Enbiya Sûresi Tefsiri - Enbiya Sûresi 106 Tefsir - Enbiya Sûresi Hakkında

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Kuranı Kerim Bölümünden Enbiya Sûresi Tefsiri - Enbiya Sûresi 106 Tefsir - Enbiya Sûresi Hakkında ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  Enbiya Sûresi Tefsiri - Enbiya Sûresi 106 Tefsir - Enbiya Sûresi Hakkında

  Reklam  Enbiya Sûresi Tefsiri - Enbiya Sûresi 106 Tefsir - Enbiya Sûresi Hakkında

  Forum Alev
  Enbiya Sûresi Tefsiri - Enbiya Sûresi 106 Tefsir - Enbiya Sûresi Hakkında  106- Hiç kuşkusuz bu Kur'an'da Allah'a kulluk edenler için yeterli olacak nitelikte bilgi ve mesaj vardır

  Enbiya Sûresi 106/112 tefsir
  107- Biz seni tüm alemlere rahmet olarak gönderdik

  108- Müşriklere de ki; "Bana ilahınızın tek Allah olduğu vahyolundu Siz bu ilkeyi benimseyip müslüman oluyor musunuz "

  109- Eğer bu çağrına sırt çevirirlerse onlara de ki; ' `Bana gelen mesajı duyurarak bu konuda sizi kendimle eşit bilgi düzeyine erdirdim Size yöneltilen tehdit yakın mıdır, yoksa uzak mıdır, onu bilemem "

  110- "Hiç kuşkusuz Allah, açıkça söylediğiniz sözleri bildiği gibi içinizde sakladığınız duyguları da bilir "

  111- ' `Bilemem; belki de azabınızın ertelenmesi sizin sınavdan geçirilmeniz ve belirli bir sürenin sonuna kadar dünya nimetlerinden yararlandırılmanız içindir "

  112- Peygamber dedi ki; "Ya Rabb'i, benim ile müşrikler arasındaki davayı hak ilkesi uyarınca hükme bağla Sizin düzmece iddialarınız ve asılsız yakıştırmalarınız karşısında tek sığınağım, son derece merhametli olan Rabb'imin yardımıdır "

  "Hiç kuşkusuz bu Kur'anda, Allah'a kulluk edenler için yeterli olacak nitelikte bilgi ve mesaj vardır"
  Kuşkusuz bu Kur'anda ve onun evren ve hayattan, insanların dünya ve ahiretteki akıbetlerinden, iş ve karşılığı kurallarından gözler önüne serdiği ilahi kanunlar Evet bunda, Allah'ın yol göstericiliğini algılayacak kapasiteye sahip kimseler için bir açıklama ve yeterli bir kanıt vardır Yüce Allah bunları "Kulluk edenler" diye isimlendiriyor Çünkü ibadet eden biri, Allah'dan korkan ve algılamaya; düşünmeye ve yararlanmaya hazır bir kalbe sahiptir
  Kuşkusuz yüce Allah, tüm insanları doğru yola iletsin diye onlara yönelik bir rahmet olaràk göndermiştir peygamberini Ama doğru yolu bulmaya hazır ve yetenekli olanlardan başkası da hidayete eremez Ama Allah'ın rahmeti hem mü'minler hem de mü'min olmayanlar için gerçekleşir

  Hz Muhammed'in -salât ve selâm üzerine olsun- getirdiği hayat sistemi, tüm insanlık için mutluluk kaynağı, onları bu hayatta kendileri için belirlenen kemal noktasına ulaştıran bir sistemdir

  Hz Muhammed'in -salât ve selâm üzerine olsun- sunduğu bu mesaj insanlığın akli olgunluğa eriştiği bir dönemde gelmiştir Her kuşaktan, gelecek her nesilden akılların anlayacağı, insanlık hayatının değişmez temellerin kapsayıcı ve değişen ihtiyaçlara cevap veren bir kitap olarak gelmiştir Kuşkusuz insanların değişen ihtiyaçlarını ancak yüce Allah bilebilir Çünkü yarattıklarını en iyi o bilir O latiftir, her şeyden haberdardır

  Bu kitap değişen insanlık hayatı için kalıcı bir sistemin temellerini koymuştur Sürekli gelişen ve değişen hayatın ihtiyaç duyduğu ikinci derecede hükümlerin çıkarılmasını, aynı şekilde bu hükümlerin hayat ve ortamın koşullarına uygun şekilde uygulama yöntemlerini belirlemeyi de insana bırakmıştır Ama belirlenen bu hüküm ve yöntemler kalıcı sistemin ilkeleri ile çelişmemelidir
  Kur'an-ı Kerim düşünme hakkını ve akla düşünme imkânı tanıyan bir toplumu garanti etmekle, insan aklına hareket özgürlüğü tanımıştır Hayat için belirlediği sistemin sınırları içinde özgürlüğünü kullanmasını öngörmüştür İnsan hayatının gelişmesi, ilerlemesi ve insan hayatı için bu dünyada belirlenen kemal noktasına erişmesi için bu husus gereklidir

  Bugüne kadar insanlığın geçirdiği deneyimler, yüce Allah'ın koyduğu bu sistemin insanlığın her alanda attığı tüm adımlardan önde olduğunu, bundan böyle de önde olacağını göstermiştir Tüm bağlantıları ile birlikte insan hayatının bu sistemin gölgesi altında sürekli gelişme kaydetmesi mümkündür Bu sistem her zaman insanlığa yol göstericilik yapar Onu geriden izlemez Onu durdurmaz, geride kalmaya zorlamaz Çünkü bu sistem her zaman insanlığın adımlarını geride bırakır İnsanlığın en mükemmel gelişmesini dahi kapsayacak genişliğe sahiptir

  Bu sistem, insanlığın gelişme ve ilerleme isteklerine olumlu karşılık verirken ne şekilde olursa olsun bireysel ya da toplumsal açıdan hiçbir enerjiyi baskı altında tutmaz İnsanlığı emeğinin ürünlerinden ve kendi çabası ile geliştirdiği hayatın güzelliklerinden yararlanmaktan yoksun bırakmaz
  Bu sistemin değeri, dengeli ve uyumlu oluşundan kaynaklanmaktadır Ruhsal açıdan yükselmek için bedene işkence etmeyi öngörmez Bedensel arzuları tatmin etmek için de ruhu ihmal etmez Toplumun yada devletin çıkarı uğruna bireyin enerjisini, bozulmamış fıtri arzularını sınırlandırmaz Toplumsal hayatı olumsuz yönden etkileyecek ya da toplumu bir ferdin veya fertlerin arzularını tatmin aracı kılacak şekilde ferdi, azgın ihtirasları, sapık istekleri ile başbaşa bırakmaz

  İslâm sisteminin insanın omuzlarına yüklediği bütün yükümlülüklerde insanın enerjisinin kapasitesi ve yararı gözönünde bulundurulmuştur Ayrıca insan bu yükümlülükleri yerine getirmesinde kendisine yardımcı olacak yetenek ve güçlerle donatılmıştır Ayrıca bu yükümlülükler insana çekici ve sevimli gelecek niteliklere sahip kılınmışlardır Zaman zaman insan bu yükümlülükler uğruna çeşitli sıkıntılara, acılara katlansa da bu yükümlülükler onun isteklerinden birini karşılamaktadır, onun sahip olduğu enerjilerden birinin işler hale gelmesini sağlamaktadır

  Hz Muhammed'in -salât ve selâm üzerine olsun- getirdiği bu din, toplumu için ondan sonra da tüm insanlık için rahmet kaynağı olmuştur Bu dinin ilkeleri ilk önceleri insanlığın vicdanına yabancı gelmişti Çünkü bu ilkelerle pratik hayatın ve ruhsal hayatın realitesi arasında büyük bir mesafe vardı Ama insanlık bu dinin geldiği günden itibaren adım adım bu ilkelerin ufuklarına doğru yol almıştır Bu ilkelere olan yabancılığı duygularından silinmiştir Başka isimler altında da olsa bu ilkelere göre hayatını biçimlendirmiş, bu ilkeleri uygulamıştır
  İslâm, ırk ve bölgesel farklılıkların potasında eridiği insanlığın birliği ilkesine çağırmak için gelmiştir Tüm insanlığı tek bir inanç ve tek bir toplumsal düzen etrafında birleştirmek için gelmiştir İşte bu, o gün için insanlığın vicdanına, düşüncesine ve pratik yaşayışına yabancı bir çağrıydı Eşraf takımından olanlar kendilerini kölelerinkinden farklı bir tabiata sahip kişiler sayıyorlardı Ama aynı insanlık onüç küsur asırdır İslâmın belirlediği çizgiye ulaşma çabasındadır Fakat ikide bir ayakları kayıp yoldan sapıyor Bunun nedeni eksiksiz İslâmın aydınlığında yok olmasıdır Şu da var ki, kuru bir iddia ve sözde de kalsa İslâm sisteminin kimi yönlerini benimsemiş bulunmaktadırlar Buna rağmen Avrupa ve Amerika'da toplumlar halâ İslâmın bin üçyüz küsur senedir savaş açtığı ırkçılığı ısrarla sürdürmektedirler

  İslâm, tüm insanların kanun ve yargı önünde eşitliklerini sağlamak için gelmiştir İslâmın bu çağrıyı, yaptığı günlerde insanlar birtakım sınıflara ayrılmışlardı, her sınıfın da ayrı bir kanunu vardı Daha doğrusu kölelik ve derebeylik dönemlerinde efendinin arzusu bir kanundu İşte bu ilerici ve çağlar üstü sistemin insanları yargı önündeki mutlak eşitlik ilkesine çağırması insanlığa tuhaf geliyordu Ama bakın aynı insanlık, teorik de olsa İslâmın bin üçyüz küsur seneden beri pratikte uyguladığı bu ilkeyi adım adım benimseme çabası içindedir
  Bunların dışında Hz Muhammed'in -salât ve selâm üzerine olsun- getirdiği dinin insanlık için rahmet kaynağı olduğunu ve Hz Muhammed'in -salât ve selâm üzerine olsun- alemlere rahmet olarak gönderildiğini gösteren birçok kanıt vardır Bu rahmet, ona inanan ve inanmayan herkesi kapsamaktadır Çünkü bütün insanlık, isteyerek veya istemeyerek bilinçli ya da bilinçsiz Hz Muhammed'in -salât ve selâm üzerine olsun- getirdiği sistemden etkilenmiştir Bu rahmetin gölgesi halâ devam etmektedir Gölgesinde dinlenmek, kavurucu dünya çölünde, özellikle günümüzde huzur veren meltemlerin esintisini, kokusunu almak isteyenler bu rahmete koşabilirler:

  Bugün insanlık her zamankinden çok bu rahmeti ve esenliği duyumsamaya muhtaçtır Çünkü insanlık, büyük bir bunalım ve şaşkınlık içinde yaşamaktadır Materyalizmin bataklığında savaşların cehenneminde kıvranıp durmaktadır Kalpler ve ruhlar kaskatı kesilmiştir

  KUR'ANIN MÜŞRİKLERE MESAJI
  Rahmetin anlamı iyice belirginleştirilip vurgulandıktan sonra Hz Peygambere -salât ve selâm üzerine olsun- kendisini yalanlayan ve alaya alanlara karşı, alemlere rahmet kaynağı olan mesajını açıklaması emrediliyor:
  "Müşriklere de ki; "Bana ilahınızın tek Allah olduğu vahyolundu Siz bu ilkeyi benimseyip müslüman oluyor musunuz?"
  Hz Muhammed'in -salât ve selâm üzerine olsun- insanlığa sunduğu mesajda yeralan ve insanlık için bir rahmet olan unsur budur Bu, insanlığı cahiliye kuruntularından, putçuluğun ağırlıklarından, vehim ve hurafenin baskısından kurtaran mutlak tevhittir Hayat bu sağlam temele dayandırılır Böylece varlık alemi ile insan hayatı arasında ilişki kurulur Apaçık evrensel yasalar ve değişmez ilahi kanunlar uyarınca Arzular, ihtiraslar ve sınırsız isteklere göre değil Bu sayede insanların başlarının dik olmaları, bir ve ezici güce sahip Allah'dan başkasının önünde eğilmemeleri garantilenmiş olur
  İşte rahmete giden yol:

  "Müslüman oluyor musunuz?"
  Hz Peygamberin, -salât ve selâm üzerine olsun- kendisini yalanlayan ve alaya alanlara yöneltmesi istenen tek soru budur
  "Eğer bu çağrına sırt çevirirlerse, onlara de ki; `Bana gelen mesajı duyurarak bu konuda sizi kendimle eşit bilgi düzeyine erdirdim"
  Yani getirdiğim mesajın içeriğini artık biliyorsunuz Dolayısıyla ben ve siz bilgi açısından aynı durumdayız "İlan etmek" kelimesi barış dönemini bitirip savaşı başlatmak, karşı tarafa savaşın başladığını ve artık barışın sözkonusu olmadığını ifade etmek için kullanılır Burada ise; -Bu sure Mekki olduğu ve henüz savaş emri verilmediği için- kastedilen Hz Peygamberin onlardan vazgeçtiğini, onları bildikleri akıbetleri ile başbaşa bıraktığını, bu tavırlarının sonucundan korkuttuğunu bildirmesidir Artık bir mazeretleri kalmamıştır Şu halde ne olduğunu çok iyi bildikleri tutumlarının cezasını çekmelidirler
  "Size yöneltilen tehdit yakın mıdır, yoksa uzak mıdır, onu bilemem"
  Ben size her şeyi açıkladım Ama tehdit edildiğiniz azabın ne zaman gerçekleşeceğini bilemem Bu, yüce Allah'a özgü gaybın, kapsamında olan bir şeydir ve Allah'dan başlıcası bilemez bunu Çünkü dünya ve ahirette uğrayacağınız azabı ancak O bilir O sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir Sizin hiçbir şeyiniz O'na gizli değildir

  "Hiç kuşkusuz Allah, açıkça söylediğiniz sözleri bildiği gibi içinizde sakladığınız duyguları da bilir"

  Sizin durumunuz her yönüyle O'na açıktır Size azap edeceği zaman, durumunuzun gizlisini de açığını da bildiğinden dolayı azap edecektir Azabımızı ertelerse, bu ertelemenin hikmetini de ancak O bilir
  "Bilemem; belki de azabınızın ertelenmesi sizin sınavdan geçirilmeniz ve belirli bir sürenin sonuna kadar dünya nimetlerinden yararlandırılmanız içindir"
  Bu geciktirme ile yüce Allah'ın neyi irade ettiğini bilemem Belki de, O, bu geciktirmenin sizin için bir imtihan ve deneme aracı olmasını diliyor Sizi bir süre oyalanasınız diye bırakıyor Sonra o güçlü ve etkin yakalayışı ile yakalar sizi
  Bu şekilde bilmediğini ifade etmekle son derece etkileyici bir uyarı yöneltmektedir gönüllerine Böylece her türlü ihtimali düşünmelerini, ansızın kendilerini yakalayacak dehşetin korkusunu içlerinde taşımalarını sağlıyor Gönüllerini nimetlerle oyalanmanın getirdiği boş vermişlikten uyarıyor Belki de bunun ötesinde bir imtihan ve deneme unsuru yatmaktadır fikrini uyandırıyor Ne zaman geleceği ve nasıl geleceği belli olmayan bir azabı düşünmek, insan ruhunun sürekli korku içinde bulunması, sinirlerin gergin olması ve her an için perdenin kalkıp örtülü gaybın ortaya çıkacağı beklentisi içinde olması için yeterlidir

  İnsan kalbi, Allah'a özgü gaybın kapsamında kendisini bekleyen akıbetten habersiz olabilir Dünya nimetleri, oyun eğlence insanı aldatabilir İnsan gözü önüne çekilmiş perdenin ötesinde kendisini bekleyen bir akıbetin olduğunu ve ne zaman gerçekleşeceği bilinmeyen bu akıbeti ancak yüce Allah'ın bildiğini, ancak O'nun bu akıbeti ortaya çıkaracağını unutabilir

  İşte bu uyarı kalpleri uyanıklığa çağırmakta ve iş işten geçmeden, henüz zaman varken kendilerine bir fırsat vermektedir

  Bu noktada Hz Peygamber -salât ve selâm üzerine olsun- Rabb'ine yönelmektedir Emaneti yerine getirmiş ve mesajı ulaştırmıştır Her şeyi açıkça duyurmuş, musibetin ansızın gelip çatmasından sakındırmıştır Hz Peygamber -salât ve selâm üzerine olsun- burada Rahman olan Rabb'ine yöneliyor ve kendisi ile akıbetlerinden habersiz alaya alanlar arasındaki meseleyi hakka göre çözümlemesini istiyor Onların tuzaklarına ve yalanlamalarına karşı Rabb'inin yardımını istiyor Çünkü sadece O'ndan yardım istenir

  "Peygamber dedi ki; `Ya Rabb'i, benim ile müşrikler arasındaki davayı hak ilkesi uyarınca hükme bağla Sizin düzmece iddialarınız ve asılsız yakıştırmalarınız karşısında tek sığınağım, son derece merhametli olan Rabb'imin yardımıdır"
  Büyük rahmet sıfatının burada anılmasının, özel bir anlamı vardır Çünkü peygamberi alemlere rahmet olarak gönderen O'dur Ama yalanlayanlar onu yalanladılar, alaycılar onunla dalga geçtiler Şu halde O, peygamberine rahmet etmeyi, onların nitelendirmelerine karşılık O'na yardım etmeyi üzerine almıştır
  Bu etkileyici bölümle sona eriyor sure Nitekim bunun gibi etkileyici bir girişle başlàmıştı Böylece surenin başı ile sonu, etkileyici, güçlü ve derin bir musiki vurguya sahip olmakla birbirlerini bütünlemektedirler
 2. 2
  SALİHA
  Bayan Üye

  Cevap: Enbiya Sûresi Tefsiri - Enbiya Sûresi 106 Tefsir - Enbiya Sûresi Hakkında

  Reklam  Enbiya suresinde Allah'tan başka ilah olmadığına ve vermiş olduğu emirler doğrultusunda peygamberlerin insanlara ona dönmelerini tek ilah görmeleri gerektiğinden bahsetmektedir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi