Fuzuli şiirleri

+ Yorum Gönder
Şiir Bölümü ve Şiir-Şiirler Bölümünden Fuzuli şiirleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  muamma.şair
  Bayan Üye
  Reklam

  Fuzuli şiirleri

  Reklam  Fuzuli şiirleri

  Forum Alev
  AŞKA SEVDALANMA
  Can verme sakın aşka aşk afeti candır
  Aşk afeti can olduğu meşhuru cihandır
  Sakın isteme sevdayı gam aşkta her an
  Kim istedi sevdayı gamlı aşk ziyandır
  Her ebrulu güzel elinde bir hançeri honriz
  Her zülfü siyah yanında bir zehirli yılandır
  Yahşi görünür yüzleri güzellerin emma
  Yahşi nazar ettikte sevdaları yamandır
  Aşk içre azap olduğu bilirem kim
  Her kimseki aşıktır işi ahü figandır
  Yadetme güzel gözlülerin merdümi çeşmin
  Merdüm deyip aldanma kim içtikleri kandır
  Gel derse Fuzuli ki güzellerde vefa var
  Aldanmaki şair sözü elbette yalandır. 2. 2
  muamma.şair
  Bayan Üye

  --->: fuzuli şiirleri

  Reklam  SU KASİDESİ
  -Der Na’t-i Hazret-i Nebevi-

  Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su
  Kim bu denli tutuşan odlare kılmaz çare su

  Âb-gûndur günbed-i devvar rengi bilmezem
  Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvare su

  Zevk-i tiğinden aceb yok olsa gönlüm çak çak
  Kim mürur ilen bırakır rahneler divare su

  Suya versin bağ-ban gül-zarı zahmet çekmesin
  Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gül-zare su

  Ohşadabilmez gubarını muhharir hattına
  Hame tek bakmaktan inse gözlerine kare su

  Arızın yadiyhle nem-nak olsa müjganım nola
  Zayi olmaz gül temennasiyle vermek hare su

  Hayret ilen parmağın dişler kim etse istima
  Parmağından verdiği şiddet günü Ensar’e su

  Eylemiş her katreden bin bahr-i rahmet mevc-hiz
  El sunup urgaç vuzu için gül-i ruhsare su

  Hâk-i payine yetem der ömrlerdir muttasil
  Başini taştan taşa urup gezer avare su

  Zerre zerre hâk-i der-gâhina ister sala nûr
  Dönmez ol der-gâhtan ger olsa pâre pâre su

  Zikr-i na’tin virdini derman bilir ehl-i hatâ
  Eyle kim def’-i humar için içer mey-hâre su

  Yâ Habibu’llah yâ hayru’l-beşer müştâkinim
  Eyle kim leb-teşneler yanip diler hemvâre su

  Sensin ol bahr-i keramet kim şeb-i Mirâc’da
  Şeb-nem-i feyzin yetirmiş sâbit ü seyyâre su

  Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânıma
  Var ümîdim ebr-i ihsânın sepe ol nâre su

  Yümn-i na’tinden güher olmuş Fuzûli sözleri
  Ebr-i nîsandan dönen tek lü’lü-i şeh-vâre su

  Hâb-i gafletten olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
  Hâb-ı hasretten dökende dîde-i bîdâre su

  Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrûm olmayam
  Çeşme-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre su

  Gam günü etme dil-i bîmârdan tiğin diriğ
  Hayrdır vermek karanu gecede bîmâre su

  İste peykânın gönül hecrinde şevkim sâkin et
  Susuzum bir kez bu sahrâda benim’çün ara su

  Ben lebin müştâkiyim zühhâd kevser tâlibi
  Nitekim meste mey içmek hoş gelir huş-yâre su

  Ravza-i kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr
  Aşık olmuş gâliba ol serv-i hoş-reftare su

  Su yolun ol kûydan toprağ olup tutsam gerek
  Çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vâre su

  Dest-busı arzusiyle ger ölsem dostlar
  Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su

  İçmek ister bölübülün kanın meger bir reng ile
  Gül budağının mizâcına gire kurtare su

  Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
  İktida kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr’e su

  Seyyid-i nev’-i beşer deryâ-yi dürr-i istifâ
  Kim sepiptir mu’cizâtı âteş-i eşrâre su

  Kılmak için tâze gül-zâr-i nübüvvet revnâkın
  Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâre su

  Mu’cizi bir bahr-i bî-pâyân imiş âlemde kim
  Yetmiş andan bin bin âteş-hâne-i küffâre su
 3. 3
  muamma.şair
  Bayan Üye
  YA RAB BELAYI AŞK İLE KIL AŞİNA BEN
  Ya râb belayı aşk ile kıl aşina beni
  Bir dem belâ-yı aşktan etme cüdâ beni

  Az eyleme inâyetini ehli derdden
  Yani ki çok belâlara kıl mübtelâ beni

  Oldukça ben götürme belâdan iradetim
  Ben isterim belâyı çü ister belâ beni

  Gittikçe hüsnün eyle ziyâde nigarımın
  Geldikçe derdine beter et müptelâ beni

  Öyle zaîf kıl tenimi firkatinde kim
  Vaslına mümkün ola getürmek saba beni

  Nahvet kılıp nasib fûzûlî gibi bana
  Ya râb mukayyed eyleme mutlak bana beni 4. 4
  muamma.şair
  Bayan Üye
  ÇEŞM-İ GİRYANIM GÖRÜP
  Ol ki her sa'at gülerdi çeşm-i giryânım görüp
  Ağlar oldu hâlime bî-rahm cânânım görüp

  Eyleyen ta'yin-i cezâ-yi müdâvâ derdime
  Terk edip cem' etmedi hâl-i perîşânım görüp

  Lâle-ruhlar göğsümün çâkine kılmazlar nazar
  Hiç bir rahm eylemezler dâğ-i hicrânım görüp

  Tut gözün ey dûd-i dil çerhin ki devrin terk edip
  Kalmasın hayrette çeşm-i gevher efşânım görüp

  Pertev-i hur-şîd sanmam yerde kim devr-i felek
  Yere urmuş âf-tâbın mâh-i tâbânım görüp

  Suda aks-i serv sanmam kim koparıp bağ-bân
  Suya salmış servini serv-i hırâmânım görüp

  Ey Fuzûlî bil ki ol gül-'ârızı görmiş değil
  Kim ki ayb eyler benim çâk-i girîbânım görüp

 5. 5
  muamma.şair
  Bayan Üye
  BERCESTELER  Döğülmeye söğülmeye koğulmaya billâh
  Hep râzıyım ammâ ki efendim senin olsam
  * * *
  Eylesen tûtîye tâlim-i edâ-yı kelîmât
  Sözü insan olur ammâ özü insan olmaz
  * * *
  Ey dil ki hecre doymayıp istersin ol mehi
  Şükr et bu hâle yoksa gelir yüz belâ sana
  * * *
  Cevr odı yaktı beni yanımda durma ey gönül
  Bir tutuşmuş âteşem kurb-ı civârımdan sakın
  * * *
  Edemem terk Fuzûlî ser-i kûyın yârin
  Vatanımdır vatanımdır vatanımdır vatanım
  * * *
  Ey Fuzûlî câna yetmişem gönülden şükr kim
  Bağladım bir dil-bere kurtardım ancan cânımı
  * * *
  Cân u dil kaydını çekmekten özüm kurtardım
  Cânı cânâneye ettim dili dildâra fedâ
  * * *
  Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir
  Kan ağladığım gonce-i handânın içindir
  * * *
  Dostum âlem seninçün ger olur düşmen bana
  Gam değil zîrâ yetersin dost ancak sen bana
  * * *
  Esîr-i gurbetiz biz senden özge âşinâmız yok
  Ayağın kesme başınçin bizim mihnet-serâlardan
  * * *
  Kıldı zülfün tek perişan hâlimi hâlin senin
  Bir gün ey bî-derd sormazsın nedir hâlin senin
  * * *
  Ne yanar kimse bana âteş- i dilden özge
  Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı
  * * *
  Cân u ten oldukça menden derd ü gam eksik değil
  Çıksa can hâk olsa ten ne can gerek ne ten bana
  * * *
  Avâreler felekzedeler mübtelâlarız
  Alemde bir muhabbete kalmış gedâlarız
  * * *
  Hâlî etmiştir mahabbet beni benden dostlar
  Ayb kılman âlemde görseniz bî-pervâ beni
  * * *
  Demen kim adli yok yâ zulmü çok her hâl ile olsa
  Gönül tahtına andan özge sultân olmasın yâ Rab
  * * *
  Tutuştu gam oduna şâd gördüğün gönlüm
  Mukayyed oldu ol âzâd gördüğün gönlüm

 6. 6
  muamma.şair
  Bayan Üye
  CANI KİM CANANI İÇİN..
  Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever
  Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever

  Her kimün âlemde mıkdârıncadur tab'ınde meyl
  Men leb-i cânânumu Hızr Ab-ı Hayvânın sever

  Başa dem düştükçe taksîr eylemez eyler meded
  Ol sebebden muttasıl çeşmüm ciger kanın sever

  Müşg-i Çîn âvâre olmuşdur vatandan men kimi
  Hansı şûhun bilmezem zülf-i perîşânın sever

  Şu ki ser-gerdân gezer başında vardur ki hevâ
  Gâlibâ bir gül-ruhun serv-i hırâmânın sever

  Akıbet rusvâ olub mey-tek düşer il ağzına
  Kim ki bir ser-mest sâkî lâ'l-i handânın sever

  N'olacakdur terk-i ışk etme Fuzûlî vehm edüb
  Gâyeti derler ola bir bende sultânın sever

+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi