Hava astsubaylığı ile ilgili çıkmış sorular var mı?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Hava astsubaylığı ile ilgili çıkmış sorular var mı? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: 2009 ASTSUBAYLIK önceden çıkmış sınav soruları ve yanıtları

  A- TÜRKÇE :

  1. “Doktor, hastanın halinde telaş edecek bir şey olmadığını söyledi.”
  “Telaş” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır.

  a. Oğlunuz çalışmışsa nasıl olsa geçer, telaş etmeyiniz.

  b. Bu kadar telaş edecek ne var, daha erken, yetişebilirsin.

  c. Uzaktan gördüm, etrafına bakmadan telaşla eczaneye girdi.

  d. Biraz dikkatli olmak gerek; bu iş telaşa gelmez.

  2. "Kanı niteliğini taşıyan yargıların doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamaz. Çünkü bunların kişiden kişiye değişen, göreli bir yanı vardır.” Yukarıdaki açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi kanı niteliği taşımaz?

  a. Görünümü ve insanlar üzerindeki etkisi bakımından dört mevsimin en güzeli ilkbahardır.

  b. Boks, seyirciyi sürekli bir gerilim içinde tutan bir spor türüdür.

  c. İstanbul, konumu ve doğal güzellikleri yönünden en çok sevilen kentimizdir.

  d. Turuncu, kırmızı ile sarının karışımından elde edilen bir renktir.

  3. “Atatürk, Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra, Namık Kemal’in
  Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
  Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini

  Dizelerini (mısralarını) değiştirerek şöyle demiştir:

  Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini
  Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini”

  Bu iki söyleyiş arasında nasıl bir anlam farkı vardır?

  a. bezginlik-canlılık
  b. kuşku-kesinlik
  c. umutsuzluk-güven
  d. inançsızlık-inanç

  4. “Dostumuz bizi her nedense hatırlamamışlar.” Cümlesinde “-lar” eki anlatıma aşağıdakilerden hangisini katmaktadır.

  a. Saygı b. Üzüntü c. sitem d. Küçümseme


  5. “Doğayı sevmek öyle kolay olmamıştır insanoğlu için. Doğanın uysallaştırılması, evcilleştirilmesi ve bu yoldan sevilmeye başlanması için aradan çok uzun dönemler geçmiştir. Başka bir söyleyişle doğayı insanlar yaratmıştır; ona güzelliğini, sevecenliğini, dinlendiriciliğini insanlar vermişlerdir. Büyük çabalar göstermişlerdir bu uğurda.

  Bu parçada öne sürülen düşünce, aşağıdaki yargılardan hangisine dayandırılabilir?

  a. İnsanoğlu davranışlarını, doğanın koşullarına göre düzenlemiştir.

  b. İnsanoğlu doğayı kendi istediği duruma getirmek için uğraş vermiştir.

  c. Doğayı yararlı duruma getirme çabaları gittikçe daha büyük bir hız kazanmıştır.

  d. Doğanın yeniden yaratılması çabaları, istenilen ölçüde başarılı olamamıştır.

  B. İNKILAP TARİHİ :

  6. Mustafa Kemalin Milli Mücadele’yi Doğu Anadolu’da başlatmak istemisinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  a. Ermeni Saldırıları
  b. Pontus-Rumların faliyetleri
  c. Terhis edilmemiş bir ordunun bölgede bulunması
  d. Ruslar’ın Doğu Anadoluya saldırmayı planlaması

  7. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin ulusal mücadele açısından en önemli görevi ne olmuştur?

  a. Sevr Antlaşması’nı imzalaması
  b. Salip Paşa’yı mustafa kemal’le görüşmesi için Amasya’ya göndermesi
  c. Misak-ı Milliyi kabul etmesi
  d. Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişliğine ataması

  8. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşımız sırasında imzaladığımız ilk siyasal antlaşmadır.

  a. Ankara Antlaşması
  b. Moskova Antlaşması
  c. Gümrü Antlaşması
  d. Kars Antlaşması

  9. I. Türk Dil Kurumunun kurulması

  II. Soyadı Kanununun kabulü

  III. Yeni Türk Harfleri’nin kabulü
  Yukarıdaki Türk inkilaplarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

  a. 1., II., III. b. III., I., II., c. III., II., I d. II., I., III

  10. Kurtuluş Savaşında Türk Ulusu güney cephesinde aşağıdakilerden hangisiyle savaşmıştır.

  a. Ermeniler b. İngilizler c. Yunanlılar d. Fransızlar

  11. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesine dayanarak Anadoluyu yer yer işgal etmeye başlamışlardı. Düzenli orduya geçilmeden önce işgallere karşı ilk direniş başlatan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir

  a. Halifelik Ordusu
  b. Kuva-yi Milliye
  c. İslam ve Tealli cemiyeti
  d. Anzavur Kuvvetleri

  12. 1925 yılında Atatürk’ün şapka ile halkı selamladığı şehir aşağıdakilerden hangisidir.

  a. Ankara
  b. Erzurum
  c. Kastamonu
  d. Bursa

  13. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum ve Sivas Kongrelerinin ortak özelliklerinden değildir?

  a. Her ikisi de ihtilalci karakter taşıyordu.
  b. Her ikisi de İstanbul Hükümetinin açık muhalefetine rağmen toplanmıştı.
  c. Her ikisine de Mustafa Kemal başkanlık etmişti.
  d. Her ikisine de yurdun her yanından seçilmiş delegeler katılmıştır.

  14. Aşağıdakilerden hangisi Milli mücadeleye karşı olan cekiyetlerdendir?

  a. Vilayat-ı Şarkıyye Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
  b. Mavri Mira Cemiyeti
  c. Redd-i İlhak Cemiyeti
  d. Trakya-Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

  15. Türk Ordusu aşağıdaki savaşların hangisiyle Batı Anadolu’yu düşmanlardan tamamen temizlemiştir?

  a. I. İnönü Savaşı
  b. Sakarya Savaşı
  c. Büyük Taarruz
  d. II. İnönü Savaşı

  C. ATATÜRKÇÜLÜK :

  16. Aşağıdakilerden hangisi "Devletçilik" İlkesi ile doğrudan ilgilidir

  a. Gelir kaynaklarının işletilmesini ulus yararına gerçekleştirme.

  b. Ulusu oluşturan öğeler arasında birlik, bütünlük ve uyum sağlama

  c. Çağdaş uygarlığa ters düşmemek için yenileşme

  d. Yönetimin halktan kaynaklanması

  17. Atatürkçülükte devlet hayatının, fikir hayatının ve ekonomik hayatın, özel ve kendine özgü bir yeri vardır. Türk Devletinin bağımsız siyasi kimliğini koruyabilmesi için Devlet hayatı fikir hayatı ve ekonomik hayat arasında;

  a. İlişki bulunmasına gerek yoktur
  b. Bir uyum olmalıdır
  c. Zorlama yaratanlara göz yumulmalıdır
  d. Muhtariyet bulunması lazımdır

  18. Eğitimin yaygınlaştırılmasına ve fırsat eşitliğine yer veren, eğitimde uygulanacak ilke aşağıdakilerden hangisidir?

  a. Cumhuriyetçilik
  b. Milliyetçilik
  c. Halkçılık
  d. İnkılapçılık

  19. Atatürk, tarihe "Nutuk" adıyla geçen söylevini üç ayda yazdı.Nutuk, çok anlamlı olarak Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile sona erer. Atatürk'ün belgelere dayanarak hazırladığı bu söylev aşağıdaki dönemlerden hangisini kapsar?

  a. Kurtuluş Savaşının başlaması - Halifeliğin Kaldırılması.
  b. Büyük Taarruz - Cumhuriyetin İlanı.
  c. Kurtuluş Savaşının Başlaması - Cumhuriyetin İlanı.
  d. Kurtuluş Savaşının Başlaması - Lozan Andlaşması.

  20. "Her millet kendi devletini kurup, kendi isteğine göre kendisini yönetmelidir" görüşü aşağıda yazılan Atatürk İlkelerinden hangilerine uygundur?

  a. Milliyetçilik - Halkçılık
  b. Devletçilik - Laiklik
  c. Devletçilik - İnkılapçılık
  d. Laiklik - Halkçılık

  21. Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletini ortak bir dava için birleştirmek ve ona egemenlik hakkını sağlamak için ilk büyük adımı aşağıdakilerden hangisiyle atmıştır?

  a. Erzurum Kongresiyle
  b. Sivas Kongresiyle
  c. Amasya Genelgesiyle
  d. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanmasıyla

  22. Mustafa Kemal Atatürk İnkılapları yaparken aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?

  a. Meclis ve halka inkılapları zorla kabul ettirmiştir.
  b. En uygun zaman ve fırsatları beklemiştir.
  c. İnkılabı evrelere ayırmıştır.
  d. Bir sonraki evreyi önceden açıklamamıştır

  23. Atatürk ilkelerinin dayandığı temel öge aşağıdakilerden hangisidir.

  a. Cumhuriyetçilik
  b. Akıl ve Bilim
  c. Halkçılık
  d. Devletçilik

  24. Atatürk'çü uygulamada, dış politikada bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanma esası vardır. Milletimizin siyasi ve sosyal hayatı yanında, aşağıdakilerden hangisinde rehberimiz ilim ve fen olmalıdır?

  a. Ülkeler arasındaki çatışmalarda
  b. Mahkemelerin teşkilatlanmasında
  c. Milletimizin fikri terbiyesinde
  d. Dini faaliyetlerde

  25. Laik düzene geçişte aşağıdakilerden hangisi en etkin rolü oynamıştır?

  a. Kılık Kıyafet İnkılabı
  b. Saltanatın Kaldırılması
  c. Uluslar arası ölçülerin kabulü
  d. Halifeliğin Kaldırılması

  D. T.C. ANAYASASI :

  26. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a. Türk milleti egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle yürütür.
  b. TBMM. üyeleri seçildikleri bölgenin veya seçmenin değil, bütün Türk Milletinin temsilcileridir.
  c. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.
  d. Yöneticilerin seçimle işbaşına gelmeleri sosyal hukuk devleti ilkesinin bir sonucudur.

  27. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal sebeplerinden biri değildir?

  a. Ağır ekonomik bunalım
  b. Salgın hastalık
  c. Savaş hali
  d. Tabii afet

  28. Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisini aşağıdakilerden hangisi verir?

  a. Cumhurbaşkanı
  b. Milli Güvenlik Kurulu
  c. Bakanlar Kurulu
  d. T.B.M.M.

  29. TBMM. tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu nedenle silahlı kuvvet kullanılmasına karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına hangi makam karar verir?

  a. Bakanlar Kurulu
  b. Cumhurbaşkanı
  c. Genelkurmay Başkanı
  d. Milli Savunma Bakanı

  30. Hükümet yasalaşmasını sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini Meclise sunar.

  a. Kanun teklifi
  b. Kanun Tasarısı
  c. Tüzük
  d.Yönetmelik

  E. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER :

  31. Birleşmiş Milletler Teşkilatının merkezi neresidir?

  a. Cenevre b. New York c. Lahey d. Helsinki

  32. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Milletlerarası Adalet Divanı hariç diğer bütün oraganların toplantılarına katılır. Genel Sekreter kendisine;

  a. Genel Kurul tarafından verilen görevleri yapar.
  b. Milletlerarası Adalet Divanı hariç, diğer organlar tarafından verilen görevleri yapar.
  c. Güvenlik Konseyi tarafından verilen görevleri yapar.
  d. Genel Sekreter kendi görevlerini kendisi saptar.

  33. Birleşmiş Milletlerin kurucu üyeleri dışında teşkilata sonradan üye kabulü nasıl olmaktadır?

  a. Genel Sekreterin onayı ile
  b. Güvenlik Konseyinin Kararı ile
  c. Güvenlik Konseyinin tavsiyesi üzerine Genel Kurul kararı ile
  d. Üye olmak isteyen Devletin başvurusu yeterlidir.

  34. Birleşmiş Milletler Anayasası hangi tarihte imzalanmıştır.

  a. 26.6.1945 b. 25.5.1944 c. 10.8.1950 d. 11.9.1958

  35. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatının asli organlarından değildir?

  a. Güvenlik Konseyi
  b. Vesayet Konseyi
  c. Adalet Divanı
  d. Dünya Sağlık Teşkilatı

  F. NATO :

  36. Kuzey Atlantik Andlaşması hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

  a. 24 Ağustos 1949
  b. 4 Nisan 1949
  c. 30 Eylül 1950
  d. 22 Ekim 1951

  37. NATO'nun kuruluş amacı ve işleyiş şekli aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?

  a. Üye ülkelerin, barış ve güvenliğini sağlamak, karşılıklı askeri, sosyal ve kültürel
  yardımlaşma
  b. Üye ülkeler arasında karşılıklı yardımlaşmak.
  c. Saldırılara karşı koymak.
  d. Üye ülkeler arasındaki ticari faaliyetleri arttırmak.

  38. "Kuzey Atlantik Konseyi" için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a. Konseyde bütün üye devletler temsil olunurlar
  b. Konsey Bakanlar düzeyinde ya da sürekli temsilcilerin katılması ile toplanır.
  c. Hükümet başkanları düzeyinde de toplantı yapılabilir
  d. Konseyde kararlar, 2/3 oy çokluğu ile alınır.

  39. Kuzey Atlantik Andlaşması, İttifakın Birleşmiş Milletler Yasası çerçevesinde ve onun başlıca ilkelerine uygun olarak kurulduğunu belirleyen bir önsöz ve 14 Maddeden oluşmaktadır. Andlaşmanın en önemli 5 nci Maddesi;

  a. Üye ülkelerden birine veya birkaçına silahlı bir saldırı olması halinde, bunun bütün
  taraflara karşı yapılmış bir saldırı olacağını kabul etmiştir.
  b. Üye ülkeler arasında ekonomik ve işbirliği esaslarını açıklamaktadır.
  c. Üye ülkeler arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesini düzenlemektedir.
  d. Andlaşmaya bütün üye devletlerin uyacaklarını taahhüt ettiklerini düzenlemektedir.

  40. Savunma Planlama Komitesi, NATO'nun kaynaşık askeri yapısında yer alan üye ülkelerin temsilciliklerinden oluşur. Bu Komite; özellikle savunmaya ilişkin konuları görüşür. Bu Komitedeki daimi toplantılar hangi düzeyde yapılır ve ülkeleri kim temsil eder?

  a. Devlet Bakanları düzeyinde yapılır. Başbakanlar temsil eder.
  b. Büyükelçiler düzeyinde yapılır. Dışişleri Bakanları temsil eder.
  c. Büyükelçiler düzeyinde yapılır. Savunma Bakanları temsil eder.
  d. Ataşeler düzeyinde yapılır. Genelkurmay Başkanları temsil eder.

  G. LOZAN ANDLAŞMASI :

  41. Aşağıdaki konulardan hangisi Lozan'da çözümlenmeyerek daha sonraki bir tarihe bırakılmıştır?

  a. Savaş tazminatları
  b. Boğazların statüsü
  c. Musul ve Irak sınırı
  d. Azınlıklar

  42. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Andlaşmasının sonuçlarından biridir?

  a. Türkiye - Irak sınırının saptanması.
  b. Türkiye - Bulgaristan sınırının saptanması.
  c. Yunanistan'ın onarım borcu karşılığında Karaağaç'ı Türkiye'ye bırakması.
  d. Batum'un Gürcistan'a verilmesi.

  43. Lozan Barış Andlaşması ile Osmanlı İmparatorluğunun borçları nasıl tasfiye edilmiştir?

  a. Borçların tamamı kaldırılmıştır.
  b. Borçları,Türkiye'nin ödemesi kararlaştırılmıştır.
  c. Borçları, Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yeni kurulan devletler ödeyeceklerdir
  d. Borçlar, Düyun-u Umumiye İdaresine devredilmiştir.

  44. Lozan Barış Andlaşması ile 5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs Adasında yaşamakta olan Türkvatandaşlarının uyruk statüleri ne şekilde belirlenmiştir?

  a. Mahalli kanunların belirlediği koşullar çerçevesinde İngiliz uyruğunu kazanacaklar ve bu yüzden Türk uyruğunu kaybedeceklerdir.
  b. Türk uyruğunda olmaya devam edeceklerdir.
  c. Kıbrıs Rum Hükümeti uyruğuna gireceklerdir.
  d. hem Türk hem de İngiliz uyruğu statüsüne gireceklerdir.

  45. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Andlaşmasının hükümleri arasında yer almaz?

  a. Suriye Sınırı Ankara Andlaşmasına göre çizilmiştir.
  b. Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak ve Türk uyruklu olacaktır.
  c. İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi kaldırılmıştır.
  d. Bulgaristan sınırında 1913 İstanbul ve Nöyyi Andlaşması esas alındı.

  H. MONTREUX SÖZLEŞMESİ :

  46. Montreux Sözleşmesine göre, barış zamanında aynı anda en fazla kaç yabancı savaş gemisi boğazlardan geçiş halinde bulunabilir?

  a. Dokuz b. Onbeş c. Onsekiz d. Yirmi


  47. Montreux Sözleşmesine göre, barış zamanında Boğazlardan geçiş halinde aynı zamanda bulunabilecek bütün yabancı devlet savaş gemilerinin toplam tonajı azami kaç tonu geçemeyecektir.

  a. 5.000 ton b. 10.000 ton c. 15.000 ton d. 20.000 ton

  48. Montreux Sözleşmesi hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

  a. 20 Temmuz 1936
  b. 22 Haziran 1936
  c. 24 Temmuz 1938
  d. 9 Kasım 1936


  I. 1947 PARİS SÖZLEŞMESİ :

  49.1947 Paris Sözleşmesi Oniki Ada’yı Yunanistan’a bırakıyordu. Oniki Ada bu tarihte aşağıdakilerden hangi devletin hükümranlığı altındaydı?

  a. İngiltere'nin
  b. Türkiye'nin
  c. İtalya ve Yunanistan'ın
  d. İtalya'nın

  50. 1947 Paris Sözleşmesi, aşadakilerden hangisi doğrudur?

  a. Türkiye, Yunanistan ve İtalya arasında imzalanmıştır.
  b. İngiltere, İtalya, Fransa ve Yunanistan arasında imzalanmıştır.
  c. Yunanistan ve İtalya arasında imzalanmıştır.
  d. İkinci Dünya Savaşını kazanan Devletler ile İtalya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve
  Finlandiya gibi mihver devletlerin müttefikleri arasında imzalanan bir seri sözleşmelerden
  ibarettir.


  Cevaplar

  1-A 2-D 3-C 4-C 5-B 6-A 7-C 8-C 9-B 10-D 11-B 12-C 13-D 14-B 15-C 16-A 17-B 18-C 19-C 20-A 21-C 22-C 23-B 24-C 25-B 26- 27-C 28-C 29-B 30-A 31-B 32-B 33-D 34-A 35-D 36-A 37-A 38-C 39-A 40-C 41-C 42-C 43-C 44-B 45-C 46-A 47-C 48-A 49-D 50-D

  dıyer senelerde cıkmıs sorular bazıları bırebır aynı kımısı farklı, farklı olanlardan bazıları şöyle;

  İNKLAP TARİHİ

  2001 YILI

  8. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar sonucu kurulan “batı cephesi” komutanlığına aşağıdakilerden hangisi getirilmiştir?

  a. İsmet Paşa
  b. Rafet Bey
  c. Ali Fuat Paşa
  d. Mustafa Kemal Paşa

  10. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in sivil bir vatandaş olarak yaptığı çalışmalardan biridir?

  a. Amasya Genelgesi
  b. Samsun Raporu
  c. Havza Genelgesi
  d. Erzurum Kongresi

  12. Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920’de açılan ilk TBMM’de alınan kararlardan biri değildir?

  a. Meclis’in Kurucu Meclis olduğu
  b. Yasama ve Yürütme yetkilerinin meclise ait olduğu
  c. Padişah ve halifeliğin geleceğine TBMM’nin karar vereceği
  d. Yeni bir hükümetin kurulması gerektiği

  14. Irak'la aramızda ihtilaflı olan Musul sorunu, Lozan Andlaşması sonunda;

  a. Çözümlenmemiştir.
  b. Dokuz ay içinde İngiltere ile dostça çözümleneceği kararlaştırılmıştır.
  c. Büyük Devletlerin onayına bırakılmıştır.
  d. İngiltere'ye verilmiştir.

  2004 YILI

  6. - Sivas Kongresinin hangi özelliği onun ulusal bir kongre olmasını sağlamıştır.

  a. Erzurum Kongresi kararlarının kabul edilmesi
  b. Güdüm yanlısı görüşleri reddetmesi
  c. Yurdun her köşesinden gelen temsilcilerden oluşması
  d. Cemiyetlerin birleştirilmesi

  7. Milletin egemenliği yanında, kişisel egemenliğin varlığının akla ve mantığa aykırı olduğu düşüncesinden hareketle en önemli inkilâplanndan birisi gerçekleşmiş ve ulusal egemenliğin sağlanmasında büyük bir engel kaldırılmıştır.
  Ulusal egemenliğin sağlanması yolunda gerçekleştirilen aşağıdaki inkilâplardan hangisi bu paragrafı desteklemektedir?

  a. Saltanatın kaldırılması
  b. Hilafetin kaldırılması
  c. Lâikliğin anayasaya girmesi
  d. Medreselerin kapatılması

  8. Saltanatın kaldırılmasından sonra halifelik devam ettirilmiştir. Bu arada bazı milletvekilleri halifeyi TBMM.nin üzerinde görerek; "TBMM halifenin, halifede TBMM'nindir." Şeklinde propaganda yapmışlardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

  a. Mecliste rejim karşıtlarının ve halife yanlılarının olduğunu.
  b. İslamcılık politikasının izlendiğini.
  c. Türkiye'de anayasal düzene geçilmediğini.
  d. Çok partili hayata geçilmediğini.

  15. Cumhuriyet tarihinde Takrir-i Sükun (Huzuru Sağlama) Kanunu" adıyla bilinen önlem aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra yürürlüğe konulmuştur.

  a. Menemen Olayı b. Şeyh Sait İsyanı
  c. Saltanatın Kaldırılması d. 2. Dünya Savaşı

  2005 YILI

  15. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar sonucu kurulan “Batı Cephesi” Komutanlığına aşağıdakilerden hangisi getirilmiştir?

  a. Ali Fuat Paşa
  b. Rafet Bey
  c. İsmet Paşa
  d. Mustafa Kemal Paşa

  ATATÜRKÇÜLÜK

  2001 YILI

  22. Türkiye’de hukuk alanında inkilap hareketlerinin yapılmasında aşağıdakilerden hangisi etken oluşturmamıştır?

  a. Adil bir ceza sisteminin olmaması
  b. Mirasta eşitlik esasının olmaması
  c. Hukukta birliğin olmaması
  d. Ulusal egemenliğin gerçekleştirilmemiş olması

  23. Türkiye Cumhuriyeti’nde çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmenin ortamını hazırlayabilmek için aşağıdakilerden hangisini öncelikle kaldırmak zorunlu olmuştur?

  a. Aşar vergisi
  b. Saltanat
  c. Halifelik
  d. Arap harfleri

  24. Atatürk'çü uygulamada, dış politikada bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanma esası vardır.Milletimizin siyasi ve sosyal hayatı yanında, aşağıdakilerden hangisinde rehberimiz ilim ve fen olmalıdır?

  a. Ülkeler arasındaki çatışmalarda
  b. Mahkemelerin teşkilatlanmasında
  c. Milletimizin fikri terbiyesinde
  d. Dini faaliyetlerde

  25. "Halifelik" hangi düşünce üzerine kurulmuştur.

  a. Pozitivizm
  b. Akılcılık
  c. Hümanizm
  d. Ümmetcilik

  2004 YILI

  16. Atatürk "Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından ilkelerinden yararlanılacaktır; ancak temel, kendi içimizden çıkmalıdır." demiştir. Atatürk bu sözleriyle eğitimin nasıl olmasını istemiştir?

  a. Zorunlu . b. Demokratik c. Çağdaş ve milli d. Eşitlik sağlayıcı

  21. Atatürk'e göre milliyetin en belirgin niteliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  a. Din b. Dil c. Fizyonomi d. benzer tutkular

  T.C ANAYASA

  2001 2004 2005 YILI

  26. Tüzüklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a. Resmi Gazetede yayımlanır.
  b. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır.
  c. Tüzüğün sebep unsurunu kanun oluşturur
  d. Tüzüklerin yargısal denetimi anayasa Mahkemesince yapılır

  27. Dernek kurma hürriyeti hakkındaki aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a. Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.
  b. Dernekler, Kanunun öngördüğü hallerde hakim kararıyla kapatılabilir.
  c. Milli güvenliğin, kamu düzenini, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut
  yakalamanın gerektiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı 48 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur.
  d. İzin almadan dernek kurma konusunda Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına kanunla sınırlama getirilebilir.

  28. Başbakanın ölümü yada herhangi bir nedenle milletvekilliğinin sona ermesi halinde ona kim vekalet eder?

  a. Başbakanın çekilmeden önce tayin ettiği Milletvekili
  b. Cumhurbaşkanının meclis içinden tayin ettiği Milletvekili
  c. En Kıdemli Bakanlar Kurulu üyesi
  d. Cumhurbaşkanınca tayin edilen bakanlar kurulu üyelerinden biri

  30. Anayasanın 38 nci maddesinde suç ve cezalara ilişkin aşağıdaki esaslardan hangisi yanlıştır?

  a. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.
  b. Vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.
  c. Genel müsadere cezası verilemez
  d. Ceza sorumluluğunda şahsilik ve eşitlik şarttır.

  BİRLEŞMIS MILLETLER

  2004 YILI

  31. Birleşmiş Milletler Teşkilatı üyeleri, milletlerarası uyuşmazlıkları , milletlerarası barış ve güvenliği ve adaleti tehlikeye koymayacak şekilde;

  a. Barış yollan ile çözerler.
  b. Askeri ve siyasi güçlerini kullanarak çözerler.
  c. Ekonomik güçlerini kullanarak çözerler.
  d. Silahlı kuvvet kullanarak çözerler.

  LOZAN ANTLAŞMASI

  2004 YILI

  43. Lozan antjaşması ile barışın korunması için Yunanistan, Midilli, Sakız, Sisam ve Mimarya adalarında aşağıdaki hangi önlemleri almayı yükümlenmiştir.

  a. Bu adalarda hiçbir deniz üssü askeri hava alanı ve istihkam tesis ve inşa edemeyecektir.
  b. Bu adalarda askeri uçaklarında inişine müsait turistik hava alanları açabilecek ancak sulh zamanında askeri uçakları kullanmayacaktır.
  c. Bu adaları dışardan gelebilecek tehditlere karşı silahlandırabilecektir.
  d. Adaların güvenliği için Anadolu kıyılarında Yunan akeri uçakları görev uçuşları yapabileceklerdir.

  2005 YILI

  43. Lozan Barış Andlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

  a. 24 Temmuz 1923 b. 30 Ağustos 1936 c. 12 Ekim 1924 d. 21 Temmuz 1922

  MONTRÖ SÖZLESMESI

  2004 YILI

  48. Montreux Sözleşmesine göre; barış zamanında boğazlardan savaş gemisi geçirmek isteyen ülkenin T.C. hükümetine kaç gün önceden ihbarda bulunması gerekmektedir?

  a. 8 b. 12 c. 14 d. 5

  ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE SÖZLEŞMELER

  2005 YILI

  46. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi silahlı çatışma mağdurlarının korunması ve bu kişilere yardım edilmesini amaçlar?

  a. Cenevre Sözleşmesi
  b. Montrö Sözleşmesi
  c. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
  d. New York Sözleşmesi

  47. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Türkiye tarafından hangi tarihte onaylanmıştır?

  a. 21 Temmuz 1985 b. 4 Kasım 1950 c. 3 Kasım 1953 d. 18 Mayıs 1954

  48. Aşağıdaki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek Protokollerden hangisi Türkiye tarafından Ağustos 2003 tarihinde onaylanmıştır ve ölüm cezasının kaldırılmasına ilişkindir ?

  a. Dördüncü Protokol b. Beşinci Protokol c. Altıncı Protokol d. Yedinci Protokol

  49. Aşağıdaki haklardan hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde açıkça yer almaz?

  a. Kişi özgürlüğü ve güvenliği
  b. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü
  c. Hak arama özgürlüğü
  d. bilgi edinme hakkı

  50. Türkiye aşağıdaki sözleşme veya statülerden hangisine taraf değildir?

  a. III. Nolu Cenevre Sözleşmesi
  b. Uluslararası Ceza Divanı Statüsü
  c. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
  d. Paris Sözleşmesi


  2006-7-8 SORULARINI BULAN VARSA PAYLASSIN LUTFEN CEVAPLAR ICIN TSK

  Fiziki kabiliyet testi içinde taktıkler verebılırım 3000m kosusu gıbı gırcek olanlara basarılar+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi