Akıllı Kart Beyannamesi doldurma kılavuzu

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Akıllı Kart Beyannamesi doldurma kılavuzu ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: SİVİL MEMUR İŞLEMLERİ  KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ

  GÖREVLİ VE EMEKLİ MEMUR KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ

  KONUYLA İLGİLİ YASAL MEVZUAT:

  MSY 52 (A) KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

  MSYY-70-1A ASKERALMA GENEL KONULAR DEVAMLI TALİMATI

  1 İLK DEFA VERİLMESİ GEREKEN HALLER:

  aİstisnai memur, memur, sözleşmeli personel veya işçi olarak görev katılan,

  bDiğer kurum ve kuruluşlardan naklen atanarak görev katılan,

  cİstisnai memurların aile fertlerinden sadece, TSK’leri Kimlik Kartı Yönergesinin 5’inci maddesindeki şartları taşıyan,

  çTSK’lerinde sivil personel olarak asgari 10 yıl çalışmış olmak şartıyla TSK’lerinden emeklilik nedeniyle ayrılan,

  dTSK emeklilik statüsünü muhafaza eden sivil personel kimlik kartı tahsis edilir

  eTSK’den emekli istisnai memurların TSK Kimlik Kartı Yönergesinin 5’inci maddesindeki şartları taşıyan aile getrleri ile TSK görevli ve emekli sivil memurların bu yönergenin 4’üncü maddesindeki şartları taşıyan aile fertlerine kimlik kartı tahsis ve tanzim edilir

  fTSK’lerinde görevli veya emekli iken vefat eden sivil memurların aile fertleri ile görevli veya emekli iken vefat eden istisnai memurların aile fertlerine kimlik kartı tahsis ve tanzim edilir

  gTSK’den malulen emekliye ayrılan sivil personelin kendilerine, bunlardan memur olanların aile fertlerine ve istisnai memur olanların aile fertlerine kimlik kartı tahsis ve tanzim edilir

  2 GERİ ALINMASI, YENİLENMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ HALLER

  a Zayi Ve Kullanılamayacak Şekilde Yıpranma Halinde,

  b Personelin Adı Soyadı, Ünvanı Ve Görev Değişikliklerinde Yeni Kimlik Kartı Verilir

  c Personeli Görevden Ayırma, Ayrılma Ve Ölüm Hallerinde,

  ç İzinli Sayılmak Suretiyle Askerlik Hizmetine Ayrılanlardan,

  d Emekli Memurlardan TSK’nın Adını Kullanarak İstismar Edenlerden,

  e Emekli Memurlardan Kamu Hizmetlerinden Yasaklananlardan,

  f TSK’den Emekli Olduktan Sonra, Taksirli Suçlar Ve Aşağıda Sayılan Suçlar Dışında Tecil Edilmiş Hükümler Hariç Olmak Üzere, Ağır Hapis Veya Altı Aydan Fazla Hapis Veyahut Affa Uğramış Olsalar Bile Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Suçlarla, Hırsızlık Dolandırıcılık, Sahtecilik, İnancı Kötüye Kullanma, Dolanlı İflas Gibi Yüz Kızartıcı Veya Şeref Ve Haysiyeti Kırıcı Suçtan Veya Kaçakçılık, Resmi İhale Ve Alım Satımlara Fesat Karıştırma, Devlet Sırlarını Açığa Vurma Suçlarından Hüküm Giyenlerden,

  g Emekli Olduktan Sonra TSK’nın Manevi Şahsiyetine Gölge Düşüren Veya TSK’nin Şeref Ve Haysiyetiyle Bağdaşmayacak Eylem, İş, Faaliyette Bulunduğu Tespit Edilenlerden Kimlik Kartı Geri Alınır

  h Görevli ve Emekli Sivil Personelden Kimlik Kartlarının Geri Alınmasını Gerektiren Hallerde Aile Fertlerinin de Kimlik Kartları Geri Alınır

  3 MÜRACAAT ŞEKLİ

  a Görevli Memurlar İçin Kimlik Kartı İsteği Personelin Bağlı Bulunduğu Askeralma Bölge Başkanlığınca Askeralma Dairesi Başkanlığına Yapılır Ancak, Memurun Kadro Görevine Katılmış Bulunması Şarttır

  b Askeralma Teşkilatından Emekli Personelin Kimlik Kartı İsteği İçin Emekli Olduğu Askerlik Şubesi Ve Askeralma Bölge Başkanlığınca Askeralma Dairesi Başkanlığına Yapılır

  4 İSTENİLEN BELGELER

  a Sivil Personel İçin Kimlik Kartı Beyannamesi (ÖRNEK-1)

  b Nüfus Kayıt Örneği

  c Vesikalık Fotoğraf Teklif Yazısına Eklenir(Fotoğraf Laminasyon İşlemi İçin Bağlı Askeralma Bölge Başkanlığında Bulundurulur)

  ç Kimlik Kartı Değiştirilmesi İstenmesi Halinde İstenilen Bilgi Ve Belgelerle Eski Kimlik Kartı da Gönderilir

  d Görevli ve Emekli Memurların, Aile Fertleri İçin Kimlik Kartı Müracaatında TSK Kimlik Kartı Yönergesi EK-N'deki Belgeler Beyannameye Eklenir

  e Kayıp Kimlik Kartı Müracaatında İstenilen Belgelere Gazete İlanı Eklenir

  EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

  KONUYLA İLGİLİ YASAL MEVZUAT:

  657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 19MADDESİ 5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNU

  1 Yaş Haddi, Malûliyet, Ölüm, Re’sen Açıktan Emeklilik İşlemleri Hariç,  Yasal Hizmet Süresini Dolduran Memurların Sıralı Sicil Amirleri Kanalıyla Gönderecekleri İki Adet “Emeklilik İstek Formu ile 5 Adet Fotoğraf”ın (ÖRNEK-2) Milli Savunma Bakanlığınca Onaylanmasını Müteakip Emeklilik İşlemleri Gerçekleştirilir

  a EMEKLİLİK ONAYINI MÜTEAKİP İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER  (1) İlişiğinin Kesildiği Tarih

  (2) En Son Hangi Ayın Maaşını Aldığı

  (3) Üç Adet Nüfus Cüzdan Sureti

  (4) Üç Adet İkametgah İlmuhaberi

  (5) Sekiz Adet Vesikalık Fotoğraf ( Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Olacak)

  (6) OYAK’a Üye Olup Olmadığı

  (7) Oyak Emekli Maaş Sistemi Formu (Dilekçe)

  (8) Emekli Sandığı Ve OYAK Kesenek Cetvelleri

  (9) Çalışan Memur Kimlik Kartı İmha Tutanağı (TSK Akıllı Kart için ilgili mevzuat esaslarına göre işlem yapılacaktır

  (10) Özlük Dosyası

  (11) Emeklilik Yılı İçerisinde Haziran Ayı Sonundan Sonra Ayrılanlar İçin Ayrılış Sicil Raporu

  2 Adi Malul Olarak Emekliye Ayrılma İşlemleri, Sağlık Kurulu Raporunun Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Ve Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca Onaylanmasını Müteakip İlgili Memurun Bu Konuda Dilekçesinin Alınması Ve MSB’nın Emeklilik İşlemini Onaylaması İle Gerçekleştirilir(Bu İşlemlerden Önce Sağlık Kurulu Ön Raporu İlgili Askeralma Bölge Başkanlıklarınca Askeralma Dairesi Başkanlığına Bildirilir)

  a ADİ MALUL OLARAK EMEKLİLİK ONAYINI MÜTEAKİP İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

  (1) Son Üç Yılda Aylıklarından Kesilen Kesenekleri Gösterir Kesenek Listesi

  (2) Üç Adet Nüfus Cüzdanının Tasdikli Örneği

  (3) Yedi Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Olacak)

  (4) İlişiğinin Kesildiği Tarih

  (5) OYAK’a Üye İse Son İki Aylık Kesenek Cetvelleri

  (6) OYAK Emekli Maaş Formu ( Dilekçe)

  (7) Üç Adet İkametgah İlmuhaberi

  (8) Varsa Sigortalı Hizmetine Karşılık Kıdem Tazminatının Ödenip Ödenmediği

  (9) Çalışan Memur Kimlik Kartı İmha Tutanağı

  (10) Özlük Dosyası

  (11) Emeklilik Yılı İçerisinde 01 Ocak – 01 Temmuz Tarihleri Arasında İstirahatli Olmaksızın Görev Yapmış İse Ayrılış Sicil Raporu  AYLIKSIZ İZİNLER

  KONUYLA İLGİLİ YASAL MEVZUAT :

  657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 108MADDESİ ASKERALMA GENEL KONULAR TALİMATI MSYY-70-1A  1 AYLIKSIZ İZİN İŞLEMLERİ

  a Devlet Memurunun Bakmaya Mecbur Olduğu Veya Memurun Refakat Etmediği Takdirde Hayati Tehlikeye Girecek Ana, Baba, Eş Ve Çocukları İle Kardeşlerinin Ağır Bir Kaza Geçirmesi Veya Önemli Bir Hastalığa Tutulmuş Olması Hallerinde Ve Bu Hallerin Raporla Belgelendirilmesi Şartıyla, Devlet Memurlarına İstekleri Üzerine En Çok Altı Aya Kadır Aylıksız İzin Verilebilir Aynı Şartlarda Bu Süre Bir Katına Kadar Uzatılabilir

  b Devlet Memurlarına On Hizmet Yılını Tamamlamış Olmaları Ve İstekleri Halinde Memuriyet Süresi Boyunca Bir Defada Kullanılmak Üzere Altı Aya Kadar Aylıksız İzin Verilebilir Ancak Sıkıyönetim Veya Olağanüstü Hal İlan Edilen Bölgelere Veya Kalkınmada Öncelikli Yörelere Belli Bir Süre Görev Yapmak Üzere Mecburi Olarak Sürekli Göreve Atananlar Hakkında Bu Bölgelerdeki Görev Süreleri İçinde Bu Fıkra Hükmü Uygulanmaz

  c İstekleri Üzerine Doğum Yapan Memurlara En Çok Oniki Aya Kadar Aylıksız İzin Verilebilir

  ç Yetiştirilmek Üzere Yurt Dışına Gönderilen (Burs Dahil) Memurlarla; Yurt İçi Ve Yurt Dışına Sürekli Görevle Atanan Memurların Eşlerine Memuriyetleri Süresince Her Defasında Bir Yıldan Az Olmamak Üzere En Çok Dört Yıla Kadar Aylıksız İzin Verilebilir

  d İzin Süresinin Bitiminden Önce, Mazeretini Gerektiren Sebeplerin Ortadan Kalkması Halinde, Memur Derhal Görevine Dönmek Zorundadır Görevine Dönmeyenler Memuriyetten Çekilmiş Sayılırlar

  e Muvazzaf Askerliğe Ayrılan Memurlar, Askerlik Süresince Görev Yeri Saklı Kalarak Aylıksız İzinli Sayılırlar

  2 AYLIKSIZ İZİN MÜRACAATI  Aylıksız İzin Müracaatı Aylıksız İzin İstek Formu (ÖRNEK-3) Arka Sayfası Okunarak Ve İzin Konusuna Ait Belgeleri Eklenip Doldurularak İlk Amire Müracaatta Bulunulur Askerlik Şubesi Ve Askeralma Bölge Başkanları Kanaatlerini Belirterek, Askeralma Bölge Başkanlığınca Askeralma Dairesi Başkanlığına Gönderilir

  3 DOĞUM NEDENİYLE AYLIKSIZ İZİN MÜRACAATI  a Yukarıda Açıklandığı Şekilde Aylıksız İzin İstek Formu (ÖRNEK-3) Tanzim Edilerek Forma Doğum Ve İstirahat/İzin Raporlarının Aslı Eklenmelidir

  b Devlet veya Özel Hastanelerden Alınan Doğum Ve İstirahat/İzin Raporları En Yakın Askeri Hastaneye Tasdik Ettirilmelidir

  c İstenilen Belgelerin Tamamlanmasını Müteakip, Doğum Sonrası Verilen İzin Süresinin İkinci Haftası İçerisinde Aylıksız İzin İstek Müracaatı Yapılmalıdır

  ç Aylıksız İzin Bitim Tarihinde Görevine Katılan Memurların Katılış Tarihleri Askeralma Dairesi Başkanlığına Bildirilmelidir Görevine Katılmayan Memurlar Görevinden Çekilmiş Sayılır

  d Aylıksız İzin Verme Ve Aylıksız İzin Süresi Bitiş Tarihinden Önce Göreve Başlatma Yetkileri MİY’e Aittir Bunun Dışında Ast Makamların Yetkisi Bulunmamaktadır+ Yorum Gönder
tsk akıllı kart beyannamesi doldurma kılavuzu,  tsk akıllı kart doldurma kılavuzu,  tsk akıllı kart beyannamesi,  akıllı kart beyannamesi doldurma kılavuzu,  akıllı kart beyannamesi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi