Turkiye'nin her yönünü tanıtan bir yazı istiyorum

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Turkiye'nin her yönünü tanıtan bir yazı istiyorum ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 13
  fecr
  Özel Üye

  Türkiye'de eğitim

  Kuruluş yıllarında toplam 12 milyonluk nüfusun büyük çoğunluğu okur-yazar değildi. Günümüzde bu oran %90'dır. Türkiye eğitim sistemi; 8 yıllık temel eğitime dayanır. Daha sonra 4 yıllık orta öğrenim dönemi vardır. Üniversiteye geçiş Öğrenci Seçme Sınavı ile gerçekleştirilir. Yaygın eğitim kurumları bazında halkeğitimler bulunmaktadır. Açıköğretim sistemi de pekçok öğrenci tarafından kullanılmaktadır.

  1930'lara kadar İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte İstanbul Üniversitesi ülkedeki sadece iki üniversite iken, günümüzde üniversite sayısı 125'tir.Üniversitesi olmayan il yoktur.Shangai Jiao Tong üniversitesinin 2003 yılından beri yürüttüğü kapsamlı araştırma sonucunda İstanbul Üniversitesi dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında gösterilmektedir.

  Türkiye'nin en eski üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'nin kuruluş tarihi 1453 yılına, en eski teknik üniversitesi olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kuruluş tarihi ise 1773 yılına dayanır.

  1961 Anayasasının 120. maddesinde üniversiteler özerk kuruluşlar olarak yer alırken, 27 Ekim 1960 tarihli 115 sayılı yasa, 1946 tarihli 4936 sayılı yasanın bazı maddelerini değiştirip yeni maddeler eklemiştir. Bu yasayla Milli Eğitim Bakanlığı'nın Üniversite üzerindeki yetkileri azalmış, fakülte kurullarına daha geniş katılım sağlanmış ve kadro tıkanıklıklarını aşmak üzere yeni düzenlemeler getirilmiştir. Kısaca yönetim, teşkilat, öğretim üyelği ve yardımcılığı konularında daha geniş özerklik koşullarında yeni esaslar konmuştur.

  2002 MEB istatistiklerine göre; toplam 6065 lise (ortaoğretim) bulunmaktadır. Bunların 2637'si genel(düz) lise (özel liseler dahil), 3428 tanesi ise mesleki lisedir. http://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/61.htmTürk kültürü ==
  Anamadde: Türk kültürü


 2. 14
  fecr
  Özel Üye
  Türkiye'de Felsefe

  Tanzimat dönemiyle Batılılaşmaya başlayan Türklerde modern felsefe ilk olarak askeri ve teknik alanlarda, medrese dışında kurulan yeni okullarda yerleşti. Yanyalı Esat Efendi yeni Aristocu çeviriler yaptı.

  19. yüzyıldaki yenileşme hareketlerinde Münif Paşa’yla başlayan Batı etkisi, Osmanlı aydınlarını üstün Batı siyaset ve bilimini memlekete uyarlamaya sevketmiştir. Yeni Osmanlılar derneğinde toplanan Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi, Agah Efendi, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Vefik Paşa Fransız düşünürlerinin etkisinde kaldılar, laik felsefenin ilk başlatıcıları oldular, bu aydınlar geç kalmış Osmanlı aydınlanmacıları ve ansiklopedistleriydi.

  Cumhuriyetten sonra yayımlanan ilk felsefe dergisi Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası’dır ( 1927). Kurucuları Mehmet Servet ile Hilmi Ziya Ülken'dir. Kadrocular bir siyaset felsefesi geliştirmeye çalıştılar.


  Türkiye'de Edebiyat

  Anamadde: Türk edebiyatı

  Türkçe, Ural-Altay dil ailesi Altay koluna dahil bir dildir.

  Türklerin tarihine paralel olarak Türkçe'nin yayıldığı coğrafi alan çok geniştir. Bugünkü Moğolistan'dan Doğu Avrupa'ya kadar konuşulan Türkçe pek çok lehçe ve şiveye ayrılmaktadır. Tarihi gelişimi içinde Türkçe, VIII-XIII. Asırlar arasında Eski Türkçe, XIII-XX. Asırlar arasında Orta Türkçe, XX asırda yeni Türk Yazı Dilleri ana başlıkları altında üç gurupta incelenmektedir. Türkiye Türkçesi, Orta Türkçenin, Batı Türkçesi kolunun günümüzde kullanılan bölümüdür.

  Bugün Türkçe, yaklaşık 250 milyon insan tarafından; Türkiye Türkçesi dünyada 80 milyon insan tarafından konuşulmaktadır.

  Batı Türkçesinin ikinci devri olan Osmanlıca (Osmanlı Yazı Dili) İstanbul'un fethinden Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuna kadar XV-XX. asırlar arasında devam eden yazı dilidir. İngiltere, Fransa, İspanya gibi memleketler gittikleri yerlere dillerini de götürdükleri halde Türkler bu dil sömürgeciliğinden uzak durmuştur.Eğer Osmanlı Devleti'de gittiği her yere Türkçe'yi de götürseydi bugün Türkçe dünyada en çok konuşulan dillerden biri olacaktı.

  Cumhuriyetten sonra 1928'de yapılan Harf İnkılabı ile Arap harfleri terk edilip Latin harflerinin kabulü Türkçe'nin yabancı unsurlardan arındırılmıştır. Türk dili'ni araştırmak ve tabii mecrasında gelişmesine katkıda bulunmak üzere 1932 yılında Türk Dil Kurumu kurulmuştur.

  Türk Edebiyatı, Türklerin dahil oldukları üç medeniyet ve kültür dairesine paralel olarak üç safhada incelenmektedir:  İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı
  İslamî dönem Türk Edebiyatı
  Batı etkisindeki Türk Edebiyatı

  Türk dilinin ve edebiyatının tespit edilebilen en eski yazılı metinleri VII. Asrın sonlarına ve VIII. Asrın ilk yarısına ait olan dikili taşlardır. Bunlar arasında yer alan 732'de Kültigin, 735'de Bilge Kağan, 720'de Tonyukuk adına dikilen Orhun Yazıtları gerek muhtevaları, gerekse mükemmel dil ve üsluplarıyla Türk dili ve edebiyatının ve tarihinin şahaserleri arasında yer almaktadır. Bu dönemden günümüze ulaşan Türk destanları arasında Yaratılış, Saka, Oğuz Kağan, Göktürk, Uygur, Manas destanları sayılabilir. XIV. asırda yazıya geçirilen " Dede Korkut Kitabı" destan döneminin hatıralarını saklayan, gerek muhteva gerekse dil ve üslup mükemmeliyeti bakımından önem arz eder.

  Türk edebiyatının bir yazarı olan Orhan Pamuk, 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü 'ne layık görülmüştür.

  Türkiye'de Folklor

  Anamadde: Türk Halkbilimi
  Halkıyat karşılığı vererek bilimi ilk olarak Ziya Gökalp ile Fuad Köprülü 1913’te dile getirdiler. Halkbilimi veya yaygın kullanımıyla folklorun ilk Türk kaynakları Orhun Abideleri’dir. Bilimsel döneme kadar çeşitli kaynaklarda atasözleri, efsaneler, hikâyeler, masallar, türküler, seyahatnameler bulunmaktadır.

  Türkiye’de folklor araştırmalarında halk edebiyatı, etnoloji ve Türkiyat ile halk kültürünün belli başlıkları ortaya çıkarılmıştır. Gelenekler ve töreler doğum, düğün, ölüm kültürleriyle yaygın bir folklor ağıdır.


  Türk mutfağı

  Anamadde: Türk mutfağı
  Türk mutfağı, Çin ve Fransız mutfaklarıyla beraber dünyanın en zengin mutfaklarındandır. Coğrafyası ve tarihi gereği, Türk mutfağı çok büyük bir çeşitlilik oluşturur. Türk mutfağı, Mezopotamya ve Balkan mutfaklarıyla etkileşime girmiştir, İstanbul Osmanlı Saray mutfağı da Türk mutfağının önemli bir kısmını oluşturur.

  Osmanlı Saray Mutfağı'ında çok çeşitli çorba, zeytinyağlı sebze, etli yemek, balık, börek, tatlı mönüleri mevcuttur. Saray mutfağı, Bizans İmparatorluğu'dan Osmanlı'ya yüzyılların saray zevki ve tecrübesiyle oluşan elit bir mutfaktır. O dönemlerde, Halk ve köy mutfağı ise sade ve basittir.

  Her yörenin ve köyün kendine özgü yemekleri bulunmaktadır.

  Günümüzde, Saray kültürü ile halk kültürünün karışımı bir "Türk mutfağı" ortaya çıkmıştır. Birçok saray yemeği, halk tarafından benimsenmiştir.

  Türk mutfağı;


  Akdeniz kültürü
  Doğu kültürü
  Saray kültürü
  Bozkır kültürü olarak kategorize edilmektedir.

  Türkiye'de Basın - Yayın

  Türkiye'de Radyo ve Televizyonculuk basın özgürlüğüne göre yürütülmektedir. TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) kamu yayıncılığı yapmakta olup Türkiye'nin ilk televizyon kanalıdır.

  Türkiye'de 21 ulusal, 14 bölgesel ve de 229 yerel televizyon kanalı yayın yapmaktadır.

  3984 sayılı Kanuna göre, Türkiye'de özel yayıncılığı RTÜK denetlemektedir.
 3. 15
  fecr
  Özel Üye
  Türkiye'de Sinema

  Türk sineması
  İlk Türk filmi Fuat Uzkınay tarafından çekilen ' Ayastefanos'daki Rus Abidesinin Yıkılışı' ( 1914) oldu. Metin Erksan'ın yönettiği siyah beyaz film Susuz Yaz 1964 Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanmıştır. 1970'li yıllarda Yeşilçam film sektörü Türkiye'ye sayısız film kazandırdı ve önemi bugün de her zaman belirtilmektedir. Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Yılmaz Güney, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın, Ediz Hun, Kartal Tibet gibi daha birçok sanatçının profesyonel oyunculukları bugün bile bir örnek teşkil etmektedir. Fakat 1970'li yılların sonlarına doğru pornografik içerikli filmlere ağırlık verilmesiyle, film sektöründe bir yozlaşma süreci başladı. Bunun sonucunda eskisi gibi önemli filmler çekilememeye ve de Türkiye genelinde önceden dolup taşan sinemalar bir bir kapanmaya başladı.

  Politik yaşamın durduğu 80'li yıllarda cezaevinden kaçarak Fransa'ya yerleşen Yılmaz Güney'in Yol filmi Yılmaz Güney ve Şerif Gören'e Altın Palmiye ödülünü getirmiştir.

  1990'lı yıllarda sinemanın canlanmasında " Eşkiya" filmi bu bağlamda adeta ön rol oynamıştır. 2000'li yıllara girilmesiyle Türkiye'de birçok film çekilmeye başlanmıştır. Her ne kadar Yeşilçam'da olduğu gibi henüz bir sektör haline gelmese de, bazı yönetmenlerin çabalarıyla iyi işler çıkartılabilmektedir. Örneğin Nuri Bilge Ceylan yönetmenliğindeki " Uzak" adlı film 2003 Cannes Film Festivali'nde "Jüri Büyük Ödülü"nü kazanmıştır. Aynı şekilde Fatih Akın'ın yönetmenliğinde çekilen "Gegen die Wand" (Duvara Karşı) adlı film, Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülünü kazanmıştır.

  " Kurtlar Vadisi Irak" adlı 10 Milyon dolar bütçeyle Türkiye'nin en masraflı yapımı unvanını taşıyan film, Anti-Amerikanizm içerdiği iddialarıyla Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da çok tartışılmaktadır.Günümüzde ise yani 2009 da A.R.O.G ve Recep İvedik 2 gündemdedir.


  Türkiye'de müzik

  Anamadde: Türk müziği
  Geleneksel Türk müziğinin kökleri iki ana kol olarak; Selçuklu dönemine değin uzanır. Bunlar; halk çevresinde gelişen halk müziği ve aristokrasi çevresinde gelişen klasik türk müziğidir. Zira; Osmanlı döneminde; şehirlerde, saray çevresinde ve konaklarda "kâr, beste, semai, şarkı" adı verilen ezgilere rastlanırken; halk arasında ve köylerde "türkü, bozlak, uzun hava, zeybek, oyun havası" adı verilen ezgilere rastlanmaktadır. Bu yüzden, şehir ve saray çevresinde gelişen müzik bugünkü Türk Sanat Müziğinin temelini; halk arasında gelişen müzik ise Türk Halk Müziğinin dayanağını oluşturmuştur. Cumhuriyet döneminde köy türküleri üzerine yapılan araştırmalar yoğunlaşmış ve pek çoğu derlenerek korunmaya çalışılmıştır.

  Klasik Batı Müziği ise, cumhuriyet dönemi devrimler sonrası Türkiye'de gelişmiş ve Klasik Batı müziğine oldukça önem verilmiştir. 1924'de Ankara'da Musiki Muallim Mektebi kurulmuş ve yetenekli gençlerin Avrupa ülkelerine gönderilip yetiştirilmesi hareketi başlamıştır. İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Darrültalimi Musiki adlı okul yeni bir yönetmelikle konservatuvar haline getirilmiştir. Çok sesli sanat müziğinde sesini Batı'da ilk duyuran Türk sanatçı Cemal Reşit Rey olmuştur.

  1970'lerden sonra popüler kültürle birlikte gelişmeye başlayan popüler müzik ise, farklı kesimlerce farklı biçimlerde algılanmıştır. Önce Türk pop müziği ve Anadolu rock doğmuştur. 1980lerde gettolarda Türkiye'ye özgü arabesk müzik türemiştir; protest ve özgün müzik türleri ortaya çıkmıştır. 90lı yılların sonlarında alternatif rock, karadeniz rock, Türkçe rap, Türkçe jazz gibi türler doğmuştur. Türk Sanat Müziğinin klasik kalıplarından oldukça uzaklaşılmasıyla fantezi müzik ortaya çıkmıştır. Daha sonraları pop müzik sırasıyla arabesk ve fantezi ile karışmış; Türkiye'ye özgü arabesk-pop ve fantezi-pop türleri popüler müziğin büyük kısmını kaplamıştır.2003 yılında Eurovizyon Yarışmasında Sertab Erener, Everyway That I Can adlı şarkıyla birinci olmuştur.


  Türkiye'de Spor

  Anamadde: Türkiye'de spor

  Geleneksel bir Türk sporu olan güreşin en önemli karşılaşması Kırkpınar Yağlı Güreşleri'dir. Türklerin MÖ 4. yy.dan beri güreş yaptıkları bilinmektedir. İlkbahar aylarında doğanın canlanışı için yapılan kutlamalarda, evlenme merasimlerinde, zafer şölenlerinde hep güreş müsabakalari yapılırdı. 1996 yılında Geleneksel Spor Dalları Federasyonu kurulmuş ve yağlı güreş için önemli bir adım atılmıştır.

  Türkiye'de en çok sevilen sporlardan biri de Futboldur. Futbol ligler halinde oynanmakta ve bunların en büyüğü Turkcell Süper Ligi'dir. Lig şampiyonu olabilmiş olan takımların üçü ( Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray) İstanbul takımı, sadece bir tanesi ( Trabzonspor) ise Anadolu takımıdır. Futbol kulüpleri Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında toplanmıştır.

  Türkiye A Milli Futbol Takımı Euro 2000 ' de 6. , 2002 FIFA Dünya Kupası 'nda 3. , Euro 2008 'de 3. olmuştur.Ayrıca Dünya Kupası tarihinde en kısa sürede golü (11 saniye) Hakan Şükür atmıştır.

  Galatasaray UEFA Kupası'nı yenilmeden kazanan iki takımdan biridir , ayrıca Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. olarak bitirip bu kupayı kazanan tek takımdır. 1999-2000 yılında, finalde İngiltere'nin Arsenal kulübünü penaltılarla yenen Galatasaray, bir Avrupa Kupası kazanan ilk Türk futbol kulübü olmuştur. Galatasaray aynı yıl; Super Kupa'yı da Real Madrid'i 2-1 yenerek kazanmıştır.Ayrıca Galatasaray 2,Fenerbahçe de 1 kere Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamıştır.

  Türkiye’de spor kulübü sayısı, 1999 verilerine göre 5.988’dir. Bunun 4.828’i futbol branşında, 1.160’ı ise diğer spor branşlarında faaliyet göstermektedir. Yani, her 10.455 kişiye bir spor kulübü düşmekte, futbol branşı baz alındığında ise her 12.967 kişiye bir futbol spor kulübü düşmektedir. İl bazında ise, Uşak'ta 3874 kişiye bir spor kulübü düşerken, Ankara’da 14.004 kişiye, İstanbul’da 14.474 kişiye bir spor kulübü düşmektedir. Böylece, Ankara, İstanbul gibi büyük iller Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Nüfusa göre spor kulübü başına düşen en fazla insan sayısı ise Kilis'te bulunmaktadır (36.681). Yine özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden Kahramanmaraş, Mardin, Şırnak, Van, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da kulüp başına düşen insan sayısı oranları açısından iyi durumda değillerdir.

  Türkiye'de spor yapan insanların toplam nüfusa oranı % 1-2 kadardır. Mevcut spor federasyonlarının lisanslı sporcu sayısı 122.939’dur. Spor federasyonları şu dallarda kurulmuştur:Atletizm, avcılık ve atıcılık, badminton, beyzbol, basketbol, bedensel engelliler, bilardo, binicilik, bisiklet, bocce, boks, briç, buz pateni,cimnastik, dağcılık, eskrim, futbol, geleneksel spor, golf, güreş, halk oyunları, halter, hapkido, hentbol, izcilik, judo, kano ve rafting, karate, kayak, kikboks, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, motosiklet, muay tay, okçuluk, otomobil ve motor, oryantiring, satranç, sayokan, sualtı ve cankurtarma, sutopu, tekvando, tenis, triatlon, üniversite sporları, voleybol, vücut geliştirme, yelken, yüzme.

  Nüfusa göre sporcu oranı 509 iken bu oran futbol branşında 148’dir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Futbol Federasyonu'na kayıtlı toplam lisanslı sporcu sayısı 544.572’dir. Türkiye nüfusuna göre oranı ise 115’dir. Bu orana göre ülkemizde her 115 kişiden biri spor yapmaktadır.

  Nüfus başına düşen sporcu oranı en iyi durumdaki il Yalova’dır (37). İkinci olarak Kırklareli gelmektedir (55). Sayısal açıdan en kötü durumda olan illerimiz ise Diyarbakır (375) ve Şırnak (383) gözükmektedir. Bu arada İzmir ili nüfusu başına düşen sporcu sayısı 99, İstanbul ilinde 107, Ankara ilinde ise 153’tür. Bu verilere göre başkent Ankara dahi Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır.
 4. 16
  fecr
  Özel Üye
  Tatil ve Bayramlar

  Resmî tatiller  1 Ocak - Yılbaşı
  23 Nisan - Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  1 Mayıs - Emek ve Dayanışma Günü
  19 Mayıs - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
  30 Ağustos - Zafer Bayramı
  29 Ekim - Cumhuriyet Bayramı
  Ramazan Bayramı (3 gün)
  Kurban Bayramı (4 gün)

  Dinî bayramlar


  Ramazan Bayramı (3 gün)
  Kurban Bayramı (4 gün)

  Türkiye'de Ulaşım ve Taşımacılık

  Yüksek Hızlı Tren  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Türk Hava Yolları
  Türkiye Cumhuriyeti Karayolları
  Türkiye'deki havaalanları listesi
  Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı
  Devlet Hava Meydanları İşletmesi

  Türkiye'de 10.984 km demiryolu, 450.000 km karayolu, 1.200 km suyolu, 4.621 km doğalgaz, 3.543 km ham petrol borusu bulunmaktadır.

  Ayrıca Türkiye'de 120 havaalanı, 850 helikopter alanı bulunmaktadır.


  Ankara Esenboğa Havalimanı  Ülkenin çoğunda karayolları mevcutken Hızlı Tren Projesi ile ileride karayolları ve havayollarının daha az kullanılması bu sayede kişisel ulaşım araçlarının azalması hedeflenmektedir.

  Önemli Günler ve Bayramlar


  1 Ocak - yılbaşı
  23 Nisan - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  19 Mayıs - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
  30 Ağustos - Zafer Bayramı
  29 Ekim - Cumhuriyet Bayramı
  dinsel bayramlar: Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı

  Kaynaklar


  http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye Vikipedi - Ana Kaynak
  Atatürk, Mustafa Kemal (1927). Nutuk, Cilt 1-2-3, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, İstanbul 1970.
  De Lamartine, Alphonse. Osmanlı Tarihi, Cilt 1, Sabah Yayıncılık, İstanbul 1991.
  Öztürk, Kazım (1992). Atatürk'ün TBMM Açık ve Gizli Oturumlarındaki Konuşmaları, Cilt 1-2, Kültür Bakanlığı-Atatürk Dizisi. ISBN 975-1763-4-3
  Akay, Oğuz (2006). Atatürk'ün Sofrası. Truva Yayınları. ISBN 975-6237-54-6
  Meydan Larousse, Meydan Yayıncılık, 1988, Cilt 12, Sh. 357-388, Türkiye Cumhuriyeti.
  Temel Britannica, Ana Yayıncılık-Encyclopaedia Britannica, 1992, Cilt 18, Sh. 41-96; Türkiye. ISBN 975-7760-02-1
  Türklerin ve Türkiye'nin Tarihi Ansiklopedisi, Milliyet Yayınları, 1982.


 5. 17
  fecr
  Özel Üye
  Ayrıca bakınız


  Deprem ve Türkiye
  II. Dünya Savaşı ve Türkiye
  Irak İşgali ve Türkiye
  Kronoloji - Türkiye AB ilişkileri
  Liste - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanları
  Liste - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları
  Liste - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri
  Liste - Türkiye'deki bankalar
  Liste - Türkiye'deki dergiler
  Liste - Türkiye'deki gazeteler
  Liste - Türkiye'deki haber ajansları
  Liste - Türkiye'deki radyolar
  Liste - Türkiye'deki siyasi partiler
  Liste - Türkiye'deki televizyonlar
  Liste - Türkiye'deki üniversiteler
  Liste - Türkiye'nin coğrafi bölgeleri
  Liste - Türkiye'nin illeri
  Liste - Türkiye'nin nehirleri
  Türkiye - Coğrafi Verileri
  Türkiye - Ekonomik Göstergeler
  Türkiye - İletişim Bilgileri
  Türkiye - NATO ilişkileri
  Türkiye - Yönetimi
  Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
  Türkiye Basketbol Ligi
  Türkiye Bilişim Derneği
  Türkiye Bilişim Vakfı
  Türkiye Büyük Millet Meclisi
  Türkiye Cumhuriyeti
  Türkiye Diyanet Vakfı
  Türkiye Felsefe Kurumu
  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
  Türkiye haritası
  Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
  Türkiye nüfusu
  Türkiye tarihi
  Türkiye Telefon Kodları
  Türkiye- Ulaşım ve Taşımacılık
  Türkiye ve Türki Cumhuriyetler ilişkileri
  Türkiye Yazarlar Birliği
  Türkiye'de Fuarlar ve Ticari Tanıtım
  Türkiye'de Haberleşme
  Türkiye'de İç Güvenlik
  Türkiye'de İnanç Turizmi
  Türkiye'de Konut Sektörü
  Türkiye'de Opera ve Bale
  Türkiye'de Ormancılık
  Türkiye'de Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
  Türkiye'de Spor
  Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık
  Türkiye'de Ulaştırma
  Türkiye-ABD ilişkileri
  Türkiye'de Ansiklopedi
  Türkiye'de arkeoloji
  Türkiye'de bağcılık
  Türkiye'de Basın
  Türkiye'de Bilim ve Araştırma
  Türkiye'de Coğrafya
  Türkiye'de Çevre Koruma
  Türkiyede dağcılık tarihi
  Türkiye'de Dış Güvenlik ve Savunma
  Türkiye'de dilbilim çalışmaları
  Türkiye'de Dini Hayat
  Türkiye'de edebiyat eleştirisi
  Türkiye'de eğitim
  Türkiye'de Enerji
  Türkiye'de Festivaller
  Türkiye'de Fotoğraf Sanatı
  Türkiye'de Gençlik
  Türkiye'de gerçekleşen önemli depremler
  Türkiye'de Güzel Sanatlar
  Türkiye'de Heykeltraşlık
  Türkiye'de Kadın
  Türkiye'de Karikatür Sanatı
  Türkiye'de Kitle İletişim Araçları ve Kamuoyu
  Türkiye'de Kütüphanecilik
  Türkiye'de Madencilik
  Türkiye'de masonluk
  Türkiye'de Matbaacılık
  Türkiye'de Mimari
  Türkiye'de Müzecilik
  Türkiye'de Müzik
  Türkiye'de opera
  Türkiye'de Para ve Bankacılık
  Türkiyede reklamcılık
  Türkiye'de resim
  Türkiye'de Seramik Sanatı
  Türkiye'de sinema
  Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşları
  Türkiye'de siyasal partiler
  Türkiye'de Sosyal Güvenlik
  Türkiye'de terörün tarihi gelişimi
  Türkiye'de Turizm
  Türkiye'deki internet basını
  Türkiye-İslam Ülkeleri ilişkileri
  Türkiye'nin askeri gücü
  Türkiyenin coğrafi konumu
  Türkiye'nin havzaları
  Türkiye'nin Kafkasya Cumhuriyetleri ile İlişkileri
  Türkiyenin önemli akarsuları
  Türkiye-Rusya Federasyonu ilişkileri
  Türkiye-Yunanistan ilişkileri


 6. 18
  fecr
  Özel Üye
  yönünü tanıtan bir yazı istiyorum

 7. 19
  Ziyaretçi
  size yani yazanlara ve bu steyi kuranlara çok teşekkürler

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
türkiyeyi tanıtan yazı,  türkiyeyi tanıtan bir yazı,  türkiyeyi tanıtan yazılar,  türkiyeyi çeşitli yönleriyle tanıtan yazı,  türkiyeyi tanıtan kısa bir yazı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 15 kişi