Ruhlar Mı Cesetlerden Önce Yaratılmış Yoksa Cesetler Mi Ruhlardan Önce Yaratılmıştır?

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İslami Sorular - Cevaplar Bölümünden Ruhlar Mı Cesetlerden Önce Yaratılmış Yoksa Cesetler Mi Ruhlardan Önce Yaratılmıştır? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  mumsema
  Özel Üye
  Reklam

  Ruhlar Mı Cesetlerden Önce Yaratılmış Yoksa Cesetler Mi Ruhlardan Önce Yaratılmıştır?

  Reklam  Ruhlar Mı Cesetlerden Önce Yaratılmış Yoksa Cesetler Mi Ruhlardan Önce Yaratılmıştır?

  Forum Alev
  Ruhlar Mı Cesetlerden Önce Yaratılmış Yoksa Cesetler Mi Ruhlardan Önce Yaratılmıştır?

  Şeyhü'l-İslâm ve diğerleri bu mesele ile ilgili bilinen iki görüş nakletmiş-lerdir. Ruhun bedenden önce yaratıldığına kail olanlar Muhammed b. Nass el-Mervezî ve Muhammed b. Hazm'dır. İbni Hazm bu konuda icmâ olduğunu da nakleder- Şimdi her iki fırkanın delillerini zikredip hangisinin doğruya daha yakın olduğunu belirteceğiz.Ruhun bedenden önce yaratıldığını söyleyenlerin delilleri: Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Sizi yarattık, sonra size şekil verdik sonra da melek­lere: "Âdem'e secde edin" dedik de onlar da secde ettiler[1] Diyorlar ki: "Bu âyetten sonra, sırasıyla zaman zaman diğer uzuvlar yaratılmıştır. Âyeti celîle, ruhların Allah meleklere Âdem'e secde edin emrinden daha önce yara­tıldıklarım belirtmektedir. Şu kesindir ki bedenlerimiz bu emirden sonra ya­ratılmıştır. Dolayısıyla âyette sözkonusu olan şey ruhlardır. Şu âyet de buna delildir. "Rabbin Âdemoğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini al­mış ve "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye onları kendilerine şahit tut­muştu. Onlar da: "Evet, buna şahitiz" demişlerdi[2] Diyorlar ki: "Bu zamanda henüz bedenler olmadığından dolayı Allah'la konuşturulanlar, O'nun Rabb-liğine şahit olanlar ruhlardır. el-Muvatta'da şöyle bir hadis vardır. İmam Malik Zeyd b. Ebî Enîse'den, o da Abdulhamid b. Abdurrahman b. Zeyd b. Hattab'dan, o da Müslim b. Yesâr el-Cühenî'den naklettiğine göre, Ömer b. Hattab'a: "Rabbin Âdemoğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini al­mış" âyetinden sorulmuş da o şöyle demiştir: "Aynı şey Rasûlullah'a da sorul­du da O, şöyle cevapladı: "Allah, Âdem'i yarattı. Sonra sırtım sağ eliyle sıvaz­ladı da sırtından Âdem'in zürriyetini çıkardı ve: "Bunları cehennemlikler­den, cehennem ehlinin amellerini işlerler olarak yarattım" dedi. Adamın bi­ri: "Ey Allah'ın Rasûlü, hangi amelden bahsediyorsunuz?" deyince Rasûlul-lah şöyle karşılık verdi: "Allah bir kimseyi cennetliklerden yaratınca ona cennet ehlinin amelini işletir, ölene kadar da cennet ehlinin amelini işler, böylece Allah, onu cennete sokar. Bir kulu cehennemliklerden yaratınca da ona cehennem ehlinin fillerini işletir; ölene kadar cehennem ehlinin ameli üzerinde olan bu kulu, böylece cehenneme atar.[3] Hakim der ki: "Bu, Müs­lim'in şartına uygun bir hadistir. Yine Hakim Hişam b. Saîd yoluyla Zeyd b. Eslem'den, o da Ebû Salih'ten, o da Ebû Hureyre'den merfû olarak şu hadisi rivayet etmiştir.[4]"Allah, Âdem'i yaratınca sırtını sıvazladı böylece sırtından kıyâme-te kadar yaratacağı küçük karınca büyüklüğünde ruhlar düştü. Sonra her insanın iki gözü arasına nurdan bir yaldız koydu. Sonra bunları Âdem'e gösterdi. Hz. Âdem bunları görünce: "Bunlar kimlerdir ey Rabbim?" diye sordu. Yüce Allah da: "Bunlar senin zürriyetindir" karşılığını verdi. Hz. Âdem baktı ki birinin gözleri arasında parlak bir yaldız var. Hayretle: "Bu kim ey Rabbim?" dedi. Yüce Allah da: "O, sonraki milletlere gelecek oğlun Davud'dur" der. Hz. Âdem: "Ona ne kadar Ömür verdin?" diye sorar. Yüce Al­lah: "Altmışsene" der. O zaman Hz. Âdem: "Ey Rabbim ömrünü kırk sene da­ha uzat" Bunun üzerine Yüce Allah: "Birşey yazılıp mühürlendi mi bir daha değişmez" karşılığını verir. Hz. Âdem'in ömrü bitince ölüm meleği gelir. Ölüm meleğine der ki: "Daha ömrümden kırk sene yok mu?" Melek: "Sen kırk seneyi oğlun Davud'a istememiş miydin?" der. Allah: "O, bunu inkâr etti, ben de zürriyetini inkâr ettim. O, bunu unuttu, ben de zürriyetini unuttum. O, hata etti, ben de zürriyetine karşı hata ettim" demiştir. Hakim der ki: "Bu, Müslim'in şartına uygundur." Tirmizi de hadisi rivayet ettikten sonra: "Bu, hasen ve sahih bir hadistir" demiştir. İmam Ahmed ise İbni Abbas'tan şöyle rivayet eder: "Borç âyeti inince Rasûlullah şöyle demiştir: "Bunu ilk inkâr eden Âdem'-dir.[5] Muhammed b. Sa'd şunu ilave eder: "Sonra Allah, Âdem'e bin sene, Davud'a da yüz sene daha ilave etmiştir."Hakim'ines-Sahih'inde Sbû Ca'fer er-Razî'den şöyle bir hadis nakle­der: Rebî b. Enes Ebü'I-Âliye'den, o da Ubey b. KaVdan: "Allah, Ademoğull-arınm bellerinden zürriyetlerini almış[6] âyeti hakkında şöyle dediğini nak­leder.[7] Kıyamete kadar geleceklerin tamamını O'nun için toplamış; onları ruhlar kıldıktan sonra şekillendirmiş; onları konuşturarak onlardan ahd ve misakı "Ben sizin Rabbinizin değil miyim?" diye onları kendilerine şahit tut­muştu. Onlar da: "Evet buna şahitiz" dediler. Kıyamet günü: "Biz bundan ha­bersizdik" diyemezsiniz" şeklinde almıştı. Allah Teâlâ: "Burada size yedi kat semayı ve yedi kat arzı şahit tuttuk; ayrıca babanız Âdem'i de şahit getirdik, kıyamet günü, *biz bundan habersizdik' diyemezsiniz. Bana hiçbir şeyi ortak koşmayın. Çünkü ben elçilerimi, ahdimi ve misakımı size hatırlatmak için gönderdim. Size kitaplarımı indirdim." Bunun üzerine ruhlar: "Şehadet ede­riz ki Sen bizim Rabbimizsin. Bizim Sen'den başka Rabbimiz yoktur" dediler. Size kitaplarımı indirdim. Bunun üzerine ruhlar: "Şehadet ederiz ki Sen bi­zim Rabbimizsin. Bizim Sen'den başka Rabbimiz yoktur" dediler. Babaları Âdem biraz yükseklerine çıkartıldı, O aralarında zengin, fakir, güzel yüzlü ve başkalarını gördü. Bunun üzerine: "Ey Rabbim, kullarını eşit halde yap­saydın" ve: "Sana şükretmeyi arzularım" dedi. Sonra Yüce Allah, risaletten ve nübüvvetten de özel misak aldı. "Peygamberlerden misaklarını almıştık. Sen'den de Nuh'tan da[8] buyurulmuştur. Sonra Yüce Allah: "Sen yüzünü Al­lah'ı birleyici olarak doğruca dine çevir. Allah'ın yaratma kanununa dön ki O, insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın yaratması değiştirilemez"[9]Bu da ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır''[10]ve "Onların çocuklarını yoldan çıkmış bulduk, ama çoklarında sözde durma diye birşey bulmadık"[11] buyurmuştur. İşte Hz. İsa'nın ruhu, kendilerinden misak alınan ruhlardandır. Hz. Mer­yem, ehlinden uzaklaşıp doğu tarafına çekilince bu ruhu, Allah Ona gönder­di." Hadisin senedi sahihtir.İshâk b. Rahûye[12] anlatıyor. Buğye b. Velîd Muhammed b. Velîd ez-Zebîdî'den, o da Râşid b. Sa'd'dan, o da Abdurrahman b. Katâde el-Basrî'den, o da babasından, o da Hişam b. Hakîm b. Hüzzam'dan[13] naklettiğine göre: bir adam şöyle demiştir: "Ey Allah'ın Rasûlü, insanların işleyecekleri ameller Önceden başladı mı yoksa hüküm
  verdi: "Yüce Allah, Âdem'in belinden zürriyetini çıkarınca onları kendilerine şahit tuttu. Sonra iki eli arasında onlara şöyle hükmetti. Bunlar cennetlik­lerdendir. Şunlar ise cehennemliklerdendir. Cennetlikler, cennet ehlinin amellerini işlerler. Cehennemlikler ise cehennem ehlinin amelini işler.[ 2. 2
  HADİE
  Bayan Üye

  Cevap: Ruhlar Mı Cesetlerden Önce Yaratılmış Yoksa Cesetler Mi Ruhlardan Önce Yaratılmıştır?

  Reklam  ayete göre ruhların Allah meleklere adem als .secde edin emrinden daha önce yara*tıldıklarım belirtmektedir. kesin olarak bedenlerimiz allahınbu emrinden sonra yaratılmıştır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi