Mübârek Berât Kandili yaklaştı.

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Özel Gün ve Geceler Bölümünden Mübârek Berât Kandili yaklaştı. ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  ÇARİZARD
  Yeni Üye
  Reklam

  Mübârek Berât Kandili yaklaştı.

  Reklam  Mübârek Berât Kandili yaklaştı.

  Forum Alev
  Üç ayların ilki olan Receb ayının ilk Cum’a gecesi, mübârek “Regâib Kandili”, 27. gecesi ise mübârek “Mi’râc Kandili” idi... “Mi’râc Gecesi”nde, Allahü teâlâ, hiçbir Peygambere, hiçbir mahlûkuna vermediği ni’metleri, Habîbine ihsân etmiştir. Onu kendine davet etmiş, o yedi kat gökleri geçmiş, her gökte büyük bir Peygamberi görmüştür. Resûlullah (aleyhisselâm), bu “İsrâ ve Mi’râc” yolculuğunda Kürsî, Arş ve rûh âlemlerini geçip, Cenneti, Cehennemi, sayısız şeyleri görmüş; hiçbir mahlûkun bilemeyeceği, anlayamayacağı ni’metlere kavuşup, Allahü teâlânın dilediği yüksekliklere ulaşmıştır. Mekânsız, zamânsız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü teâlâyı da görmüş; gözsüz, kulaksız, vâsıtasız, ortamsız olarak Rabbi ile konuşmuştur. Bize de çok kıymetli bazı hediyeler getirmiştir.
  8 gün evvel idrâk ettiğimiz Şa’bân ayında da çok mübârek bir gece vardır ki bu gece Berât gecesidir. Bilindiği gibi, Şa’bân ayınının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece [5 Ağustos 2009 Çarşamba], mübârek “Berât (veya Berâet) Kandili”dir. Aslı “Berâet” olan ve Türkçe’ye “Berât” olarak giren bu kelimenin sözlük anlamı, “Borçtan, hastalıktan, suç ve cezâdan kurtulmak” ise de, dînî literatürümüzde: “İlâhî afv ve rahmete nâil olmak, günâhlardan arınmak, temize çıkmak” ma’nâsını ifâde etmektedir.
  Bütün kâinâtın yaratıcısı ve sâhibi olan Yüce Allah, bu gece [Berât Gecesinde], ezelî ilminde mevcût olan sırların bir yıllık bölümünü, “Levh-i Mahfûz”a indirir ve yeni bir yıl için, Melekleri, yapacakları işler bakımından görevlendirir.
  Bilindiği üzere Cenâb-ı Hak, ezelde hiçbir şeyi yaratmadan önce her şeyi takdîr etmiş, dilemiştir. Bunlardan bir yıl içinde olacak (doğumlar, vefâtlar, terfî’ler, tenzîller, ameller, ömürler, ölüm sebepleri gibi) her şeyi, Şa’bân ayının onbeşinci (Berât) gecesinde meleklere bildirir. Kur’ân-ı kerîm
  Levh-i mahfûza o gece inmiştir. Bunlar, Duhân sûresinin 1-6. âyet-i kerîmelerinde bildirilmektedir. Allahü teâlâ, orada meâlen buyuruyor ki:
  “Hâ Mîm, (Helâl ile harâmı ve sâir hükümleri apaçık bildiren bu) Kitâba
  (Kur’ân-ı Kerîme) yemîn ederim ki, gerçekten biz onu [Kur’ânı] mübârek bir gecede indirdik. Muhakkak biz, (hak dîn İslâm’dan yüz çeviren) insanları uyaranlarız. (O, öyle bir gecedir ki, bu geceden gelecek senenin aynı gecesine kadar rızıklar, eceller ve benzeri) her hikmetli iş, katımızdan bir emir ile o zaman ayrılır. Hakîkat biz, Rabbinden bir rahmet (eseri) olarak (Peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki Allahü teâlâ (her şeyi) hakkıyla işiten, (her şeyi de) kemâliyle bilendir.” [Duhân Sûresi, 1-6]
  Tefsîrlerde Kur’ân-ı kerîmin, Levh-i mahfûza bu gece indirildiği bildirilmektedir. Bilindiği gibi, Kur’ân-ı kerîmin iki türlü inişi vardır: Birincisi Levh-i mahfûza inişi, diğeri de semâ-i dünyâya ve oradan Peygamber Efendimize inişi. Birincisi Berât gecesinde olmuş, ikincisi ise Kadir gecesinde başlamıştır.
  Sevgili Peygamberimiz, hadis-i şeriflerinde buyurdular ki:
  “Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi fazîletlidir. Allah, o günlerde duâ edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsâna nâil olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berât gecesi, Cum’a gecesi ve günleri” [Deylemî]
  Diğer hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
  “Şa’bânın 15. gecesini ibâdetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: ‘Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, âfiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim.’ Bu hâl, fecre (imsâk vaktine, sabâha) kadar devâm eder.” [İbn-i Mâce]
  “Cebrâîl aleyhisselâm gelip, ‘Kalk, namaz kıl ve duâ et. Bu gece, Şa’bânın 15. gecesidir’ dedi. Bu geceyi ihyâ edenleri Allahü teâlâ affeder. Yalnız, müşrik, büyücü, falcı, cimri, kinci, müşâhin [ya’nî bid’at ehli], içkici, fâizci ve zânîyi affetmez.” [Taberânî]
  “Sâlih akrabâyı terk eden, ana-babaya âsî olan da bu gece affa kavuşamaz.” (Beyhekî).
  [Ehl-i sünnet i’tikâdına göre, içki içmek, cimrilik, kin gütmek, ana-babaya isyân... gibi günâhları işleyen kâfir olmaz. Îmânı düzgün ise, günâhlarının cezâsını Cehennem’de çektikten sonra Cennet’e girer. Sevâpları günâhlarından daha çok ise, Cehennem’e hiç girmeden de Cennet’e gider.]


  türkiye gazetesi... 2. 2
  ÇARİZARD
  Yeni Üye

  Berat Kandili

  Reklam  Yüce Allah'ın af ve merhametine, yardım ve ihsanına vesile olan Berat Gecesine erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşamaktayız. Önümüzdeki 5 Ağustos Çarşamba akşamını Perşembeye bağlayan gece, mübarek “Berat Kandili”dir. Günahtan, borçtan ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen “Berat” özünde günahlardan arınma, yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşmak manasını taşır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının bol olacağı müjdelendiğinden bu kutlu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir.
  Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifa kapılarını sonuna kadar açarak bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) : “Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin. Gündüzünü de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve yok mudur tövbe eden? Tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen? Ona rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen? Şifasını vereyim. Yok mudur başka istekleri olan? İstek ve arzularına karşılık vereyim.” buyurmuşlardır.
  Bu kutlu gecede, yüce kitabımız K.Kerim'in Lavh-i Mahfuz'dan dünya semasına toptan indirildiği rivayet edilmiş olup, bu hususta hutbemin başında okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur:
  “Ha Mim. Apaçık olan kitaba and olsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan (ilahi) bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir.”
  Sevgili Peygamberimiz de bu gece vesilesiyle pek çok kişinin Yüce Allah'ın af ve mağfiretine kavuşacağını müjdelemiştir.
  Bu itibarla berat gecesini idrak eden herkes yüce Rabbimizin: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Şüphesiz Allah (c.c.) bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” müjdesine nail olmaya çalışmalıdır.
  Bu gecenin, çağımızın getirdiği sıkıntılarla bunalan ruhlara, şifa ve tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı haktan niyaz eder kandilinizi tebrik ederim.
  31.07.2009
  bolugündem gazete
 3. 3
  ÇARİZARD
  Yeni Üye

  5 Ağustos Çarşamba gününü 6 Ağustos Perşembe gününe bağlayan gece, “Berat Kandili” dir. Evet ilahi rahmet ve mağfiretin tüm inananların üzerine adeta sağnak sağnak yağdığı bir zaman diliminin içindeyiz. Aslında onbir ayın sultanı dediğimiz ramazan ayının son habercisi bu kandildir. İnananları tatlı bir telaş aldı. Şimdiden ramazanla ilgili düşünceler, programlar netleşmeye başladı. İdrak edilecek bu gece Yüce Allah c biz kullarına rahmet nazarıyla bakacak kendisine el açıp af dileyen kullarının yakarış ve samimiyetlerine göre değerlendirip onları “af” edecektir. Buradan hareketle, günah, borç, hata ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen berat gecesi özünde günahlardan arınma ve yüce Tanrı’nın rahmet ve mağfiretine ulaşmaktır. Bu gece de Allah’ın affı mağfireti çok olacağından bu geceye kurtuluş gecesi anlamına da gelen berat adı verilmiştir.
  Bizler birer insan olarak hata ve günaha girmeye yakın bireyleriz. Hatasız kul olmaz, sözü yerin de bir tespit ve realitedir. Ancak bizlere düşen görev hatada ısrarcı olmamak veya bu konuda ki yapılan samimi ve içten eleştirilen gereğini yapmaktır. Bunların yanında birde inançlarımız gereği bazı gün ve gecelerde Allah’ın sonsuz denebilecek ikramları vardır. Şöyle ki, sevgili peygamberimiz berat gecesini kastederek “ şaban ayının 15.gecesini ibadetle geçirin gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve tevbe yok mu? Tevbesini kabul edeyim. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Şifa isteyen yok mu? Şifa vereyim. Başka isteği olan yok mu? Ona da isteğini vereyim. ( ibni mace, i.salat,191) buyurmak suretiyle bu gecenin anlam ve önemini gözler önüne sermiştir.
  Evet bu gece, af ve mağfiret gecesidir. Bu gece vesilesiyle içten yapılan dua ve yakarışlar neticesin de pek çok Müslüman için kurtuluş olacaktır. Ne mutlu bu gecenin önem ve kıymetini bilip değerlendirenlere!
  Zümer suresinin 53.ayetinde Yüce Allah cc şöyle buyuruyor “de ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım. Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphe siz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü o, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.“ inanç sahibi kimse bu müjdeden sonra, kendi özüne dönmeli, sevinmeli, ümitlerini yeşertmeli ve en önemlisi bağışlanma duygularını güçlendirmelidir.
  Böylesi gün ve geceler, iman ibadet ve düşünce bakımından kendimizi yenileme geçmişimizin muhasebesini yapıp, geleceğimizin planlarını yapmak için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizde ki inanç ve düşüncemizin sesine kulak verip günahlarımız için Yüce Tanrı’dan af dileyelim. Kendimiz için, çoluk çocuğumuz için , milletimiz için, dahası tüm insanlık için dua edelim.
  Ramazan ayına adım adım yaklaştığımız şu günlerde, bu ayı nasıl değerlendireceğimizin planlarını yapmalıyız. Amacımız; bu Ramazan ayı hayatımın en güzel Ramazan’ı oldu demek olmalıdır.Özetle bu gecenin teknolojisinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği fakat buna paralel getirdiği sıkıntılarla bunalmış, manevi hayatın ihmal ve kenara itilmesiyle daralmış gönüllere şifa olmasını dilerken, hepinizin berat kandilini kutlar, insanlık alemine barış ve huzur bütün mü’minlerinde kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Tanrı’dan dua ve niyaz ediyorum.
  Beratınız hayırlı olsun! Mutlu ve umutlu günler dileklerimle, hayırlı cumalar...
  bolu olay
 4. 4
  BeRaT
  Emekli
  Borçtan, hastalıktan, suç ve cezâdan kurtulmak.
  Teşekkürler

 5. 5
  Osmanlı Torunu
  Özel Üye
  Allah cc Razi Olsun Tesekurler

 6. 6
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Allah razı olsun yarın Berat kandili inş.af olan kullardan oluruz

  Berat kandili ilgili bilgiler için tıklayın > http://mumsema.net/ozel-gun-ve-gecel...t-kandili.html

 7. 7
  naberya?
  Bayan Üye
  Yarın Çok Dua Edeceğim :)
  ALLah İnşaLLah Benim Ve Bütün ALimLerin GünahLarını Affeder.

  1000 İhLas OKuduğum İçin de Çok MutLuyum.Ama Daha Okuyacağım :)


 8. 8
  zelihaa
  Bayan Üye
  ALLAH razı olsun.acaba bu sene ölecekler arasında bende varmıyım merak ediyorum:)ALLAH başta aileme ve tüm müslümanlara hayırlı ve uzun ömür versin(amin)

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi