Hemşireliğin bölmleri ve okutulan dersleri nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Hemşireliğin bölmleri ve okutulan dersleri nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Hemşireliğin bölmleri ve okutulan dersleri nelerdir

 2. 2
  gFb-Mmth
  Özel Üye

  Cevap:
  HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI
  331101 MESLEKİ TEMEL İLKE VE KAVRAMLAR ( Kredi: 4/ ECTS: 10 )
  İ.Ü.Bakırköy Sağlık Yüksekokulu felsefe ve amacına uygun olarak Hemşirelik Bölümüne yeni giren öğrencilere eğitimlerini sürdürecekleri ortamı tanıtarak, hemşirelik mesleği ve bu mesleğe katkısı olanlar hakkında bilgi vererek, hemşireliğe karşı beğeni kazanmalarını sağlamaktır.
  331103 İNSAN DAVRANIŞLARI VE İLETİŞİM BECERİLERİ ( Kredi 2 / ECTS 4 )
  Bu ders, öğrencilerin gerek kişisel gerekse mesleki yaşamlarında başarılı ilişkiler yoluyla, üretken, mutlu ve doyumlu olmalarını sağlamada gerekli ilke, yöntem, teknik ve bilgileri vererek istenilen davranışları geliştirmelerini amaçlar.
  331105 ANATOMİ ( Kredi: 3 / ECTS: 4 )
  İnsan vücudunun makroskobik ve mikroskobik yapıları ile fonksiyonlarını bilerek meslek eğitimindeki yeri ve önemini kavrayan, uygulamalalrını bu bilgilere temellendiren hemşireler yetiştirmektir.
  331107 FİZYOLOJİ ( Kredi: 3 / ECTS: 4)
  Fizyolojik mekanizmaların hücreden başlayıp bir bütünlük içinde, vücut fonksiyonlarının yürütülmesi, kontrolü ve kordinasyonundaki işleyiş ile ilgili bilgileri kazanmış, bunları mesleki uygulamalarında temel alan ve kullanan hemşireler yetiştirmektir.
  331109 BİYOKİMYA ( Kredi: 2 / ECTS: 2 )
  Biyokimyasal makromolüküllerin yapı ve metabolik özelliklerini kavrayan; kuramsal bilgilerini klinik uygulama alanlarında etkin ve doğru biçimde kullanan hemşireler yetiştirmektir.
  331111 ve 331108 YABANCI DİL – İNGİLİZCE (Kredi: 2 + 2 / ECTS: 2 + 2)
  Dört yıllık eğitimi boyunca, profesyonel gelişiminde İngilizce dilinin önemini kavrayan, temel mesleki İngilizce yayınları izleyebilen, Türkçe İngilizce, İngilizce – Türkçe çeviri yapabilmede gerekli temel ilkeleri kullanabilen hemşireler yetiştirmektir.
  331113 ve 331112 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ ( Kredi: 2+2 / ECTS: 2+2 )
  Atatürk İlke ve İnkilaplarını benimseyerek, onlardan oluşan düşünce sistemini kavramış, Atatürkçü düşünce sisteminin uygulanmasında geliştirilmesinde ve savunulmasında duyarlı, laik meslek üyeleri yetiştirmektir.
  331115 ve 331110 TÜRK DİLİ ( Kredi: 2 + 2 / ECTS: 2 + 2 )
  Yükseköğrenimini tamamlamış her gence, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratabilmek; dil – düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü ifade aracı olarak Türkçe’yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hakim kılmak ve ana dilinin bilincinde olan gençler yetiştirmektir.
  331102 MESLEK ESASLARI ( Kredi: 14 / ECTS: 20 )

  Meslek Esasları dersi, hemşirelik eğitimine yeni başlayan öğrencilere yönelik olup, insanı kendine özgü varlığı ve gereksinimleri içinde çevresi ve toplumla birlikte, bütüncül bir anlayışla ele alan, bireysel sağlık kuralları ve temel insan gereksinimleri doğrultusunda mesleğin temel kavram ilke, kural, yöntem ve uygulamalarını öğreterek, diğer mesleki derslere temel oluşturan bir derstir. Hemşirelik Esasları ile ilgili temel kavram ve ilkeleri inceleyerek bunları ülke gereksinimleri doğrultusunda; öğrencinin, birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde hemşirelik disiplininin önemini, konumunu, rol ve işlevlerini, diğer sağlık disiplinleri ile ilişkilerini kavramasını; hastalık veya sakatlık halinde, birey ve ailesine ilişkin sağlık sorunlarını belirleyip çözümleme ve bakım süreci uygulamasında doğru ve yerinde karar verme yeteneğini ve bu bilgiler doğrultusunda psikomotor becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır.
  331104 FARMAKOLOJİ ( Kredi 2 / ECTS 3 )
  Profesyonel rollerde/işlevlerinde temel farmakoloji bilgi ve ilkelerinin yaşamsal önemini kavrayan, ilaç uygulamaları için gerekli bilgi ve beceriye sahip ve sorumluluklarının bilincinde olan meslek üyeleri yetiştirmektir.
  331106 MİKROBİYOLOJİ – PARAZİTOLOJİ ( Kredi: 3 / ECTS: 4 )
  Mikroorganizma ve parazitlerin yapı ve özelliklerini kavrayan sterilizasyon, dezenfeksiyon, bağışıklamanın sağlık bakım sistemlerindeki önemini bilen ve mesleki uygulamalarında ilgili ilkeleri kullanan hemşireler yetiştirmektir.
  331201 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ( Kredi: 14 / ECTS: 20 )

  Bu ders, sağlığın geliştirilmesi, korunması, hastalıkları erken tanı tedavi ve bakımı, hastanın ve ailenin eğitimi, rehabilitasyon konusunda bilgi ve bunları uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
  Sağlık Eğitimi bu ders, bireylere ve topluma sağlık için gerekli davranışların nasıl kazandırılacağını ele alır.
  331203 İLKYARDIM VE AFETLERDE BAKIM ( Kredi: 2 / ECTS: 4)

  Bu ders doğal afetlerde veya savaş anında felakete uğrayan, ani hastalanan ya da her hangi bir kazaya maruz kalan bireylerin yaşamını kurtarmak, sakatlığı önlemek ya da sınırlandırmak amacıyla zamanında ve yerinde alınacak önlemlere ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır
  331205 SAĞLIK EĞİTİM SÜRECİ ( Kredi: 2 / ECTS: 3)

  Bu ders, sağlıklı olmak için birey ve topluma nasıl davranması gerektiğini öğretir.
  331207 BESLENME İLKELERİ VE HASTALIKLARDA BESLENME ( Kredi: 2 / ECTS: 3)

  Beslenmenin koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetindeki önemini, bireyin kendi yaşam şekline uygun diyetin özelliklerini, hastalıkların oluşmasında beslenme ile ilgili etmenleri, hastalık anında diyette yapılması gerekli değişiklikleri, besinlerin hazırlanması / pişirilmesinde uyulacak kuralları bilen ve mesleki uygulamalarına doğru şekilde yansıtan hemşireler yetiştirmektir.
  331209 PATALOJİ ( Kredi: 2 / ECTS: 2 )

  Hastalık bilimi olarak tanımlanan patolojide, normalden sapma gösteren organizmaların ve dokuların makroskopik, mikroskopik özelliklerini inceleyip, ilgili temel ilkeleri uygulamalarına yansıtan hemşireler yetiştirmektir.
  331211 GÜZEL SANATLAR
  Güzel Sanatların çağdaş insan/meslek üyesi olmadaki yeri ve önemini kavrayan, entellektüel gelişimindeki vazgeçilmezliğini benimseyen, sanat sevgisini kazanmış, duyarlı ve sorumlu bireyler yetiştirmektir.
  331202 CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ ( Kredi: 14 / ECTS: 20 )

  Bu ders, temel sağlık hizmetleri anlayışı doğrultusunda cerrahinin temel ilkeleri, sistemlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları, ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrasında hastanın sağlığını yeniden kazanabilmesi ve sürdürebilmesi için bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacı ile gerekli hemşirelik bakımı hakkında bilgi ve uygulama becerisi kazandırır.
  331204 BULAŞICI HASTALIKLAR ( Kredi: 2 / ECTS: 4 )

  Öğrenciye, bulaşıcı hastalıkların tanımını, epidemiyolojik ve klinik özellikleri, tedavi ve kontrolü ile hemşirelik bakım ilkeleriyle ilgili bilgi kazandırmaktır.
  331206 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER ( Kredi: 2 / ECTS: 4 )

  Bu ders, öğrencilerin insanı ve insan davranışlarını anlamasını, kendini tanımasını, iletişim becerileri kazanmasını, girişkenlik geliştirmesini ve bunları kendi yaşantısında kullanabilmesini amaçlamaktadır.
  331208 SOSYOLOJİ ( Kredi: 2 / ECTS: 2 )

  Toplumun sosyal yapısını, değerlerini bilen, bunların sağlık üzerindeki etkilerini kavrayıp araştıran ve uygulamalarında dikkate alan hemşireler yetiştirmektir.
  331210 BİOİSTATİSTİK ( Kredi: 2 / ECTS: 2 )

  Bu ders öğrenciye, araştırmalarda kullanılacak istatistiksel yöntemleri, testlerin seçimini, uygulamayı ve değerlendirmeyi öğretmeyi amaçlar
  331301 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ( Kredi: 14 / ECTS: 20)

  Bu ders, kadına, bebeğine, ailesine, insan seksüalitesine ve çocukluktan yaşlılığa kadar olan dönemde karşılaştığı obstetrik ve jinekolojik problemlerine ilişkin hemşirelik bakımına odaklanır.
  331303 EPİDEMİYOLOJİ ( Kredi: 2 / ECTS: 4)

  Bu ders, öğrenciye toplumun sağlık düzeyini, hastalıkların sıklık ve dağılımlarını, neden – sonuç ilişkilerini, epidemiyolojinin genel kavramlarını öğretmeyi amaçlamaktadır.
  331302 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (Kredi: 14 / ECTS: 20)

  Bu ders öğrencinin, holistik hemşirelik yaklaşımı çerçevesinde çocuğun doğumdan ergenlik dönemi sonuna kadar normal büyüme ve gelişim özellikleri ve sağlıktan sapma durumlarını sistemlere göre inceleyerek, değerlendirebilmesini amaçlar.
  331304 HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ ( Kredi: 2 / ECTS: 4 )

  Bu ders, bir meslek olarak hemşireliği, meslekte deontolojinin önemini, mesleğin tarih boyunca geçirdiği aşamaları, ulusal ve uluslararası meslek örgütlerini, mesleğin toplumsal statüsünü, profesyonel meslek elemanlarının özelliklerini, hemşirenin yasalar karşısındaki görev, yetki ve sorumluluklarını ve mesleki kurallarını etik açıdan incelemektedir.
  331306 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA ( Kredi: 5 / ECTS: 7 )

  Bu ders, klinik alanda araştırmaların kullanılabilmesi için araştırma bulgularının anlaşılması ve değerlendirilmesini ve araştırma sürecini kapsamaktadır.
  331401 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ( Kredi: 14 / ECTS: 20 )

  Bu ders, insan davranışlarını, davranış bozukluklarını, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinin temel ilke, kavram ve sürecini, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesine yönelik kavramsal bilgileri, ruh sağlığını etkileyen dönemsel, sosyal, kültürel değişimleri, ruhsal sorunları önleyici, iyileştirici, rehabilite edici hemşirelik yaklaşımlarını ruh sağlığı bozuk, fiziksel sağlığı bozuk bireylerle ve aileleriyle, sağlıklı bireylerle çalışarak uygulamalı olarak öğretir.
  331403 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM ( Kredi: 8 / ECTS: 10 )

  Bu ders, öğrencilere hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazandırmayı amaçlar.

  331402 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ( Kredi: 14 / ECTS: 20 )

  Bu dersin amacı, alanda çalışacak hemşireye, birey aile ve topluma temel sağlık hizmetleri yaklaşımı içinde evde ve hastane dışı kurumlarda hemşirelik hizmeti yapabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır.
  331404 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM ( Kredi: 8 / ECTS: 10 )

  Bu ders, öğrencilere öğretme-öğrenme sürecinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda yer alan aktivitelere ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazandırmayı amaçlar+ Yorum Gönder
hemşirelikte okutulan dersler,  hemşirelik bölümünde okutulan dersler,  hemşirelik dersleri,  hemşirelik dersleri nelerdir,  hemşirelikte görülen dersler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi