Türk bayrağı kanunu Şekli ve Yapımı

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Mustafa Kemal Atatürk Bölümünden Türk bayrağı kanunu Şekli ve Yapımı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  xRockİnGirLx
  Süper Moderator
  Reklam

  Türk bayrağı kanunu Şekli ve Yapımı

  Reklam  Türk bayrağı kanunu Şekli ve Yapımı

  Forum Alev
  TÜRK BAYRAĞI KANUNU  Kanun Numarası:2893Kabul Tarihi:22/9/1983

  Yayımlandığı R. Gazete:Tarih: 24/9/ 1983 Sayı : 18171Yayımlandığı Düstur:Tertip: 5 Cilt : 22 Sayfa : 599

  Amaç  Madde 1 - Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.  Bayrağın Şekli ve Yapımı  Madde 2 - Türk Bayrağı bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı albayraktır.

  Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak özel işaret flama flandra ve fors) standartları hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.

  GGenişlik ADış ay merkezinin uçkurluktan mesafesi1/2GBAyın dış dairesi kutru1/2GCAyın iç dış merkezleri arası00625GDAyın iç dairesinin kutru04GEYıldız dairesinin ayın iç dairesinden olan mesafesi1/3GFYıldız dairesi kutru1/4GLBoy1 1/2GMUçkurluk genişliği1/30G

  Not: Bayrak genişliği ne olursa olsun (G) emsali değişmez.  Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi  Madde 3 - Bayrak kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.

  Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.

  (Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı sürekli çekili kalır.

  (Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeyeceği hangi kapalı yerlere konulacağı nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar tüzükte gösterilir.  Bayrağın Yarıya Çekilmesi  Madde 4 - Türk Bayrağı yas alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilân edilir.  Bayrağın Selâmlanması  Madde 5 - Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak cephe alınarak selâmlanır.  Bayrağın örtülebileceği Yerler  Madde 6 - Türk Bayrağı Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.

  Ayrıca milli örf ve âdetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir.  Yasaklar  Madde 7 - Türk Bayrağı yırtık sökük yamalı delik kirli soluk buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun masalara kürsülere örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.

  Hiçbir siyasî parti teşekkül dernek vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem flama sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

  Türk Bayrağına sözle yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz yakılamaz yere atılamaz gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

  Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.  Cezalar  Madde 8 - Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.

  Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır.  Tüzük  Madde 9 - Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir.  Yürürlükten kaldırılan kanun :  Madde 10 - 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.  Yürürlük  Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.  Yürütme  Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  KANUN NO: 2994  TÜRK BAYRAĞI KANUNU  29 Mayıs 1936  [Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 5 Haziran 1936 - Sayı 3322]  3. t. Düstur c.17 - s. 359  22 Eylül 1983 tarih ve 2893 sayılı (TÜRK BAYRAĞI KANUNU) nun 10 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

  TÜRK BAYRAĞI KANUNU  Kanun No: 2994  Kabul Tarihi: 29/5/1936  Madde 1 - Türk bayrağı bu kanuna bağlı örnekte gösterilen şekil ve nisbetlerde olmak ve al zemin üzerine beyaz ay - yıldız konmak şartile yerli şaliden yapılır.

  Ancak şalinin tedarikinde zorluk olur ise en büyük mülkiye memurunun iznile zemin rengi al olmak üzere başka kumaştan da yapılabilir.  Madde 2 - Ordu kuvvetlerile resmî daire ve teşekküller tarafından bayrakların çekiliş ve indirilişlerinde ve sair hususlarda yapılacak tören ve bunların kullanacakları hususî alâmet ve filâmaların şekilleri nisbetleri ve cinsleri ve Türkiye Cümhurluğunun yabancı memleketlerde bulunan resmî ve millî binalarına (Uluslar arası metotlarına göre) Türk bayrağının çekiliş ve indirilişleri ve resmî dairelerle teşekküllerden başka yerlerde Türk bayrağının ve diğer hususî bayrakların ve forsların gerek temsil ve gerek süsleme için ne zaman ve nasıl çekileceği ve nerelerde kullanılabileceği ve bu kanunun tatbik şekilleri bir nizamname ile tesbit edilir.  Madde 3 - Türk bayrağı ordu kuvvetlerile resmî dairelerde ve millî teşekküllerde sabah sekizde çekilir ve gün batarken indirilir. Şu kadar ki limanlara giren ve çıkan ve seyir halinde bulunan harp ve tüccar gemilerinin bayraklarının çekiliş ve indiriliş saatleri için nizamnameye istisnaî hükümler konulabilir.

  Yalnız millî bayramlarda ve umumî tatil günlerinde tatilin devam ettiği müddetçe bayrak gece ve gündüz çekili kalır.

  Her gün bayrak çekecek resmî daireler İcra Vekilleri Heyeti tarafından tayin edilir.  Madde 4 - Yas alâmeti olmak üzere bayrağın yarıya çekileceği haller ve devam müddeti Devlet protokolunca tesbit ve vaktinde alâkadar dairelere bildirilir.  Madde 5 - Resmî dairelerde ve teşekküllerde çekilecek bayrak bu iş için yapılmış hususî direk ve göndere çekilir.  Madde 6 - Bu kanun hükümlerine ve yapılacak nizamnameye muhalif olarak bayrak yapmak ve satmak yasaktır. Bu yasağa aykırı gidenler Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre cezalandırılır. Nizamnameye muhalif olarak çekilmiş bayraklar mahallin en büyük mülkiye memuru emrile indirilir.  Madde 7 - Alay sancaklarının şekli ve yapılış tarzı kendi hususî ahkâmına tabidir.  Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden bir sene sonra muteberdir.  Madde 9 - Bu kanun hükümlerini yerine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

  3/6/1936 2. 2
  BAKİYE
  Bayan Üye

  Cevap: Türk bayrağı kanunu Şekli ve Yapımı

  Reklam  Bayrak törenler ve resmi günlerde herkesin görebileceği bir yere konulmaktadır. Milli yas günlerinde ise bayrak yarıya indirilerek ilan edilmektedir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi