Osmanlıda kullanılan ünvanlar

+ Yorum Gönder
Tarihimiz ve Osmanlı Devleti Bölümünden Osmanlıda kullanılan ünvanlar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  xRockİnGirLx
  Süper Moderator
  Reklam

  Osmanlıda kullanılan ünvanlar

  Reklam  Osmanlıda kullanılan ünvanlar

  Forum Alev
  ADLİ
  "Adil". II. Bayezid, III. Mehmed ve II Mahmud'a verilmiştir
  AĞA
  "Komutan". Ordudaki kıdemli görevlilere ve Yeniçeri ağası ve Kızlar ağası gibi saray korumalarına verilmiştir
  AHRETLİK
  "Manevi evlat" Dürrüşehvar'a verilmiştir.
  AK BAŞLI
  "Ak başlıklı" Aktimur'a verilmiştir
  ALP
  "Kahraman asker". Daha çok ilk dönemde kullanılmakla beraber kabilevi yapılanma sona erdiği dönemde de kullanılmaya devam edilmiştir
  AMCAZADE
  Amca çocuğu.
  ARSLAN
  "Arslan veya Arslan yürekli"
  AVCI
  IV. Mehmed'e verilmiştir. Hayatındaki en önde gelen uğraşısı idi. Edirne civarında kendisini bu iptilaya kaptırmıştı.
  BAHİR
  "Denizci"
  BAHTİ
  "Talihli". I. Ahmed'e verilmiş ve onun tarafından şiirlerinde maslah olarak kullanılmıştır
  BAŞ
  "Lider", "Başkan". Baş-Çuhadar" veya "Kapıcı-başı" gibi genellikle diğer ünvanlarla beraber kullanılmıştır
  BEDROS
  "Kurnaz". Genel bir Ermeni adıdır ve güya II. Abdülhamid'in yüz hatları itibariyle Ermeniler'e benzediğini ima için ona verilmiştir. Wittlin'in anlattığı bir hikayeye göre, Abdülhamid'in babası I. Abdülmecid değil, Abdülhamid'in annesiyle gizli aşk hayatı yaşamayı başaran bir Ermeni'dir. Abdülhamid'in annesi Trimüjgan'ın muhtemelen Ermeni olması daha kolay anlaşılır bir açıklamadır
  BEY
  "Efendi", "Şehzade" Zamanla bu ünvan değerini kaybetti ve daha ziyade İngilizce'deki esquire gibi nezaket ünvanı haline geldi
  BEYCEĞİZ
  "Küçük Şehzade"
  BEYLERBEYİ
  "Bölge Valisi". Büyük eyaletlerin idarecisine verilmiştir
  BEYZADE
  "Şehzade oğlu". Padişahların kızlarının oğullarına verilen ünvandır. İlk dönemlerdeki "Sultanzade" ünvanının yerini almıştır
  BIYIKLI
  "Sakallı"
  BOŞNAK
  "Bosnalı"
  CEDDÜ'L OSMAN
  "Osmanlıların Babası".Süleyman Şah'a verilmiştir
  CEMCA
  "Cemşid gibi güçlü". Sultan için Doğu dillerinde kullanılan bir ünvan
  CİHANDAR
  "Dünyanın Efendisi". III. Selim'e verilmiştir
  CİVAN
  "Genç". 2138/ Mehmed'e verilmiştir
  ÇAKIRCI
  "Şahinci"
  ÇAVUŞ
  "Rütbeli Er", "Haberci"
  ÇELEBİ
  "Beyefendi". "Kibar Efendi", "Genç Efendi" II Mehmed dönemine kadar padişah oğullarına verilen ünvandır. Ayrıca I. Mehmed'e de özellikle verilmiştir
  ÇELEBİ SULTAN
  "Kibar-Şehzade". 1594 yılına kadar sancak valisi olan padişah oğullarına verilmiş olan ünvandır
  ÇUHADAR
  "Kahya"
  DAMAD-I ŞEHRİYARI
  "Padişah Damadı". Padişahların kızlarıyla evlenenlere verilen ünvandır. Ancak bu sadece babasının saltanatı döneminde evlenen kızların kocalarına uygulanmıştır. Ayrıca aynı isimlerdeki birkaç veziri seçmek için de bu ünvan kullanılmıştır.
  DAYE
  "Süt Anne"
  DEFTERDAR
  "Hazineci"
  DELİ
  I. Mustafa ve İbrahim'e verilmiştir
  DİVİTDAR
  "Yazma kutusunu taşıyan"
  DOĞANCI
  "Doğan yakalayıcısı"
  DÜZME(CE)
  "Sahte". Kendi adına çıkan isyan döneminde ve aslı konusundaki şüpheye ifade etmek üzere Mustafa'ya verilmiş ünvandır
  EBU'L FETH
  "Fethin babası". II. Mehmed'e verilmiştir
  EFENDİ
  I. Abdülmecid döneminden itibaren padişah oğullarına verilen ünvandır Ayrıca tarikat üyeleri arasında da bir dereceyi gösteren tabirdir
  EĞRİ
  "Eğri-büğrü". Topal olan Cihangir'e verilmiştir
  EĞRİ FATİHİ
  III. Mehmed'e verilmiştir
  EMİR
  "İdareci", "Şehzade". Yarı bağımsız idareciler için kullanılmıştır. Ayrıca Selçıklulara bağımlı olduğu süre zarfında I. Osman için kullanılmıştır. 1402-1413 arasındaki Fetret Devri esnasında I. Bayezid'in oğullarından birinin açık şekilde üstün idareci olmadığını göstermek için yeniden kullanılmıştır
  EMİRÜ'L MÜ'MİNİN
  "Müslümanların İdarecisi". Halifeye verilen isimlerden biri olup I. Selim'in Mısır seferinden sonra Osmanlı padişahlarına da verilmiştir
  ENİŞTE
  "Kızkardeşin kocası"
  FAHREDDİN
  "Dinin öğüncü" I Osman'a verilmiştir
  FATİH
  İstanbul'u fethinden dolayı II. Mehmed'e verilmiştir
  FATİH-İ BAĞDAT
  "Bağdat'ı fetheden" IV Murad'a verilmiştir
  FRENK
  Frank. Başlangıçta Fransa'dan gelenler için kullanılmışken oldukça genişletilerek herhangi bir Avrupa ülkesi için de kullanılmıştır
  GAZİ
  Daru'l Harbde savaşan kişilere ve Hristiyanlara karşı alınmış zaferlerdeki askerlere verilen ünvandır. Özellikle de O. Osman, Orhan, I. Murad, I. Bayezid, II. Mehmet ve IV. Murad için kullanılmıştır
  GENÇ
  II. Osman'a verilen isimdir
  GÖZDE
  Padişahın cariyeleri için kullanılmıştır
  GÜLEÇ
  "Neşeli"
  GÜREŞÇİ
  Güçlü olduğu için I. Mehmed'e verilmiştir. "Güreşçi" mi "Kürüşçü" mü olduğu şeklinde bir şüphe var ise de, doğru şekli "Güreşçi" şeklindeki Padişah için kullanımıdır
  GÜVEY
  "Damad"
  GÜZELCE
  "Yakışıklı"
  HACE, HACİ
  "Hacı". Hace kadınlar için, Hacı erkekler için kullanılna formudur. Mekke'de Hac görevini tamamlayan kişiye verilen ünvandır
  HADİMU'L HARAMEYNİ'Ş ŞERİFEYN
  "İki mübarek şehir olan Mekke ve Medine'nin koruyucusu" I Selim'e 1517'de Mekke Şerifi tarafından bu şehirlerin anahtarı gönderilmek suretiyle verilmiş bir ünvandır.
  HAFIZ
  "Kouyucu". Genişletilmek suretiyle Kur'an'ı ezbere bilen kişiye denilmiştir
  HAKANİ
  "Emperyal"
  HAKANÜ'L BERREYN
  VE'L BAHREYN
  "Karaların ve Denizlerin Hakanı". Padişahın gücünün ihtişamını ifade eden ünvanlardan biridir
  HALİFE
  Son Abbasi Halifesinin 1538'de ölümüne kadar halifeliği elinde tuttuğu şeklindeki birtakım düşüncelere rağmen 1517 yılında Halifeliğin I. Selim'e ve onun mirasçılarına geçmesi, İslam'da önemli ölçüde sert tartışmalara neden olmamıştır. Cam Mod. Hist., 91'de: "Hilafet İslam'ın temel prensiplerinden biridir ve bütün Müslümanlar tek bir imam tarafından idare edileceklerdir. Ayrıca İmam'da Hz. Peygamber'in kabilesi olan Kureyş'ten olacaktır. 1517 yılında İmamlık, Haşimoğullarından Mehmed Ebu Cafer'in güçsüz ellerindeydi ve halifeliği Kahire Sarayı'nda sembolik olarak devam ettiriyordu. Abbasilerin en son halifesi olarak Sultan Selim lehine halifelikten feragat etti. bu biçimsel geçiş, Kureyş kabilesine mensup olmamakla birlikte Türk sultanlarının Müslümanların idarecisi veya İmamı olmalarının temeli oldu. Halifeliğin Osmanlılara geçişi, Mekke Şerifi'nin Kabe'nin anahtarlarını Selim'e göndermesi, böylece Selim'in Mukaddes Beldeler'in koruyucusu olmasıyla halifeliğin tanınması onaylanmış oldu" der. S. Lane Po
  HAN
  Kırım idarecileri için kullanılmıştır. II. Selim tarafından torunu İbrahim'e verilmiştir.
  HANÇERLİ
  "Hançer taşıyan"
  HANIM SULTAN
  "Prenses Hanım". Padişahların kadın tarafından kız torunlarına verilen ünvan.
  HANTAL
  "Beceriksiz"
  HASEKİ SULTAN
  "Gözde Prenses". Erkek evlat doğurmuş olan padişah gözdelerine verilen ünvan. Genellikle ilk dört veya altı anne ile sınırlanmıştır.
  HASEKİ KADIN
  "Gözde Kadın". Padişah kızlarının annelerine verilmiştir.
  HATUN
  "Hanım". İlk dönemlerde, son dönemlerdeki Valide Sultan yerine padişahın nikahlı eşlerine verilen ünvandır.
  HEZARPARE
  "Bin parça". Ölümünden sonra kendisine yapılan suikasde işaret etmek için Ahmed'e verilen ünvandır.
  HÜMAYUN
  "Padişaha ait". -Devlet kuşu, saadet anlamına gelen- "Hümay"dan alınmıştır
  HÜNKAR
  "Hükümdar" I. Murad ve II. Mehmed'e verilen ünvan.
  HÜDAVENDİGAR
  "Hükümdar", "Bey". I. Murad'a verilmiş ve daha sonra da Bursa Sancağı içinde kullanılmıştır. Yine Orhan ve II. Murad için de kullanılmıştır.
 2. 2
  xRockİnGirLx
  Süper Moderator

  --->: Osmanlıda kullanılan ünvanlar

  Reklam  İKBAL
  "Talih". Haremde il rütbe ilerlemesi
  İLHAMİ
  "İlham alan" III Selim'e verilen ünvandır
  KALAYLIKÖZ
  "Beyaz Fındık"
  KANBUR
  I. Mahmud'a verilmiştir
  KANLI
  Politikasını ima için II Abdülhamid'e verilmiştir
  KANUNUİ
  "Adil" II Mehmed'e ve özellikle de I Süleyman'a verilmiştir
  KAPUDAN PAŞA
  "Amiral". Osmanlı donanmasının başındaki kimseye verilmiştir
  KARA
  I. Osman ve birçok kişiye verilmiştir
  KEHLE-İ İKBAL
  "Talih bitti"
  KETHÜDA
  "Kahya"
  KIZIL
  "Kırmızı"
  KOCA
  "Büyük"
  KOZHEYCİ
  "Fındık satıcısı"
  KÖSE
  "Sakalsız"
  KRAL
  Sırp ünvanı
  KUL
  "Köle"
  KULOĞLU
  "Köleoğlu"
  KÜRÜŞÇÜ
  "Yay gerdiren" Bir sanatta pir kabul edildiği için I Mehmed'e verilmiştir
  LALA
  "Terbiyeci" Özellikle hem sarayda, hem de tayin edildikleri sancak valiliklerinde genç şehzadeleri yetiştirenlere verilen ünvandır
  Lİ/LI/LU
  "…den,dan…" Yer isimlerine bağlanır Kişinin doğum yerini işaret için kullanılmıştır
  MAKBUL
  "Gözde"
  MAKTUL
  "Öldürülmüş"
  MEHD-İ ULYA-YI
  SALTANAT
  "Büyük saltanat beşiği" Diğer bir ismi de Valide Sultan'dır.
  MEKRİ
  "Kurnaz"
  MEST
  "Sarhoş" II Selim'e verilmiştir
  MEYVEİ
  "Meyve satan"
  MIRAHOR
  "Ahırların muhafızı" "Emir-i Ahur"dan gelmedir
  MİRZA
  "Şehzade" İran ünvanıdır
  MUHASSIL
  "Vergi tahsildarı"
  MUHSİN
  "Bağışlayıcı"
  MUHTEŞEM
  Avrupalılar tarafından I Süleyman'a verilen ünvandır Türkler kullanmazlar.
  MUID
  "Okulda düzeni sağlayan"
  MUSAHİP
  "(Padişah'a hususi işlerinde) Yardım eden" ve daha geniş ifadesiyle "Gözde"
  MÜVERRİH
  "Tarihçi"
  NEBİL / NEBİLE
  "Prens/Prenses" Mısır ünvanıdır.
  NAİB
  "Vekil"
  NAKKAŞ
  "Dekoratör"
  NAMZET
  "Aday" Henüz tam olarak evlenmemiş, nişanlı olan padişah kızlarına verilen ünvandır
  NİŞANCI
  "Saltanat mührünün muhafızı"
  NİŞANCI OĞLU
  "Saltanat mührü muhafızının oğlu"
  OĞUZ
  "Temiz" veya "Genç erkek"
  OSMANCIK
  "Küçük Osman" I Osman için kullanılmıştır.
  PADİŞAH
  : "Hükümdar" İran kaynaklı bir ünvandır Sultanların çok fazla arzu ettikleri en yüksek makamdır Herhangi bir kimse tarafından sultanla eş anlamlı olarak da kullanılabilir Son döenmlerde Fransız Kralları için de kullanılmıştır
  PALABIYIK
  "Kavisli uzun bıyıklı"
  PARE
  ""Parça". "Hezarpare" ve "Şekerpare"de olduğu gibi.
  PEHLİVAN
  "Şampiyon", "Güreşçi". I. Mehmed'e verilmiştir.
  REİSÜ'L-KÜTTAB
  "Katiplerin Reisi".
  RUM
  "Rumeli". Temelde Roma ve Roma İmparatorluğu içinde kalan yerleri ifade eder. Böylece Anadolu Selçukluları, İran Selçıklularımdam ayrılmışlardır. Ayrıca "Rum Beylerbeyi" altında Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa eyaletlerini de temsil eder.
  SAHİB-KIRAN
  "Her zaman başarılı Hükümdar". I. Süleyman ve IV. Murad'a verilen ünvandır.
  SAİBÜ'L-AŞERETİ'L - KAMİLET
  "On numarayı tamamlayan". Onuncu sultan olduğu için I. Süleyman'a verilmiştir.
  SANCAK
  "Büyük Bayrak". "Eyalet".
  SANCAK BEYİ
  "Eyalet İdarecisi".
  SARHOŞ
  II. Selim'e verilmiştir.
  SARI
  "Sarı", "Soluk". II. Selim'e verilmiştir.
  SARIKÇI
  "Sarık yapan"
  SEDEF-İ DÜRR-İ HİLAFET
  "Hilafet incisinin sedefi". Bir diğer ünvanı da "Valide Sultan"dır.
  SEMEN/SEMİZ
  "Şişman"
  SERASKER
  "Ordu komutanı".
  SEYYİD
  "Peygamber soyundan gelen"
  SİLAHDAR
  "Silahları muhafaza eden memur". Sultanın hususi görevlilerinden biri.
  SİPAHİ
  "Atlı asker"
  SIĞIR
  II. Selim'e verilmiştir.
  SOFU
  II. Bayezid'e verilen ünvandır.
  SULTAN
  "Prens". En az üç farklı kullanımı vardır. En geçerlisi, 'devletin başı" olarak kullanımıdır. "Sultan Han Murad"da olduğu gibi "Han" ile birlikte "Şehzade"lik ifadesi anlamında da kullanılmıştır. Bu şekli genellikle padişah oğulları içindir ve özellikle de II. Mehmed döneminden sonradır. bununla beraber eğer isimden sonra kullnaılmışsa o ismin "Prenses" olduğunu ifade eder: Fatma Sultan'da olduğu gibi. Yine "Haseki" ve "Valide" kelimleri ile de birleştirilerek kullanılmıştır.
  SULTANÜ'L-GUZAT
  "Gaziler sultanı". İlk dönem ünvanıdır. I. Murad ve diğerlerine verilmiştir.
  SULTANZADE
  "Prenses oğlu". Padişah kızlarının oğullarına veya erkek torunlarına verilen ünvandır.
  ŞAH-I ALEM-PENAH
  "İmparator", "Dünyanın barınağı". Padişahın üstünlük ünvanlarından biridir. İran menşe'lidir.
  ŞAHİN
  Sokullu Mehmed Paşa'ya verilmiştir.
  ŞAHZADE/ŞEHZADE
  "Padişahın oğlu". I. Mehmed ile başlayarak padişahların oğullarına verilmiştir.
  ŞEHİD
  Savaşta dini uğruna ölen kişi. I. Murad ve II. Osman'a verilmiştir.
  ŞEHRİ
  "Şehirli"
  ŞEYH
  Edebali'ye verilmiştir.
  ŞEYHÜLİSLAM
  "Müfti". Halifenin altında olup İslam'ın başkanıdır.
  ŞÜCAEDDİN
  "Dinin kahramanı". Orhan'a verilen ünvandır.
  TAVAŞİ
  "Hadım"
  TAVİL
  "Uzun". Sokullu Mehmed Paşa'ya verilmiştir.
  TEKFUR
  "Kral". Ermenice "Tagavor"dan alınmıştır.
  TIRNAKÇI
  "Dolandırıcı"
  TİRYAKİ
  Genellikle uyuşturucu veya sigara tiryakiliği için kullanılır.
  UĞURLU
  "Şanslı"
  VALİDE
  "Anne".
  VALİDE SULTAN
  "Prenses Anne". Saltanatları döneminde padişahların annelerine verilen ünvandır. XVI. yüzyılda girmiştir.
  VELİ
  II. Bayezid'e verilen ünvandır.
  VELİAHT
  "Tahta geçecek şehzade". Tahta geçecek kişi için son dönemde kullanılmıştır. Ancak 1876 Anayasası tahta çıkacak şehzadenin "en yaşlı erkek evlat" olmasını belirleyinceye ve diğer şehzadeleri reddedinceye uygulanamamıştır. Hatta VI. Mehmed'e "Veliahd-ı Sani" (Tahtın ikinci varisi) ünvanı verilmişti. Benzer bir makam, Kırım Hanlarından Nureddin'e de verilmiştir.
  VEZİR
  "Bakan". "Ağır sorumluluk yüklenen".
  VEZİR-İ AZAM
  "Başbakan", "Baş vezir". Bir diğer formu da "Sadr-ı Azam"dır.
  VOYNUK
  "Bulgar savaşçısı"
  VOYVODA
  "İdareci". Moldavya ve Lehistan prensliklerinden birinin yöneticisine verilen ünvandır.
  YAĞLIKÇI
  "Yağlık satan"
  YAVUZ
  "Yiğit". I. Selim'e verilmiştir.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi