Mesnevi şairleri Ve Eserleri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Mesnevi şairleri Ve Eserleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Mesnevi şairleri Ve Eserleri

 2. 2
  Gülehasret
  Süper Moderatör

  Cevap: Mesnevi şairleri Ve Eserleri

  Nevi

  Dîvan şâiri. Malkara’da doğdu. Asıl adı Yahya’dır. Pîr Ali’-nin oğludur. İstanbul’da Davutpaşa Medresesi’nde öğrenim gördü. Gelibolu ve İstanbul medreselerinde müderrislik ve II. Murad’ın oğlu Mustafa ile başka şehzadelere hocalık yaptı, istanbul’da öldü. Vefa Camiî bahçesinde gömülüdür.
  Arapça, Farsça ve Türkçe ile eser veren âlim divan edebiyatı şairlerinden-dir. Edebiyatımızda sâde dilli ve samimî duygular bulunduran gazelleri ile tanınmıştır. Âşıkane söyleyişi vardır.
  Manzum eserleri: 1. Dîvan (Tenkitli metnini Mertol Tulum ile M. A. Tanyeri hazırladı, 1977′de İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları arasında çıktı.), 2. Hasb-ı Hâl (800 beyitlik tasavvufi mesnevi), 3. Tercüme-i Hadîs-i Erbain (Kırk hadisin kırk kit’a hâlinde tercümesi). Mensur eserleri: 1.1. Keşfü’l-hicâb min vechl’l-kltâb (İbni Arabî’nin Füsuslü’l-hikem’inin tercü-mesi), 2. Netâyicü’l-fünûn ve Mahâsinü’l-mütûn (Ansiklope-dik bir eser), 3. Fazâilü’l-vüzerâ, 4. Risale-i Şikâyeti Rüzigâr, 5. Sinan Paşa’ya Mektup, 6. Nevâ-yı Uşşak, 7. Faslün fî fazî-leti’l-ışk, 8. Terceme-i Münşeât-ı Hâce Cİhân.

  CEM SULTAN


  Divan şâiri. Edirne’de doğdu. Fatih Sultan Mehmed’in oğ-ludur. Özel eğitim ve öğretim gördü. 1474′te Karaman eyâ-leti valisi oldu. Fatih Sultan Mehmed ölünce yerine geçen kardeşi II. Bayezİd’İn sultanlığını kabul etmeyerek ayaklan-l di. Yapılan savaşı kaybedince Mısır’a (1481), oradan da Ro-dos Şövalyeleri’ne sığınarak italya’ya gitti (1482). Fransa ve İtalya’da geçen onüç senelik acılarla dolu hayattan sonra Napoli’de öldü. Sultan Bayezid, cenazesini getirtip Bursa’-ya gömdürdü.
  Cem hem bir şâir, hem de sanatkârların koruyucusu idi. “Cem Şâirleri” diye bilinen bir grup sanatkâr onun himaye-sinde oldukları için sanatla uğraşacak zaman ve vasat bul-muşlardır. Kendisi de orta dereceli bir şâirdir. Şiirlerinde Ahmed Paşa’nın tesiri görülür. Fransa ve italya’da iken yaz-dığı gazellerinde acılı, çaresizlikle dolu hayâtın samimi iti-rafları vardır. Arapça ve Farsça’yı iyi bilen Cem, İranlı Şâir Selman-ı Sacevi’nin Cemşîd ü Hurşid’ini de tercüme etmiş-tir.
  Eserleri:
  1. Türkçe Dîvan (Elyazması halindedir. Halil Ersoylu, Cem Divanı’nı dil Özellikleri yönünden inceleyip bir doktora tezi hazırlamıştır. Eserin metin bölümü Tercüman 1001 Temel Eser dizisinde yayımlandı.), 2. Cemşîd ü Hurşîd (Farsça’dan tercüme olup elyazması halindedir.), 3. Farsça Dîvan (Elyazması halindedir). Bazı münşeat kitaplarında mektuplarına da rastlanır. [Cem’in hayâtı Turhan Tan (1935)

  ADLÎ, (Sultan II. Bayezid)
  (1447-1512)
  Dîvan şâiri. Osmanlı şâir sultanlarındandtr. Amasya’da doğdu. Fatih Sultan Mehmed’in oğludur. Şehzadeliği sıra-sında iyi bir eğitim gördü. Âlim, şâir ve sanatkârlar arasında yetişti. Sultanlığı zamanındada pek çok sanatkâr ve bilgini himaye etmiş, onlara saraydan maaş bağlatmıştır. Dimeto-ka’da ölmüştür. Türbesi İstanbul’da kendi adıyla anılan ca-miin bahçoslndedlr.
  Açık, anlaşılır bir dille yazılmış, samimi duygular ifâde eden şiirleri vardır. Eserlerinde şâirin bilgi ve kültürü açıkça görülür. Şiirlerinde din ve tasavvuf duyguları etkilidir.
  Eseri: Dîvan (Elyazması halindedir).

  Mevlana Celaleddin-i Rumi

  1207-1273) Şâir, düşünür. Belh’te doğdu. Bahaeddin Veled’in oğlu. Ailesi ile birlikte on altı yıl süren bir seyahatten sonra Lârende (Karaman)’ye yerleşti. İlk hocası, babasıdır. Seyyid Burhâneddin’den naklî ilimler aldı. Haleb’de Haleviye Medresesi’nde okudu. Aynı yıllarda Şam’da Muhyiddin-i Arabî, Sadeddin-ı Hamavî ve Ehvadüddîn-ı Kirmanî ile görüşerek tasavvuf bilgileri aldı. 1230′dan sonra Konya’da babasının yerine Medrese’de dersler verdi. 1226′da sofi Tebrizli Şems ile tanıştı, sohbet etti. Bu esnada medresedeki derslerini ihmal etmesi ve diğer insanlarla görüşmemesi sebebiyle hoşnutsuzluk duyanlar Şems’i tehditle Konya’dan uzaklaş-tırdılar. Mevlana bu ayrılıktan çok etkilenmiş ve kimseyle görüşmemiştir. Bunun üzerine dostları, Sultan Veled’i Şam’a gönderip Şems’i geri çağırdılar. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Şems’i ev-latlığı Kimya ile evlendirdi. Bâzı dedikodular yüzünden Şems öldürüldü. Çok üzülen Mevlânâ duygulu gazellerle acılarını dile getirdi. Daha sonra Selâhaddin ve Ahi Türkoplu Hüsameddin ile dostluk kurdu. Mesnevi, Hüsameddin’in gayreti ile yazıya geçirildi. Mevlânâ, Konya’da öldü. Türbesi müze halindedir. Dünya edebiyatının sayılı şairlerindendir. Tasavvuf edebiyatını halk zevkine uygun şekilde, hikayeler yardımıyla anlattı. İlâhî aşkı terennüm eden, insanlara nasihat veren, doğru yolu gösteren şiirler yazmıştır. Çağının geleneğine uyarak şiirlerini Farsça söylemiştir. Mevlânâ, mevlevîlerin pîridir. Tarikat, onun ölümünden sonra kurulmuş, Çelebi Hüsâmeddin’in ölümünden sonra da Sultan Veled tarafından bir sisteme bağlanmıştır.

  Eserleri:
  1. Divân-ı Kebir (Dîvan-ı Şems Tebrîz, Dîvân-ı Semsü’l-Hakayık). Şiir değeri bakımından en önemli eseri-dir. Gazellerindeki aşk terennümleri, rubailerindeki fikir in-celiği ve hayâl zenginliği dikkat çekecek derecede güzeldir. Abdülbâki Gölpınarlı bu eseri 7 cilt hâlinde Türkçe‘ye çevir-di (İlk beş cilti Remzi kitabevi neşriyatından olmak üzere 1957-1960 yılları arasında, altıncı cildi Milliyet yayınları ara-sında, yedinci cilt de İnkılap ve Aka Kitapevleri tarafından 1973′de yayınlandı. Dıvân’da yer alan rubailer de Hasan Ali Yücel (107 rübâî, 1932), Asaf Halet Çelebi (276 rubâî, 1944) ve Abdülbaki Gölpınarlı (tamamı, 1964), tarafından tercüme edilip neşredildi.]
  2. Mesnevî [(6. Cilt. 25618 beyit. Dünyaca tanınmış. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Ordu diline çevrildi. Tasavvufu birtakım hayalî ve realist öykülerle anlatır. Olgunluk döneminin eseridir. İlk 18 beyiti kendi, kalanını Hüsameddin Çelebi yazıya geçirdi. En güzel baskısını R.B. Nicholson yaptı. Türkçe'ye pek çok tercüme ve şerhleri var-dır. XVIII'inci asırda Süleyman Nahifi, Mesnevi'yi nazmen Türkçe'ye çevirdi. (Amil Çelebioğlu, Mesnevi-i Şerif, Aslı ve sâdeleştirilmişiyle Manzum Nahifi Tercümesi'ni yayınladı). Abdülbakî Gölpınarlı Mesnevî'nin tamamını günümüz Türkçesine tercüme etti].
  3. Fihi mafih [Farsça, mensur. Mevlânâ'nın sohbetlerinin yazıya geçirilmesi ile meydana gelmiş. 70'ten fazla sohbet var. Meliha Ülker Tarıkahya (istanbul, 1954) ve Abdülbâki Gölpınarlı (İstanbul, 1959) Türkçe'ye çe-virip bastırdı.].
  4. Mektûbât [(Sonradan biraraya getirilen mektuplarıdır. F.Nafiz Uzluk, Kitabü't-teressül Lit-tevessül lle't-tefaddül adı ile 1937'de neşretti],
  5. Mecâlis-i Seb’a [Mevlânâ'nın 7 va'zının bir araya toplanması ile meydana gelen öğüt kitabı. F.Nafiz Uzluk eserin metnini ve Hulusi'nin tercümesini bastırdı (1937).] Mevlânâ, Farsça yazmakta bir-likte aslının Türk olduğunu kendisi söyler. Dîvân’ında Türk-çe beyit ve İbareler vardır. Bunları Şerafettin Yaltkaya (Mevlânâ’da Türkçe Kelimeler ve Türkçe Şiirler, Türkiyat Mec-muası, C.IX, 1934) İle Mecdut Mansuroğlu (M.C. Rûmi’de Türkçe Beyit ve İbareler, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, 1954), yayımladı.  Lamii Çelebi

  Şâir, yazar. Bursa’da doğdu. Asıl adı Mahmud’dur. Defter-dar Osman Çelebi’nin oğludur. Muradiye Medresesi’nde okumuş, İslâmî ilimleri öğrenmiştir. Daha sonra Şeyh Seyid Ahmed Buharî’nin dervişi olmuştur. M. Bayezid, Yavuz Sul-tan Selim, Kanunî Sultan Süleyman ve II. Selim dönemlerin-de yaşamış, bu sultanlardan yardım görmüştür. Adı geçen sultanlara eserler ithaf etmiştir. Sultan Selim, şaire 35 akçe yevmiye bağlamış, Lâmiî de bununla yetinerek ömrünü ilim ve ibâdetle geçirmiştir. Bursa’da öldü. Nakkaş Ali Paşa Mescidinin avlusuna gömüldü.
  Lâmiî, manzum ve mensur 30′dan fazla esere sahiptir. Bunların çoğu Arapça ve Farsça’dan çevirilen din, tasavvuf, ahlâk ve aşk konulu eserlerdir. Tercümede orijinale sadık kalmamış, genişleterek tecrüme yapmıştır. İranlı şâir Molla Câmî (1414-1492)’den fazla çeviri yaptığı için Camî-i Rûm diye tanınır. Kitaplarından sosyal ve yerli özellikler vardır. Latifeleri ve hicivleri de meşhurdur. Hemen hemen her tür-de eseri vardır.

  Manzum eserleri: 1. Divan (5 defterden mevdana gelmiştir. Hacimlidir. El yazması halimdedir). 2- Maktel-İ İmâm Hü-seyin (Kerbelâ Cami’den tercüme), 4. Salâman-u Absâl (Mesnevi Molla Cami’den tercüme), 4. Şem’ü Pervane (Mes-nevi, Şirazlı AhlTden tercüme), 5. Gûy ü Çevgân (Mesnevi), 6. Ferhâd u Şirin (mesnevi), 7. Lugat-ı Manzume (Farsça-Türkçe man-zum sözlük), 9. Şehrengiz (Bursa’nın güzellikleri hakkında mesnevi), 10. Vıs ü Râmîn (Fahreddîn-i Cürcânî’den tercü-me, mesnevi), 11. Kısâs-ı Evlâd-ı Câbir (kayıp), 12. Rİsâle-l Fâl (kayıp), 13. Edhem ü Hümâ (kayıp), 14. H ire d nâme (ka-yıp). Mensur eserleri: 1. Şevâhldü’n-nübüwe (Molla Cami’nin aynı addaki eserinin tercümesi. Lamiî buna Anadolu velile-rini de eklemiştir). Eski harflerle 1376′da basıldı.), 2. Neffa-hatü’l-Üns Tercümesi (Molla Camî’den tercüme), 3. Risaie-I Tasavvuf, 4. Hüsn ü Dil (Nazım-nesir karışık. Fettâh-ı Nîşâ-bûrî’den tercüme), 4. Mü nazara-1 Bahar u Şitâ (Eski harflerle basıldı, 1290). 6. Şerh-I Dibace-i Gülistan (Şeyh Sadî’nin Gü-listan adlı mesnevisinin ünsüzünün Türkçe açıklaması), 7. Münşe’ât-ı Mekâtlb (23 mektup), 8. Menâkıb u Üveyse’l-Karânl, 9. İbret-nümâ (Ahlaki hikayeler, menkıbeler). Eski harflerle 18 56′da basıldı), 10. Şerefü’l-lnsân (Arapça’dan ter-cüme), 11. HaII-1 Muammâ-yı Mîr Hüseyn (Tanrı’nın güzel 99 ismi hakkındaki Mîr Hüseyin’in eserinin açıklaması), 12. Letâif-nâme (Latifeler mecmuasıdır. Oğlu Abdullah Çelebi tarafından kitap haline getirildi), 13. Münfizara-I Nefs ü Rûh (Eski yaşayışımızı, âdetlerimizi, kılık kıyafetimizi anlatan eser), 14. Risale-i Aruz (Kayıp), 15. Risâle-I Usûl min el-fünûn (kayıp), 16. Mevlldü’r-Resûl (kayıp), 17. Menâkıb-ı Cenâb-ı Ali (kayıp), 18. Miftâhu’n-necfit (kayıp). Lâmiî hak-kında Nuran Tezcan’ın yüksek lisans çalışması vardır (DTCF, yüksek lisans tezi, 1976, No: 3. 3
  Ziyaretçi
  Çok yardımcı oldunuz bana ellerinize sağlık 4. 4
  Ziyaretçi
  supersiniz sizin sayenizde odevim muhtesem oldu

+ Yorum Gönder
mesnevi yazarları ve eserleri,  mesnevi şairleri ve eserleri,  mesnevi eserleri,  mesnevi şairleri,  mesnevi eserler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi