Ruh sağlığının korunmasının aşamaları nelerdir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Ruh sağlığının korunmasının aşamaları nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Ruh sağlığının korunmasının aşamaları nelerdir 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: ruh sağlığının korunmasının aşamaları nelerdir
  Ruh sağlığının korunması için yapılması gereken aşamaları ayrı ayrı inceleyelim:

  * Birincil koruyucu ruh sağlığı hizmetleri: İlk basamakta, ruh sağlığının bozulmasına neden olacak etkenleri or-tadan kaldırarak sıkıntı engellenmelidir. Bunun için öncelikle kişi kendisini iyi tanıyıp özelliklerini ortaya koymalıdır. Özellik-lerinden hangilerinin olumlu, hangilerinin olumsuz olduğunu belirlemelidir. “Ben buyum.” diyerek kendisini kabul edip zaman içinde olumsuz davranışlarını azaltarak olumlu davranışlarını geliştirmeye çalışmalıdır.
  ruh sağlığı

  ruh sağlığı

  İnsanlar yaşadıkları toplum içinde belli sorumlulukları olduğunu bilmelidir. Bu bilinçle evinde, okulunda ve iş yerinde gerektiği gibi çalışarak hem kendisinin hem de yaşadığı toplumun gelişmesine katkıda bulunmalıdır.

  Çalışmalarını ve çaba-larını, toplumda bir yeri, görevi olduğunu bilerek güçlükler karşısında karamsarlığa, yılgınlığa düşmeden sorumluluklarına uygun olarak sürdürmelidir. İlişki içinde olduğu kişilerin farklı görüşlerine karşı anlayışla yaklaşıp iş birliği yapmayı davranış biçimi hâline getirmeye çabalamalıdır.

  Eğitim, insanların çeşitli zorluklar ve başarısızlıklar karşısında, ken-dilerinde bu zorluklarla başedebilme gücünü görmelerini sağlar. Kişilerin ye-ni olaylar ve durumlar karşısında gerçekçi değerlendirmeler yaparak uyum sağlamasının gerektiği bilinci de eğitimle verilebilir. Ancak insanlar gerekti-ği gibi eğitilmiş olsalar bile yeni olaylar, yeni sıkıntılara ve kaygılara neden olabilir.

  Önemli olan, bu kaygıların ve sıkıntıların geçici olduğunu bilmektir. Bunları ruhsal bozukluk belirtisi olarak algılamayıp yeni durumlara uyma es-nekliği gösterebilmek, yılmadan, başarı kazanmak için kararlı olmak gerekir.

  Örneğin bir ruhsal problemle karşılaşan öğrenci, problemini kendisi çözemi-yorsa sınıf öğretmeninden, rehber öğretmenden, okul yöneticilerinden ya da rehberlik ve danışma merkezlerinden yardım istemelidir. Bu görevliler, öğ-rencilerinin sorunlarına çözüm getirebildiklerinde mutluluk duyarlar. Yeter ki problemler hastalık düzeyine varmadan çözümlenebilsin.

  İnsanlar, kendisine zaman ayırmalı, günün bir kısmını ilgisini çeken ve zevk alabildiği etkinliklerle (hobilerle) geçirmelidir. Hobiler, iş verimini artırmak ve sağlıklı yaşayabilmek için dinlenmeyi sağlar. Ancak hobiler için ayrılan za-man, bilgi ve becerileri geliştirecek uğraşlarla değerlendirilmelidir.

  Kişi yete-neklerinin farkında ve bilincinde olup verimli uğraşlar edinmeyi istemeli, başa-rıları karşısında da mutluluk ve haz duyabilmelidir. Örneğin kişi zamanını hep futbol oynayarak geçirmek yerine gazete, kitap, dergi okuma; çeşitli koleksi-yonlar hazırlama, bitki yetiştirme, resim yapma, yüzme gibi uğraşlarla değer-lendirebilir.

  * İkincil koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, ayakta tedavi hizmeti ve-ren kuruluşlarca gerçekleştirilir. Ruh sağlığı ve sosyal uyumu bozulmuş kişile-rin, ilaçlarla ve uzman hekimlerin sürdürdükleri yüz yüze görüşmeleriyle teda-vileri yapılır. Hekimlerin hastayla karşılıklı görüşmeleri olan psikoterapi ve ilaçlarla tedaviye ne kadar erken başlanır ve düzenli sürdürülürse olumlu so-nuçlara ulaşma olasılığı da o kadar artar. Ülkemizde görülme sıklığı oldukça yüksek olan ve önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya başlayan ruh hastalık-larına öncelikle sağlık ocakları düzeyinde çözüm yolları aranmalıdır.

  İnsanlar, yaşamın herhangi bir döneminde üstesinden gelemeyecekleri ruhsal sorunlarla karşılaşabilirler. Önemli olan, geleceğe yönelik hedefler koyup bunlara ulaşmak için çaba harcamak ve bu sırada çıkabilecek zorluklara direnç gös-termeye çalışmaktır.

  * Üçüncül koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, ruh sağlığı bozulduktan sonra tedavi edilmiş kişilerin topluma kazandı-
  rılması ve verimli hâle getirilmesi için verilen rehabilitasyon hizmetleridir; belirli kentlerimizde kurulmuş olan “ruh ve sinir has-
  talıkları hastaneleri” gibi merkezlerde psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve hekimler tarafından verilir.

  Ruh sağlığında da önemli olan, hastalanmayı önlemek olduğu için insanların ruhsal sorunlara karşı hazırlıklı olmala-rı gerekir. Bir sorunla karşılaşıldığında rehber kişilere, hekimlere, psikologlara çekinmeden gidilmeli, öneriler zamanında uy-gulanmalıdır. Hatta zaman zaman psikologlara danışma amacıyla gidilerek psikolojik rahatlama sağlanmalıdır.

  Birincil koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, hastalığın ortaya çıkmasını engellemek amacıyla rahatsızlıkların sıkça görüldüğü ve risk grubu denilen kişilere yönelik çalışmaları kapsamaktadır. İkincil koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, ayakta te-davi birimlerinin, aktif olarak çalışmalarıyla hastalığı, olabildiğince erken fark edip kısa zamanda tedaviye yönelik olarak ya-pılan çalışmalardır. Üçüncül koruyucu ruh sağlığı hizmetleri ise ruh sağlığı bozulmuş insanların, kendilerine ve topluma kar-şı sorumluluklarını yerine getiren verimli kişiler olmalarını sağlar+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi