Bakanlıkların isimleri ve görevleri nelerdir?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Bakanlıkların isimleri ve görevleri nelerdir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  türk kızı
  Görevli Bayan Üye

  Cevap:
  BAKANLIKLAR VE GÖREVLERİ


  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Görevleri

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, temini için gerekli politikaların tespitine yardımcı olmak, planlamalarını yapmak,
  b) Enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması amacıyla genel politika esaslarının tespit ve tayinine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,
  c) Bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, iptal işlemlerini yapmak, ipotek, istimlak ve diğer takyit edici hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve muhafaza etmek,
  d) Kamu ihtiyaç,güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile enerjinin üretim,iletim,dağıtım,tesislerinin etüt,kuruluş,işletme ve devam ettirme hizmetlerinin genel politikasını tespit çalışmalarının koordinasyonunu
  temin etmek ve denetlemek,
  e) Yeraltı ve yerüstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim fiyatlandırma politikasını tayin ve gerektiğinde fiyatlarını tespit etmek,
  f) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek tasvip etmek ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek,
  g) Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan tetkik, tahkik ve teftişe tabi tutmak, gerekli her türlü emri vermek ve denetlemek,
  h) Yukarda belirtilen görevleri yerine getirmek amacı ile gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve uzun vadeli politikaların tespiti ve geliştirilmesi ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Görevleri

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının
  sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,
  b) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını
  araştırmak, c) Ekonominin gerektirdiği insangücünü sağlamak için gerekli
  tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,
  d) İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini
  yükseltecek tedbirleri almak,
  e) İşçilerin mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,
  f) Sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak,
  g) İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak,
  h) Çalışma hayatını denetlemek,
  i) Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri
  almak,
  j) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta
  hizmetlerini uygulamak,
  k) Sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,
  l) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal
  güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini
  korumak ve geliştirmek,
  m) Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı
  destekleyici tedbirleri almak,
  n) Bağlı kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini
  sağlamak ve denetlemek,
  o) İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,
  p) Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.


 3. 3
  türk kızı
  Görevli Bayan Üye
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındı-
  rılması, tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için politikaların
  tespitine yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamak, tarım
  kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün geliştirilmesi için altyapı tesislerini
  yapmak ve yaptırmak,
  b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tü-
  ketim ve girdi ihtiyaçları ile toprak, su,bitki, hayvan varlığı ve benzeri ta-
  bii kaynakların korunması ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan,
  program ve projeler yapmak ve yaptırmak,
  c) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağı-
  tımı ile ilgili hizmetlerde ve çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak,
  tarım ürünlerini destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, tabii
  afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde
  yardım yapmak,
  d) Gıda ve diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara
  uygun olarak üretimi, işlenmesi, korunması, pazarlanması ve değerlendirilmesini
  temin ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi ve kuruluşlarını tesis etmek,
  işletmek ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak,
  e) Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su,kanalizasyon, elektrik, iskan ihti-
  yaçlarını karşılamak, bunların ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern
  fiziki yerleşme imkanlarına kavuşmalarını sağlayacak politikaları geliştirmek,
  arazi toplulaştırılması yapmak ve bunlarla ilgili araştırma, envanter, plan,
  proje yapmak ve yapılmasını sağlamak,
  f) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşıla-
  mak için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak, ihracat imkanlarını geliştirmek
  üzere bitkisel üretim ve hayvancılıkta verimliliği artırıcı tedbirleri almak ve
  üretimi çeşitlendirmek,
  g) Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektir-
  diği ıslah, deneme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve
  benzeri tesisleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri kurup işletmek isteyen özel
  sektöre yardımcı olmak, mevzuat çerçevesinde gerekli izni vermek,
  h) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ül-
  ke düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla, tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve prog-
  ramları ile projelerini hazırlamak, uygulamak, örnek çiftçi yetiştirmek üzere
  eğitim program ve projeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev ekonomi-
  si, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler
  almak, uygulamalar yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve eğitimi
  için her türlü eğitim merkezi gibi tesisleri kurmak, kurslar açmak, bu alanlarda
  teknisyen yetiştirmek, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla
  işbirliğinde bulunmak,
  i) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağ-
  lamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya
  tahsis edilecek araziyi tesbit etmek, bunların kullanılmasına izin vermek için
  ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, devletin hüküm ve tasarrufu altında
  veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık,
  makilik, çayır ve meraların altyapı tesislerini korumak ve verimlilik ilkesi
  ile ıslah, imar ve ihya etmek,
  j) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, gıda kont-
  roluna yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk Gıda Kodeksinin
  hazırlanması ve uygulanmasını gerçekleştirmek, gıda ve yem sanayileri ürünleri-
  nin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, 1734 sayılı Yem Kanunu ile ve-
  rilen işleri yapmak, yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek,
  k) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, haşereler ve yabancı
  otlarla mücadele etmek veya ettirmek, bu konularda araştırmalar yapmak, zirai
  mücadele ve zirai karantina planlarını, yıllık uygulama programlarını ve proje-
  lerini yapmak, hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler
  almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden
  kontrol etmek, iç ve dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve yasaklayıcı ted-
  birleri belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek, zararlılar
  hakkında çiftçileri eğitmek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkanları
  ile önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karşı Devlet mücadelelerini
  programlayıp uygulamak 6968 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve
  denetlemek,
  l) Zirai mücadele ilaçlarının, alet ve makinalarının ithal, imal, satış ve
  kullanılma esaslarını tesbit etmek, uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve
  çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen gerekli denetlemeleri
  yapmak,
  m) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalık-
  lar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek, teda-
  vilerini yapmak, gerekli tesisleri kurmak, kurulmalarına izin vermek, iç ve dış
  karantina şartlarını belirlemek, duyurmak, uygulatmak, hayvan hareketlerini ta-
  kip etmek, hayvan park, pazar, panayır ve sergilerinde sağlık kontrollarını yü-
  rütmek, tahaffuzhaneler açmak ve gerektiğinde diğer metodlarla sınırlayıcı ve
  yasaklayıcı tedbirleri almak, denetlemelerde bulunmak,
  n) Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmek, mezbaha-
  larla hayvan kesimi ve işletme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek,
  serbest veteriner hekimlerin, hayvan hastanelerinin çalışmalarını kontrol et-
  mek,
  o) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal mad-
  deler ile veteriner ilaçlarını, bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı
  maddelerini üretmek, üretimine izin vermek, norm ve özelliklerini, imal, ihzar,
  ithal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit etmek, imalatına ve satışına
  izin vermek, kontrol etmek, kısmen veya tamamen yasaklamak, bu hizmetleri yeri-
  ne getirmek için gerekli araştırmaları yapmak ve laboratuvar, imalat yerleri ve
  istasyonları kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve faaliyetlerini kontrol et-
  mek,
  p) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, çiftçilere hayvan hasta-
  lıkları ve tedavileri hakkında yayım hizmetleri götürmek, veteriner sağlık tek-
  nisyeni ve laborant yetiştirmek, bunlar için gerekli okul ve tesisleri açmak,
  r) Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslah, tabii,
  sun'i tohumlama ve embriyo transferi tekniklerini uygulamak ve geliştirme prog-
  ramlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, çiftçilerin modern hayvancılık
  işletmeleri kurmalarını özendirmek, bunlara gerekli desteği sağlamak, finans-
  manı ile ilgili olduğu projeleri denetlemek, hayvan yetiştiriciliği ve yöneti-
  mi konularında araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri yapmak, hayvan soy kütüğü
  sistemini organize etmek,
  s) Su ürünleri Kanunu ile verilen görevlerden Bakanlıkla ilgili olanları
  yapmak ve yaptırmak,
  t) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
  denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 4. 4
  türk kızı
  Görevli Bayan Üye
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındı-
  rılması, tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için politikaların
  tespitine yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamak, tarım
  kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün geliştirilmesi için altyapı tesislerini
  yapmak ve yaptırmak,
  b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tü-
  ketim ve girdi ihtiyaçları ile toprak, su,bitki, hayvan varlığı ve benzeri ta-
  bii kaynakların korunması ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan,
  program ve projeler yapmak ve yaptırmak,
  c) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağı-
  tımı ile ilgili hizmetlerde ve çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak,
  tarım ürünlerini destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, tabii
  afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde
  yardım yapmak,
  d) Gıda ve diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara
  uygun olarak üretimi, işlenmesi, korunması, pazarlanması ve değerlendirilmesini
  temin ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi ve kuruluşlarını tesis etmek,
  işletmek ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak,
  e) Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su,kanalizasyon, elektrik, iskan ihti-
  yaçlarını karşılamak, bunların ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern
  fiziki yerleşme imkanlarına kavuşmalarını sağlayacak politikaları geliştirmek,
  arazi toplulaştırılması yapmak ve bunlarla ilgili araştırma, envanter, plan,
  proje yapmak ve yapılmasını sağlamak,
  f) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşıla-
  mak için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak, ihracat imkanlarını geliştirmek
  üzere bitkisel üretim ve hayvancılıkta verimliliği artırıcı tedbirleri almak ve
  üretimi çeşitlendirmek,
  g) Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektir-
  diği ıslah, deneme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve
  benzeri tesisleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri kurup işletmek isteyen özel
  sektöre yardımcı olmak, mevzuat çerçevesinde gerekli izni vermek,
  h) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ül-
  ke düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla, tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve prog-
  ramları ile projelerini hazırlamak, uygulamak, örnek çiftçi yetiştirmek üzere
  eğitim program ve projeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev ekonomi-
  si, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler
  almak, uygulamalar yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve eğitimi
  için her türlü eğitim merkezi gibi tesisleri kurmak, kurslar açmak, bu alanlarda
  teknisyen yetiştirmek, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla
  işbirliğinde bulunmak,
  i) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağ-
  lamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya
  tahsis edilecek araziyi tesbit etmek, bunların kullanılmasına izin vermek için
  ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, devletin hüküm ve tasarrufu altında
  veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık,
  makilik, çayır ve meraların altyapı tesislerini korumak ve verimlilik ilkesi
  ile ıslah, imar ve ihya etmek,
  j) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, gıda kont-
  roluna yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk Gıda Kodeksinin
  hazırlanması ve uygulanmasını gerçekleştirmek, gıda ve yem sanayileri ürünleri-
  nin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, 1734 sayılı Yem Kanunu ile ve-
  rilen işleri yapmak, yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek,
  k) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, haşereler ve yabancı
  otlarla mücadele etmek veya ettirmek, bu konularda araştırmalar yapmak, zirai
  mücadele ve zirai karantina planlarını, yıllık uygulama programlarını ve proje-
  lerini yapmak, hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler
  almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden
  kontrol etmek, iç ve dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve yasaklayıcı ted-
  birleri belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek, zararlılar
  hakkında çiftçileri eğitmek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkanları
  ile önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karşı Devlet mücadelelerini
  programlayıp uygulamak 6968 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve
  denetlemek,
  l) Zirai mücadele ilaçlarının, alet ve makinalarının ithal, imal, satış ve
  kullanılma esaslarını tesbit etmek, uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve
  çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen gerekli denetlemeleri
  yapmak,
  m) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalık-
  lar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek, teda-
  vilerini yapmak, gerekli tesisleri kurmak, kurulmalarına izin vermek, iç ve dış
  karantina şartlarını belirlemek, duyurmak, uygulatmak, hayvan hareketlerini ta-
  kip etmek, hayvan park, pazar, panayır ve sergilerinde sağlık kontrollarını yü-
  rütmek, tahaffuzhaneler açmak ve gerektiğinde diğer metodlarla sınırlayıcı ve
  yasaklayıcı tedbirleri almak, denetlemelerde bulunmak,
  n) Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmek, mezbaha-
  larla hayvan kesimi ve işletme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek,
  serbest veteriner hekimlerin, hayvan hastanelerinin çalışmalarını kontrol et-
  mek,
  o) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal mad-
  deler ile veteriner ilaçlarını, bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı
  maddelerini üretmek, üretimine izin vermek, norm ve özelliklerini, imal, ihzar,
  ithal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit etmek, imalatına ve satışına
  izin vermek, kontrol etmek, kısmen veya tamamen yasaklamak, bu hizmetleri yeri-
  ne getirmek için gerekli araştırmaları yapmak ve laboratuvar, imalat yerleri ve
  istasyonları kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve faaliyetlerini kontrol et-
  mek,
  p) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, çiftçilere hayvan hasta-
  lıkları ve tedavileri hakkında yayım hizmetleri götürmek, veteriner sağlık tek-
  nisyeni ve laborant yetiştirmek, bunlar için gerekli okul ve tesisleri açmak,
  r) Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslah, tabii,
  sun'i tohumlama ve embriyo transferi tekniklerini uygulamak ve geliştirme prog-
  ramlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, çiftçilerin modern hayvancılık
  işletmeleri kurmalarını özendirmek, bunlara gerekli desteği sağlamak, finans-
  manı ile ilgili olduğu projeleri denetlemek, hayvan yetiştiriciliği ve yöneti-
  mi konularında araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri yapmak, hayvan soy kütüğü
  sistemini organize etmek,
  s) Su ürünleri Kanunu ile verilen görevlerden Bakanlıkla ilgili olanları
  yapmak ve yaptırmak,
  t) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
  denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

  Millî Eğitim Bakanlığı'nın Görevleri

  Millî Eğitim Bakanlığı'nın görevleri şunlardır:
  a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk millîyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini plânlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak,

  b) Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek,

  c) Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

  d) Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan ve yükseköğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak ve onaylamak,

  e) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında işbirliğinde bulunmak,

  f) Yükseköğretimin Millî Eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

  g) Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek,

  h) Yükseköğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddî yönden desteklenmelerini sağlamak,


 5. 5
  türk kızı
  Görevli Bayan Üye
  Sağlık Bakanlığı’nın Görevleri

  Sağlık Bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak,
  b) Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak,
  c) Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak,
  d) İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek;farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek,
  e) Gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak,
  f) Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek,
  g) Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
  h) Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak,
  i) (Mülga: 24/1/1989 - KHK - 356/15 md.; Aynen kabul: 14/3/1991-3703/19 md.)
  j) Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak,
  k) Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini yetiştirmek,
  l) Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Görevleri

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görevleri; Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve Nato alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç şunlardır:
  a ) Kamu yapıları ve tesislerinin inşaat ve esaslı onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
  b ) Bağlı kuruluşlar ile müesseselerinin kendi kuruluş kanunlarında gösterilen inşaat, bakım, onarım ve hizmetlerin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,
  c) Arsa Ofisi Kanunu esaslarına göre gereken arazi ve arsayı sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,
  d) Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının, şehir alt yapı tesislerinin ve sığınakların projeye esas standartlarını hazırlamak,
  e) Konut politikası ilkelerine göre konut yapmak, yaptırmak,
  f) Ülkenin şart ve imkanlarına göre, en gerekli ve faydalı yapı malzemesinin ekonomik ve standartlara uygun imalini ve kullanılmasını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak,
  g) Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden evvel ve sonra meskün alanlarda alınacak tedbirlerle yapılacak yardımları tesbit etmek ve bunların uygulanmasını sağlamak, bu konularda ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
  h) İl Özel İdarelerine ait yapı ve tesisleri yapmak veya yaptırmak,
  i) Gerçek ve tüzel kişilere yapılan işler dışında yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına iş yapan ve belirlenecek gerekli nitelikleri taşıyan müteahhitlere belge vermek ve gizli sicillerini tutmak,
  j) Yurt dışında iş yapmak isteyen müteahhitlerle ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak, sicillerini tutmak,
  k) Bir kamu hizmetinin görülmesi amacı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde, Valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat vermek ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
  l) Birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında, kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları çözümlemek, gerektiğinde onaylamak,
  m) Gerekli görülen hallerde, Kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin; umumi hayata müesesir afetler dolayısıyle veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin; birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarında demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi verilerek ve gerektiğinde işbirliği sağlanarak yapmak, yaptırmak, değiştirmek ve re'sen onaylamak,
  n) Bu işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatları hazırlamak ve yayınlamak,
  o) Belediyelere ve İl Özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkındaki mevzuat uyarınca tesis edilen Belediyeler Ortak Fonundaki paylarının İller Bankasının yıllık programa giren yatırımları için dağıtımını onaylamak ve izlemek,
  p) Bakanlık ilgili kuruluşlarına ait görevlerin yapılmasını sağlamak; bu kuruluşların kanunları ile diğer kanunların Bakanlığa verdiği görevleri yapmak.

  Kültür ve Turizm Bakanlığının Görevleri

  Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,
  b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak,
  c) Tarihî ve kültürel varlıkları korumak,
  d) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,
  e) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek,
  f) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,
  g) Türkiye'nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,
  h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
  Adalet Bakanlığı’nın Görevleri
  Adalet Bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek,
  b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak,
  c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,
  d) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,
  e) Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  f) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,
  g) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek,
  h) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek,
  i) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Başbakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunu incelemek,
  j) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,
  k) İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek,
  l) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
  İçişleri Bakanlığın’ın Görevleri
  İçişleri bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve millet ile bölünmez
  bütünlüğü yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı
  hak ve hürriyetleri korumak,
  b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak,
  c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek,
  d) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak,
  e) Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek
  f) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler
  yapmak ve Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak.
  g) Ülkenin İdari bölümlerine ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve
  bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek,
  h) Yurt sathında sivil savunma hizmetlerini yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,
  İ) Nüfus ve Vatandaşlık hizmetlerini yürütmek.
  j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak, 6. 6
  türk kızı
  Görevli Bayan Üye
  Dışişleri Bakanlığı’nın Görevleri

  Dışişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Hükümetçe tayin ve tespit edilecek esaslara göre dış politikayı uygula-
  mak ve Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla
  ilişkilerini yürütmek.
  b) Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmala-
  rı yapmak ve tekliflerde bulunmak,tespit edilecek dış politikayı yürütmek ve
  koordine etmek.
  c) T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yabancı devletler ve uluslararası
  kuruluşlar karşısındaki hak ve menfaatlerini korumak,geliştirmek ve bu alanlarda
  diplomasi ve konsolosluk himayesini sağlamak.
  d) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle,bunların temsilcilikleri ve
  temsilcileri ile,milletlerarası teşkilatlarla,ilgili Bakanlıklarla işbirliği
  yapmak suretiyle temas ve müzakerelerini yürütmek,bu temas ve müzakereler sonucu
  gerekiyorsa milletlerarası anlaşmaları yine diğer Bakanlıklarla işbirliği ile
  yapmak.
  e) Diğer bakanlık ve kuruluşların dış politikayı etkileyen faaliyet ve te-
  maslarının devletin dış politikasına uygunluğunu sağlamak,bu kuruluşların ulus-
  lararası kuruluşlar ve yabancı kamu ve özel kuruluşlarıyla kendi görev alanları-
  na giren temaslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlara katılmak.
  f) Mali,iktisadi ve diğer teknik konularda ilgili kurum ve kuruluşlarca yü-
  rütülmesi gereken veya statülerinde,üyelerinin ve ortaklarının belli Bakanlık
  veya merci vasıtasıyla işlem yapacağı belirtilen milletlerarası kuruluşlarla yü-
  rütülecek dış temas ve müzakerelerin dış politikaya uygun olarak yürütülmelerini
  gözetmek,gerekirse bunlara katılmak.
  g) Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip olarak Bakanlar Kurulu Ka-
  rarnamesi ile belli bir geçici görevle görevlendirilen Temsilciler ve Temsil
  Heyetlerine Türkiye Cumhuriyetini bağlayacak hususlarda hükümetin emir ve tali-
  matlarını iletmek,bu Temsilci ve Temsil Heyetlerinin ihtisasa dair hususlarda
  ihtiyaç duyacakları talimatları ilgili Bakanlıklar ile istişare suretiyle tes-
  pit edip onlara iletmek;bu gibi Heyetlerin Başkanları ilgili Bakanlıklardan ise
  bu Heyetlerde temsilci bulundurmak.
  h) Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlar nezdinde temsil işlerini
  yetkili makam olarak yürütmek.
  i) Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlardaki gelişmeleri ve bunlar
  arasındaki ilişkileri takip etmek.
  j) Türkiye Cumhuriyetinin Devlet ve Dışişleri protokolünü düzenlemek ve yü-
  rütmek.
  k) Yetki belgesi,onaylama belgesi ve milletlerarası hukuk ve tatbikatın ge-
  rektirdiği her türlü belgeyi hazırlamak,alıp vermek,örneklerini hazırlamak,Tür-
  kiye Cumhuriyeti adına yapılan anlaşmaları usulüne uygun olarak tescil ettirmek,
  bunların sicillerini tutmak.
  l) Kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

  Maliye Bakanlığı’nın Görevleri

  Maliye Bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak,
  b) Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak,
  c) Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek,
  d) Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,
  e) Gelir politikasını geliştirmek, uygulamak ve devlet gelirlerini tahsil etmek,
  f) (Mülga: 2.7.1993-KHK 484/11 md.)
  g) (Değişik: 20.8.1993-KHK 516/1 md.; İptal: Ana. Mah.’nin 25.11.1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı Kararı ile; Yeniden Düzenleme: 19.6.1994-KHK 543/1 md.) Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak,
  h) Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak,
  i) (Mülga: 2.7.1993-KHK 484/11 md.)
  j) (Mülga: 2.7.1993-KHK 484/11 md.)
  k) (Mülga: 2.7.1993-KHK 484/11 md.)
  l) (Mülga: 2.7.1993-KHK 484/11 md.)
  m) Milletlerarası kuruluşların Bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu konulardaki Bakanlık görüşünü hazırlamak, yurtdışı ve yurtiçi faaliyetleri yürütmek,
  n) Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek,
  o) Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,
  p) Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek, teftiş etmek ve denetlemek,
  r) (Ek: 13.11.1996-4208/17 md.) Karapara aklanmasının önlenmesi konusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak ve bu konuya ilişkin uygulanacak esas ve usulleri belirlemek.

  Millî Savunma Bakanlığı’nın Görevleri

  Millî Savunma Bakanlığı ( MSB ); Millî Savunma görevlerinin siyasî, hukukî, sosyal, malî ve bütçe hizmetlerini; Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan Silâhlı Kuvvetlerin savunma politikası ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilen ilke, öncelik ve ana programlar çerçevesinde;
  - Barışta ve savaşta asker alma,
  - Silâh, araç, gereç, lojistik ve ihtiyaç maddelerinin tedariki,
  - Harp Sanayii,
  - Sağlık,
  - İnşaat, emlak, iskân ve enfrastrüktür (NATO Güvenlik Yatırım Programı),
  - Malî ve mal hesap teftiţi hizmetlerini yürütmekten sorumludur.

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Görevleri

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre ülkenin sanayi politi-
  kasının belirlenmesine, sanayinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine ait ted-
  birlerin hazırlanmasına yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan
  ilke ve hedeflere uygun şekilde tespit, tanzim ve idare etmek, bu konularda il-
  gili kuruluşlar arasında gereken işbirliği sağlayacak tedbirleri almak


 7. 7
  Ziyaretçi
  öffff bune yha böle bna isimleri lazım kardeşimm :P

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi