenir, ruh ferahlanır Çünkü olgun bir cimada, karşılıklı olarak sevgi, heyecan ve hararetle, bir takım kimyevi elektrik alış-verişi vardır Mastürbasyonda ise bunların hiçbiri olmadığı gibi, kıymetli kimyevi maddeler zorla kapı dışarı edilmektedir Bunun neticesinde, insanda ferahlıktan uzak bir çöküntü ve yorgunluk oluşmaktadır

  Mastürbasyon alışkanlığı, bel gevşekliğine (erken boşalmaya ve idrar yolları da dahil olmak üzere diğer rahatsızlıklara) yol açar Evlilik hayatında, erkeklerin şikayetlerinden en çok görüleni de bel gevşekliğidir Yani erken inzal; cinsi münasebete başlar başlamaz, meninin hemen boşalmasıdır Erkeğin böyle çabucak münasebeti bitirmesi, bilhassa kadını doyumsuz bırakır Bu hallerin devamı ise, eşler arası huzursuzluğa yol açar Bel gevşekliğinin çeşitli sebepleri olabilir ama, mastürbasyon da başta gelen sebeblerdendir Bu ıztıraptan kurtulmanın bir çaresi de, mastürbasyonu terk etmektir

  Aşırı mastürbasyon alışkanlığı, kadınlarda cinsel soğukluğa da sebep olur Cinsel soğukluk: Kadının cinsi münasebetten zevk duymaması, hissen soğuk ve isteksiz olmasıdır Bu his soğukluğunun çeşitli sebeplerinden biri de, alışkanlık haline getirilen aşırı mastürbasyondur

  İşin garip tarafı, bu tip bazı kimseler, evlendikten sonra da bu illeti devam ettirirler Çok mühim bir evlilik vazifesi olan cinsel münasebet faaliyetlerinde, eşleriyle pek ilgilenmezler Neticede eşler birbirlerinden uzaklaşırlar "Cinsel isteklerini' kendi kendine dindirmekten zevk alanlar, tenha yerleri sever, hep yalnız kalmak ister, fırsat buldukça bu kötü oyunu oynar

  Vajinaya bir takım cisimler sokarak mastürbasyon yapan kızların, "kızlık" nişanı olan bekaretlerine bir zarar gelebilir Bu durumda bazı cisimlerin içeride kalarak, ameliyatı lüzum etmiş muhtelif vak'alarına, tıp tarihinde çok rastlanmıştır

  Mastürbasyon tiryakilerinden bazı gençler, bu fena işe başkalarını da alıştırırlar Sadece kendi yaptıklarıyla kalmayıp, cemiyetin birçok çocukları ve gençleri arasında, bu kötü illetin yayılmasına sebep olurlar

  Bir diğer zararı da, çiftlerin birbirinden nefret etmesi, cinsel duygu duymamasıdır Çünkü masturbasyoncu kişi, başka bir yoldan şehvetini tatmin ederek doygun kalmaktadır Bunun manası, eşlerin birbirinden beklediğini bulamaması ve ümitlerinin kırılmasıdır Sonunda eşler birbirinden uzaklaşır ve başka tatmin yolları ararlar Gayri meşru yollara giderler

  Uzman ilim adamlarının mastürbasyon konusunda araştırma neticesi ortaya koydukları gerçek şudur: Aşırı masturbasyona devam edenler, çok tehlikeli akla yönelik hastalıklara maruz kalır Bunları şöyle sıralıyabiliriz:

  Zühul ve nisyan (unutma, geçiştirme), irade zayıflığı, hafızada gerileme, yalnızlığa heves, çabuk unutma, korku ve gevşeme, üzüntü ve sıkıntı, birtakım suçları işlemeyi tasarlama, intihar

  Buna benzer birtakım düşünceyi alt-üst eden, iradeyi iyice zayıflatıp şaşkınlaştıran, kişiliğin zedelenmesi gibi arazlar, illetler

  İslam hukukunun aşırı mastürbasyonun doğuracağı kötülükleri nazara alarak koyduğu hükümlere gelince, aşağıdaki deliller bunu yansıtmaktadır:

  a) Allah (cc) buyuruyor:
  "Onlar ki namus ve iffetlerini (haramdan ve şüpheden) korurlar Ancak eşlerine ve sahip oldukları cariyelerine karşı (cinsel arzu duyarlar da) bu yüzden kınanmazlar Artık kimler bu meşru sınırı geçerse, işte onlar haddi aşanlardır" (Kur'an-ı Kerim, Mü'minun: 6-7)

  Bu ayetin genel mana ve hükmüne giren şudur: "Artık kim bu meşru sınırı aşar veya geçerse, işte onlar haddi aşanlardır"

  O halde evlilik yolundan başka bir yolda şehveti boşaltmak, zina, livata, el ile mastürbasyon gibi, ölçüsüzlük ve aşırılık haddi aşmak demektir

 12. 24
  Gölge Adam
  Usta Üye
  MASTÜRBASYONDAN KURTULMANIN YOLLARI

  A) Ergenlik Çağına Girince Evlenmek:

  Rüsvay edici bu adetten kurtulmanın en kestirme yolu budurAynı zamanda bu en tabii bir yol ve çaredir

  B) Nafile Oruç Tutmak:

  Ortada ergenlik çağına girince evlenmeye engel birtakım sebepler sözkonusu olduğunda, İslam, evlenme imkanı bulamayanlara nafile oruç tutmalarını tavsiye eder Çünkü oruç, şehvetin galeyanını durdurur, isteği azaltır, cinsel duygunun hiddetini kırar; aynı zamanda kendinin ilahi murakabe (kontrol) altında bulunduğunu hem ilham, hem takviye eder Allah'tan saygı ile korkmayı hatırlatır Böylesine güzel irşad Resülüllah (as) Efendimizin hadislerinde yer almıştır:

  "Ey gençler topluluğu! Sizden kim evlenmeye güç getirip imkan bulabiliyorsa evlensin; çünkü evlenmek gözü haramdan sakınmaya, yummaya daha uygun, namus ve iffeti korumaya daha elverişlidir Kim de evlenmeye güç getiremiyor, imkan bulamıyorsa, kendisine oruç tutmak gerekir; çünkü oruç, şehveti kesicidir"

  C) Cinsel Duyguyu Tahrik Eden Yayınlardan ve Sokaklardan Kaçınmak, Uzaklaşmak:

  İçinde yaşadığımız toplum ve çağda bir sürü bozuk, kirli ve gayr-i ahlaki basın ve yayınlarla gençliğin ruhu dejenere edilmektedir Hiç şüphe yok ki, genç kimse, bu fitne saçan rezilliklerin peşine takılınca, derin bir bataklığa saplanıp kendini,kaybetmekte, yolunu şaşırmaktadır Ahlakı değişmekte, doğru yolundan sapmakta, acemi ya da yabani hayvan gibi ne yaptığını, nereye daldığını bilmez hale gelmektedir

  Artık bu durumda terbiyecilere, eğitimcilere düşen görev, öğüt ve sıkı bir iş ve çalışma devresine girmek, uyarı ve sakındırıcı yollara başvurmaktır Bu yalnız terbiyecilere vacib değil, aynı zamanda terbiye etme hakkını yüklenen, bu sorumluluğu duyan herkese vacibtir Sık sık gençlerin kulağına: "Yarıçıplak kadınlara, kırıtarak gezen kadınlara, etini teşhir' edenlere bakmak; fotoromanlar okumak, şehveti tahrik edip iç duyguları harekete geçiren cinsel konulu kitapları okumak, yine insanı şehvet alemine götüren, duyguları bu doğrultuya çekip kamçılayan çalgıları, nağmeleri dinlemek, kafayı ciddi konulardan alıp havai şeyler peşine takmayı sonuçlandırır, diye fısıldamaları gerekmektedir

  Çünkü bu tür yayınlar ahlakı bozmakta, anlayışı zayıflatmakta, hafızayı kısırlaştırmakta, cinsel duyguları harekete geçirmekte ve kişiliği kaybettirmektedir

  D) Boş Vakitleri Yararlı Şeylerle Doldurup Değerlendirmek:

  Terbiyeciler ve eğitimciler, çocuk boş kalıp bir işle meşgul olmadığı zaman kötü-yıkıcı düşüncelere, gerçekleşmesi zor hayallere dalar; cinsel konular üzerinde kafa yorup düşler kurar Bu durumda eğer ergenlik çağına girmişse, ister istemez şehveti harekete geçer İşte bu sırada başka tatmin olacak bir şey bulamayınca, masturbasyona tevessül edecek, bu kötü adeti devam ettirmeye yönelecektir Çünkü ancak böylece şehvetin azgınlığını teskin edebilir

  O halde bu gibi hayal ve düşüncelere dalmasını önlemek için ne yapmak, nasıl bir çare bulmak lazımdır? Çare Şu Olabilir:

  Önce ergen olan çocuğa vaktini nasıl değerlendirebileceğini öğretmemiz, boş vakitlerini ne ile doldurup yararlı duruma getirmesi gerektiğini anlatmamız gerekmektedir

  Vakti değerlendiren, boş zamanları yararlı şeylerle dolduran kitap, dergi, broşür ve benzeri birçok yayınlar vardır Ayrıca bedeni güçlendiren, adaleleri kuvvetlendiren, insana sağlık kazandıran birtakım ölçülü spor hareketleri yapmalarını, ancak güvenilir, terbiyeli arkadaşlarla bu işi sürdürmeleri telkin edilir Çok yararlı kitapları okumaya alışmaları ise bilgi ve kültürlerini artırıp genişletir Bununla birlikte bazı el işleri, el sanatlarını öğrenmeleri, ahlakı güzelleştiren dini ders ve sohbetlere katılmalarını sağlamayı da ihmal etmemek gerekir

  Bunlardan başka düşünceleri berraklaştırıp gıdalandıracak, ruhu arındıracak, bedeni kuvvetlendirecek, ahlakı yüceltecek şeylerle çocukların boş vakitlerini değerlendirmeye özen gösterilmelidir Bunun için zihnin daima yüksek meselelerle meşgul edilmesi, aklın, kalbin ve duyguların olumlu ve faydalı çalışmalarda yoğunlaştırılması, yaratılış gayesinin daima hatırda tutulması, hayatın ve ölümün manasının devamlı olarak düşünülmesi, bütün vakit ve enerjinin sürekli ve başka şeylere yer bırakmayan yoğunluktaki faaliyetlere yönlendirilmesi, güzel hobi ve alışkanlıkların kazandırılması faydalıdır
  E) İyi Huylu, Güzel Ahlaklı, Uyumlu Arkadaş Seçmek:

  Terbiyecilerin, eğitimcilerin önemle üzerinde duracakları bir husus da, ergenlik çağına girmiş bir çocuğa iyi ahlaklı, uyumlu arkadaşlar arayıp bulmak, seçip beğenmektir Çocuk unuttuğu zaman ona hatırlatırlar, saptığı zaman ona doğru yolu gösterirler; düzenli olmaya çalıştığında ona yardımcı olurlar; başına bir dert, bir sıkıntı geldiğinde onu teselli edip iradesini güçlendirmeye çalışırlar

  Denilebilir ki, sözünü ettiğin vasıfta arkadaş çok azdır, özellikle günümüzde bunlar parmakla gösterilecek kadar mahduddur Öyle ama, hemen her mahallede ve yerde bu azları bulmak mümkündür, hepsi de simalarından tanınırlar, alınlarında secde eseri bulunuyordur; yüksek ahlaklarıyla diğer çocuklardan ayrılmakta ve ayırd edilmekteler O halde bir gencin bu gibi arkadaş ve dostları bulup onlarla arkadaşlık kurması ne güzel olur! Böylece hayatın fitne ve fesadına karşı ona yardımda bulunurlar, sır vermeye layık güvenilir bir topluluk oluştururlar

  Hiç şüphe yok ki, kişi yakın dostunun dini üzeredir; yakın arkadaş, kendi ölçüsündeki arkadaşına çoğu şeylerde uyar Kuşlar ancak kendi şeklindeki kuşların kafilesinde yer alır Resulüllah (as) Efendimiz ne doğru buyurmuştur:

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 123 ... Sonuncu8Sonuncu9
Boşalmak günahmı,  boşalmak günah mı,  boşalmak günahmıdır,  elle boşaltmak günah mı,  bosalmak gunahmi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi