Bilimsel araştırma projeleri esas ve usuller

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Bilimsel araştırma projeleri esas ve usuller ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNDE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA YÖNELİK UYGULAMA ESASLARI

  YASAL DAYANAĞI;

  Maliye Bakanlığı, 14.01.2009 tarihinde Bilimsel Araştırma Projelerine ilişkin Yükseköğretim Kurumları bütçelerinde tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarılarak kullanımı, muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine ilişkin esas ve usuller yayınlamıştır.

  Yeni Esas ve Usullerin Personel Çalıştırılmasıyla ilgili 6. Maddenin 2. Bendinde “(2) Onaylanan proje planlarında personel çalıştırılması öngörülmediği sürece, bilimsel araştırma projelerinde özel hesaptan personel çalıştırılamaz, bu amaçla herhangi bir ödeme yapılamaz. Yılı Yatırım Programında yer alan Rektörlük Bilimsel Araştırmaları isimli projeler için ilgili üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonları’nca, diğer projeler için ise DPT Müsteşarlığı’nca yapılacak yıllık değerlendirmeler sonucuna göre projelerde personel çalıştırılabilir. Ancak, proje onaylarında personel çalıştırılması öngörülmüş olsa bile ilgili mevzuatına göre verilecek personel çalıştırma izinlerinde belirtilen sayı, süre ve tutarları geçmemek kaydıyla projelerde personel çalıştırılması mümkün olabilecektir. İlgili mevzuatı gereğince yapılması gereken zorunlu ödemeler, toplam proje maliyeti içinde kalmak kaydıyla ödenebilir...” hükmü yer almaktadır.

  Yürürlüğe giren yeni (Esas ve Usuller) ile birlikte BAP projelerinde proje başvurularında personel çalıştırılması ön görüldüğü takdirde BAP komisyonunca her yıl yapılacak değerlendirmeler neticesinde verilecek personel çalıştırma izinlerinde belirtilen sayı, süre ve tutarları geçmeyecek şekilde personel çalıştırılabilecektir. BAP projelerinde personel çalıştırmak amacıyla ayrılacak ödenek BAP mali yıl toplam genel bütçesinin % 20’sini geçmeyecek şekilde her yıl BAP Komisyonunca değerlendirilir.
  1.Araştırmacı personel için yapılacak ödemeler toplam BAP proje limitlerini geçemez. Ancak, BAP Komisyonu özel durumları değerlendirebilir.
  2.Projede çalışacak araştırmacının, halihazırda herhangi bir kurum veya kuruluşta ücret karşılığı çalışmıyor olması gerekir.
  3.Üniversitemiz lisansüstü öğrencileri projelerde araştırmacı olarak çalıştırılabilir; diğer personel çalıştırma talepleri Komisyon tarafından proje bazında değerlendirilecektir.
  4.Proje yürütücüsünün, proje başvurusunda araştırmacı çalıştırmayı öngörmüş olması, personelin niteliği, adı-soyadı, çalışacağı süre ve projeye maliyetini belirlemiş olması gerekir.
  5.Çalıştırılmak istenen araştırmacının projeye sağlayacağı katkı, işinin tanımı, niteliği ve gerekçesi proje başvurusunda ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
  6.Yeni proje başvurularında araştırmacı personel çalıştırma izni ve bütçeleri birinci proje yılı içinde değerlendirilir ve onaylanır.
  7.Bir proje yılı proje sözleşmesinin imzalanmasını takiben başlar ve 12 (oniki) aydır.
  8.Bir yıldan uzun süreli projelerin ikinci ve üçüncü yıl araştırmacı personel çalıştırma talepleri o yıllara ait bütçe talebi içinde yenilenerek değerlendirilir ve onaylanır.
  9.Yürüyen projelere sonradan personel çalıştırma izni verilmeyecektir.
  10.Bir projede aynı anda birden fazla araştırmacı çalıştırılamaz.
  11.Bir projede en kısa sözleşme süresi ise 3 aydır.
  12.BAP Komisyonu projede çalışacak personelin niteliğine göre her yıl ilgili kanunlar çerçevesinde üst tavanlar belirler (lisansüstü ve diğer.)
  13.Doktora sonrası araştırmacılar ve doktora yapan araştırmacı seviyeleri için gelir vergisi muafiyeti uygulanır.
  14.Araştırmacı personel çalışma izni proje süresi dahilinde hizmet sözleşmesi süresince verilebilmektedir.
  15.Sözleşme süresi biten personelin çalıştırılmasına devam edilmek isteniyorsa, yürütücünün yapacağı gerekçeli talep BAP Komisyonu’nca değerlendirilecektir.
  16.Projede çalışacak araştırmacı personelin bir sonraki proje yılında da aynı projede çalışabilmesi için BAP Komisyonunun onayı ve (bütçe imkanları dahilinde) ödenek tahsis edilmiş olması gerekmektedir
  17.İşlemlerin ve ödemelerin zamanında ve doğru olarak yürütülebilmesi için bildirimleri zamanında yapma yasal sorumluluğu proje yürütücüsüne aittir.
  18.(D) kodlu projelerde, doktora öğrencisi araştırmacı personel çalıştırma esasları çerçevesinde çalıştırılabilecektir. (D) kodlu bir projede doktora öğrencisi dışında başka araştırmacı çalıştırılmak istendiği takdirde bu durum proje başvurusu esnasında gerekçelendirilmelidir. Buna ilişkin talepler Komisyon tarafından proje bazında değerlendirilecektir.
  19.Yabancı uyruklu araştırmacılar çalıştırılamaz.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi