Üretimde ve yönetimde toprağın önemi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Üretimde ve yönetimde toprağın önemi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Asya
  Bayan Üye

  Cevap: TOPRAĞIN ÖNEMİ

  Toprak - insan ilişkileri insanlık tarihi kadar eskidir. Günümüzde
  ise konu, en az gelişmiş ülkeden, sanayi ötesi ülkelere kadar
  önemini ve güncelliğini sürdürmektedir. Bunun en önemli nedeni;
  toprağın çoğaltma olanağı olmayan tek üretim aracı olması, buna
  karşılık bu üretim aracını kullanan dünya nüfusunun hızla artmasıdır.
  Hernekadar bataklık ve göllerin kurutulması, tarıma elverişli
  olmayan alanların tarıma açılmasıyla toprak miktarının artırılabileceği
  söylenebilirse de eklenen toprağın mevcut toprağa oranının
  hemen hemen hiç olduğu bir gerçektir.

  KALKINMA PLANLARINDA, TOPRAK - İNSAN
  İLİŞKİLERİ

  Ülkemizde toprak - insan ilişkileri çok eski tarihlerden beri
  zaman zaman ele alınmıştır. Bu konuda, planlı kalkınma dönemine
  girdiğimiz 1963 yılından başlıyarak kalkınma planlarında yer alan
  hükümlerin bazılarının kısaca hatırlanması uygun olacaktır.
  A >— Kırsal Bölgelerde Yapılacaklar
  1 — «Tarımdaki, toprak ve gelir adaletsizliğini gidererek toplumsal
  adaleti sağlamayı ve köylüyü topraksızlıktan kurtararak,
  toprağa ve daha yüksek gelire kavuşturarak ve daha bağımsızlaştırarak
  ve Anayasa kuralları çerçevesinde etkili bir toprak reformu
  14
  yasası hazırlanarak yasallaştırılacak ve «Toprak - însan» ilişkileri
  yeniden düzenlenecektir».
  2— «Tarım kesiminde mevcut potansiyelden en üst düzeyde
  yararlanılması, mevcut ve gelecekteki, önemli somut projelerin işlerliği, ekonomik ve toplumsal yararın istenilen ölçekte
  sağlanması ve toplumsal yapıda gerekli değişikliklerin gerçekleşmesi için
  «Top rak - insan» ilişkisinin düzenlenmesi bir ön koşuldur. Bu amaçla kamu arazisinin kullanımına ilişkin yasalarda değişiklik yapılacaktır.»
  3— «Toprak reformu yurt düzeyinde ve öncelikle toprak dağılımının adaletsiz olduğu yörelerde hızla gerçekleştirilecek,geçimi toprağa bağlı herkesin kendi toprağını işlemesi ve tarımda ileriteknolojiye dayalı çiftçilik yapması sağlanacaktır.»

  4;— «Anayasa kuralı doğrultusunda ençok toprak genişliği belirlenecek ve bunun üstündeki topraklar kamulaştırılacaktır.»

  5— «Devlet toprak reformu ile birlikte toprağın verimini ar
  tırmak için gerekli altyapıyı, kamu hizmetlerini, İ teknolojik
  olanakları da sağlayacaktır.»

  «Tarım topraklarının Anayasa uyarınca toplum yararına
  kullanılmasında, alım, satımlarında Devlet denetimi sağlanacak ve yüksek verimli tarıma elverişli toprakların, tarım dışı
  kullanımlar için niteliğinin değiştirilmesi önlenecektir.»

  7— «Tarımla ilgili devlet desteklemeleri, yatırımları ve yar dımları koperatifleşmiş dar ve orta gelirli üreticilere dönük biçimde uygulanacaktır.»

  8— «Mera, yaylak, kışlak ve otlakların kullanımındaki adaletsizlikler giderilecek eşitçe ve ortak kullanıma olanak verecek yeni bir yapısal düzenlemeye gidilecektir.»

  B — Kentsel Bölgelerde Yapılacaklar
  1— «Kentleri yaşanabilir kılmak A^e kent halkının asgari gereksinimlerini karşılayabilmek temel ilkedir.»
  2— «Önemli sanayi ve büyük altyapı projelerinin planlandığı ve yapıldığı alanlarda ortaya çıkacak yerleşme ve kentleşme
  sorünlan bütüncül bir yaklaşûn içinde ele alınacaktır. Gerektiğinde
  yeni merkezlerin oluşturulmasında aynı yöntem izlenecektir.»
  • - -
  3—, «Spekülatif kazanç aracı olmaktan çıkarmak üzere kentselarsa üretimi artırılacak, arsa kullanımı kamu denetimine
  bağlana
  caktır. Kamu karar ve uygulamalarıyla yaratılan değerartışlarının kamuya dönüşümünü sağlayacak yasal düzenlemeler
  yapılacaktır.»
  4— «Kent çevresindeki kamu arazilerinin korunması ile imar nizamına tabi alanlardaki inşaatların denetimini sağlayacak, örgütleşme güçlendirilecektir.»

  «Ekonomik gelişmesi sırasında arazi kullanımı taleplerinin ve rekabetin en yüksek olduğu deniz ve göl kenarları büyük kentlerin, yakın çevresi, gelişme aksları gibi yerlerde kaynakların korun ması ve kullanılmasını sağlamak için kent üstü ölçeklerde arazi kullanma planları yapılacaktır.»

  «Kentlerin imar planı yapmamda tarımsal amaçlı kullanıma ya da dinlence gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik
  arazilerin bu niteliklerinin bozulmasına yol açacak girişimlere olanaktanın
  mayacak, ülke çapında verilmiş arazi kullanım kararlarına bağlılık sağlanacaktır.»

  7— Kentlerin öncelikle imar ana planları ve uygulama imar planları yapılarak arazi kullanım kararları kesinleştirilecek,
  imar planları uygulanması, gereksinimlere göre yerel yönetimlerle eşgüdüm içinde gerçekleştirilecektir.+ Yorum Gönder
toprağın üretimdeki önemi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi