Modern işletmenin doğuşu ve türkiyede ve dünyadaki yeri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Modern işletmenin doğuşu ve türkiyede ve dünyadaki yeri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: ŞLETMELERİN EKONOMİ İÇİNDEKİ ÖNEMİ

  İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir

  İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve Önemi

  Bir ülke ekonomisi değişik alanlarda faaliyet gösteren;

  büyüklükleri, hukuksal yapıları, üretim konuları, amaçları ve organi*zasyonları birbirinden farklı işletmelerden oluşmaktadır Buna göre bir ekonominin sağlığı, gücü ve gelişmesi, işletmelerin sağlığına, gücüne ve gelişmesine bağlıdır Bu çok kısa açıklama bile işletmelerin bir

  ekonomi içindeki yeri ve önemini belirtmektedir Konu daha ayrıntılı olarak ele alındığında, işletmelerin ekonomik açıdan yeri ve önemini dört grupta özetlemek olanaklıdır:

  1 Işletmelerin üretim üniteleri veya birimleri olmaları,

  2 Işletmelerin yaratıcı birer ünite olmaları,

  3 Işletmelerin bölgelerin ekonomik gelişmesine katkıda bulunma*ları,

  4 Işletmelerin tasarrufların değerlendirilmesini sağlamaları

  Üretim Üniteleri Olarak İşletmelerin Yeri ve Önemi


  Işletmeler, serbest ekonomi düzenine sahip olan ülkelerde, toplu*mun ihtiyaçlarını karş11ayacak mal- ve hizmetleri üretmek ve satmak gibi temel bir fonksiyonu başarırlar Işletmeler bu fonksiyonu yerine getirirken diğer işletmeler, kamu/, kuruluşları ile ve tüketicileri sıkı bir ilişki içinde bulunurlar Bu ilişkiler iki yönlüdür Işletmeler bir yan*dan üretim için diğer işletmelerden ve tüketicilerden üretim faktörü, mal ve hizmet alımı yaparken, diğer yandan ürettikleri mal ve hizmet*leri de diğer işletmelere 've tüketicilere sunarlar

  Görülüyor ki, işletmeler üretim fonksiyonunda iki önemli görev üstlenim işlerdir

  Teknik bakımdan işletmeler, üretim için önce, gerekli' olan üretim faktörlerinin türünü, miktarını ve kalitesini saptarlar Diğer bir deyişle, belirli bir üretim miktarını gerçekleştirmek için ne miktarda ve kalitede iş gücü, ne türde ve miktarda -sermaye ve materyal kulla*nacağını belirler Sonra bunları uygun (rasyonel, akılcı) bir şekilde tedarik ederler, nihayet bunları yine rasyonel bir şekilde kullanarak üretimde bulunurlar

  Araştırma ve geliştirme, üretim yöntemlerinde sağladığı gelişme ile üretim miktarını çoğaltır Aynı zamanda ünite başına ma*liyetleri düşürür

  Şunu da belirtelim ki, araştırma ve geliştirme faaliyetleri sağladıkları büyük yararlara rağmen son derece masraflı çalışmalardır Bu nedenle, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, ancak, büyük işletmeler tarafından yürütülebilir Küçük ve orta boyutlu işletmeler bu faaliyetlerin gerektirdiği büyük masrafları kaldıramazlar

  İşletmeler Bölgelerin Ekonomik Katkıda Bulunurlar

  Işletmeler kuruldukları bölgelerin ekonomik gelişimine büyük ölçüde katkıda bulunurlar Böylece, ülkemizin gelişme düzeyleri' birbi*rinden farklı bölgeleri arasındaki büyük farkları önemli ölçüde gidererek, gelişme ve refahın ülkede dengeli dağılımına yardımcı olurlar Esasen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ekonomik gelişmenin ve refahın yurt sathına (alanına) dengeli dağılımını gerçekleştirmeyi devletin temel görev ve amaçlarından biri olarak kabul etmiş, Beş Yıllık Ekono*mik Kalkınma Planları ve Yıllık Ekonomik Kalkınma Programları bu temel amaç doğrultusunda, ülkemizin gerice yörelerinde kurulacak işletmeler için destekleyici önlemler getirmiştir Bu önlemler, genellikle, gümrük vergisi bağışıklığı, yatırımda kullanılan öz sermay*enin büyük bölümünün vergi bağışıklığından (yatırım indirimi) yarar*landırılması, ucuz faizli kredi sağlanması şeklinde uygulanmaktadır

  İşletmeler Tasarrufların Değerlendirilmesini Sağlar

  Değişik motiflerin etkisi ile tasarrufta bulunan, ancak tasarruf1arını kendileri değerlendirmek fırsatını bulamayanlar, bu tasarruflarını hisse senedi satın alarak işletmeye tahsis ederler, kar geliri sağlayabilirler, tahvil satın alarak, bankalara yatırarak faiz geliri elde edebilirler İşletmeler de tasarruf sahiplerinin kendilerine tevdi ettik*leri parasal değerleri toplayarak ve kullanarak bir yandan üretim ve satış amaçlarını gerçekleştirirler, üstlendikleri diğer fonksiyonları yerine getirirler, diğer yandan toplumda tasarrufu ve sermaye oluşumunu özendirmiş olurlar

  İşletmelerin Sosyal Açıdan Yeri ve Önemi

  İşletmelerin bir ülkede sosyal açıdan yeri ve önemi kısaca şöyle özetlenebilir

  yatırımlarla, üretimin tek beşeri, canlı ve aktif faktörü olan işgücüne yeni çalışma alanları açar, istihdam imkanı sağlar Bu husus çalışanlara ücret adı ile bir gelir sağlamanın yanısıra, ülkemizde işsizliği önlemenin de en etkin araçlarından birini oluşturur Örneğin, Türkiye'de toplam işgücü arzı, diğer bir deyişle, 15 ve 15 yaşından büyük olan (aktif işgücü) ve çalışmak isteyen insan sayısı 20603000 Ancak, iş bulup çalışma imkanına sahip bulunan, yani istihdam edi*len insan sayısı 18716000 dir

  İşletmeler Üstlendikleri Dış Sorumluluk Nedeniyle Ülke Ekonomisinde Önemli Rol Oynarlar

  a) İşletmeler faaliyetlerini sürdürdükleri çevreyi korumak, çevrenin kirlenmesini önlemek gibi bazı sosyal sorumluluklar üstlenmişlerdir Bu zorunluluğun gereklerine titizlikle uymak durumun*da olan işletmeler, dolayısıyla milli ekonominin kaynaklarını korumuş olurlar

  b) Bunun yanısıra işletmeler çalıştırdıkları personel için konut inşasına yardımcı olmak, sportif tesisler kurmak, eğlence ve rekreas*yon imkanları hazırlamak sorumluluğunu da üstlenmişlerdir Bu sorum*luluk işletmelerin milli ekonomide sosyal bakımdan da önemli bir yer tutmalarını sağlamaktadır

  c) Bundan başka her işletme, adil şekilde vergi vermek sorumluluğunu yüklenmiştir Vergi, devletin kamusal giderlerini karşılayan en önemli kaynaktır İşletmeler vergilerini adil ve gerçek kazançlarına uygun şekilde ödemek suretiyle, kamu hizmetlerinin, devletin üstlendiği görevlerin yerine getirilmesine imkan verirler+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi