Öğretmenin gerektirdiği beceri özelliği nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Öğretmenin gerektirdiği beceri özelliği nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Öğretmenin gerektirdiği beceri özelliği nedir

 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: ben gönderdiğim soruyu yazıyorum öğretmenin gerektirdiği beceri özelliği nedir 3. 3
  Aytu
  Bayan Üye
  Eğitim sistemlerinin temel amacı o ülkenin nitelikli insan gücünü yetiştir-mek ve yurttaşlarına vatandaşlık eğitimini vermektir Bunu gerçekleştirebilmek için her eğitim sistemi, yetiştireceği insan modelini, sahip olduğu eğitim felsefesi ve insan gücü politikası ışığında saptayarak eğitim etkinliklerini bu amaca göre düzenlemektedir1 Temel toplumsal kurumlardan birisi olan eğitim, bütün toplum-ların temel sorunlarının başında yer almaktadır Bu temel sorunun ana öznesi de hiç kuşkusuz öğretmenlerdir2
  Öğretmen öğrenme aracıdır, sınav yapan, disiplini sağlayan, orta sınıf ah-lakının savunucusu ve vekildir Öğretmen güvenilir kişidir, yedek velidir, öğrenci danışmanı, meslektaş ve toplumsal katılımcıdır Bunlar öğretmene daha çok mes-leği ile ilgili olarak verilen imgelerdir3 Öğretmenin değerlendirilmesinde bilgi, kişilik, çevreye uyum, çevre kalkınmasına katılma, halkla ilişkiler gibi ölçütler de kullanılmaktadır4 Bir ülkenin geleceğinin mimarı, öğretmenlerdir Mühendisini, doktorunu, avukatını, öğretmenini, askerini, polisini, şoförünü, kısacası toplumun her kesiminde hizmet veren insan gücünü yetiştirenler hep öğretmenlerdir Ülkele-rin kaderlerinde öğretmenler çok önemli roller oynamaktadır Öğretmenler, eğitim sisteminin en temel öğesidir Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki huzur ve sosyal barışın sağlanmasında, bireylerin sosyalleşmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerleri-nin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerin başrolü oynamaları beklenmekte-


  dir5 Yeni nesillerin niteliği de hiç kuşkusuz onu yetiştiren öğretmenlerin niteliği ile özdeş olacaktır Zaten “ektiğini en geç biçen çiftçi öğretmendir” özdeyişi de bu gerçeği oldukça güzel bir biçimde ortaya koymaktadır Kısaca öğretmen, insan mimarı, insanın kişiliğini biçimlendiren bir sanatkar olmaktadır

  Ancak, bu gerçeğin herkesçe bilinmesine rağmen, çeşitli nedenlerle ül-kemizde öğretmenlik mesleği çeşitli dalgalanmalarla bugünlere gelmiştir Kimi zaman “bilen öğretir” diyerek öğretmenlik meslek bilgisinde yetişme aranmaksızın her meslekten kişiler öğretmenliğe atanmış, kimi zaman da “açıkta mı kalsın” endi-şesiyle alan bilgisi bile olmayan kişilere yeni nesiller teslim edilmiştir6 Günümüz itibariyle de öğretmenlik mesleği istenilen ya da hak ettiği noktaya gelememiştir
  Eğitimin amacı, kişilerin yaşadığı toplumun ve toplumun bağlı olduğu çağ-daş dünyanın uyumlu bir üyesi haline getirerek onları çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmaktır Bireylerin, toplum ve dünyadaki değişme ve gelişmelere ayak uydurabilecek ve katkıda bulunabilecek bir biçimde yetiştirilmeleri gerekir Bu da, iyi bir eğitim sisteminin yanında, nitelikli bir öğretmen kadrosu ile sağlanır Öğretmenlerin nitelikli olması ne kadar gerekli ve önemli ise de, yeterli değildir7 Zira bu öğretmen kadrosunun ülke düzeyinde dengeli, etkin ve verimli olarak istih-dam edilebilmeleri ile çalışma ve hayat şartlarının iyileşmesi de o derece önemlidir
  Türkiye’de Öğretmenlik Mesleğinin Durumu
  Okul denilen sosyal sistemin en stratejik parçalarından biri öğretmendir Öğretmenler bir mesleğin üyesi olarak kalmak istiyorlarsa, o mesleğin değer sis-temlerine göre davranmaları gerekir8 Öğretmenlik mesleğinin değer sistemini toplumun temel değerleri şekillendirir Okuldaki yöneticiler, öğretmenlerin bizzat kendileri ve çocuklarını okula gönderen velilerin beklenti ve düşünceleri, bu değer-lerin oluşmasında önemli etkilere sahiptir Günümüzde öğretmenlik mesleği, eğitim sektörü ile ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve mesleki formasyonu gerektiren, profesyonel statüde uğraşı alanıdır9
  Okulların sadece yeterli sayıda öğretmen gereksinimi olmamakta, aynı za-manda yetenekli, mesleğine bağlı ve kendisinden beklentilerin farkında olan ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 19 Yıl : 2005/2 (207-237 s) 210
  bunları gerçekleştirmeye çalışan öğretmenlere de ihtiyacı bulunmaktadır10 Oğuzkan, öğretmenliğin üç yönünün bulunduğunu belirtmektedir11 Bunlar; Türk toplumunun aydın bir üyesi olarak öğretmen, dünya topluluğunun uyanık bir üyesi olarak öğretmen ve mesleğinin yeterli bir üyesi olarak öğretmen Teknoloji ve anlayışlardaki değişmelerin de etkisi ile toplumu oluşturan kurumlar, veliler, öğ-retmenler, öğrenciler ve araştırmacıların öğretmen davranışlarıyla ilgili beklentileri dolayısıyla da etkili, iyi ya da ideal öğretmen tiplemelerinde de farklılıklar oluşa-bilmektedir
  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43 Maddesinde; “Öğretmenlik mesleği, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği” olarak tanımlanmaktadır Buna bağlı olarak devletin öğ-retmenlerden temel beklentisi, “Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifade etmekle yükümlüdürler” biçi-minde özetlenmiştir 4. 4
  Ziyaretçi
  sorunun cevabı aşağsında veriliyor

 5. 5
  Ziyaretçi
  sorunun cevabı aşağsında veriliyor

 6. 6
  Ziyaretçi
  sorunun cevabı aşağsında veriliyor

 7. 7
  Ziyaretçi
  sorunun cevabı aşağsında veriliyor

+ Yorum Gönder
mesleginiz ne gibi beceriler gerektiriyor,  öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği özellikler,  öğretmenliğin gerektirdiği özellikler,  öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yetenek ve beceriler,  ogretmene mesleginiz ne gibi beceriler gerektiriyor
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi