Vergi ile ülke kalkınması arasındaki ilişki nedir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Vergi ile ülke kalkınması arasındaki ilişki nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Vergi ile ülke kalkınması arasındaki ilişki nedir 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: vergi ile ülke kalkınması arasındaki ilişki nedir

  vergi ile ülke kalkınması arasındaki ilişki hakkında bilgi


  Kamu kesiminin ekonomi içindeki payının artması, daha fazla kaynağın kamu kesimine aktarılmasının yanında özel kesimin ödemek zorunda olduğu vergilerin de artmasına neden olmaktadır. Artan vergi yükü karşısında ekonomik birimler davranış kalıplarını değiştirebilmektedirler. Vergilerin türü, oranı ve miktarı; harcama, tasarruf, çalışma arzusu, yatırım kararları ve vergi gelirleri üzerinde farklı etkiler meydana getirmektedir. Bu kapsamda vergi indirimleri de yukarıda sayılan kalemler üzerinde farklı etkiler meydana getirecektir.

  Ekonominin performansını belirleyen en önemli unsurlardan biri olan tasarruflar gelişmiş ülke vergi sistemlerinde olağan gelir olarak vergilendirilir. Tasarrufların getirisinin düşük olması durumunda, tasarruf edilen miktar da düşmektedir. Ulusal tasarruf oranlarının ulusal yatırımları finanse etmek için yetersiz olması; ekonominin performansını ve büyümeyi olumsuz etkilemektedir (Ulusoy ve Karakurt, 2002:104).

  Bir ülkede ekonomik büyümenin gerçekleşebilmesi için tasarruf oranlarının arttırılması gereklidir. Tasarruf düzeyinin düşüklüğünde, sosyal ve demografik faktörler yanında en önemli etkenlerden birinin de vergi politikaları olduğu savunulmaktadır. Faiz, kar payı ve sermaye kazancı gibi değerlerden vergi alınması tüketime nazaran tasarrufların maliyetini arttırdığı gibi, bireysel tercihleri de olumsuz etkiler. Tüketime oranla tasarrufun maliyetini azaltan bir vergi indirimi ise sermaye birikimini hızlandırarak; üretim, milli gelir ve toplam talepte artışa yol açabilecektir.

  Vergi indirimleri ile yatırımlar arasındaki ilişki doğrudan doğruya ekonomik büyüme ile bağlantılıdır. Bu kapsamda vergi indirimlerinin yatırımlar üzerindeki etkileri üç ana kalemde incelenebilir. Bunlar (Maliye Enstitüsü Konferansları, 1980:59);

  * Vergi indirimleri; kullanılabilir geliri arttırarak ve vergi tasarrufu sağlayarak yatırımın maliyetini düşürmek suretiyle yatırım karlılığını arttırır.
  * Vergi indirimleri; vergi için ayrılan fonların serbest kalmasını ve yatırıma dönüşmesini sağlayarak yatırımların finansmanını kolaylaştırır.
  * Vergi indirimleri; yatırımların hacmini genişletir.

  Bir ülkede kalkınma hamlesinin temel unsurlarından biri sayılan yatırımların vergisel teşviklerle desteklenerek arttırılması, ekonomik kalkınmanın sağlanması açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu bağlamda, yapısal nitelikli gelişmelerin yaratılmasında (istihdamın arttırılması, eğitim, sağlık hizmetlerinde etkinliğin sağlanması vb.) yatırımlara yönelik vergi kolaylıklarının sağlanması özellikle gelişmekte olan ülkelerde gerekli görülmektedir.

  Vergi oranlarındaki indirimler işletmelerin gelecek ile ilgili beklentilerinde olumlu etkiler meydana getireceğini öngörmekteyiz. Vergi indirimleri yatırım kararları ve tasarruf düzeyi ilişkisinde ekonomik büyümeyi sağlayacak değişmelere neden olabilir. Bu yöndeki değişmeler vergi gelirlerini artırmasını beklemekteyiz.

  Vergi İndirimlerinin Vergi Kayıp ve Kaçaklarına Etkisi

  Yüksek vergi oranları yukarıda yapılan açıklamaların dışında; kayıtdışı ekonominin de önemli bir nedeni olmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’ de önemli bir sorun haline gelmeye başlayan kayıtdışı ekonomi vergi yükünün fazla olması sonucunda kayıt altına alınamayan vergi dışı faaliyetleri arttırmaktadır. Türkiye’ de 1985 yılında vergi yükü % 10.8 iken, bu oran 2000 yılında % 21.1’ e, 2002 yılında % 21.8’e yükselmiştir (Maliye Bakanlığı, 2004) .

  Vergiler, devletin kamu giderlerini karşılamak üzere yükümlülerin ödeme gücüne göre ve yasaya dayanarak devlete (topluma) aktardığı ödeme güçleridir. Vergi, ödeyen bakımından bir yük, devlet açısından ise bir gelirdir. Bu açıdan, vergi kaçakçılığı bu yola başvuran kişilerin vergi yükünü azaltırken, devleti ise gelir kaybına uğratır. Vergi kaçırma, öncelikle, devletlerin en temel gelir kaynağı olan vergilerin eksik ödenmesi ya da hiç ödenmemesi suretiyle devletleri gelir kaybına uğratarak bütçe açıklarına ve dolayısıyla ekonomik büyüme üzerinde olumsuz sonuçlara yol açar (Altuğ, 1999:259).

  Vergi kayıp ve kaçaklarının ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkisi göz önüne alındığında; vergi yükünün azaltılması zorunluluğu ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda yapılacak olan vergi indirimleri vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi yoluyla, milli gelir artışına da yol açacaktır. Bununla birlikte; uzun dönemde vergi indirimleri ekonomide canlılık yaratmak suretiyle, potansiyel vergi alanları meydana getirmekte ve vergi gelirlerinin de artışa neden olmaktadır (Gökmen ve Güleç, 2001:41).

  Vergi kayıp ve kaçağının en önemli nedeninin vergi oranlarının yüksekliği olması ve yüksek vergi oranlarının vergi kaçırmayı teşvik etmesi bir yerde mükelleflerin vergiye karşı gösterdiği tepkinin sonucudur. Bu durum vergi matrahını erozyona uğratmakta ve gelir kaybına neden olmaktadır (Ulusoy ve Karakurt, 2002:109). Buna karşılık, düşük vergi oranları vergi kaçırma ve vergiden kaçınma isteğini sona erdirerek, vergi tabanının genişlemesine katkıda bulunacağını düşünmekteyim.

  Vergi bilincinin oluşmadığı toplumlarda vergi oranlarının yüksekliği mükellefleri vergiye karşı tepki vermeye iter. Vergi oranlarındaki azalmanın mükellefleri bu gibi yasal olmayan girişimlerden uzak tutacağı beklenmektedir. Vergi bilinci ile vergi gelirleri arasında pozitif bir ilişki öngörülmektedir.Vergi bilinci şirketlerdeki demografik ve pozisyonel farklılıklardan etkilenmemekte olduğu beklenmektedir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi