Engelliler Dünyası

+ Yorum Gönder
Ciddi Konular ve Seviyeli-Ciddi Konular Bölümünden Engelliler Dünyası ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  elifizmir
  Özel Üye
  Reklam

  Engelliler Dünyası

  Reklam  Engelliler Dünyası

  Forum Alev
  ENGELLİNİN ÇALIŞMA HAKKI


  Aşağıdaki kurumlar % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır:

  Genel ve katma bütçeli daireler
  İl özel idareleri ve belediyeler
  Kefalet sandıkları, döner sermayeli kuruluşlar
  Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan bankalar
  Hususi kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller

  Engelli açık kontenjanının doldurulmaması halinde engelli istihdam etmeyen kamu kurum ve kuruluşları için yükümlülüğün dolduğu tarihten yükümlülüklerini yerine getirecekleri tarihe kadar her engelli açık kontenjanı her ay itibarı ile 1475 Sayılı İş Kanununun 98/c maddesindeki para cezası uygulanır.
 2. 2
  elifizmir
  Özel Üye

  --->: Engelliler Dünyası

  Reklam


  Engelli Kimlik Kartı  Engelli Kimlik Kartının Sağladığı Yararlar

  a. Değişik kurum ve kuruluşlardan istenen rapor yenileme işlemlerinden kurtulacaktır,
  b. Gelir Vergisi indiriminden faydalanabilecektir. (Gelir Vergisi indirimi, özürlü kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmaması durumunda kendisine bakmakla yükümlü olan kişi içinde geçerli olacaktır),
  c. Devlet Demir Yolları ile seyahat etmesi ve özür oranının %40 veya üstü olması halinde %50 indirimden faydalanabilecektir.
  d. Havayolları ile seyahat etmesi ve özür oranının %50 veya üstü olması halinde %40 indirimden yararlanabilecektir.
  e. Yerel Yönetimlerin alacağı kararlar ile belediye otobüslerinden ücretsiz ya da indirimli yararlanabilecektir.
  f. Sinema, Tiyatro vb. faaliyetler için ödeyeceği ücretlere indirim uygulanacaktır.
  g. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özürlü çalıştırma zorunluluklarına bağlı olarak özürlü istihdamı amacıyla açılan sınavlarda özrünü kanıtlayabilecektir.
  h. Telsim tarafından %40 indirim uygulanmaktadır.
  Özürlü Kimlik Kartı ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup bundan sonra da özürlüler için verilecek bütün haklardan özürlü birey aynı kimlik kartı ile yararlanabilecektir.

  Vergi Reform Kanunu İle Sakatlara Getirilen Haklar
  Mevcut uygulamada sakatlık indiriminden sadece ücretliler yararlanmaktaydı. Kabul edilen kanun ile aşağıda belirtilen yenilikler getirilmiştir.
  · Ailesinde sakat bulunan ücretliler de sakatlık indiriminden yararlanacaklardır.
  · Serbest meslek erbabı olarak çalışan özürlüler de sakatlık indiriminden yararlanacaktır.
  · Ailesinde sakat bulunan serbest meslek erbabı da aynı şartlarla sakatlık indiriminden yararlanabilecektir.
  · Basit usulde vergilendirilen özürlülerden ücretli duruma girmeksizin imalat ve tamirat ve küçük sanat işleriyle uğraşan özürlüler sakatlık indiriminden yararlanabileceklerdir.

  İndirim Uygulaması Şöyle Yapılacaktır


  % 80’ini kaybedenler, birinci derece sakat sayılırlar. Bu kişiler, özel indirim tutarının 8 katı tutarında sakatlık indiriminden faydalanırlar.

  % 60’nı kaybedenler, ikinci derece sakat sayılırlar. Bu kişiler özel indirim tutarının 4 katı tutarında sakatlık indiriminden faydalanırlar.

  % 40’nı üçüncü derece sakat sayılırlar. Bu kişiler özel indirim tutarının 2 katı tutarında sakatlık indiriminden faydalanırlar.

  Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları
  3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında,
  İl ve İlçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Vakıfları aracılığıyla;
  · Yoksul ve muhtaç durumundaki,
  · Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı olmayan ve bu kuruluşlardan aylık geliri olmayan vatandaşları,
  · Geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı ve üretken olabilecek kişilere yönelik yardımları yapar.
  · Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanmayan kısımları da karşılanır.

  Nasıl Yararlanılır?
  Bu yardımlardan yararlanmak isteyen kişiler;
  İkamet ettikleri ilde veya ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na;
  · Nüfus cüzdanı örneği,
  · İkametgah belgesi
  · Muhtaç durumda olduklarına ilişkin belge
  · Fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçler için bu cihazı ya da protezi kullanmalarının zorunlu olduğunu belgeleyen,
  · Sağlık Kurulu Raporu ile cihazın ya da protezin fiyatını üç ayrı firmadan proforma fatura başvurmaları gereklidir.

  Başvuru ile ilgili incelemeler vakıf görevlilerince yapılmakta,
  Vakıf müteveli heyetince değerlendirildikten ve uygun bulunduktan sonra bedeli ödenmektedir.

  65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 2022
  65 yaşını doldurmuş, vatandaşlar ile özürlü kimselerden kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe İdare Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece, 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

  Kimler Faydalanabilir ?
  · T.C. vatandaşı olmak,
  · Özürlü olmak,
  · Herhangi bir işte çalışmıyor olmak,
  · Herhangi bir sağlık güvencesi ve gelire sahip olmamak.
  Bu özelliklere sahip kişiler; İLLERİNDE bağlı bulundukları İlçe Kaymakamlıklarına
  · Nüfus Cüzdan örneği (Muhtardan tasdikli)
  · Üç Resim ve Dilekçe ile müracaat edeceklerdir.
  Kaymakamlıktan;
  · Konuyla ilgili matbu evraklar doldurulacaktır. Evraklar;
  1. Tapu-Mal bildirimlei belgesi
  2. Sağlık Kurulu Raporu için hastaneye sevk
  3. Vukuatlı Nüfus Cüzdanı kayıt örneği tamamlanarak, kendilerine 2022 sayılı Yasadan faydalandıklarına dair kart verilecektir.
  Hakları
  1. Üç ayda bir maaş
  2. Devlet Hastanelerinden ücretsiz muayene (İlaç giderlerini kendileri karşılayacaklardır.)
  3. Hastaneye yatarak tedavi oldukları taktirde, tüm hastane masrafları karşılanacaktır.

  Sigortalı Çalışan
  17.07.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa; 6 Haziran 1997 17.07.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa; 6 Haziran 1997 tarih ve 23011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 572 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile (21. maddesi) ek 37. madde eklenmiştir. Buna göre;
  sigortalılar ve kurumdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük ve yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal özürü bulunan çocukları ile kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan aynı durumdaki çocuklardan, kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile resmi ve özel eğitim merkezlerine gönderilenlerin, gelişim ve eğitimlerine ilişkin yardımlar, Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen esas ve miktarlarda kurumca sağlanır.
  İstenen Evraklar
  1. Sağlık Kurulu Raporu
  2. Sağlık karnesi fotokopisi
  3. Vizite kağıdı
  4. 4 aylık dönem bordrosu
  5. Baba ve anne için işlerinden çalıştıklarına dair belge
  6. Taahhütname

  Sigortalı Emekli
  1. Sağlık Kurulu Raporu
  2. İkametgah
  3. Sağlık karnesi fotokopisi
  4. Taahhütname

  Emekli Sandığına Bağlı Emekliler İçin
  (Emekli Sandığına bağlı bir çalışanın özürlü çocuğu için)
  1. Sağlık Kurulu Raporu
  2. Emekli Sandığından Tedavi giderleri için aldığı onaylı form
  3. taahhütname

  Emekli Sandığına Bağlı Çalıyanlar İçin
  1. Vizite kağıdı
  2. Sağlık Kurulu Raporu fotokopisi (Her ay)
  3. Taahhütname ile Özel Rehabilitasyon Merkezine müracaat edecek

  Çalıştığı Kurumuna
  · Özürlü Sağlık Kurulu Raporu
  · Özürlünün Nüfus cüzdanı örneği
  · Dilekçe ile müracaat edecek
  Buna göre yıllık:
  Birinci derece sakat olanlarda 907.200.000 TL
  İkinci derece sakat olanlarda 453.600.000 TL
  Üçüncü derece sakat olanlarda 226.800.000 TL
  Hizmet erbarının kalkınmada öncelikli yörede bulunulması halinde bu tutarlar sırasıyla:
  Birinci derece sakat olanlarda 1.209.600.000 TL
  İkinci derece sakat olanlarda 604.000.000 TL
  Üçüncü derece sakat olanlarda 302.400.000 TL
  Bu tutarlar yukarıda belirtilen hizmet erbabı için yıllık gelir vergisi matrahlarından indirilecek rakamları oluşturmaktadır.
  Asgari ücretin halen yıllık 425.250.000. TL 31.08.1998 tarihinden sonraki tutarı ile de 574.074.000 TL olduğu dikkate alınırsa sağlanan avantajın ne derece önemli olduğu ortaya çıkacaktır.
  Kendi işini kuran serbest meslek erbabının 31.maddeye göre hesaplanan sakatlık indirimi:
  Normal yörede faaliyette bulunulması halinde:
  Birinci derece sakat serbest meslek erbabında: 709.200.000TL
  İkinci derece sakat serbest meslek erbabında: 453.600.000TL
  Üçüncü derece sakat serbest meslek erbabında: 226.800.000TL
  Kalkınmada öncelikli yörede faaliyette bulunulması halinde;
  Birinci derece sakat serbest meslek erbabında:1.209.600.000 TL
  İkinci derece sakat serbest meslek erbabında: 604.800.000 TL
  Üçüncü derece sakat serbest meslek erbabında: 302.400.000 TL
  Kendi işini kuran serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunması halinde durumuna göre, yukarıdaki rakamlara ilave olarak ayrıca özürlü kişi sayısı kadar hesaplanan miktar, bu mükelleflerin yıllık gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılacaktır.


  BASİT USULDE VERGİLENDİRİLENLERDE

  Normal yörede faaliyette bulunulması halinde;
  Birinci derece sakat küçük sanat erbabında: 907.200.000 TL
  İkinci derece sakat küçük sanat erbabında: 453.600.000TL
  Üçüncü derece sakat küçük sanat erbabında: 226.800.000TL
  Kalkınmada öncelikli yörede faaliyette bulunulması halinde;
  Birinci derece sakat küçük sanat erbabında:1.209.600.000 TL
  İkinci derece sakat küçük sanat erbabında: 604.800.000 TL
  Üçüncü derece sakat küçük sanat erbabında: 302.400.000 TL
  Bu tutarlar, hesaplanan yıllık gelir vergisi matrahından ayrıca indirilecektir.


 3. 3
  elifizmir
  Özel Üye
  Engellilerin İş Yerlerindeki Hakları Nelerdir?  Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan sakat işçiler eski işyerlerine alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları, boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe o andaki şartlarla başka isteklilere tercih ederek almak zorundadır.

  Bir işyerinde çalışırken iş kazası nedeniyle sakatlananların öncelik hakkı vardır. İşveren bu işçisini sakat kadrosunda öncelikle çalıştırmakla yükümlüdür. Çalıştığı işyerinde sakatlananlar, durumlarını tescil için İş ve İşçi Bulma Kurumuna başvururlar.
  Sakatlık dereceleri % 40’ın üstündeyken işe girip de daha sonra durumlarında bir iyileşme görülerek sakatlık dereceleri %40’ın altına düşenler sakat kadrosunda çalışmaya devam ederler.
  Bu hükümlere aykırı hareket eden, sakat çalıştırmayan işverene çalıştırmadığı her özürlü,eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 1.071.69 YTL idari para cezası uygulanır.(2005 yılı için geçerlidir.)
  ÇALIŞMA TALEBİNDE BULUNAN ENGELLİ NEREYE BAŞVURABİLİR?
  İşverenler, çalıştırmak zorunda olduğu sakat kimseleri İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile sağlar. Bu nedenle, iş talebinde bulunanlar buraya başvurmalıdır.
  İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNA NASIL BAŞVURULUR?
  İşe girmek isteyen kişi, öncelikle bulunduğu yerdeki İş ve İşçi Bulma Kurumuna şahsen başvurmak zorundadır. Başvuru için gereken belgeler şunlardır:
  1. Dört adet vesikalık fotoğraf
  2. Nüfus cüzdanı
  3. Varsa diploma
  4. Varsa, mesleki durumunu gösterir bir bonservis veya sertifika (örneğin;daktilo kursunun sertifikası) Kuruma başvuran engelli, burada bir form doldurur ve hastaneye sevk kağıdı alır.
  Kurum, başvuru sahibini, sakatlık durumunu belgeleyecek sağlık kurulu raporu alması için bulunduğu yerdeki en yakın tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk eder.
  Bu raporun alınması için gereken muayeneler ücretsiz yapılır.
  Muayene sonuçları tekrar sağlık kurulu bürosuna getirilir. Haftada iki gün toplanan sağlık kurulu, bu sonuçları değerlendirerek bir rapor hazırlar. Üç kopya olarak hazırlanan raporlar-dan biri hastanede kalır. Bir diğeri rapor sahibi tarafından İş ve İşçi Bulma Kurumuna getiri-lir. Bir kopyada kendinde kalır. İş ve İşçi Bulma Kurumu, vasıfları uygun olanları işe yerleştirir.
  Şehirlerarası nakil yapılabilir mi?
  İş ve İşçi Bulma Kurumuna yapılan başvuruların şehirlerarası nakli mümkündür. Bir şehir-den başka bir şehre 7taşınmak durumunda kalanların, taşındıkları ildeki kurum şubesine ya da bürolarından birine başvurarak naklini istemesi gerekir.
 4. 4
  elifizmir
  Özel Üye
  Devlet Memuru Engellinin Yurt Dışında Tedavi İmkanı  Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan hastalıklara tutulanların yurt dışında tedavilerinin sağlanabilmesi için;
  Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan hastanelerin sağlık kurullarınca tedavinin yurt içinde yapılamayacağına dair rapor düzenlenmesi,
  Bu raporun Ankara Numune Hastanesince teyit edilmesi,
  Sağlık Bakanlığı tarafından da hastalığın yurt dışında tedavi edilmesi gerektiği belirtilerek raporların onaylanması,gerekmektedir.
  Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli personel ile dul ve yetimleri için yetkili hastaneler Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilmiş olup raporların onay mercii de Milli Savunma Bakanlığıdır.
  Yurt içinde mümkün olmayan organ nakli işlemlerinde, hastanın ilk tetkiklerinin yurt dışındaki sağlık kuruluşunda tamamlamasından sonra uygun organ teminine kadar gelecek süredeki tetkik ve tedaviler yurt içinde yapılacaktır.

  Yurt Dışında Bulundukları Sırada Hastalananlar


  Herhangi bir nedenle yurt dışında bulunduğu sırada hastalananların veya kazaya uğrayanların yapılan muayene ve tedavilerine ait giderlerin ise ilgililerce karşılandıktan sonra, orijinal tedavi belgelerinin tedavinin yapıldığı yerdeki Türk Konsolosluğu, Türkiye’deki noterler veya yeminli tercümeleriyle birlikte Sandığa ibrazı halinde Bütçe Uygulama Talimatı Tarifeleri esas alınmak suretiyle bulunacak miktarı kendilerine ödenmektedir.

  ENGELLİLER DEVLET MEMURLUĞUNA NASIL BAŞVURABİLİR?


  Engelliler için sınavlar, engelli kontenjanı açık olan kurum ve kuruluşlara ilk devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavla eş zamanlı, böyle bir sınava ihtiyaç duyulmamışsa, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece ayrı zamanlı olmak üzere engelli grupları ve ulaşılabilirlikleri göz önüne alınarak yapılır. Engelliler için sınavlar, engelli grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlamak ve değerlendirmek üzere özel sınav kurulu teşkil edilerek ayrı yapılır.


 5. 5
  elifizmir
  Özel Üye
  Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili Sağlık Kuruluşlarının dikkatine  16 Temmuz 2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesinin 4.fıkrasında “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları, özürlü sağlık kurulu raporlarına ait bilgileri ulusal özürlüler veritabanında yer alması amacıyla Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının belirleyeceği veri yapısında her ayın ilk haftası Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderir. Özürlü sağlık kurulu raporlarına ait bilgilerin ulusal özürlüler veritabanına aktarılması ile ilgili teknik yöntem ve veri aktarma periyoduna ilişkin usul ve esaslar gerekli görüldüğünde Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından değiştirilir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince, ilgili Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarının, özürlü sağlık kurulu raporlarına ait bilgileri ulusal özürlüler veritabanında yer alması amacıyla Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda göndermeleri için web tabanlı uygulama yazılımı Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Özürlü sağlık kurulu raporlarına ait veriler Web tabanlı bir uygulama yazılımı ( http://sbu.saglik.gov.tr/sbozurlu/ ) ile günlük olarak Sağlık Bakanlığı veritabanına girilecektir.

 6. 6
  elifizmir
  Özel Üye
  Engelllier Emlak vergisi Ödemeyecek
  2008 yılında; ev, dükkan, mağaza, büro, yazlık, arsa ve arazi gibi gayrimenkullerin, ’emlak vergisi değeri’ yüzde 3.6 oranında artırıldı. Buna bağlı olarak, gayrimenkullerin 2008’de ödenecek emlak vergisi de yüzde 3.6 oranında artmış oldu. 2008’de de Mart-Mayıs ve Kasım aylarında, iki taksitte ödenecek olan emlak vergisinin yüzde 10’u oranında da ’Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’ ödenecek.


  KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEK

  Brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan bir konuta sahip olmaları koşuluyla; emekliler, işsizler, ev hanımları ve engelliler, 2008 yılında da emlak vergisi ödemeyecekler.

  Her ikisi de emekli, karı ve kocanın, 200 metrekareyi aşmayan birer konutları varsa, ikisi de emlak vergisi ödemeyecekler.

  200 metrekaresinin altında, iki eve yüzde 50 hisse ile sahip olan emekli için, ’iki yarım, bir tam yapar’ denilmeyecek ve her iki ev için de emlak vergisi alınacak.

  Evini satan Gelir Vergisi verecek

  SATIN aldıkları gayrimenkulü, edinme tarihinden itibaren 4 yıl (1 Ocak 2007’den itibaren edinenler 5 yıl) içinde satanların, elde ettikleri kazanç "Değer Artışı Kazancı" kabul edilecek. Tarifeye göre yüzde 15-35 oranında gelir vergisi ödenecek (GVK Mükerrer Md. 80/6). Kooperatif evini satanlarda, 4 ya da 5 yıllık süre, tahsis tarihinden örneğin "kura çekimi" tarihinden itibaren başlıyor. Kazancın saptanmasında, gayrimenkulün maliyet bedeli (kooperatiflerde aidatlar), satılan ay hariç, aylık ÜFE oranına göre yükseltilerek belirleniyor


 7. 7
  hackeremin
  Emekli
  bilgi için teşekkür ederim elif abla

+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi