Nato'nun günümüz dünyasındaki rolü nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Nato'nun günümüz dünyasındaki rolü nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Nato'nun günümüz dünyasındaki rolü nedir

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: YENİ DÜNYA DÜZENİ BAĞLAMINDA
  ULUSLARARASI SİSTEM, NATO’NUN ROLÜ
  VE TÜRKİYE’NİN STRATEJİK KONUMU


  İnsanoğlunun toplu yaşam biçimine geçtiği günden bu yana bir bölüşüm sorunu
  süregelmiş ve uygarlıkların oluşumu süreci içerisinde ilk aşamada kişiler arası, sonrakinde
  topluluklar ve kabileler arası ve en son aşamada da devletler ve milletler arasında gerek
  küçük çaplı çatışmalar boyutunda kalan, gerekse daha büyük savaşlara kadar varan
  anlaşmazlıklar meydana gelmiştir. Uygarlıklar geliştikçe, bilim ve teknoloji ilerleyip
  ülkeler arası ulaşım ve iletişim olanakları arttıkça dünya giderek küçülmeye başlamış,
  ülkelerin “ilgi” ve “etki” sahaları artmış, dolayısıyla diğer ülkeler aleyhine “saldırgan” ve
  “emperyalist” emelleri de artış göstermiş, buna karşı önlem olarak da, bölgesel güçler ve
  ülkeler kendi aralarında ortak düşmana karşı savunma ve saldırı paktları oluşturmuşlardır.
  Her ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar “yalnız” olarak bir şey ifade edemeyeceklerini
  anlayan ülkeler diğer ülkelerle güçlerini birleştirmeye çalışmışlardır.
  Nitekim, insanoğlunun tanık olduğu en büyük savaşlar Sanayi Devrimi’nin
  etkilerinin ve semerelerinin alındığı ve teknolojinin yaygınlaştığı XX. yy.da
  yaşanmıştır. XX. yy. dünyası iki topyekûn savaşa sahne olmuştur. Sanayi devrimi
  sonrasındaki harp silah ve araçlarındaki gelişmeler, gelişmiş ülkelerin emperyalist
  politikaları ve hammadde arayışları, sürüp giden coğrafyalarını ve egemenlik sahalarını
  büyütme isteği ile yanıp tutuşan siyasi otoritelerin etkisi savaşların bu denli büyük çapta
  olmasına sebep olmuştur.

  İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki soğuk savaş döneminde, Sovyet Rusya’nın Doğu
  Avrupa’ daki yayılma politikası ve daha ileriye yönelik emperyalist ideolojik emelleri
  Batı Avrupa’yı da endişelendirmiş, öncelikle Batı Avrupa ülkeleri kendi aralarında
  Sovyet tehdidine karşı bir güvenlik paktı oluşturmayı düşünmüş, ancak güçlerinin
  yetersiz olduğuna kanaat getirerek bu birliğe ABD’ni de davet etmişlerdir.Sonraları
  Kuzey Atlantik Paktı (NATO) adı verilecek olan organizasyona bir tepki ve dengeleyici
  güç olarak da Sovyetler Birliği önderliğinde Varşova Paktı kurulmuştur.
  Daha ilk başlarda NATO’ya başvuruda bulunan, fakat üyeliğe kabul edilmeyen
  Türkiye, yoğun çabaları ve 1952’ de, hiçbir yükümlülüğü olmamasına rağmen, patlak
  veren Kore savaşına 4.500 kişilik bir askeri birlik göndermesi sonucu ancak NATO’ya
  alınacak ve sonraki yıllarda büyük varlık göstererek, NATO’nun en aktif ve en önemli
  müttefiklerinden biri haline gelecektir. Yıllar yılı Türkiye, üyesi bulunduğu NATO’ nun
  amaç ve ilkeleri doğrultusundaki görevinin sorumluluğunu bilen, düzenli ve disiplinli
  ordusuyla Varşova Paktı’ndan gelecek olası tehdit ve tehlikelere karşı kalkan olma
  rolünü üstlenmiş, uluslararası barış ve güven ortamının tesisi ve korunması amaçlarına
  yönelik harekatlara aktif katılımını her fırsat ve vesileyle bilhakkın kanıtlamıştır.
  Bugün NATO’nun geleceğinin nasıl olacağını, gidişatının nereye varacağını kimse
  tam olarak bilmemektedir. Bir taraftan varoluş nedeni olan Sovyet tehdidinin ortadan
  kalkması dolayısıyla öneminin kalmadığı düşünülen NATO, diğer taraftan gerek mikro,
  gerekse makro boyuttaki milliyetçi akım ve sair konulardaki istek, talep, hareket ve

  YENİ DÜNYA DÜZENİ BAĞLAMINDA ULUSLARARASI SİSTEM,
  NATO’NUN ROLÜ VE TÜRKİYE’NİN STRATEJİK KONUMU

  26
  oluşumlar karşısında giderek daha bir önem kazanmaktadır. İkiz Kuleler’e yönelik olarak
  11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleştirilen terörist saldırı, NATO’ yu yeniden uluslararası
  sistemin koruyucu ve caydırıcı bir güvenlik şemsiyesi olarak ön plâna çıkarmıştır.
  İşbu makaleyi hazırlamadaki amacımız, NATO’ nun içinde bulunduğu bu paradoksal
  durumun irdelenmesi maksadıyla; kuruluşundan önceki uluslararası ortam ile NATO’ nun
  kuruluş süreci, NATO Andlaşması ve organları, Türkiye’nin NATO’ya katılış süreci ve
  Türkiye- NATO ilişkileri, soğuk savaşın sona ermesi sonucunda NATO’da meydana
  gelen değişim ve gelişimler ve son olarak da NATO’nun geleceğine ait bazı tespit ve
  tahminlerde bulunmak ve bu bağlamda Türkiye’nin durumu ve stratejik konumunu
  analitik bir irdeleme ile ortaya koymaya ve ABD’nin başlattığı tehlikeli tırmanışın nereye
  kadar uzanabileceği, tehlikenin boyutları, olasılıklar ve alınması gereken önlemler
  konusunda birtakım öneri ve değerlendirmelerde bulunmaya çalışmaktır.

  II. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA ULUSLARARASI ORTAM
  Sadece Kıta Avrupası’nda olmak üzere Birinci Dünya Savaşı’nda yaklaşık 18
  milyon insan yaşamını yitirirken, İkinci Dünya Savaşı ise 35 milyonu aşkın insanın
  ölümüne neden olmuştur. Bu denli büyük çaptaki kitlesel insan telefine yol açan ve ard
  arda gelen iki topyekûn savaş, geride kalan milyonlarca yaralı, dul ve yetim, harabeye
  dönen kentler ve yıkılan medeniyetler, gerileyen refah düzeyi, yoksulluk, açlık ve
  sefalet gibi dibe vuran sosyo-ekonomik koşullardan oluşan acı tablo, insanoğlunun
  sürekli ibret alacağı iyi bir ders olmuş ve bu nedenle ülkeler, 50’li yıllarla başlayan yeni
  süreçle birlikte artık kolay kolay savaşı göze alamamakta ve ihtilaflarını savaşarak
  değil, mümkün ölçüde uzlaşma yoluyla çözmeyi yeğlemektedir. Bu nedenle, İkinci
  Dünya Savaşı’nın bitmesiyle büyük ölçekli savaşlar bitmiş gözükmektedir. Ancak çıkar
  çatışması eskiden olduğu gibi bundan sonra da varolmaya devam edecektir. Yalnızca
  savaşların çehresi ve mahiyeti değişmiştir: Topyekûn Sıcak Savaş bitmiş; yerine,
  Topyekûn Soğuk Savaş başlamıştır.

  İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi Avrupa
  ülkelerinin bir güç unsuru olarak dünya politika sahnesinden çekilmesinden sonra,
  Dünya uluslararası güç dengesi itibariyle iki kutuplu bir sistem özelliğini kazandı.
  Bunlar, ABD ve Sovyetler Birliği gibi her biri farklı görüşlere sahip iki ayrı çekirdekten
  oluşuyordu. Soğuk savaşın ve iki kutuplu yapının oluşturduğu bu durum 1970’li yıllara
  kadar sürecekti; Hatta bu soğuk savaşın günümüzde bile tam anlamıyla bitmediği ve
  halen sürmekte olduğu savında bulunan çevrelerin sayısı azımsanmayacak derecede
  fazladır. Soğuk savaşın ortaya koyduğu uluslararası sistem iki “süper güç” ve onların
  etrafında kümelenmiş diğer marjinal güçlerin oluşturdukları ittifaklardan meydana
  gelmektedir. Soğuk savaşın hüküm sürdüğü yıllar, her bir “süper” gücün diğeri aleyhine
  uyguladığı ekonomik ve psikolojik baskı, propaganda, silahlanma, kendine yandaş
  toplama ve saygınlık kazanma, diğeri hakkında istihbarat elde etme, vb. faaliyetlerin
  yoğun olarak kullanılması şeklinde süregelmiştir.
  Soğuk savaş döneminde her iki süper güç kendisini haklı, diğerini saldırgan olarak
  ilân etmiştir. Aslında her ikisi de saldırgan durumdaydı ve her iki süper gücün
  değişmeyen ulusal politikaları vardı:
  Sovyetler Birliği Almanya’yı yutmak, Polonya’yı kendine bağlamak, Doğu
  Avrupa’yı hegemonyasına almak, bu bölgede slav milliyetçiliğini oluşturarak işini
  kolaylaştırmak ve nihai olarak da sıcak denizlere (Akdeniz, Kızıldeniz) ulaşmak
  istemekteydi.+ Yorum Gönder
natonun günümüz dünyasındaki rolü,  natonun günümüzdeki rolü,  natonun günümüz dünyasındaki rolü nedir,  natonun bugünkü durumu
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi