Amasya Tarihi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Amasya Tarihi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Amasya Tarihi

 2. 2
  ÆSiя
  Özel Üye

  Cevap: Türkçesi;

  Yapılan arkeolojik araştırma ve bulgulara göre Amasya'da ilk yerleşme M.Ö. 5500 yıllarında başlayıp Hitit, Frig, Kimmer, İskit, Lidya, Pers, Hellenistik - Pontus, Roma, Bizans, Danişmend, Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı dönemlerinde de kesintisiz olarak devam etmiştir.

  Bu dönemlerin arkeolojik yerleşim yerlerine ait kalıntılar halen mevcuttur. Amasya merkezinde uygarlıklarından derin izler bırakan Pontuslar'ın (M.Ö.333 - M.Ö.26) Krallarının ölümünden sonra kayalara oymak suretiyle yaptıkları Kral Kaya Mezarları, bu gün bile ilimizin anıtsal eserleri arasında yer almaktadır. M.Ö. 26 - M.S.395 tarihleri arasında Roma egemenliğine geçen ilimiz ve çevresinde bu uygarlığa ait su kanalları, kaleler köprüler vb. eserlerden bazıları günümüze kadar gelebilmiştir.

  700 yıl Bizans egemenliğinde kalan Amasya'yı 1071 yılında Anadolu'ya giren Alparslan'ın komutanlarından Melik Ahmet Danişment Gazi 1075 yılında fethederek burada ilk Türk Egemenliğini kurmuştur. Bundan sonra Amasya'da Selçuklu egemenliği görülmektedir. Bu dönemde yaşamış olan vali ve emirler yaptırdıkları medrese, cami, türbe gibi eserlerle kentimizi Anadolu'nun en büyük kültür merkezi durumuna getirmişlerdir. Selçuklular 1243'deki Kösedağ Savaşı'nda Moğollara yenilmiştir. 1246 yılında başlayan Moğol istilasında, ilk Amasya Valiliği Seyfettin Torumtay'a verilmiştir. İran'da kurulan İlhanlılar, 1265'te Anadolu'yu hakimiyetleri altına alarak, yönetime el koymuş ve kendisine bağlamışlardır. Kentimizde yaşamış bazı İlhanlı şahsiyetlerinin mumyaları halen müzemizde teşhir edilmektedir.

  1341 yılından sonra Uygur Türklerinden Ertana Beyliği'nin hakimiyeti görülmektedir. 1386 yılında Şehzade Yıldırım Bayezid Amasya'yı Osmanlı topraklarına katmıştır. 1402'de Osmanlı birliğinin bozulmasına sebep olan ve Timur'un zaferi ile sonuçlanan Ankara Savaşı, Osmanlılardaki kargaşayı, Şehzadeler arasında mücadeleye dönüşmüştür. Amasya Valisi Çelebi Mehmet duruma hakim olarak ikinci defa Osmanlı birliğini sağlamıştır. Amasya; Osmanlı padişah ve şehzadelerinin gösterdikleri özel ilgi nedeniyle, "Şehzadeler Şehri " olarak ün yapmıştır. Şehzade Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmet, Şehzade Murat (II) (1404 yılında Amasya'da doğmuştur.), Şehzade Ahmet Çelebi, Şehzade Mehmet (II), Şehzade Alâeddin, Şehzade Bayezid (II) (oğlu Yavuz Sultan Selim Han 1470 yılında Amasya Sarayında doğmuştur.), Şehzade Ahmet, Şehzade Murat, Şehzade Mustafa, Şehzade Bayezid ve Şehzade Murad (III) çeşitli tarihlerde Amasya'da Valilik Yapmışlardır. Bu dönemde birçok âlim ve ulema yetişmiş, saray, çeşme, medrese, cami, türbe v.b. gibi kalıcı eserlerle kentimiz bir kültür merkezi olarak tarihteki yerini almıştır. Bu eserler günümüze kadar gelerek geçmişe ışık tutmaya devam etmektedir.Tarihin akışı içerisinde önemli roller üstlenen Amasya Kurtuluş Savaşı sırasında yine ön plana çıkmıştır.

  19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlayan Milli Mücadele'nin ilk adımı, 12 Haziran 1919 tarihinde Mustafa Kemal'in Amasya'ya gelmesiyle devam etmiştir.

  Kurtuluş mücadelesinin planları hazırlanmış, Erzurum ve Sivas kongrelerinin toplanmasına burada karar verilmiş, 22 Haziran 1919 tarihinde yayınlanan "Amasya Tamimi" ile "Milletin İstiklâlini Yine Milletin Azim ve Kararı Kurtaracaktır" denilerek Milli Mücadele burada fiiliyata geçirilmiştir. Bu itibarla, Amasya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da ilk önemli adımın atıldığı yer olmuştur.

  MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE AMASYA


  19 Mayıs 1919 ile başlatılan yeni bir dönemin başlangıç noktası 12 Haziran ve 22 Haziran tarihleri ile bu başlangıç bir dönüm noktasına gelmiştir. Amasya'ya ulaşan "Ümit Kafilesi" buradaki inanç ve çalışma ile 22 Haziran'da Milli Mücadelenin ilk yazılı beyannamesinin yayınlanmasıyla taçlanmıştır.

  Mustafa Kemal ve beraberindeki Milli Mücadele kahramanlarını Amasyalar muhabbetle kucaklamıştır. Samsun ve Havza'daki tereddüt dolu hava Amasya'da yumuşamıştır. Daha sonra Türk İnkılap tarihinin bel kemiğini meydana getirecek olan AMASYA TAMİMİ'nin yayınlanmasına giden yol buradan açılmıştır. Milli Mücadelenin esas çalışma masası Amasya üzerinde kurularak, Türk milletinin geleceğinin garantisine atılan imza olmuştur.

  "PAŞAM !..,BÜTÜN AMASYA EMRİNİZDEDİR.
  GAZANIZ MÜBAREK OLSUN"

  Mustafa Kemal Paşa ve yanında mesai arkadaşları 12 Haziran Perşembe günü Amasya'ya yaklaşırken şehir içinde de karşılama heyetinin önderliğinde mektep talebelerinin, Muallimlerinin, din adamlarının, askeri birliklerin, kalabalık ahali, şehrin ileri gelenleri, tüccarı, çiftçisi, fabrikatörü ile Amasya'nın Culüs Tepesi mevkiinde toplanmaya başladılar.

  İkindi sonrası, Mustafa Kemal Paşa yanında bir grup çalışma arkadaş kafilesinin yer aldığı otomobil ile Amasya'ya giriş yaptı. Karşılama heyetinde yer alan kalabalık bütün dikkatini "büyük misafir"e verilmişti. Üniformaları Amasya'nın tozlu yollarında renk değiştirmişti. Mustafa Kemal, üstü açık Benz marka otomobilinden indi, kalabalığın tam karşısında yorgun ama gür sesiyle; "Merhaba Amasyalılar!" dedi. Kalabalık ahalinin önünde bir sıra oluşturan Amasya ileri gelenleri arasında Müftü Hacı Hafız Tevfik Efendi; "Paşam...Bütün Amasya emrinizdedir...Gazânız mübarek olsun..." diyerek gürledi. Elini bütün muhabbetiyle Mustafa Kemal Paşa'ya doğru uzattı. Uzanan eli Mustafa Kemal Paşa büyük bir saygıyla öpüp muhabbetle kucakladı.

  Müftü Efendi, Anafartalar Kumandanı olarak tanınan Paşa'ya;
  "Çanakkale'den sonra Şimdide vatanı ikinci defa kurtarmayı ahd ettiniz, her ânı endişeler içindeki yurda halâsı (kurtuluşu) nâsip kılacak himmete giriştiniz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz, himmetiniz payidar olsun" dedi. Daha sonra da yanındakileri teker teker tanıttı. Bunların bir kısmı dini müesseselerde görev almış şahsiyetlerdi. Diğerleri de beldenin sözü dinlenen kimseleriydiler. Aralarında resmi görevli memurlar yer almıştı.

  KARŞILAMA HEYETİNDE BULUNANLAR


  Hacı Hafız Tevfik Efendi (Müftü, Meclis-i Umumi Vilâyet Azası), Abdurrahman Kâmil Efendi (Vaiz), Topcuzâde Mustafa Bey (Belediye Reis), Hoca Bahaeddin Efeni, Şeyh Cemaleddin Efendi, Harputizâde Hasan Efendi, Eytam Müdürü Ali Efendi, Hacımahmudzâde Mehmed Efendi, Miralayzâde Hamdi Bey, Kofzâde Hâfız Mustafa Efendi, Şirinzâde Mahmud Efendi, Melekzâde Süleyman Efendi Kahvecizâde Mehmet Efendi, Veysibeyzâde Sıtkı Bey, Seyfizâde Ragıp Efendi, Arpacızâde Hürrem Bey, Topcuzâde Hilmi Bey, Ali Himmet Bey, Mehmed Ragıp Bey, Yumukzâde Hamdi Efendi, İsmail Hakkı Raşa, Yörgüçzâde Rasim Efendi, Lütfi Bey, Komiser İsmail Bey, Komiser Muavini Osman Efendi, Abdurrahman Rahmi Efendi (PTT memuru)
  MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN 9.ORDU KITA'ATI MÜFETTİŞLİK KARARGAHIYLA BİRLİKTE AMASYA'YA GELEN KUMANDANLAR
  9.Ordu Kıta'atı Müfettişi Mustafa Kemal ile birlikte Amasya'ya gelen, karargâha mensup kumandanlar da şunlardan ibaretti:
  Erkân-Harbiye Reisi Kâzım Beyfendi.
  Sıhhiye Müfettişi Miralay İbrahim Tâli Bey
  Erkân-ı Harbiye Kaymakamı Arif Bey
  Erkân-ı Harbiye Binbaşı Hüsrev Bey
  Sıhhiye Müfettişi Muavini Binbaşı Refik Bey
  Topçu Müfettişi Binbaşı Kemal Bey
  Müfettişliğin görevli subaylarının maiyetinde yer alan yâverler
  Piyade Yüzbaşı Cevad Efendi
  Piyade Yüzbaşı Mustafa Efendi
  Piyade Yüzbaşı Ali Şevket Efendi
  Piyade Yüzbaşı Mümtaz Efendi
  Piyade Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi
  Tabip Yüzbaşı Behçet Efendi
  Topçu Mülazım-ı Sâni Mustafa Efendi
  Mülazım-ı Evvel Abdulah Efendi
  Müfettişlik memuriyetinde görev alanlar
  Adlî Müşavir Ali Ziya Bey
  Tabur Hesap Memuru Rahmi Efendi
  Sınıf-ı Sânî Faik Efendi
  Zabit Vekil Tahir Efendi
  Sınıf-ı Rabi Memduh Efendi
  Mustafa Kemal Paşa ve yanındakiler, coşkun bir karşılama töreninden sonra bir müddet beraber yürüdüler. Bu yürüyüş Cülüs Tepe'den Hükümet Konağı'na kadar sürdü. Bu arada Amasyalıların "Ümit Kafilesi" ne gösterdikleri yakın ilgi ve alaka kesintisiz devam etti.

  MUSTAFA KEMAL'İN AMASYALILAR'A HİTABI
  Akşam vakti olmuştu Hükümet Konağı'nda Mutasamf Mustafa Bey'in odasında önde gelen Amasyalıların hazır bulunduğu kalabalığa Mustafa Kemal Paşa uzun bir açıklama konuşma yaptı. Hükümet Konağının Salonu Amasyalılarca doldurulmuş, heyecan içerisinde, Paşa'nın söylediklerine dikkat kesilmişlerdi. Paşa konuşmasına "Aziz Amasyalılar!" diye sesini yükselterek başladı. Şöyle devam etti;

  " Padişah ve Hükümet, Itilaf Devletlerinin elinde esir bir vaziyettedir. Memleket elden gitmek üzeredir. Bu kötü vaziyete çare bulmak için sizlerle iş birliği yapmaya geldim. Hep beraber Aziz Vatanımızı ve İstiklalimizi kurtarmak için gayretlerimizle çalışmalıyız.
  Efendiler!
  İzmir'in daha sonra Manisa ve Aydın'ın işgâli gelecekteki tehlikeyi daha açık göstermektedir. İşgâl ve ilhak gibi hadiseleri, asil milletimizin tamamen muhafazası için mitingler yaparak milli heyecanı çok canlı bir şekilde göstermek lâzımdır. Tahammülü imkânsız bu acıklı vaziyetin karşısında derhal bir teşkilât kurmak ve büyük devletlerin mümessillerine tesirli telgraflar çekmek lâzımdır.
  Amasyalılar!
  Burası Havza'dan ötesi Pontus oluyor. Sivas'tan doğusu Ermenistan'a katılıyor. Memleket İngiliz Mandası altına giriyor. Tarihi büyük Türk Milleti böyle bir esareti kabul edemez, Milletimizin tarihi şerefi vardır.
  Muhterem Amasyalılar
  Memleketin her tarafında ateşli çalışmalar başladı. Türk vatanseverlerin gayretleriyle garp memleketlerimizde milli cepheler kuruldu. Cenupta Fransızlarla el birliği yapan Ermenilere karşı saldırmaya başladılar. Erzurum'da Ermeniler'e karşı mücadele başlamıştır. Amasyalılar:..Ne duruyorsunuz, burada da mutlaka her türlü haklarımızı korumak için "MÜDAFAA-I HUKUK CEMIYETİ" kurmalıyız.
  Amasyalılar!
  Düşmanların Samsun'dan yapacağı her hangi bir huruç (çıkartma) hareketine karşı ayaklarımıza çarıklarımızı çekerek, vatanı en son kayasına kadar müdafaa edeceğiz. Allah Milletimize mağlubiyeti gösterirse, bütün evlerimizi, mallarımızı ateşe vererek ve vatanı bir harebezâra çevirerek boş bir çöl halinde düşmana bırakacağız Amasyalılar, buna hep beraber yemin edelim"

  Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmasının bitiminde salonda bulunan Amasyalılar "Emirlerinizi bekliyoruz Paşam"diye bağırdılar"

  MİLLİ MÜCADELENİN İLK VA'AZI

  Mustafa Kemal Paşa, Amasyalılarla gönül gönüle olmanın verdiği güven içindedir. Türk Milli Mücadelesinde çok önemli bir yeri olacak olan din adamlarının yakınlığı ve her konuyla alakalanmaları ise ayrı bir değer taşır.

  Sultan Bayezid-i Veli Camii Vaizi Abdurrahman Kamil Efendi'nin 13 Haziran 1919 Cuma günü verdiği vaaz "AMASYA TAMİMİ" kadar değerli ve bayraklaşma özelliğine kavuşmuştur.

  Ak sarık, ak sakallı Abdurrahman Kamil Efendi, Mustafa Kemal Paşa'nın pusulasıyla karşılaşınca: "Başım gözüm üstüne" diyerek kabul etmiştir.

  Ve o gün... 13 Haziran Cuma günü Sultan Bayezid-i Veli Camiinde kürsüye çıkan vaiz Abdurrahman Kamil Efendi Cemaate şöyle seslendi;
  "Muhterem evlatlarım; Türk milletinin, Türk hakimiyetinin artık hikmet-i mevcudiyeti kalmamıştır. Madem ki, milletimizin şerefi, haysiyeti, istiklali tehlikeye düşmüştür. Artık bu hükümetten iyilik ummak bence abestir.
  Şu andan itibaren Padişah olsun isim ve ünvanı ne olursa olsun, hiçbir şahsın ve makamın hikmet-i mevcudiyeti kalmamıştır. Yegane çare-i halas halkımızın doğrudan doğruya hakimiyetini eline alması ve iradesini kullanmasıdır."

  Bu vaaz, daha sonra Türk Milli Mücadelesi'nin şeklini belirleyecek, Anadolu halkının özünü teşkil edecektir. Bu cümleler, Amasya'nın Türk Milli Mücadele tarihinde başarılama yanı, başaran bir belde olmasına vesile olacaktır.

  Bu başlangıç hareketi ile Amasya'da "Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" kurulmuştur. Bu cemiyetin başkanlığına Müftü Tevfik Efendi seçilmiş ve çalışma arkadaşlarından isimi hatıralarda kalanlar ise şu şekildedir. Belediye Reisi Topçuzade Mustafa Bey, Sultan Bayezid Camii Vaizi ve eski Müftü Abdurrahman Kamil Efendi, Hoca Bahaeddin Efendi, Şeyh Cemaleddin Efendi, Harputizade Hasan Efendi, Topçuzade Ali Bey, Topçuzade Hilmi Bey, Eytan Müdürü Ali Efendi, Hacımahmudzade Mustafa Efendi, Miralayzade Hamdi Bey, Kofzade Mustafa , Şirinzade Mahmud, Melekzade Süleyman, Veysibeyzade Sıtkı Bey, Seyfizade Ragıp, Yumukosmanzade Hamdi Efendi, Arpacızade Hürrem Bey.

  "Anadolu'dan başka hiç bir yere gitmem !..."

  Amasya'da çalışma zemini bulan Mustafa Kemal, yeni gelişmeler karşısında bütün yurt sathı ile yaptığı görüşmeler sorucunda artık kurtuluşun Anadolu'dan yayılacağı kanaatini her yere yaymaya başlamıştır. Bunun gerçekleşmesi için çalışmasına ve ağırlık verilmesine çaba harcadı. 18 Haziran 1919 tarihini taşıyan bir telgraf ile bu gidişin kesin çizgileri ana hatları ile ortaya koymuştur.

  Mustafa Kemal Paşa tarafından Edirne'deki 1. Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Bey'e bir mektup gönderdi. Mustafa Kemal Paşa tarafından gönderilen mektupta, Anadolu'nun genel bir durum değerlendirilmesinin yapıldığı söz konusu mektupta İstanbul'un dışında ve yabancı devletlerin denetimi ve tesirinden uzak bir il olan Sivas'ta bir kongre toplamanın uygun olacağı görüşü belirtildi.

  Bu toplantıya vilayetlerden ikişer kişinin delege olarak katılmalarının uygun olacağı kaydedildi.

  Mustafa Kemal Paşa mektubunda ayrıca şunları da yazmıştı;
  "İstiklâle erişinceye kadar, tamamiyle milletle birlikte fedakârâne çalışacağımı, mukaddesatım namına yemin ve bunu gördüğüm milli arzu üzerine her tarafa tamim ettim. Artık benim için Anadolu'dan hiçbir yere gitmemek kat'idir." dedi.

  Devamı Gelecek ...
  ndc_davutcigir
  07-03-07, 12:23
  Devamı ...
  KUMANDANLAR AMASYA'DA TOPLANIYOR

  20.Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa ve Hamidiye Kahramanı olarak tanınan eski Bahriye Nâzırı Hüseyin Rauf Bey gizlice kimliklerini gizlemek suretiyle Amasya'ya doğru yola çıktıklarını buluşma yeri olarak daha evvel kararlaştırılan Havza'dan bildirmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa'nın beklediği misafirler, Havza'da 45.Piyade Alay Komutanı Binbaşı Ruşen Bey'den gerekli bilgileri aldıktan sonra, yeni buluşma yeri Amasya'ya daha çabuk ulaşabilmeleri için acele bir otomobil Havza istikametine yollandı.

  Ali Fuat Paşa ve Hüseyin Rauf Bey "Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, Amasyalıların candan tezahüratı ile karşılandılar. Uzun bir yolculuktan sonra Amasya'ya ulaşan kumandanlar Ali Fuat Paşa ile Hüseyin Rauf Bey'den başka gelenler şunlardı:

  İzmit Eski Sancak Beyi İbrahim Süreyya Bey, Yüzbaşı Osman Nuri, Tufan Bey, Yedek Teğmen Recep Zühtü, Efganlı Teğmen Abdurrahman Maliye Müfettişi Arif Bey, Yaver Idris Bey (Ali Fuat Paşa'nın yaveri)
  MİLLİ MÜCADELENİN İLK YAZILI BEYANI
  "MİLLETİN İSTİKLALİNİ YİNE MİLLETİN AZİM VE KARARI KURTARACAKTIR."
  AMASYA TAMİMİ
  22 Haziran 1919

  1-Vatanın tamamı, milletin istiklâli tehlikededir. Hükümet merkezi İtilaf devletlerinin etkisi ve denetimi altında bulunduğundan sahip olduğu sorumluluğun gerektirdiklerini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi mâdum tanıttırıyor.

  Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

  Milletin durumunu ve davranışı göz önünde bulundurarak haklarını dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir milli heyetin varlığı gerekmektedir. Bunun için her taraftan vuku bulan teklif ve milli istek üzerine Anadolu'nun en güvenilir yeri olan Sivas'ta milli bir kongrenin süratle toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün illerin her livasından fırka ayrılıkları dikkate alınmaksızın muktedir ve milletin güvenini kazanmış üçer kişinin olabildiğince çabuk yetiştirmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir. Her ihtimale karşı bunun bir milli sır halinde tutularak ve delegelerin gereken yerlere kimliklerini gizleyerek gelmeleri.

  2-Doğu vilayetleri namına 10 Temmuz'da Erzurum'da toplanması gereken kongre için sözü geçen vilayetlerin Müdafaa-i Hukuk ve Reddi İlhak Cemiyetlerinden seçilmiş üyeler zaten Erzurum'a doğru yola çıkarılmışlardır. O vakte kadar diğer vilayetlerimizin temsilcileri de Sivas'a geleceklerinden Erzurum Kongresi'nin üyeleri belirlenecek zamanda umumi toplantıya katılmak üzere Sivas'a hareket edecektir.

  3- Yukarıdaki esaslara göre temsilciler Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyetleri ve belediye başkanları tarafından ve çeşitli suretlerde seçileceklerdir.

  4-Bu esasların uygulanmasına 3.Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, Eski Bahriye Nazırı Rauf Bey, 15.Kolordu Kumandanı Vekili Miralay Cevdet Bey, 3.Kolordu Kumandanı Miralay Rafet Bey, Samsun Mutasarrıfı Hamid Bey, 2.Ordu Müfettişi Cemal Paşa, 12.Kolordu Kumandanı Miralay Selahattin Bey, 25.Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa, 14.Kolordu Kumandanı Yusuf İzzet Paşa, Bursa'da 17.Kolordu Kumandan vekili Miralay Bekir Sami Bey, Edirne'de Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Bey diğer bazı sivil ve askeri önemli kişiler tarafından çalışılacaktır. Bundan başka eski Sadrıazam Müşir Ahmet İzzet Paşa, Nafıa Nazırı Ferit Bey,Ayan üyesinden Ahmet Rıza Bey gibi kişilerin fikir ve düşünceleri alınacaktır.

  5- Redd-i İlhak ve Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyetlerinin verecekleri telgrafların,telgrafhanelerce kabul edilmeyerek çekilmemesi Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi'nden bildirilmiştir. Bu husus kesin şekilde reddedilerek,her ne şekilde olursa olsun serbestçe yazışmaların sağlanması için gösterilere devam olunacaktır.

  6- Askeri ve sivil kuruluşlar hiçbir surette kaldırılmayacaktır. Kumanda hiçbir surette terk ve başkasına verilmeyecektir. Vatanın herhangi bir tarafında yeniden yapılacak düşman işgal hareketleri bütün orduyu ilgilendirecek ve meydana gelen duruma göre memleketin savunmasına birlikte girişilecektir. Bu sebeple komutanlar derhal birbirlerini haberdar edeceklerdir.

  Silah ve savaş malzemesi kesinlikle elden çıkarılmayacaktır."

  Bu tamim bütün yurda telgraf vasıtası ile ulaştırıldıktan sonra ki, İngiliz İşgal Kuvvetleri yine bu tamim ile işin ciddiyetini anlayacaklardır. İstanbul Hükümetine derhal baskı yaparak derhal Mustafa Kemal'in geri çağrılmasını istemişlerdir. Ancak ok yaydan bir kere çıkmıştır. Daha önceden karar verdiği gibi " her ne olursa olsun, Anadolu'dan bir başka yere gidilmeyecektir."
  MİLLET İRADESİ
  "Amasya Tamimi" ile tarih sayfalarında yerini alan bu önemli yazı, Türk Tarihinden bir birkaç özelliği daha ortaya çıkarmıştır. Bu da Amasya'nın tarih içinde önemi ve yüklendiği misyonu. Bilindiği gibi Osmanlı'da en üstün irade padişahın iradesidir. En üstün müstakbel irade ise şehzadelere aittir. İstanbul padişahın, Amasya ise şehzadelerin karargahı idi. Padişah öldüğü veya tahtı bıraktığı vakit yani İstanbul'un üstün iradesi sustuğu zaman onun yerini Amasya'da oturan şehzadenen iradesi alırdı. Bu yüzden Mustafa Kemal'in İstiklal Beyannamesi'ni şehzadeler şehri ve önemli bir kültür merkezi olarak tarihimizdeki yerini alan Amasya'da ilan etmesi manidardır.

  Bu tamim ile, Amasya, Osmanlı iradesinin yerini Türk Milletinin milli iradesinin, padişahın iradesinin yerine de milletin şehzadesi ve milli iradenin sembolü olan Mustafa Kemal'in iradesinin aldığı ilan ediliyordu.

  Anadolu İstanbul'un önüne geçmiştir. Artık Anadolu İstanbul'a tabi değil, İstanbul Anadolu'da alınan ve alınacak olan kararlara tabi durumuna gelmiştir. Anadolu hareketinin ilk ciddi başlangıç noktası da bu karar etrafında gelişme göstermiştir.

  Amasya Tamimi ile başlayan yeni dönem, 22 Ekim 1919 tarihinde İstanbul Hükümeti temsilcisi Bahriye Nazıra Salih Paşa'nın Amasya'da yeni kararlara ve yeni protoküllere imza atması ile noktalanacaktır. Bu gelişmeler Amasya'nın tarih içindeki önemine yeni sayfalar eklemiştir. 3. 3
  ÆSiя
  Özel Üye
  İngilizcesi;

  According to the archaeological research and findings in Amasya BC first settlement Years starting in 5500 and the Hittite, Phrygian, Cimmerian, Scythian, Lydia, Persia, Hellenistic - Pontus, Roman, Byzantine, Danishmend, Seljuk, and Ottoman periods in Ilkhanid has continued without interruption.

  Archaeological remains of settlements belonging to this period still exist. Have left deep traces of civilization in the center of Amasya Pontuslar'ın (M.Ö.333 - M.Ö.26) after the death of the king of rock by their clans King Rock Tombs, these days even among the monumental works of our city are located. BC 26 - MS395 between our province and around the days of Roman rule, this civilization the water canals, bridges, castles, etc.. Some of the work until today could survive.

  700 years of Byzantine rule in Anatolia in 1071 then entered the Amasya Alparslan of the commanders of the conquest in 1075 by Melik Gazi Ahmet Danişment established here the first Turkish sovereignty. After that is seen in Amasya Seljuk sovereignty. During this period, the governor who have lived and orders made madrasas, mosques, tombs, such as our work with the city's largest cultural center of Anatolia, were brought to the state. Seljuks were defeated the Mongols at the Battle of 1243'deki Kösedağ. Started in 1246 by the Mongol invasion, the first was given to Torumtay Seyfettin Amasya Governorship. Founded in Iran Ilkhanate, taking into 1265'te Anatolia under control, management and self-connected have been seized. We have experienced some of the city still mummy Ilkhanid şahsiyetlerinin are exhibited in our museums.

  After the year 1341 can be seen on the domination of Uighur Principality Ertana of Turkey. In 1386 the Ottoman Empire to the floor Prince Bayezid was Amasya. Cause of the deterioration and Ottoman troops 1402'de Timur's victory resulting in the Battle of Ankara, the Ottoman Empire in the unrest, has turned into a struggle between Prince. Mehmet Celebi as Governor of Amasya state judge has provided for the second time the Ottoman troops. Amasya Ottoman sultans and princes because of their special interests, "Prince of the City as" is famous. Prince Bayezid, Mehmet Celebi, Prince Murat (II) (1404 year old was born in Amasya.), Prince Ahmed Chalabi, Prince Mehmet (II), Prince Alaeddin, Prince Bayezid (II) (son of Sultan Selim Han Palace in 1470 in Amasya was born.), Prince Ahmed, Prince Murat, Mustafa Prince, Prince Bayezid and Prince Murad (III) have different dates in Amasya Governor Yap. During this period, many scholars and ulema trained, palaces, fountains, theological schools, mosques, tombs, etc. permanent works such as a cultural center in our city has taken its place in history as. These works come to present to the past continue to shed light on important roles in the flow of etmektedir.Tarihin Amasya during the War of Independence came to the fore again.

  Started in Samsun on May 19, 1919 National Defense's first step on June 12, 1919 at continued with the arrival of Mustafa Kemal to Amasya.

  Liberation struggle of the plan was prepared, Erzurum and Sivas congresses where the collection has been decided, 22 June 1919, published at "Amasya Tamimi" and the "nation's independence and the decision of the nation Azim will recover," he National Defense has been put into practice here. In this regard, Amasya, the first important step in the establishment of the Republic of Turkey has taken place.

  NATIONAL STRUGGLE PERIOD, THE AMASYA

  Initiated May 19, 1919 the starting point of a new era with June 12 and 22 June in the beginning became a turning point. Amasya reached the "caravan of hope" in the faith and work here and 22 in June and the first written statement of the National Struggle was crowned publication.

  Mustafa Kemal and his fellow hero of National Defense of Amasya was embraced with chat. Softened in Samsun and Amasya air was full of doubt in the basin. Later in the history of the Turkish Revolution, which will constitute the backbone of the encyclical to be published AMASYA opened the way here. On the basis of National Defense established a working desk Amasya, Turkey signature to ensure the future of the nation has become.

  "My PASA! .., ALL ORDERS AMASYA at your disposal.
  GAZA get MÜBAREK "

  Mustafa Kemal Pasha and his colleagues next June 12 to Amasya on Thursday approached the city to meet within the delegation under the leadership of school students, of Teachers, clergymen, military troops, crowded population of the city dignitaries, merchants, the farmers, factory and Amasya Hill's cULus mevkiinde began to gather.

  After Asr, Mustafa Kemal Pasha, near where a group of his colleagues by car caravan to sign in to Amasya. All the attention in the crowd welcoming committee "big guests" e was given. Change color in the dusty road uniforms had Amasya. Mustafa Kemal, open-Benz brand cars fell from the crowd with a stentorian voice tired but opposite, "Amasya Hello people!" said. Creates a row in front of the crowd of the population between Amasya leading Hafiz Mufti Hadji Tevfik Efendi: "My Pasha ... all at your disposal ... Gaza Amasya get blessed ..." by shouted at. Mustafa Kemal Pasha with his hand toward all muhabbet handed. Mustafa Kemal Pasha, extending a hand to chat with respect and kissed and hugged.

  Mufti Effendi, known as Commander Anafartalar Pasha;
  "And now Çanakkale homeland after the second time to recover ahd did, every moment to concerns within the country aunt (liberation) to the input portion Himmet have to make. Welcome back, did you bring Safa, Himmet payidar get you," he said. Then the next one introduced. Some of them took part in the religious institution would figure. Word of others listened kimseleriydiler town. Officials had taken place between officials.

  Those AVAILABLE ON WELCOMING COMMITTEE

  Haci Hafiz Tevfik Efendi (Mufti, the Assembly Public Vilayet Az-i-Box), Abdurrahman Kamil Efendi (Ecclesiastes), Topcuzâde Mustafa Bey (Municipal Reis), Hoca Bahaeddin your Efe, Sheikh Efendi Cemaleddin, Harputizâde Hasan Efendi, Eytam Manager Ali Efendi, Mehmed Efendi Hacımahmudzâde , Miralayzâde Hamdi Bey, Kofzâde Hafiz Mustafa Efendi, Şirinzâde Mahmud Efendi, Melekzâde Süleyman Efendi Kahvecizâde Mehmet Efendi, Bey Veysibeyzâde Sıtkı, Seyfizâde Ragıp Efendi, Bey Arpacızâde Hürrem, Topcuzâde Hilmi Bey, Ali Himmet Bey, Mehmed Bey Ragıp, Yumukzâde Hamdi Efendi, İsmail Rights Raşa, Yörgüçzâde Rasim Efendi, Lütfi Bey, Commissioner Ismail Bey, Vice Commissioner Osman Efendi, Abdurrahman Rahmi Efendi (PTT officer)
  MUSTAFA KEMAL PASA to AMASYA COMES WITH KARARGAH Inspectorate of 9.ORDU KITA'ATI Controls
  Mustafa Kemal with the Inspector 9.Ordu Kıta'atı came to Amasya, headquarters also belong to the commander was merely following:
  Erkan-Harbiye Chief Kazim gentleman.
  Sıhhiye Miralay Inspector Ibrahim Tali Bey
  District Governor-ı Harbiye Erkan Arif Bey
  Major-ı Harbiye Erkan Bey Hüsrev
  Sıhhiye Inspector Sergeant Major Refik Bey
  Inspector General of Artillery Major Kemal Bey
  Suite located on the Inspectorate's staff officers aide
  Infantry Captain Lord Jawad
  Infantry Captain Mustafa Efendi
  Infantry Captain Sevket Ali Efendi
  Effendi Mumtaz Infantry Captain
  Infantry Captain Ismail Hakki Efendi
  Medical Captain Behçet Efendi
  Artillery Mülazım-ı Sani Mustafa Efendi
  Abdulah Evvel Mülazım-i Master
  Inspectorate of duty involved in
  Judicial Advisor Ali Ziya Bey
  Rahmi Battalion Officer Master Account
  Master Class-ı Sani Faik
  Deputy officers Tahir Efendi
  Master Class-i Rabi Memduh
  Mustafa Kemal Pasha and yanındakiler, an enthusiastic welcome for a while after the ceremony they walked together. This lasted until march to Government House from the hill cULus. In the meantime, the people of Amasya "caravan of hope" what was their best interest and continued relevance.

  MUSTAFA KEMAL appeal of the AMASYA
  Dinner at Government House was the time leading Mutasamf Mustafa Bey's room where a crowd ready for the people of Amasya, Mustafa Kemal Pasha made a long speech to explain. Hall of Government House Amasya filled, excitement within Pasha said they were carefully cut. Pasha conversation "Aziz Amasya people!" I began by raising the volume. Said;

  "The Sultan and the government in the hands of Allied prisoners is a condition. Memleket hand is about to go. This is bad situation for you to find a way to do business with the union came back. Vatan Aziz Together, we and our efforts to save our Independence have to work with our.
  Gentlemen!
  Manisa and Aydin of Izmir and then more clearly shows the danger of future occupation. Events, such as occupation and annexation, noble by doing demonstrations for the preservation of our nation quite a lively way to show national excitement is necessary. In the face of impossible to tolerate this deplorable situation and immediately set up an organization of major states is necessary to take a telegram telling their representative.
  Amasya people!
  This basin is from the cross-Pontus. Attending to the east of Sivas in Armenia. Is entering the country under the British Mandate. History such a great Turkish nation can not accept slavery, the history of our nation has honor.
  People respected Amasya
  In all parts of the country began fervent work. Patriotic efforts of the Turkish national side of Europe in our country was founded. Hand made with the French troops Cenup against the Armenians began to attack. Armenians in Erzurum fight started. People from Amasya: .. What do you stand here to protect our rights or necessarily any "DEFENSE-I LAW SOCIETY" have to establish.
  Amasya people!
  Any of the enemies will do from Samsun huruç (removal) action against our sandal by pulling our legs, we will defend the homeland until the last stone. Allah show that defeat our nation, all our houses, our property on fire and an empty desert land into an enemy by turning harebezâra will leave Amasya people, let's swear it all together "

  Mustafa Kemal Pasha's speech at the end of the hall Amasya people "are waiting for your orders Paşam" she shouted "

  FIRST NATIONAL STRUGGLE AGAINST VA'AZI


  Mustafa Kemal Pasha, Amasya is in the confidence of the citizens to be Gönüle hearts. Turkish National Struggle, which will become an important place in the very proximity of clergy and a separate value of each issue carries alakalan.

  -I Veli Mosque of Sultan Bayezid Kamil Efendi, Abdurrahman Ecclesiastes his sermon on Friday, June 13, 1919 "AMASYA Tamimi" has gained much valuable and flag features.

  White turban, white beard Kamil Abdurrahman Efendi, Mustafa Kemal Pasha, compared with the compass, he said: "My head on my eye" he has adopted.

  And that day ... On 13 June Friday-i Veli Sultan Bayezid Mosque preachers in the pulpit to the congregation Abdurrahman Efendi said Kamil called;
  "Esteemed my son; of the Turkish nation, Turkish rule no longer existence wisdom-i left. We are of our nation's honor, dignity, independence has been compromised. Now I hope that good government is useless.
  From now on, get the name and title of Sultan matter what any person and the authority has accepted wisdom-i existence. The only remedy-i directly to his aunt domination into the hands of our people and the will to receive is to use. "

  This sermon, then Turkey will determine the shape of National Defense, will constitute the essence of the Anatolian people. These sentences, Amasya in Turkey on National Defense, as well success, success will be the occasion to become a town.

  With this initial movement in Amasya "Defense of Rights Association" was established. This is the head of society and his colleagues elected Mufti Tevfik Efendi is the rest of my memories as follows. Municipal Chief Topçuzade Mustafa Bey, Sultan Bayezid Mosque and former Chaplain Kamil Mufti Abdurrahman Efendi, Bahaeddin Hoca Efendi, Sheikh Efendi Cemaleddin, Harputizade Hasan Efendi, Topçuzade Ali Bey, Topçuzade Hilmi Bey, Eytan Manager Ali Efendi, Hacımahmudzade Mustafa Efendi, Miralayzade Hamdi Bey, Kofzade Mustafa, Şirinzade Mahmud, Melekzade Solomon, Veysibeyzade Sıtkı Bey, Seyfizade Ragıp, Yumukosmanzade Hamdi Efendi, Bey Arpacızade Hürrem.

  "No place else to go to Anatolia !..."

  Study finds ground in Amasya, Mustafa Kemal, in the face of new developments with the surface of all homes that spread from Anatolia negotiations questions of salvation now be anywhere in the conviction began to spread. For the realization of this work and effort has to be given weight. A telegram bearing the date June 18, 1919 and this trend with precise lines revealed the outline.

  By Mustafa Kemal Pasha, 1 in Edirne Corps Commander sent a letter to the Cafer Tayyar Bey. Mustafa Kemal Pasha, in a letter sent by the Anatolian state's overall evaluation on the letter in question outside of Istanbul, and foreign states' control and influence as a province away from a congress in Sivas, Turkey would be eligible to collect opinions specified.

  This meeting of the delegates to the county as part of the two people would be appropriately recorded.

  Mustafa Kemal Pasha, had written a letter to you also;
  "Independence until you reach completely nations would work together with fedakârâne, mukaddesat on behalf of my friends and I swear I've circular to all sides on the national desire. Now for me not to go anywhere kat'idir from Anatolia." said.

  Continued next ...
  ndc_davutcigir
  07-03-07, 12:23
  More ...
  Commanders in AMASYA TOPLANIYOR


  Commander Ali Fuat Pasha and Hamidiye 20.Kolordu known as the former Naval Hero Hüseyin Rauf Bey overlooked by secretly to hide the identity of Amasya toward meeting place as they hit the road earlier than agreed Basin were reported. Mustafa Kemal Pasha is waiting for guests, Regiment Commander Major Basin in 45.Piyade After receiving the necessary information from Ruşen Bey, the new venue can get more quickly to Amasya for immediate direction and a car was sent Basin.

  Hussein Ali Fuat Pasha and Rauf Bey "in particular to Mustafa Kemal Pasha, Amasya residents greeted with hearty cheers. After a long journey reached Amasya Hüseyin Rauf Bey, the commander Ali Fuat Pasha comes from the other were:

  Be the Ibrahim Sancak Bey Eski Izmit Süreyya, Captain Osman Nuri, Tufan Bey, Spare Lieutenant Recep Zühtü, Lieutenant Efgan with the Inspector General of Finance Abdurrahman Arif Bey, Yaver Idris Bey (Ali Fuat Pasha's aide)
  NATIONAL STRUGGLE AGAINST THE FIRST WRITTEN STATEMENT
  "İSTİKLAL of the NATIONS NATIONS AGAIN AND DECISION of the AZİM will SAVE."
  AMASYA Tamimi
  June 22, 1919

  1-Vatan all of the nation's independence is at stake. The impact of central government and under the control of the Entente states have found that they had fulfilled the requirements of the responsibility can not. This situation is presented subordinate our nation.

  The nation's independence, the nation's determination and decision will save.

  Nation state and behavior, consider the right to announce to the world away from any influence and control the existence of a national delegation is required. For this proposal from all sides, and national demand occurred in Anatolia's most reliable national congress in Sivas that the collection was decided quickly. For this, of all provinces, regardless of differences of each division by Liva empowerment and gained the trust of the nation as quickly as possible to train three people are needed to set out immediately. Just in case it can be kept in a national secret, and by hiding the identity of the delegates needed to come to places.

  July 10 in the eastern provinces of 2-nam congress should be convened in Erzurum province mentioned for the Defense of Rights and the Denial of the elected members of the League of Ilham toward Erzurum already have been removed. Up to that time representatives of other provinces of Sivas to Erzurum Congress members of the future will be determined in time to participate in public meetings will move to Sivas.

  3 - According to the above principle representatives of the League of National Defense Law-u and by the mayor will be selected in various means.

  4-based implementation of the Inspector 3.Ordu Mustafa Kemal Pasha, former Minister of Navy, Rauf Bey, Cevdet Bey Miralay 15.Kolordu Deputy Commander, Commander 3.Kolordu Miralay Rafet Bey, Samsun Mutasarrıf Hamid Bey, Inspector 2.Ordu Cemal Pasha, 12 Corps Commander Miralay Selahattin Bey, 25.Kolordu Commander Ali Fuat Pasha Yusuf Izzet 14.Kolordu Commander, Deputy Commander in Bursa 17.Kolordu Miralay Bekir Sami Bey, Corps Commander Cafer Tayyar Bey in Edirne some other important civilian and military people will be run by. Furthermore, the old gauge Sadrıazam Ahmet Izzet Pasha, Minister of Nafıa Ferit Bey, Ayan Ahmet Rıza Bey of people such as members' ideas and thoughts will be taken.

  5 - Redd-i-u inspiration and Defense of Rights will give the National Association of the telegraph, telgrafhane not taken by the Post and Telegraph acceptance of Umumiyesi'nden Directorate have been reported. This matter will be denied certain way, no matter how freely all correspondence will continue to provide to show.

  6 - Military and civilian organizations will not be removed under any circumstances. Leave under any circumstances and will not be given control to someone else. Be done by any part of the country re-occupation of the enemy army might be interested in all movements, and according to the situation occurring in his country will defend the entrance. For this reason, the commander shall immediately inform each other.

  Certainly will not be disposed of weapons and war materiel. "

  Through this circular telegram to all the country after it has been reached that the British occupation forces still will understand the seriousness of business with this circular. Ontario Government immediately put pressure on the immediate recall of Mustafa Kemal wanted to. However, once came from the die. As previously decided "regardless of whatever, from Anatolia to other locations will not be one."
  The will of the nation
  "Amasya Tamimi" in the history page that replaces this important article in the History of Turkey has revealed a few more features. Importance and history of Amasya, which is installed in the mission. As is known, is the will of the Ottoman sultans in the top of the will. The top of the future will belong to the princes. Istanbul sultan, Amasya was the headquarters of the princes. Died or had left the throne of the sultan in Istanbul on The will that is the time when its place in Amasya sus sitting şehzadenen He had the will. Therefore, Mustafa Kemal's Declaration of Independence and the city of princes as an important cultural center on the areas where we declared in Amasya is manidar.

  With this encyclical, Amasya, Ottoman will replace the national will of the Turkish nation, instead of the will of the sultan and the prince of the nation as a symbol of national will of the will of Mustafa Kemal received was declared.

  Passed in front of Istanbul's Anatolian. Session it is not subject to Istanbul, Istanbul in Anatolia, which will be received and became subject to the decision. Starting point of the first serious movement in Anatolia around this decision has shown improvement.

  The new era started with Amasya Tamimi, 22 October 1919 at the Istanbul government representative to the Naval Salih Pasha overlooked in Amasya with new decisions and new signing protoküllere will point. The importance of these developments to date of Amasya has added new pages. 4. 4
  ÆSiя
  Özel Üye
  Amasya Resimleri

  amasya-fotografi.jpg
  amasya-mazara-resimleri.jpg
  amasya-resimleri.jpg
  Amasya resimleri1.jpg
  amasya-resimleri2.jpg
  amasya-resmi.jpg
  amasya-sehri.jpg

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi