Öss de cıkmıs cografya 2 soruları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Öss de cıkmıs cografya 2 soruları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  m-colak
  Üye

  Cevap: ÖSYM 2005 ÖSS BASIN KOPYASI
  Diğer sayfaya geçiniz.
  15
  65. Aşağıdaki I numaralı harita bir yerin eşyükselti eğrileriyle
  çizilmiş “topografya haritası”; II numaralı harita
  ise aynı yerin, aynı ölçekte çizilmiş “arazi kullanım
  haritası”dır.
  II
  400
  300
  300 400
  I
  Mera
  Sulu tarım
  Kuru tarım
  Yerleşme
  Akarsu
  Haritalardaki bilgilere dayanarak bu yerle ilgili
  aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Akarsuya yakın kesimlerde sulu tarım yapılmaktadır.
  B) 800 metrenin üzerindeki kesimler hayvancılığa
  elverişlidir.
  C) Yerleşmeler daha çok 400-600 metreler arasındadır.
  D) 400-800 metreler arasında kuru tarım yapılmaktadır.
  E) Kuru tarım alanları makineli tarım yapmaya elverişlidir.
  66.
  Ekvator
  S
  M N P R

  Yukarıdaki haritada verilen M, N, P, R ve S noktaları,
  aşağıdakilerden hangisi bakımından, yıl boyunca
  birbirlerinin aynıdır?
  A) Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı
  B) Güneş karşısından geçiş hızı
  C) Gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu an
  D) Aydınlanma süresi
  E) Güneş ışınlarının düşme açısı
  67. Antalya’dan 10 günlüğüne Sinop’a giden bir kişi, bu
  süre içinde Sinop’taki gündüz süresinin Antalya’dakinden
  uzun olduğunu ve gündüz sürelerinin her gün
  biraz kısaldığını gözlemiştir.
  Bu gözlem, aşağıdakilerin hangisinde verilen tarihler
  arasında yapılmış olabilir?
  A) 20 Mayıs – 29 Mayıs
  B) 1 Temmuz – 10 Temmuz
  C) 26 Eylül – 5 Ekim
  D) 5 Kasım – 14 Kasım
  E) 28 Aralık – 6 Ocak
  ÖSYM 2005 ÖSS BASIN KOPYASI
  Diğer sayfaya geçiniz.
  16
  68. Türkiye’nin indirgenmiş yıllık ortalama sıcaklık
  haritasından,
  I. ortalama yükselti,
  II. indirgenmiş en yüksek ve en düşük sıcaklıklar
  arasındaki fark,
  III. mevsimler arasındaki sıcaklık farkı,
  IV. kıyıların gerçek yıllık ortalama sıcaklıkları
  bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
  A) I ve II B) I ve III C) II ve III
  D) II ve IV E) III ve IV
  69. Yeryüzünün herhangi bir yerinde, yükseklere çıkıldıkça
  bitki örtüsü kutuplara yaklaşılıyormuş gibi değişikliğe
  uğrar.
  Türkiye ile ilgili aşağıdaki gözlemlerden hangisi,
  bu genellemeye bir örnektir?
  A) Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde ormanların
  tahrip edilmesiyle makilerin geniş yer kaplaması
  B) Kuzey Anadolu Dağları’nda 1000-1200 metreden
  sonra geniş yapraklı ormanların yerini iğne yapraklılara
  bırakması
  C) Akdeniz iklimine özgü bazı bitki türlerinin Karadeniz
  Bölgesi’nin kıyı kesiminde de görülmesi
  D) Akdeniz ve Ege bölgelerinde tropik bitkilerin
  yetişebilmesi
  E) Torosların kuzey ve güney yamaçlarında orman
  üst sınırının farklı olması
  70. Doğu Karadeniz Bölümü’nde dağların kıyıya
  paralel uzanmasının aşağıdakilerden hangisi
  üzerinde etkili olduğu söylenemez?
  A) Kuzeyden esen rüzgârların soğuk olması
  B) İç kesimlerde deniz etkisinin görülmemesi
  C) Kıyı kesiminde bol yağış isteyen endüstri
  bitkilerinin yetişmesi
  D) Kıyı kesimiyle iç kesimler arasında ulaşımın güç
  olması
  E) Kuzey yamaçlardaki orman örtüsünün güney
  yamaçlardakinden farklı olması
  71. Aşağıdaki şekil, geniş bir vadi tabanı içinde menderesler
  çizen bir akarsuyu göstermektedir.
  Şekildeki bilgilere dayanarak, bu akarsuyla ilgili
  aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
  A) Kuzeyden güneye doğru akmaktadır.
  B) Kapalı havza içinde bulunmaktadır.
  C) Kaynağını dağlık bir bölgeden almaktadır.
  D) Hızla aktığı kesimlerde aşınma fazladır.
  E) Zamanla yatak değiştirmiştir.
  72.
  • Dalga hareketleri sonucunda burunlar aşınır
  ve buradan kopan parçalar dalga gücünün
  azaldığı yerlerde birikir.
  • Akarsular vadi yamaçlarını aşındırır ve taşıdıkları
  malzemeleri eğimin azaldığı yerlerde
  biriktirir.
  • Rüzgârlar hızlarının fazla olduğu yerlerde
  aşındırma, azaldığı yerlerde biriktirme yapar.
  Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan
  hangisine ulaşılabilir?
  A) Nem oranının fazla olduğu yerlerde yalnızca
  akarsu aşındırması görülür.
  B) Dalga aşındırma ve biriktirmesi yalnızca kıyılarda
  görülür.
  C) Bütün akarsuların denize döküldükleri yerlerde
  delta oluşur.
  D) Dış kuvvetler yalnızca yükseltinin fazla olduğu
  yerlerde etkili olur.
  E) Rüzgâr aşındırma ve biriktirmesine yalnızca
  çöllerde rastlanır.
  ÖSYM 2005 ÖSS BASIN KOPYASI
  Diğer sayfaya geçiniz.
  17
  73. Aşağıdakilerden hangisinin, Türkiye’de nüfusun
  hızlı artmasıyla ortaya çıkan sorunlardan biri olduğu
  savunulamaz?
  A) İşyerlerinde eleman ihtiyacının artması
  B) İç ve dış göçlerin hızlanması
  C) Eğitim hizmetlerinin yetersiz kalması
  D) Sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması
  E) Konuta olan ihtiyacın artması
  74. Tarımsal nüfus yoğunluğu, geçimini tarım sektöründen
  sağlayan nüfusun toplam tarım alanına bölünmesiyle
  hesaplanır. Türkiye’de coğrafi bölgelerin
  tarımsal nüfus yoğunlukları birbirinden farklıdır.
  Bu farklılığın bölgede,
  I. tarımla uğraşan nüfusun eğitim düzeyinin
  yüksek ya da düşük olması,
  II. arazinin dağlık ya da ovalık olması,
  III. tarımla uğraşan nüfusun genç ya da yaşlı
  olması,
  IV. toprakların verimli ya da verimsiz olması
  özelliklerinin hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir?
  A) I ve II B) I ve III C) II ve III
  D) II ve IV E) III ve IV
  75. 12-64 yaş grubundaki nüfusa “çalışma çağındaki
  nüfus”, bu nüfus içindeki çalışan gruba da “çalışan
  nüfus” denir. Aşağıdaki grafik 1994-2001 yıllarında
  Türkiye’nin çalışma çağındaki nüfusunu ve çalışan
  nüfusun cinsiyete göre dağılımını göstermektedir.
  0
  5000
  10000
  15000
  20000
  25000
  30000
  35000
  40000
  45000
  50000
  55000
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2000
  2001
  Çalışma çağındaki nüfus
  Çalışan erkek nüfus
  Çalışan kadın nüfus
  Bin kişi
  Yıl
  Yalnızca bu grafikten yararlanarak, verilen yıllar
  için aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
  A) Çalışma çağında olup da çalışmayan kişilerin
  yaklaşık sayısı
  B) Çalışan nüfusun çalışma çağındaki nüfus içindeki
  payı
  C) Çalışma çağındaki nüfusun artış hızı
  D) Çalışan kadınların çalışan nüfus içindeki payı
  E) Çalışan nüfusun toplam nüfus içindeki payı
  76.
  I. Tarım ürünlerinin çeşitli olması
  II. Milli gelir içinde tarım ürünlerinin payının fazla
  olması
  III. Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması
  Yukarıdakilerden hangileri bir ülkenin ekonomisinde
  en büyük payın tarıma ait olduğunun kesin
  göstergesidir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I ve III
  ÖSYM 2005 ÖSS BASIN KOPYASI
  Diğer sayfaya geçiniz.
  18
  77. Türkiye’de verimli tarım alanlarının her yıl daha da
  azalmasında,
  I. endüstri bitkilerinin yetiştirildiği verimli tarım
  alanları üzerinde fabrikalar kurulması,
  II. eğimin fazla olduğu tarlalarda erozyonun da
  fazla olması,
  III. nüfusun yoğun olduğu yerlerde plansız kentleşmelerin
  olması
  rol oynamaktadır.
  K
  L
  M
  Buna göre, haritada verilen K, L ve M kesimlerindeki
  verimli tarım alanlarının azalmasında I, II ve
  III etkenlerinden hangisinin en çok etkili olduğu
  söylenebilir?
  K L M
  A) II III I
  B) III II I
  C) III I II
  D) I III II
  E) II I III
  78. Yerşekilleri karayolu uzunlukları üzerinde etkilidir.
  Aşağıdaki şekilde X kentiyle beş merkez arasındaki
  karayolu uzunlukları ve kuş uçumu uzaklıklar verilmiştir.
  X
  I
  II
  III
  IV
  V
  Buna göre, X kentiyle hangi merkez arasındaki
  arazinin ötekilere göre daha engebeli olduğu söylenebilir?
  A) I B) II C) III D) IV E) V
  79. Aşağıdaki grafik, bir ülkede 1995-2004 yılları arasında
  yurtdışına giden ve yurtdışından gelen turist
  sayılarını göstermektedir.
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2000
  2001
  2002
  2003
  2004
  Yurtdışına giden turist
  Yurtdışından gelen turist Milyon kişi
  Yıl
  Yalnızca bu grafiğe bakılarak, verilen dönemde
  bu ülkeyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine
  ulaşılamaz?
  A) Yurtdışına giden turist sayısı toplamına
  B) Yurtdışından en fazla turistin hangi yıl geldiğine
  C) En çok hangi ülkeden turist geldiğine
  D) Yurtdışına giden ve yurtdışından gelen turist sayıları
  arasındaki orana
  E) Yurtdışından gelen turist sayısındaki değişimlere
  80. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin iç ticaret
  etkinliklerinin sürekli artmasının nedenleri arasında
  gösterilemez?
  A) İletişim teknolojisindeki gelişmeler sayesinde
  ürünlerin daha geniş kitlelere tanıtılabilmesi
  B) Endüstri kuruluşlarının sayısının artması
  C) Endüstri ürünlerinin çeşidinin artması
  D) Bölgelerin enerji üretimleri arasındaki farkın
  büyümesi
  E) Farklı iklim özelliklerinden yararlanarak tarımsal
  ürünlerin çeşitlendirilmesi+ Yorum Gönder
2003 öss açk havza çıkmış sorular
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi