Vergilerin tarafsızlığı ilkesi nedir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Vergilerin tarafsızlığı ilkesi nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Vergilerin tarafsızlığı ilkesi nedir 2. 2
  Hakan
  Administratör

  Cevap: Vergide Tarafsızlık ilkesi

  Etkinlik kavramı esasen kaynak dağılımında etkinliği ifade eden Pareto etkinlik kavramı ile ifade edilir. Tam rekabette etkinlik koşullarını ifade eden Pareto etkinlik, (bölüşümde etkinlik, üretimde etkinlik ve dağılımda etkinlik) kaynakların yeniden dağılımıyla herhangi bir kimsenin (üretici ya da tüketici) refahında azalma olmadan başkasınn refahının artırıla-madığı durumu ifade eder. Buna refah ekonomisinin birinci teoremi adı verilen bu durumda aşağıdaki eşitlikler geçerlidir.
  Vergilemede etkinlik ilkesiArgilerlpiyasa ekonomisinin optimum durumunu (opfnal kaynak dalmını) ifade eden Pareto optimumunu bozacak şekilde düzenlenmemesi gerektiâini ifade eder. Eğer bir vergi üretici ya da tüketici üzerinde etkilerde (ikame etkisi) bulunarak refah kaybına yol açarsa, etkinlik kaybı (aşırı vergi yükü) meydana gelmiş demektir. Bu nedenle vergilerin piyasa ekonomisinin işleyişine müdahale etmemesi ve etkinlik kaybına yol açmaması bir anlamda verginin tarafsızlığı demektir. Verginin tarafsızlığının zedelenmesi, verginin mal ve hizmetlerin nispi fiyat yapısını bozma-sı neticesinde oluşmaktadır. Bir vergi sisteminin tarafsız olması için vergi sisteminin uözellikleri barındırması gerekir: >Vergi oranlarının düşük olması >Vergi oranlarınındüz olması
  > Vergi tabanının geniş olması (belirli kişilere vergi imtiyazları tanınmaması)
  > Müdahaleci vergileme yapılmaması
  Bu koşulların gerçekleşmediği durumlarda ise vergiye karşı pasif ve aktif tepkilerin gelmesi olasılığı artmaktadır. Örne-ğin, ücret üzerinden alınan vergi oranlarında yapılacak bir artış, aşırı vergi yükü doğurarak boş zamanın fiyatını çalışma-ya oranla düşürebilir ve böylece ekonomide emek arzının daralması sonucunu doğurabilir. Ancak dikkat edilmesi gere-ken nokta piyasada her koşulda Pareto etkinlik koşullarının mevcut olmadığıdır. Piyasa başarısızlıkları olarak ifade edilen bu durumların bazılarında vergiler bu defa da yukarıda anlatılanın aksine bozucu değil düzenleyici bir role sahiptir. Bu duruma refah ekonomisinin ikinci teoremi adı verilir. Düzenleyici vergiler adı verilen bu vergiler bir piyasa başarısızlığı olan “dışsalhk” durumunda tekrar Pareto etkinliği sağlamaya yönelmektedir. Dışsallıklarla mücadele amacıyla başvurulan bir yöntem olan “Pigoucu vergilendirme” ile aşırı üretilen ve tüketilen malların daha az üretilmesi ve tüketilmesi için pozitif vergileme, yeterli derecede üretilemeyen malların ise daha fazla üretimini ve tüketimini sağlamaya yönelik olarak negatif vergileme (sübvansiyon) önerilir. Sonuçta negatif dışsallık durumunda aşırı üretimin, pozitif dışsallık durumunda ise eksik üretimin önüne geçilebilmektedir. Böylece kaynak dağılımında ve faktör arzında etkinlik sağlanabilmektedir. Yukarıda anlatılan kaynak dağılımında etkinlik halleri dışında vergilemede etkinlik iki durumda daha önem arz eder.
+ Yorum Gönder
tarafsız vergi nedir,  verginin tarafsız olması ne demek,  verginin tarafsızlık ilkesi,  verginin tarafsız olması,  tarafsız vergileme
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi