Hastane Enfeksiyonları ve Korunma Yöntemleri

+ Yorum Gönder
Sağlık ve Sağlık-Genel Bölümünden Hastane Enfeksiyonları ve Korunma Yöntemleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Hastane Enfeksiyonları ve Korunma Yöntemleri

  Reklam  Hastane Enfeksiyonları ve Korunma Yöntemleri

  Forum Alev
  HASTANE İNFEKSİYONLARI VE KORUNMA YÖNTEMLERİ


  1. TANIMI
  Hastaların hastaneye başvurma anında inkübasyon döneminde olmayan ve hastaneye yatıştan 72 saatten uzun sürenin sonunda veya bazen taburcu olduktan sonra ortaya çıkan ya da sık poliklinik muayenelerine bağlı olarak gelişen infeksiyon olarak tanımlanır.
  2.HASTANE İNFEKSİYONLARININ ÖNEMİ
  Hastane infeksiyonları 3 nedenden dolayı önemlidir:
  - Bazı hastane infeksiyonlarının mortalite ve morbilitesi çok yüksektir.
  - Bazı hastane infeksiyonları %30 oranında önlenebilir
  - Hastane infeksiyonlarının neden olduğu ekonomik kayıplar çok büyüktür.


  HASTANE İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ


  -İK politikaları ve standartlar geliştirmek
  -Hizmet içi eğitim
  -Personel sağlığının korunması
  -Rasyonel antibiyotik kullanımı
  -Dezenfektan kullanımının denetlenmesi
  -Etkin İK uygulaması, danışmanlık hizmeti
  -Eğitici el kitapçığı ve broşürler hazırlanması
  -İzolasyon uygulamaları ve denetimi
  -Sürveyans ve geri-besleme
  -Salgın araştırması ve koruyucu önlemlerin alınması
  -Epidemik Hİ gelişiminin önlenmesine yönelik önlemlerin alınması
  -İK ile ilgili mahallerin yapılanmasında danışmanlık
  -Sorunların çözümü için yönetimle koordinasyon


  SURVEYANS

  Hastane infeksiyonlarının hiç olmaması olanaklı değildir. Önemli olan, hastane infeksiyonlarını kontrol altında tutmak, salgınları önlemek ve olabildiğince azaltmaktır. Bu konudaki en önemli ve can alıcı faaliyet ise “sürveyans”tır.
  -İzlemek
  -hastalıkların oluşum ve yayılım sürecinin sistematik olarak gözlenmesi
  Başarı için sürveyans beş temel bileşeni içermelidir:
  -Hedeflenmiş hastalıklar veya olgular,
  -Standart tanımların geliştirilmesi,
  -Bu tanımlar için müşterek kabullerin sağlanması,
  -Destekleyici eğitimlerin verilmesi,
  -Uygulamada etkin bir program yapılması.
  CDC, efektif bir sürveyans programı için aşağıdakileri önermektedir:
  -İnfeksiyon kontrol personeli tarafından düzenli olarak prospektif (ileriye dönük) sürveyans yapılması,
  -Temel epidemiyolojik tekniklerle infeksiyon hızlarının analizinin yapılması,
  -Karar vermede verilerin periyodik olarak kullanılması,
  -Verilerin hastane epidemiyologu tarafından değerlendirilmesi.

  3.HASTANE İNFEKSİYONLARININ NEDENLERİ

  -Hastane infeksiyonu konusunda takip proğramı ve bu konuda eğitimli personel bulunmaması.
  -Merkezi sterilizasyon ve dezenfeksiyon sisteminin olmaması.
  -Steril malzemenin uygunsuz taşınması ve depolanması.
  -İnfekte atıkların uygunsuz taşınması ve depolanması.
  -Servisler bölümler klinikler arası personel hareketliliği
  -İzolasyon tekniklerinin yetersizliği
  -Temiz kirli çarşaf ayrımında yetersizlik ve yatakların yugun temizlenmemesi
  -Hehangi bir atığa elle dokunmak
  -Gıda işleyicilerinin hijyenik çalışmaması
  -Yatak altlıklarının ördeklerin uygunsuz taşıma boşaltma ve temizlenmesi
  -İnhalasyon terapisinin hijyenik olmayan koşullarda yapılması
  -Hastanede bazı bölgelerde trafiğin yoğun olması
  -Bilinçsiz antibiyotik kullanımı.

  H.İ. NEDEN OLAN MİKROORGANİZMALAR:
  MRSA

  -Burun taşıyıcılığı personelde %1-6; yoğun bakım ünitelerinde %24.
  -Burun taşıyıcığı persistan veya intermittan olabilir.
  -Burun taşıyıcılarının 1/2’sinde ellerde de saptanır ve bulaştırıcılıkta eller başlıca rolü oynar.
  -Ayrıca; diğer vücut bölgelerinde de taşıyıcılık olabilir.
  -Dosyalarda, steteskop, turnike gibi aletlerin üzerlerinde izole edilebilir.
  -Fakat buraların infeksiyon kaynağı olma ihtimali; yanık üniteleri dışındaki birimlerde düşüktür.

  Personel elleri= MRSA bulaşımı

  VRE’nin en önemli kaynağı insan gastrointestinal sistemidir
  Sağlık personelinde GIS taşıyıcılğı ve buna bağlı VRE bulaştırıcılığı nadiren bildirilmektedir.
  VRE infeksiyonlarının genellikle hastalarda GIS kolonizasyonunu takiben gelişen endojen infeksiyonlar oldukları düşünülmektedir.

  Temas İzolasyonu Gerektiren Durumlar:
  -EHEC, Shigella, C.dificile
  -HSV
  -Sellülit, dekübit, abse, impetigo
  -Pediküloz, uyuz
  -VRE, MRSA, GSBL salgılayan bakteriler gibi dirençli ve patojen mikroorganizmaların neden olduğu infeksiyonlar.

  4.H.İ. GENEL RİSK FAKTÖRLERİ:
  H.İ. için mikroorganizmalara ,konakçıya veya hastane prosedürlerine bağlı başlıca risk faktörlerini oluşturmaktadır.bunların arasında en önemlisi altta yatan hastalıklar özellikle immünsüpresyona yol açan bozukluklardır.
  Dört ana başlık altında incelenebilir:
  4.1.Mikrobiyal faktörler:
  -Antibiyotik kullanımında artış; flora değişikliğine bağlı olarak çoklu dirençli
  patojenlerin oranı artar.
  -Yeni prosedürler aletler ;içinde veya etrafında mikroorganizmaların yaşayabileceği ortam oluşturabilirler.

  4.2.Konakçı faktörleri:
  -Yaş; her iki uçta yüksek
  -Metabolik veya imminsüpresyona yol açan bozukluklar, diyabet
  -İmminsüpresif ilaçlar
  -Travma ,yanık

  4.3.Çevresel faktörler:
  -Cerrahi müdahele
  -Kateterizasyon (damar-idrar)
  -İnvaziv ve diagnostik girişimler(endeskop,basınç monitörleri)

  4.4.Hijyenik alışkanlıklar;el yıkama ve diğer alışkanlıklar

  4-5.H.İ. KONTROLÜ

  5.1.EL YIKAMA VE EL ANTİSEPTİKLERİ:
  Sağlık çalışanlarının iş ortamında maruz kaldığı riskler karşısında alınacak önlenlerden en önemli birisi el yıkamadır.Ayrıca el yıkama hastane infeksiyonlarının önlenmesinde en önemli adımdır.
  Geçici floranın uzaklaştırılması hijyenik el yıkamadır.Cerrahi el yıkama ise kaılcı flora bakterilerinin sayısını azaltmaya yöneliktir.
  Hijyenik el yıkama H.İ. önlenmesinde cerrahi el yıkamadan daha önemli yer tutar.Hastane salgınlarından ;kullanılan antiseptik ve dezenfektankarın yetersizliğinden çok el yıkamadaki ihmaller sorumludur.Brishbane doğumevinde yenidoğan ünitesinde el yıkama prosedürlerinin yeniden düzenlenmesiyle metisilin dirençli s.aureus infeksiyonu ve kolonizasyonunda 7 ay içinde önemli azalma saptandığı daha sonraki 9 ayda yeni olgu tespit edilmediği ve sadece el yıkama ile vankomisin kullanımında sağlanan karın 17000 dolar olduğu gösterilmiştir.
  Jesenius ve arkadaşlarının yayınladıkları bir örnekte pnomoni nedeniyle hastaneye yatırılan ve bu sırada hepatit A inkubasyonu olan bir hastadan 14 kişinin enfekte olduğu salğında el yıkamaya özen gösterilmemesinin ömemli rolü olduğu belirtilmektedir.
  ‘infectiaus Diseases seciety of Amerika – 37 th.Annual meeting’ de sunulan bir bildiride 36 yataklı yenidoğan yb.ünitesinde çıkan pseudomanos salgınında kaynağın bir hemşirenin takma tırnaklarındaki kolonizasyon olduğu gösterilmiştir.
  Hijyenik el temizliği için seşilecek ajanlar kalıp sabun olabileceği gibi antiseptik içeren tıbbi sabunlar,deterjanlar ve cilt antiseptikleri olabilir.
  Alkol:alkol gram pozitif ve negatif bakterilere ,mantarlara ve birçok virüse karşı germisidol etki gösterir.
  Klorheksidin: Gram pozitif bakterilere karşı iyi etki göstermekle birlikte gram negatif bakterilere ve mantarlara etkisi daha azdır.(hibiclens)
  İyodin:Cildi boyaması ve irritasyonu kullanımı kısıtlamış olmakla birlikte günümüzde iyodoforlar iyodinin yerini almıştır.Gram pozitif ve negatif bakterilere sporlu bakterilere ,mikobakterilere ,mantarlara ve virüslere etkilidir.(betadin)
  Triklosan:%02-2 konsantrasyonda antimikrobiyal etkilidir. Geniş spektrumlu olmakla birlikte bakteriyostatiktir.
  Hekzaklorofen.aureus ‘a karşı etkinliği iyi olmakla birlikte diğer mikroorganizmalara etkisi zayıf bir bakteriostatiktir.nörotoksite etkisi nedeniyle sadece sabunlarda kullanulmaktadır.
  Kloraksilenol:gram pozitif bakterilere karşı in-vitro etkisi iyi olmasına karşın gram negatif bakterilere mikobakterilere ve virüslere etkisi zayıftır.(dettol)
  Cilt temizliğinde kullanılan antiseptiklerin hemen hepsi ciltte kuruluğa hassas kişilerde dermatite yol açabilmektedir.
  Eller yıkandıktan sonra kağıt havlu ile çok iyi kurulanmalıdır, bu el yıkamanın etkinliğini artırır.

  5.2.EDİVEN KULLANIMI:

  Eldivenler ,kanda diğer vücut sıvılarında ve tıbbi atıklarda bulunması olası infeksiyoz mikroorganizmalara karşı bir bariyer görevi görerek sağlık personelini infeksiyondan korur.
  -Personel:eldivenler elleri infeksiyöz mikroorganizmalarla kontaminasyondan korur.Hasta muayenesi ya da invaziv girişimler sırasında sağlık personelinin potansiyel olarak infeksiyöz kan veya vucut sıvıları ile temasları kaçınılmazdır.
  -Hastalar:Eldivenler sağlık personelinin cildinde bulunan mikroorganizmaların neden olabileceği infeksiyonlardan hastaları korur.Normalde sağlık personelinin cildinde genellikle zararsız olarak bulunabilen bir mikroorganizma ameliyat veya diğer invaziv girişim sırasında normalde bulunmadığı bir ortama ;örneğin hastanın iç organlarına girerse infeksiyona yol açar.
  -Toplum:Çalışma ortamında elleri kontamine olan ya da kan yoluyla bulaşan hastalık etkenleri ile temes eden bir sağlık personelinin ,hastanede edindiği infeksiyonları ,eşine,arkadaşlarınave aile üyelerine bulaştırması mümkündür.
  Eldiven çeşitleri :
  -Steril cerrahi eldivenler
  -Tek kullanımlık muayene eldivenleri
  -Bulaşık ya da iş eldivenleri

 2. 2
  CANGÜLER
  Bayan Üye

  Cevap: Hastane Enfeksiyonları ve Korunma Yöntemleri

  Reklam  Her hastanede olabilecek olan enfeksiyonlardan korunmak için hastane yönetimi önlemler almalı ve çalışmalar yapması gerekmektedir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi