El-hazinin astronomi hakkında kısaca hayatı ?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden El-hazinin astronomi hakkında kısaca hayatı ? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  El-hazinin astronomi hakkında kısaca hayatı ?

 2. 2
  ENGİN
  Özel Üye

  Cevap: (1231-1309 m)  Şeyh Muhammed el-Hazîn Hz (ks), Osmanlı Devleti’nin son döneminde, Anadolu’da yetişen büyük evliyâdan biridir Neseb bakımından Şeriftir Yani Hz Hasan (ra)’ın soyundan gelmektedir Bilindiği üzere Hz Hasan (ra)’ın soyundan gelenlere «şerif», Hz Hüseyin (ra)’in soyundan gelenlere ise «seyyid» denir Kısaca Şeyhü’l-Hazîn olarak anılan bu büyük velî, h 1231/m 1816 yılında Siirt’in Fersaf köyünde dünyaya geldi Onun için Şeyh Muhammed el-Fersâfî unvanıyla da bilinmektedir İlk tahsilini babasının talebe yetiştirdiği aile medresesinde yaptı Daha sekiz yaşındayken Kur’ân-ı Kerim’i hıfzetti

  Yüksek ilimleri tahsil etmek üzere babası Şeyh Musa Efendi Hazretleri Onu Siirt'e götürdü Devrin en büyük ilim merkezlerinden olan Hamid Ağa Medresesine Onu kaydetti Bu Üniversitenin baş müderrisi, Molla Halil Efendi Hazretleri idi Bu zat, Hz Ömer’in otuzuncu göbek torunlarındandır Hayatında yüzlerce talebe yetiştirip mezun etmiş ve çok kıymetli eserler bırakmıştır Bursalı merhum Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri adlı eserinde bu şöhretli âlimin hayatı ve eserleri hakkında bilgi vermektedir

  Molla Halil el-Ömerî Hazretleri, kendisine emanet edilen Muhammed’i çok sevdi ve ona daima iltifatta bulundu İlk başlarda Onu, maiyetindeki alimlerden birinin ders halkasına tayin etti ise de çok geçmeden huzuruna çağırarak bizzat halkasına katılmasını emretti Ondan sonra Muhammed el-Fersâfî tam on dört yıl boyunca bu üstadın rahle-i tedrisinde ilim tahsil etti Bu müddet içerisinde hocasının derin sevgisini kazandı ve hususi sohbetlerinde de bulundu Molla Halil Efendi Hazretleri (rahmetullahi aleyh), bazen talebesi Muhammed el-Fersafi’yi çağırır, saçını ona tıraş ettirir, bu vesile ile de kendisine dua ederdi

  Muhammed el-Fersafî, Siirt’de Hamid Ağa Medresesinden büyük bir muvaffakiyetle mezun olduktan sonra Mardin’e giderek burada Kasım Padişah Medresesinde iki yıl daha ilim tahsil etti ve yüksek icazetle mezun oldu Zahir ilimlerde kazandığı bu üstün derecelerden sonra tasavvuf yoluna girmek üzere Irak’a gitti Bağdad’da bir müddet, Şeyh Mahmud el-Behdini, Şeyh Haydar es-Sohrani ve Şeyh Abbas El-Bağdadi’nin manevi terbiyesinde pişti Sonra tekrar memleketine dönerek Şeyh Salih Sipki Hazretlerini ziyaret etti Onun işareti üzerine, uzaktan akrabası ve medrese arkadaşı olan Hakkarili Seyyid Tâhâ (ks) Hazretlerine müracaat ederek onun tavsiyelerini aldı

  Seyyid Tâhâ Hazretleri, Şeyh Muhammed el-Fersafi’den yaşça büyüktü Onun için Şeyh Muhammed Ona derin bir saygı gösterir, nasihatlerini dinlerdi Gıyabında, «Amcamız, büyük üstadımız» diye kendisinden bahsederdi Seyyid Tâhâ Hazretleri, Muhammed el-Fersafi’ye: «Sevgili yeğenim, senin kalbinin anahtarı Halepçe’de, Şeyh Osman Efendi Hazretlerinin elindedir», buyurdu Bunun üzerine Muhammed el-Fersafi, Halepçe’ye giderek Şeyh Osman Tavilî (ks) Hazretlerinin manevi terbiyesine girdi Şeyh Osman Hazretleri, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (ks), Hazretlerinin halifelerindendir Muhammed el-Fersafi burada bir müddet seyrü sülûk ile olgunlaştıktan sonra tasavvuf icazetnamesini de aldı ve üstadı tarafından irşâd vazifesiyle görevlendirildi

  Böylece zahir ve batın ilimlerde kemale eren Şeyh Muhammed el-Fersafi, 1844 yılında, Irak’tan dönerek doğduğu Fersaf köyüne gelip yerleşti Burada irşâd ve tedris hayatına başladı Kurduğu medresede yüzlerce talebe yetiştirdi İnsanlara daima zühd ve takva yolunu gösterdi Çok geçmeden bölgenin âlimleri Ona büyük bir hürmet duymaya başladılar Onu ziyaret ederek ilminden istifade etmeye çalıştılar

  Bunların başında vaktiyle ona ders veren Molla Halil Efendi Hazretlerinin çocukları ve yakınları gelmektedir Bunlardan, Molla Ömer Efendi ve Zokaydalı Molla Abdülkahhâr Efendi en meşhurlarıdır Ayrıca Nuvinli Şeyh İbrahim Efendi, Halid bin Velid (ra)’in soyundan gelen Siirtli Şeyh Abdullah Efendi, Siirtli Mahmud Cemaleddin Efendi, Siirtli Şeyh Hattâb Efendi, Zadolu Şeyh Muhammed Efendi, Huvitli Şeyh Abdullah Efendi, İskambolu Şeyh Derviş Efendi, Fersaflı Şeyh Abdülhakim Efendi ve Verkânisli Şeyh Fethullâh Efendi gibi şahsiyetler, onun yanında tasavvuf terbiyesi aldılar Bu zatlardan Fersaflı Şeyh Abdülhakim Efendi, Zokaydalı Şeyh Abdülkahhâr ve Verkanisli Şeyh Fethullah Efendi Hazretleri, daha sonra Üstadları Şeyh Muhammed Fersafi’nin işareti üzerine Seyda-yi Tâğî Hazretlerine giderek seyrü sülûk terbiyesini Onun yanında tamamlamışlardır

  İsimleri geçen bu zatlardan Verkanisli Şeyh Fethullah Efendi, Hz Ömeri (ra)’in soyundan gelmektedir ve Hocası Fersaflı Şeyh Muhammed el-Hazîn’in kayın biraderidir Fersaflı Şeyh Abdülhakim Efendi ise Onun yeğenidir

  Milâdî 1258 de Bağdad'ın Moğollar tarafından istila edilmesi üzerine Şeyh Muhammed’in ataları gelip Siirt’in Fersaf köyüne yerleşmişlerdir Burası, Siirt’in bugünkü Tillo (Aydınlar) ilçesinin bir mahallesi gibidir Aynı tarihlerde Abbasi saray erkânından bazı şahsiyetler de Moğol zulmünden kurtulup hicret ederek buraya yerleşmişlerdir Siirt eşrafından bu meşhur aile, bilindiği üzere Hz Abbas’ın soyundan gelmektedir İsmail Fakirullah Hazretleri bu ailenin son büyüklerindendir Osmanlı son devrinin büyük evliya ve ulemasından, (Marifetnâme’nin müellifi) Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi Hazretleri, bu zatın yanında yetişmiştir

  Şeyh Muhammed el-Fersafi Hazretleri, Asırlar boyu bir ilim ve irfan merkezi haline gelen bu muhitte doğup büyümüştür II Sultan Mahmud Hân, Sultan Abdülmecid Hân ve II Abdülhamid Hân dönemlerini idrak etmiştir Onun, on iki oğlu da birer alim olarak yine bu muhitte yetişmişlerdir

  Şeyh Muhammed, bir gün derin bir cezbeye kapılarak söylediği kudsî kasidede «Ya Hazinî» diye muhatap olduğu ilham üzerine o günden sonra Şeyhü’l-Hazin olarak tanınmaya başlamıştır Muhitinde ve adının zikredildiği kitaplarda Şeyh Muhammed el-Fersâfî, ayrıca Şeyh Muhammed el-Hazin diye anılmaktadır İlâhi aşka dair kasidelerinden başka Onun Hz Peygamber (sav)’e «Gayâtü’l-Hayrât» adı altında manzum olarak yazıp hediye ettiği ön üç kıta salevâtı şerifeleri vardır Bu salevât, doğuda geniş bir muhitte namazlardan sonra okunmaktadır

  Doğduğu Fersaf köyünde, h 1309/m 1892 yılında vefat eden Şeyh Muhammed el-Hazîn, köyün yukarısında önceden gösterdiği yere defnedilmiştir Henüz hayattayken burayı işaret ederek, «Beni buraya defin ediniz, Çünkü Halid bin Velîd Hazretleri Siirt’i fethettiği sırada çadırını buraya kurmuştur» der idi Nitekim, vefatından bir yıl sonra, üzerine yapılan türbenin inşaatı sırasında temel hafriyatında kıvırcık saçlı bir şehid ile ona ait yay ve oklar bulunmuştur

  Birçok kerametleri olan Şeyh Muhammed el-Hazîn’in soyundan birçok değerli alim yetişmiştir Başta oğullarından Şeyh Fahreddin, Şeyh Muhiddin, Şeyh Abdullah ve Şeyh Şerafeddin Efendiler olmak üzere bütün çocukları ve günümüzde yaşayan torunları onun ilim ve irfanına layıkıyla veraset etmişlerdir Bunlardan bilhassa, Şeyh Zeynelabidin, Şeyh Muhammed Musa Kâzım ve Şeyh Takyeddin Efendiler, insanlara daima zühd ve takva yolunu göstermiş, birçok talebe yetiştirmiş ve ehl-i Sünnet velcemaat itikadı anlatmaya çalışmışlardır

  Şeyh Muhammed el-Hazîn Hazretlerinin mahdumlarından Şeyh Şerafeddin Efendi Hazretleri, birinci dünya harbi sırasında maiyetindeki üç bin kişilik milis mücahit kuvvetlerle Ruslara karşı verdiği cihadda büyük bir üstünlük göstermiştir Bu sayede Rusların Bitlis’i geçmeleri engellenmiştir..+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi