Otomasyon Sistemleri

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Otomasyon - PLC Sistemleri Bölümünden Otomasyon Sistemleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Mattet
  Usta Üye
  Reklam

  Otomasyon Sistemleri

  Reklam  Otomasyon Sistemleri

  Forum Alev
  Otomasyon
  Endüstridekolay ve güvenilir üretim ve yönetimi, temelde prosesin doğruişletilmesi ve her adımında kontrol edilmesiyle mümkündür. Bu şekildebir prosesi planlarken, daha az insan gücü ile daha kontrollü vekaliteli üretim için en iyi yardımcımız otomasyon olacaktır.Otomatikkontrolün endüstride ilk yerleşmeye başlıdığı tarihte pekçok sistemrölelerle veya özel olarak tasarlanmış elektronik kartlarla kontrolediliyordu. Bu sistemlerin çok maliyetli olması yanında karmaşıkyapısı, arıza takibinin zorluğu ve yeni teknolojik gelişmelere açıkolmaması gibi daha birçok sorunuda beraberinde getirmekteydi. Aynızamanda reçete işleme, veri toplama, değerlendirme ve raporlamaözelliklerinde yoktu. İşte bu nedenlerden dolayı PLC'ler(programlanabilen konroller) ve SCADA (veri tabanlı gözetleme vekontrol sistemeleri) doğdu.


  Ancakgelişen teknoloji beraberinde yeni sorunlarda getiriyordu. Bunlarteknolojinin hızına ayak uyduramayan sistemlerdi. Yedek parçabulamadığı için çöpe atılan sistemler, her biri otomatik çalıştığıhalde birbirinden habersiz ve kontrolsüz çalışan makina grupları,işletmeleri büyük maliyetler gerektiren yeni arayışlara sürüklemekteydi.

  Fabrikanızayada işletmenize yerleştirmek istediğiniz kontrol sisteminin yapısınaseçerken hangi konulara dikkat ettiğinizi tahmin etmek. Aklınıza ilkgelen soru; seçtiğiniz yapının en ekonomik çözüm olup olmadığıdır. Bazızamanlarda sırf daha ekonomik diye tercih ettiğiniz bir yapı, belki oanda sizin iyi bir seçim olabilir.
  Fakatişletmenizin geleceği açısından baktığınızda yeni teknolojikgelişmelere ne kadar cevap verebileceği ikinci önemli soru olarakkarşınısza çıkar. Ancak teknolojideki bu gelişmeler o kadar hızlı ki,siz daha sorunun cevabını düşünürken sisteminizin demode olabilir.Bunun için yapılması gereken anlayacağınız gibi daha başlangıçta en iyikararı verebilmektir.

  Bizegöre seçeceğiniz sistem modüler, yeni teknolojik gelişmeleri destekleyebilecek normlarda ve üniversal bir yapıda olmalıdır. Üretimde insanfaktörünü minimuma indirecek şekilde, yani üretimin verimini vekaliteyi artıracak yapıda olmalıdır. Doğru zamanda, doğru verilerle veplanlı olarak imalat yapa bilecek performansı göstermelidir. En azmaliyetle günün teknolojisini yakalayabilmedir. Buda ancaksisteminizdeki her noktayı denetleye bilen üniversal bir kontrolünitesi (PLC), bu kontrol ünitesine bağlı olarak çalışan veri toplamadeğerlendirme, raporlama ve reçete görevlerini üstlenen bir SCADAsistemi, sistemi meydana gelebilecek arızaları, hazırlanan raporlarıkullanıcıya sunan yazıcı üniteler ve işletmenin diğer birimlerinisistemi izleyebilmesinin sağlayabilen terminallerle meydana getirilenbir yapı ile sağlana bilir. 2. 2
  Mattet
  Usta Üye

  --->: Otomasyon Sistemleri

  Reklam  yük Atma Otamasyonu nedir?

  Yük atma otomasyon sistemleri, jeneratörün veya jeneratör gruplarınıntesisi besleyememesi durumunda jeneratörün aşırı yük nedeni ile duruşagitmesini önlemek ve kapasite fazlası önceliksiz yükleri hızlıca devredışı bırakarak öncelikli yüklerin jeneratör üzerinden beslenmesinisağlayan otomasyon sistemleridir.

  Yük atma otomasyonu nasıl olmalıdır?

  Ülkemizde kojenerasyon ünitelerine sahip birçok firma bu konuda ciddiproblemler yaşamakta ve çözümler üretme gayreti içerisindebulunmuşlardır.
  Aşagıda veriler örnekler, sorunları yaşamış olan firmalar tarafındantarafımıza aktarılmış örneklerdir. Amacımız ne bu firmalann çabalarınıküçümsemek, ne onları yermektir. Sorunun vehametinden çare aramakzorunda kalanların yaşadıklarının tarafınıza bir ölçüde olsa yaklaşımsağlamanız için aktarılmaktadır.

  Örnek 1 :
  Tribün bloke olmaya doğru gidiyor o zaman tribünün iç sıcaklığı ani yükselmesinde yük atılması:
  Tribünün iç sıcaklığının artışını algılarım ve yük atarım. Böyle biruygulamanın cevap vermesi doğal olarak çok gecikmiş ve çözüm olmayanbir uygulamadır.

  Örnek 2 :
  Tribün bloke olmaya doğru gidiyorsa, tribünün devir hareketlerini izleyip yük atılması:
  Böyle bir uygulamada yeterince başarı elde edilmesi toplanacakverilerin başarılı derlenmesi ve prosesi iyi tanımak ve uzunca bir çabasarfetmek demektir.Oysa bizlerin kojenerasyon ünitesini bir defa dahibloke etme ve veri toplama şansımız yok.Bu tip arayışlar ciddi hasarlarolarak karşımıza dönecektir

  Örnek 3 :
  Şebeke yük tahmini ile yüklerin atılmasıdır. Bu düşüncede şebekekesildiği ve bu bilginin şebekeye paralel durumunu sağlayan kuplajşalterinin konum değiştirmesi sonucu oluşan değişiklikler doğrultusundayük atılmasıdır.
  Atılacak yük miktarını belirleme şekli prosesteki mevcut olanşalterlerdeki o anda çekilen gerçek yük değerlerinin bilinmesi şeklindeolmayıp, işletme bilgilerinden yararlanılarak varsayılan bir güç değeriüzerinden hareket etmek şeklindedir.
  Şebeke kesilmesi halinde işletmenin çalışmasının devamını sağlamak için kojenerasyon gücü fazlası değeri olan yükleri atarız.

  Yanılgıya götüren iki önemli faktör:
  1.Kojenerasyon gücünün çok değişken aralığa sahip olduğu
  2.Prosesten atılacak yük şalterlerinden o anda çekilen gücün tahmin ile uyum sağlaması.
  Bu şekilde kurulacak sistemde gereksiz fazla yük atmak veya yeterinceyük atamamak durumu ile karşılaşılırki, yeterince başarısağlanamayacağı aşikardır.

  Örnek 4 :
  Örnek üç yapısının bir ölçüde geliştirilmiş şeklidir. Şebekeenerjisinin kesilmeden önce şebekeden ve jeneratörden sağlanan güç ilesahadaki yüklerin değerlerinin bilinmesi gerekir.

  Mademki sıkıntımız, o andaki jeneratörün ürettiği güç değerini bilmekbir enerji analizörü jeneratör çıkışına koyarız. Şebekeye paralel ikenşebekeden çekilmekte olan o anki güç değeri içinde bir enerji analizörükoyarız. Bu durumda kojenerasyon ünitesinin ürettiği güç değerini veşebeke enerjisi kesilmeden, şebekeden çekilen güç değerini bilirsek veşebeke kesildiği anda kojenerasyon ünitesinin ada konumuna geçişi ilebirlikte şebekeden çekilen güce eşdeğer yük sistemden atılırsakojenerasyon çalışmaya devam edecektir.

  Bir başka deyişle kojenerasyon ünitesinin ürettiği güç değerini veşebeke enerjisi kesilmeden, şebekeden çekilen güç değerini bilirsek veşebeke kesildigi anda kojenerasyon ünitesinin ada konumuna geçişi ilebirlikte şebekeden çekilen güce eşdeğer yük sistemden atılırsakojenerasyon çalışmaya devam edecektir.

  Böyle bir sistem diğer sistemlere göre nispi olarak başarısağlamaktadır. Ancak gözardı edilen nokta şebekesi enerjisinin tamamenkopması ve kojenerasyonun üstüne binecek yük miktarının büyüklüğü ileyakından ilgilidir. Şebeke enerjisi kesilip ada pozisyonuna geçişi vebu durumun kontak bilgisi olarak alınması ve bu konumda kojenerasyontesisi fazla olan güce direnim göstermeye devam etmesi demektir.Bahsedilen süreçler milisaniyeler ile kısıtlı zaman zarfında kararlıçözümler üretmektedir. Üstelik şebeke frekansı bozulmaya uğradığı andajenaratör devrilmeye doğru sürüklenmeye başlamış ve çok hızlı hareketedilse dahi gecikmeler oluşabilmektedir. Ayrıca proses tarafındanzamana bağlı güç tüketimi sabit olmayıp sürekli değişkenlik arzetmekteyük atım esnasında da yük değişimleri söz konusu olmaktadır.

  Bir kojenerasyon tesisinin kabul ve onay alması kriterleri arasında dikkat edilen en önemli unsurlar;

  1.Kojenerasyon tesisinin sunulduğu değerlerde verimliliği,

  2.Kojenerasyon tesisinin şebekeye problemsiz senkron olması

  3.Kojenerasyon tesisinin şebeke dengesizliklerinde şebekeden sorunsuzayrılıp ada konumuna geçişi ve bu konumda yük atma ve benzeriişlemlerin gerçekleşmesi,tesisi enerjisiz bırakmadan çalışmaya devamedebilmesi,

  4.İyi bir röle koruma koordinasyonunun sağlanmış olması. Buradakastedilen sadece generatör korumalar değil fider korumalar,trafokorumaları, nötr direnci koruma röleleri, nötr direnci devresi,vektörel kayma korumaları, vb.

  5.Sistemi bütünleştiren kesicilerin yanlış müdahalelerle can güvenliğitehlikelerini oluşturmaması. Kullanıcı hatalarına karşı elektrikselkilitlemelerin oluşturulmuş olması. Şebeke ve jeneratör gerilimlerininsenkron olmadan kapatılmaması.

  6.Elektrik yasa ve yönetmeliklerine uygun techiz edilmesi.

  Doğru y&#252;k atma otomasyonu nasıl olmalıdır?</font>
  Y&#252;k atma otomasyonu nedir?
  Y&#252;k atma otomasyon sistemleri, jenerat&#246;r&#252;n veya jenerat&#246;r gruplarınıntesisi besleyememesi durumunda jenerat&#246;r&#252;n aşırı y&#252;k nedeni ile duruşagitmesini &#246;nlemek ve kapasite fazlası &#246;nceliksiz y&#252;kleri hızlıca devredışı bırakarak &#246;ncelikli y&#252;klerin jenerat&#246;r &#252;zerinden beslenmesinisağlayan otomasyon sistemleridir.

  Y&#252;k atma otomasyonu nasıl olmalıdır?

  &#220;lkemizde kojenerasyon &#252;nitelerine sahip bir&#231;ok firma bu konuda ciddiproblemler yaşamakta ve &#231;&#246;z&#252;mler &#252;retme gayreti i&#231;erisindebulunmuşlardır.
  Aşagıda veriler &#246;rnekler, sorunları yaşamış olan firmalar tarafındantarafımıza aktarılmış &#246;rneklerdir. Amacımız ne bu firmalann &#231;abalarınık&#252;&#231;&#252;msemek, ne onları yermektir. Sorunun vehametinden &#231;are aramakzorunda kalanların yaşadıklarının tarafınıza bir &#246;l&#231;&#252;de olsa yaklaşımsağlamanız i&#231;in aktarılmaktadır.

  &#214;rnek 1 :
  Trib&#252;n bloke olmaya doğru gidiyor o zaman trib&#252;n&#252;n i&#231; sıcaklığı ani y&#252;kselmesinde y&#252;k atılması:
  Trib&#252;n&#252;n i&#231; sıcaklığının artışını algılarım ve y&#252;k atarım. B&#246;yle biruygulamanın cevap vermesi doğal olarak &#231;ok gecikmiş ve &#231;&#246;z&#252;m olmayanbir uygulamadır.

  &#214;rnek 2 :
  Trib&#252;n bloke olmaya doğru gidiyorsa, trib&#252;n&#252;n devir hareketlerini izleyip y&#252;k atılması:
  B&#246;yle bir uygulamada yeterince başarı elde edilmesi toplanacakverilerin başarılı derlenmesi ve prosesi iyi tanımak ve uzunca bir &#231;abasarfetmek demektir.Oysa bizlerin kojenerasyon &#252;nitesini bir defa dahibloke etme ve veri toplama şansımız yok.Bu tip arayışlar ciddi hasarlarolarak karşımıza d&#246;necektir

  &#214;rnek 3 :
  Şebeke y&#252;k tahmini ile y&#252;klerin atılmasıdır. Bu d&#252;ş&#252;ncede şebekekesildiği ve bu bilginin şebekeye paralel durumunu sağlayan kuplajşalterinin konum değiştirmesi sonucu oluşan değişiklikler doğrultusunday&#252;k atılmasıdır.
  Atılacak y&#252;k miktarını belirleme şekli prosesteki mevcut olanşalterlerdeki o anda &#231;ekilen ger&#231;ek y&#252;k değerlerinin bilinmesi şeklindeolmayıp, işletme bilgilerinden yararlanılarak varsayılan bir g&#252;&#231; değeri&#252;zerinden hareket etmek şeklindedir.
  Şebeke kesilmesi halinde işletmenin &#231;alışmasının devamını sağlamak i&#231;in kojenerasyon g&#252;c&#252; fazlası değeri olan y&#252;kleri atarız.

  Yanılgıya g&#246;t&#252;ren iki &#246;nemli fakt&#246;r:

  Kojenerasyon g&#252;c&#252;n&#252;n &#231;ok değişken aralığa sahip olduğu

  Prosesten atılacak y&#252;k şalterlerinden o anda &#231;ekilen g&#252;c&#252;n tahmin ile uyum sağlaması.

  Bu şekilde kurulacak sistemde gereksiz fazla y&#252;k atmak veya yeterincey&#252;k atamamak durumu ile karşılaşılırki, yeterince başarısağlanamayacağı aşikardır.

  &#214;rnek 4 :
  &#214;rnek &#252;&#231; yapısının bir &#246;l&#231;&#252;de geliştirilmiş şeklidir. Şebekeenerjisinin kesilmeden &#246;nce şebekeden ve jenerat&#246;rden sağlanan g&#252;&#231; ilesahadaki y&#252;klerin değerlerinin bilinmesi gerekir.

  Mademki sıkıntımız, o andaki jenerat&#246;r&#252;n &#252;rettiği g&#252;&#231; değerini bilmekbir enerji analiz&#246;r&#252; jenerat&#246;r &#231;ıkışına koyarız. Şebekeye paralel ikenşebekeden &#231;ekilmekte olan o anki g&#252;&#231; değeri i&#231;inde bir enerji analiz&#246;r&#252;koyarız. Bu durumda kojenerasyon &#252;nitesinin &#252;rettiği g&#252;&#231; değerini veşebeke enerjisi kesilmeden, şebekeden &#231;ekilen g&#252;&#231; değerini bilirsek veşebeke kesildiği anda kojenerasyon &#252;nitesinin ada konumuna ge&#231;işi ilebirlikte şebekeden &#231;ekilen g&#252;ce eşdeğer y&#252;k sistemden atılırsakojenerasyon &#231;alışmaya devam edecektir.

  Bir başka deyişle kojenerasyon &#252;nitesinin &#252;rettiği g&#252;&#231; değerini veşebeke enerjisi kesilmeden, şebekeden &#231;ekilen g&#252;&#231; değerini bilirsek veşebeke kesildigi anda kojenerasyon &#252;nitesinin ada konumuna ge&#231;işi ilebirlikte şebekeden &#231;ekilen g&#252;ce eşdeğer y&#252;k sistemden atılırsakojenerasyon &#231;alışmaya devam edecektir.

  B&#246;yle bir sistem diğer sistemlere g&#246;re nispi olarak başarısağlamaktadır. Ancak g&#246;zardı edilen nokta şebekesi enerjisinin tamamenkopması ve kojenerasyonun &#252;st&#252;ne binecek y&#252;k miktarının b&#252;y&#252;kl&#252;ğ&#252; ileyakından ilgilidir. Şebeke enerjisi kesilip ada pozisyonuna ge&#231;işi vebu durumun kontak bilgisi olarak alınması ve bu konumda kojenerasyontesisi fazla olan g&#252;ce direnim g&#246;stermeye devam etmesi demektir.Bahsedilen s&#252;re&#231;ler milisaniyeler ile kısıtlı zaman zarfında kararlı&#231;&#246;z&#252;mler &#252;retmektedir. &#220;stelik şebeke frekansı bozulmaya uğradığı andajenarat&#246;r devrilmeye doğru s&#252;r&#252;klenmeye başlamış ve &#231;ok hızlı hareketedilse dahi gecikmeler oluşabilmektedir. Ayrıca proses tarafındanzamana bağlı g&#252;&#231; t&#252;ketimi sabit olmayıp s&#252;rekli değişkenlik arzetmektey&#252;k atım esnasında da y&#252;k değişimleri s&#246;z konusu olmaktadır.

  Bir kojenerasyon tesisinin kabul ve onay alması kriterleri arasında dikkat edilen en &#246;nemli unsurlar;

  Kojenerasyon tesisinin sunulduğu değerlerde verimliliği,

  Kojenerasyon tesisinin şebekeye problemsiz senkron olması

  Kojenerasyon tesisinin şebeke dengesizliklerinde şebekeden sorunsuzayrılıp ada konumuna ge&#231;işi ve bu konumda y&#252;k atma ve benzeriişlemlerin ger&#231;ekleşmesi,tesisi enerjisiz bırakmadan &#231;alışmaya devamedebilmesi,

  İyi bir r&#246;le koruma koordinasyonunun sağlanmış olması. Buradakastedilen sadece generat&#246;r korumalar değil fider korumalar,trafokorumaları, n&#246;tr direnci koruma r&#246;leleri, n&#246;tr direnci devresi,vekt&#246;rel kayma korumaları, vb.

  Sistemi b&#252;t&#252;nleştiren kesicilerin yanlış m&#252;dahalelerle can g&#252;venliğitehlikelerini oluşturmaması. Kullanıcı hatalarına karşı elektrikselkilitlemelerin oluşturulmuş olması. Şebeke ve jenerat&#246;r gerilimlerininsenkron olmadan kapatılmaması.

  Elektrik yasa ve y&#246;netmeliklerine uygun techiz edilmesi.

  Doğru y&#252;k atma otomasyonu nasıl olmalıdır?

  Kojenerasyon tesisleri kuracak olan firmalar, kojenerasyon &#252;nitelerinisağlayan firmalardan, saha y&#252;k şalterleri ve benzeri mantıkta y&#252;k atmaişlemini kojenerasyon &#252;nitesinin sağlamasını talep ettiklerinde bufirmalar ellerindeki &#252;nite ile ger&#231;ekleştiremezler.Bu durumda her firmai&#231;in &#246;zel &#231;&#246;z&#252;me doğru gitmek &#246;zel bir kojenerasyon &#252;nitesi ve prosesteuzantıları olan bir sistem oluşturmak durumunda kalacaklardır. Buisteğin kojenerasyon firmaları a&#231;ısından karşılanmasını beklemek yanlışbir &#231;&#246;z&#252;me gitmektir.

  Kojenerasyon tesisinin maksimum verimde, mevcut tesise maksimumrantabiliyette &#231;alışmasını sağlamak her tesise uygun &#231;&#246;z&#252;m &#252;retmek ayrıbir m&#252;hendislik &#231;alışmasıdır.

  Yukarıda yaşanmış &#246;rneklerde g&#246;stermiştir ki kurulan bir kojenerasyontesisinden sonra kullanıcı tarafından tesisi maksimum rantabiliyettekullanamama sıkıntılarından doğan sorunlardır.

  İyi planlanmış bir y&#252;k atma sistemi kurulan bir kojenerasyon tesisi ile&#252;retim tesislerini birbirine entegre eden bir sistemdir.

  lyi bir y&#252;k atma sistemi aşağıda bahsedilecek olan t&#252;m yapıdanm&#252;teşekkil olup,yukarıda bahsedilen tarzda problemleri yaşadık&#231;a &#231;&#246;z&#252;moluşturmak değil teknik bir anlayışla planlanmış ve tesiste bir kezdahi oluşabilecek kayıplara değer veren &#231;&#246;z&#252;mler &#252;retmiş biryaklaşımdır.

  İyi bir y&#252;k atma sistemi; PLC tabanlı bir yapı ve bu sistemidestekleyen bir scada sistemi; Sahadaki verileri ileten gerektiği kadarenerji analiz&#246;rleri, frekans ve gerilim izleyen koruma r&#246;lesi,ortagerilim ve al&#231;ak gerilim şalterlerini izleyen gerektiğinde kumandaeden veya hatalı kumanda edilmesini engelleyen, gerektiğinde yeterikadar y&#252;k atıp bu y&#252;kleri istediğinde emergency (dizel) jenerat&#246;rlereaktarabilen, sahada kullanıcının hata yapmasına engel olan ve sahanınhareketlerini raporte edebilen. t&#252;m elektriksel parametreleri izleyenistatistiğinin tutulması, grafiklerinin elde edilmesi ve tesisinmaksimum rantabiliyette &#231;alışmasını sağlayan sistemlerdir.

  İyi tasarlanmış Y&#252;k Atma Sistemleri genel olarak;

  1.Bir bilgisayar ve buna bağlı Scada programı,

  2.Sahadaki durum pozisyon bilgilerinin izlenebilmesi ve kumanda edilebilmesi i&#231;in PLC yapısı,

  3.Frekans izleme ve y&#252;k atma işlemi r&#246;lesi,

  4.Sahada oluşturulmuş koruma d&#252;zeneklerinden gelen bilgilerin alınabilmesi,

  5.Sistemin enerji analiz&#246;rleri ile desteklenerek y&#252;k atma işleminin &#231;ok alternatifli ve başarılı uygulanabilmesi,

  6.Y&#252;k atma işlemi sonrası gerektiğinde emergency g&#252;&#231;lerinde gerekliemniyet sınırları i&#231;erisinde g&#252;venlikli ve hızlı devreye alınabilmesi,&gt;

  7.Şebeke enerjisi gelişi sonrası senkron olan sisteme y&#252;klerinkontroll&#252; bir şekilde veya proses şartları değerlendirilerek uygunzamanda aktarılması,

  8.T&#252;m elektriksel verilerin s&#252;rekli alınabilir ve istatiksel analizlerinin yapılabilir olması,

  9.Gerektiğinde manuel ve otomatik kullanım, kullanıcılardan doğacakyanlış hareketlere engel olma ve rapor niteliği taşıyabilecek bilgilerii&#231;ermesi,

  10.Scada sisteminde istenmiyen bir durum oluştuğunda (devre dışıkaldığında) PLC sisteminin t&#252;m g&#246;revleri s&#252;rd&#252;rebilmesi, PLC sistemindedahi bir sorun oluştuğunda elektromekanik koruma d&#252;zenekleri ve y&#252;katma sisteminin yeteri derecede g&#246;rev yapabilmesi,

  11.Şebek ile doğabilecek teknik sorunlarda raport&#246;r yapısını sağlayacak şekilde tasarlanmış olmasıdır.  Scada destekli bir bilgisayar sistemi &#252;zerinden ve buna bağlı PLC yapıs :

  1.Oluşturulacak olan sahanın elektrik hat şeması ve bu şema &#252;zerinde bulunan şalterlerin pozisyonları online izlenir.

  2.Bu şema &#252;zerinde kojenerasyon tesisinin o anda &#252;retmekte olduğu g&#252;&#231;miktarı şebekeye verilen veya şebekeden alınan g&#252;&#231; miktarı, t&#252;ketimdebulunan y&#252;klerin g&#252;&#231; miktarları izlenir.

  3.Sahadaki şalterlerin manuel veya otomatik pozisyonda olması.

  4.Sistemin manuel kontrol veya otomatik kumanda pozisyonunda bulunması bilgisi.

  5.Saha şalterlerinin pozisyon değiştirmesi bilgileri, şebekeenerjisinin kesildiği saatler hangi y&#252;klerin atıldığ vb. konumbilgilerinin zaman tarih bilgileri ile kayıt altına alınması.
  6.Genarat&#246;r, şebeke elektriksel arametrelerin gerek tarihsel ve gerekse online grafiklerinin elde edilmesi.

  7.Y&#252;k atılacak şalterlerin g&#252;&#231; i&#231;erisinde &#246;nem durumuna g&#246;re sıralarının manuel veya otomatik değiştirilmesi,

  8.Sahada yanlış şalter m&#252;dahalelerini ikaz etmesi, kullanıcılarınsistemi bilgisayar &#252;zerinden kontrol etmek istediklerinde yetkiseviyesine bağlı olarak izin vermesi vb.

  9.Sahada oluşturulan elektriksel kilitlemenin, dijital kilit yapısı iledesteklenmesi ve elektriksel kilitlemenin bakım şartları vb. nedenleistem dışı g&#252;venlik yapısını kaybetmesi durumunda dahi g&#252;venlikyapısını gerek elektriksel gerekse dijital kontak bilgileri ilebirleştirerek denetleyebllmesi, bu duruma bağlı olarak can g&#252;venliğirisklerini minimuma indirmesi.

  Bir &#231;ok &#246;zelliği i&#231;eren bir yapı ile hizmet sunabilmesi avantajlarıarasındadır. Bir &#231;ok kojenerasyon tesisi kendi korumaları i&#231;erisindeşebekeye paralel iken frekans izlemesi yapmaktadır. Sadece frekansdeğil şebekeye paralel konumunu sağlayan t&#252;m verileri izlemektedir. Adakonumu sonrası &#252;zerinde mevcut olan y&#252;k karşılama durumunda da frekansizlemektedir. Ancak oluşabilecek bir ani g&#252;&#231; sonrası kendisine aitşalteri devreden &#231;ıkaracak olsa bu durumda over speed pozisyonunas&#252;r&#252;klenmektedir. Bu durumda hi&#231; istenmeyen bir durumdur ki buda y&#252;katma işlemi değildir. Kojenerasyon tesisleri saha y&#252;k şalterleri vebenzeri mantıkda y&#252;k atma işlemini ger&#231;ekleştiremezler. Bu durumda herfirma i&#231;in &#246;zel &#231;&#246;z&#252;me doğru gitmek zorunda kalacaklardır. Bu durumi&#231;in kojenerasyon firmaları a&#231;ısından karşılanmasını beklemek yanlışbir &#231;&#246;z&#252;me gitmektir. Bu problem kojenerasyon firması problemi olmayıpfirmaların tesislerine bağlı kojenerasyon tesisinin adaptasyonuproblemidir. Gene aynı iyi bir trafo, fider koruma r&#246;leleri donatılmışhızlı kesicilere sahip bir yapı kojenerasyon tesisinin sağlıklı&#231;alışması i&#231;in gerekli olan yapı taşlarındandır. Ancak bu fip iyisistemler firmaların kojenerasyon tesisinden &#246;nce olması gereken ancakkojenerasyon tesisi ile ek***miş gibi g&#252;ndeme gelen sorunlardandır.


  Kojenerasyon tesisleri i&#231;in y&#252;k atma sistemi maliyetleri nedir?</font>

  Y&#252;k atma otomasyon sistemleri maliyetleri, devrilme durumlarındakojenerasyon hasar riskleri, bir defa dahi devrilse yaklaşıkkojenerasyonun 30 dakika sonrası devreye gireceği d&#252;ş&#252;n&#252;l&#252;rse &#252;retimkayıp maliyetleri, y&#252;k atmanın bol se&#231;enekli ve m&#252;dahalesiz kullanımı,raporte ve istatiksel &#246;zellikleri dikkate alındığında maliyetlerininkabul edilebilir olduğu anlaşılacaktır. Bir kez bile yaşanabilecekduruşlardaki kayıplar y&#252;k atma otomasyon sistemine yapılacakyatırımları, bir &#231;ok tesis i&#231;in karşılanabilir maliyet olarakoluşturduğu g&#246;r&#252;lmektedir. Bu durumun g&#252;n başına ortalama 5 kezyaşanabilen tesisler olduğu d&#252;ş&#252;n&#252;ld&#252;ğ&#252;nde enerji y&#246;netim sistemleriningerekliliği daha iyi anlaşılmaktadır. 3. 3
  mikromimari
  Yeni Üye
  forumda reklam yasaktır...
  Edit by MaTTet...
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi