Okulunuzdaki izcilik kulübü ne tür çalışmalar yapıyor

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Okulunuzdaki izcilik kulübü ne tür çalışmalar yapıyor ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Okulunuzdaki izcilik kulübü ne tür çalışmalar yapıyor

 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: SPOR VE İZCİLİK KULÜBÜ


  SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ

  OKULUN ADI :TEĞMEN KALMAZ İLKÖĞRETİM OKULU
  SOSYAL KULÜBÜN ADI : İZCİLİK KULÜBÜ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  AMAÇ:
  SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI
  Madde 5 — Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine
  uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini
  bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek
  gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
  Bu amaçla öğrencilere;
  a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
  b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme,
  bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
  c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
  d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
  e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
  f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
  g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
  h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel
  değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
  ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
  j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla
  ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve
  uygulayabilme,
  k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk
  duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

  İLKELER
  Madde 6 — Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık,
  süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.
  Bu ilkeler doğrultusunda;
  a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının,
  öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,
  b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve
  istidatlarını geliştirmelerine,
  c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına
  yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,
  d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici
  projeler hazırlamaya özendirilmesine,
  e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş
  katılımın sağlanmasına,
  f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,
  g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve
  ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,
  h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci
  kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,
  ı) Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde
  planlanıp uygulanabilmesine,
  j) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine,
  k) Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına,
  l) Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri
  doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına,
  m) Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi
  öğrencilerle planlanıp yürütülmesine,
  n) Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş
  birliğinin sağlanmasına,
  o) Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin
  sağlanmasına özen gösterilir.

  ESASLAR
  Madde 7 — Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;
  a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında
  yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya
  toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir
  öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev
  verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman
  öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir.
  b) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı
  imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür.
  c) Proje önerileri, çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer
  kurum ve kuruluşlara götürülerek katkıları istenebilir.
  d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal
  etkinlikler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır.
  e) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler
  de sosyal etkinlikler çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar.
  f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul–aile
  birliklerince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır.
  g) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp
  sonuçlandırmadığı, karnelerde düzenlenecek Sosyal Etkinlik bölümüne
  TAMAMLANDI, TAMAMLANMADI şeklinde yazılarak gösterilir.
  h) Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından
  Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK–7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman
  Öğretmen Değerlendirme Formu (EK–8)’e göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin
  sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme işlenir.
  ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK–3) veya Sosyal Etkinlikler
  Proje Öneri Formundan (EK–4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan
  öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi
  hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler
  Proje Uygulama Takvimi (EK–6) hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler
  Proje Sonuç Raporu (EK–5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler
  kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

  SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU
  Madde 8 — Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının
  başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman
  öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul–aile
  birliğini temsilen iki veliden oluşur.
  Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde
  yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer
  öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde
  ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.


  GÖNÜLLÜ VELİLERİN BELİRLENMESİ
  Madde 9 — Öğretim yılı başındaki okul–aile birliği toplantısında, gönüllü velilerin
  görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonra, öğrencilerin sosyal etkinlik
  çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda
  Gönüllü Veli Başvuru Formları (EK–10) dağıtılır ve bu formların doldurularak
  daha sonra kurulacak olan sosyal etkinlikler kuruluna teslim edilmesi istenir.
  Naklen gelen öğrencilerin velilerinin de Kurulca uygun görüldüğü takdirde
  sosyal etkinlik çalışmalarına katılması sağlanır.
  Veli olmadığı hâlde bu çalışmalara gönüllü olarak katılmak isteyenlerin de
  Gönüllü Veli Formunu doldurarak okula başvurusu istenir. Uygun görülmesi
  hâlinde gönüllü veli olarak çalışmaları sağlanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  TOPLUM HİZMETİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

  TOPLUM HİZMETİ
  Madde 12 — Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma
  bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum
  kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş
  birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.
  Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun
  öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak
  ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır.
  Toplum hizmeti;
  a) Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
  b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması
  yönünde çalışmalar yapmak,
  c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç–gereç
  ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek,
  d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına
  yardımcı olmak,
  e) Toplumda Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap
  okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
  f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi
  korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak,
  g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
  h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
  ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek,
  yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak,
  j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,
  k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak,
  l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların
  toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
  m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,
  n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak
  gibi etkinlikleri kapsar.

  TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMA ESASLARI
  Madde 13 — Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.
  a) Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına
  Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu
  hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini
  tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.
  b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları
  da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma
  Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar
  alındıktan sonra uygulamaya konur.
  c) Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 15 saat,
  4–8 inci sınıflarında 20 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında
  25 saat olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.
  d) Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmaları sonucunda velisinin izni alınır (EK–11).
  e) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk
  eğitim merkezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların
  imkânlarından yararlanılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  SOSYAL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ GÖREVLER

  OKUL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ
  Madde 14 — Müdür, sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak
  yürütülmesinden sorumludur. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği
  müdür yardımcılarına veya öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir.
  Müdür;
  a) Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.
  b) Okulun eğitim–öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum
  hizmeti çalışmalarını başlatır.
  c) Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazışmaları
  koordine eder.
  d) Öğrenci kulübü çalışma planları ile proje önerilerini onaylar.

  DANIŞMAN ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ
  Madde 15 — Danışman öğretmen;
  a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
  b) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.
  c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.
  d) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu, sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
  e) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.
  f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi,
  Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler Proje Öneri
  Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder.
  g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin
  yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.
  h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.
  ı) Okul müdürüne karşı sorumludur.

  SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE SINIF/ŞUBE REHBER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ
  Madde 16 — Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri şunlardır;
  a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında
  öğrencileri bilgilendirir.
  b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.
  c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.
  d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir örneğini
  de okul yönetimine verir.
  e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
  f) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına
  yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.
  g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve
  uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.
  h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur.
  ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler, görülebilecek eksikliklerin
  giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.
  j) Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile
  sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir.

  GÖNÜLLÜ VELİNİN GÖREVLERİ
  Madde 17 — Gönüllü veli;
  a) Proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri
  ile sınıf/şube rehber öğretmenlerine yardımcı olur.
  b) Etkinliklerin, bireysel veya gruplar hâlinde yapılmasına katkı sağlar.
  c) Okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olur.
  d) Gerektiğinde çalışmalara maddî destek sağlar.
  Ayrıca, Gönüllü Veliler Hangi İşleri Yapabilirde belirtilen işleri de yapabilirler (EK–9).

  ÖĞRENCİ KULÜBÜ TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ
  Madde 18 — Temsilci;
  a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması
  için danışman öğretmene verir.
  b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.
  c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.
  d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.
  e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.
  f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.

  ÖĞRENCİLERİN GÖREVLERİ
  Madde 19 — Öğrenciler;
  a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.
  b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.
  c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine
  rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.
  d) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube
  rehber öğretmenine bildirir.
  e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.
  f) Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.

  SOSYAL KÜLÜP BAŞKANININ GÖREVLERİ
  1. Kulübün çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci
  derece sorumludur.
  2. Sosyal kulüp başkanının görevleri şunlardır:
  a. Kulüple ilgili bütün dilekleri alır, üyeleri kol toplantısına çağırır.
  b. Diğer eğitici Kulüplerle işbirliği yapar.
  c. Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini kol üyelerine iletir.
  d. Genel kurulda Kulüple ilgili eleştirileri cevaplandırır.
  e. Kulüple ilgili harcamaları saymanla tespit ederek Kulüpler yönetim kuruluna bildirir.
  f. Kulüple ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
  SOSYAL KULÜP BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ
  Sosyal kulüp başkan yardımcısının görevleri şunlardır:
  a. Sosyal kulüp başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.
  b. Kulübün demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur.
  c. Başkanın Kulüple ilgili vereceği görevleri yerine getirir.
  SEKRETERİN GÖREVLERİ
  Sekreterin görevleri şunlardır:
  a. Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır.
  b. Kulüplerle ilgili yazışmaları yapar, takip eder.
  c. Kulüple ilgili belgeleri dosyalar, düzenler.
  SAYMANIN GÖREVLERİ
  Saymanın görevleri şunlardır:
  a. Kulübün para işlerini yürütür.
  b. Kulübün giderleri ile ilgili belgelerin suretlerini çıkarıp asıllarını Sosyal Kulüp Yön.
  Kuruluna verir.
  c. Sosyal Kulübün yıllık gelir-giderleriyle ilgili yıllık tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlar.
  İZCİLİK KULÜBÜNÜN KURULUŞU
  1. Sosyal Kulübün yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen (24)
  öğrenciden oluşmuştur.
  2. Sosyal Kulübün Danışman öğretmeni Muzaffer DOĞAN’ dır.
  3. Genel kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi
  aralarında iş bölümü yaparak;
  Başkanlığa (4/A Sınıfından Mehmet ÜNAL )
  Başkan yardımcılığına (3/A Sınıfından Mübeccel KAYA)
  Sekreterliğe (3/D Sınıfından Yağmur BOZKUŞ )
  Saymanlığa (4/D Sınıfından Tugan ÜÇÜNCÜ ) ve
  üyeliğe de (Metehan BAYGÜN 4/C, Miraç ABAR 3/B) seçilmişlerdir.
  4. Kulüp denetim kuruluna (Alp TURAN 4/B, Ozan YARDIMCI 2/C) seçilmişlerdir.

  İZCİLİK SOSYAL KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:
  Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:
  a. Sosyal Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş,
  seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.
  b. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.
  c. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda
  sergilenmesini sağlar.
  d. Sosyal Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.
  e. Sosyal kulüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.
  f. Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda
  sergiler, sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar.

  İZCİLİK SOSYAL KULÜBÜNÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR:

  Sosyal Kulüp şu defter ve dosyaları tutar:
  1. Toplantı karar defteri.
  2. İzcilik Kulüp defteri.
  İZCİLİK KULÜBÜNÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURULLAR:


  Sosyal Kulüp yönetim kurulu:
  1. Okul müdürüne,
  2. Görevli müdür yardımcısına,
  3. Sosyal kulüp danışman öğretmenine,
  4. Rehber öğretmenler kuruluna,
  5. Kulüp başkanlar kuruluna,
  6. Kulüp genel kuruluna, karşı sorumludur.
  İZCİLİK KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER EĞİTİCİ KULÜPLER VE KURUMLAR:
  İzcilik Kulübü şu sosyal kulüp ve kurumlarla işbirliği yapar. (Okulda Kurulu Olanlardan)

  1. Kültür ve Edebiyat Kulübü
  2. Yayın ve İletişim Kulübü
  3. Müzik Kulübü
  4. Resim Kulübü
  5. Folklor Kulübü
  6. Tiyatro Kulübü
  7. Kütüphanecilik Kulübü
  8. Sivil Savunma Kulübü
  9. Gezi, Tanıtma ve Turizm K.
  10. Çevre Koruma Kulübü
  11. Satranç Kulübü
  12. hayvanları Koruma Kulübü
  13. Sosyal Dayanışma ve Yar. K.
  14. Yeşilay Kulübü
  15. Sağlık, Temizlik, Beslenme
  16. Kızılay Kulübü
  17. Spor Kulübü
  18. Bilim–Fen ve Teknoloji Kulübü
  19. Fotoğrafçılık Kulübü
  20. Trafik Güvenliği ve İlkyardım K
  21. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü
  22. Okul Müzesi Kulübü
  23. İzcilik Kulübü
  24. Bilinçli Tüketici Kulübü
  25. Meslek Tanıtma Kulübü
  26. Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü
  27. Engellilerle Dayanışma Kulübü
  28. Yeşili Koruma Kulübü
  29. Çocuk Hakları Kulübü
  30. Felsefe Kulübü
  YÜRÜRLÜK:
  Bu tüzük okul müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.
  Yönetim Kurulu
  Başkan : Mehmet ÜNAL 4/A
  Başkan Yardımcısı : Mübeccel KAYA 3/A
  Sekreter : Yağmur BOZKUŞ 3/D
  Sayman: Tugan ÜÇÜNCÜ 4/D

  Muzaffer DOĞAN Cuma CEREN
  Danışman Öğretmen Okul Müdürü


  K A R A R T U T A N A Ğ I
  Görüşme tutanağındaki görüşmeler aynen kabul edildi.
  Bu doğrultuda;
  1. Kulübümüzde görevli öğrenciler tarafından İzcilik Kulübünün anlam ve
  önemi kendi sınıflarında tüm öğrencilere anlatılacak.
  2. Yine iş birliği yapılarak şiir, resim ve güzel yazıların uygun olanlarının inceleme
  komisyonu tarafından incelenip, pano düzenleme komisyonuna verilip panolara bu
  öğretim yılı içinde asılarak kalmaları sağlanacak.
  3. İzcilik sözleşmesinin örnekleri okul panolarında sergilenecek.
  4. Çocuklarla ilgili hastalıklar konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılacak.
  5. İzcilik Kulübünün yönetim kuruluna MuzafferDOĞAN
  6. İzcilik Kulübünün Başkanlığına Mehmet ÜNAL
  7. İzcilik Kulübünün Başkan Yardımcılığına Mübeccel KAYA
  8. İzcilik Kulübünün Saymanlığına Tugan ÜÇÜNCÜ
  9. İzcilik Kulübünün Sekreterliğine Yağmur BOZKUŞ
  10. İzcilik Kulübünün Asil Üyeliğine Metehan BAYGÜN, Miraç ABAR
  11. İzcilik Kulübünün Denetim Kuruluna Alp Turan, Ozan Yardımcı
  İsimli öğrenciler seçilmişlerdir.
  13. Yıllık çalışma programı hazırlandı.

  Toplantı 11/11/2009 tarihinde 3/D sınıfında Saat: 13,00 de başlamış ve saat
  13,40 da sona ermiştir.

  İZCİLİK KULÜBÜNÜN 2009– 2010 ÖĞRETİM YILI
  ÇALIŞMA TAKVİMİ
  EYLÜL - EKİM – KASIM

  1. Kulüp tüzüğünün hazırlanması.
  2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.
  3. Genel kurul toplanma tarihinin belirlenmesi.
  4. Belirlenen tarihte toplantının yapılması.
  5. Yönetim kurulunun seçilmesi.
  6. Denetleme kurulunun seçilmesi.
  7. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
  8. Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.
  9. “Atatürk ve İzcilik” konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda
   sergilenmesi.
  10. İzcilik Bildirisinin kulüp panosunda sergilenmesi.
  11. “İnternet ve İzcilik” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
  12. İzci takımının oluşturulması.
  13. İzci üniformalarının temin edilmesi.
  14. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
  15. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.


  ARALIK – OCAK


  1. Yönetim kurulunun toplanması.
  2. Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.
  3. Yapılacakların karara bağlanması.
  4. Genel kurul faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.
  5. “Çocuk ve İzcilik” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
  6. “Kimler İzci Olabilir” konulu yazıların ve resimlerin kulüp panosunda
   sergilenmesi.
  7. İnternette izcilere yönelik site isimlerinin kulüp panosunda
   duyurulması.
  8. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
  9. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.


  ŞUBAT – MART


  1. Genel kurulun toplanması.
  2. Alınmış kararların gözden geçirilmesi.
  3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.
  4. Alınan kararların uygulanması.
  5. “İzciliğin İlkeleri.” Konulu açıklamaların kulüp panosunda
   sergilenmesi.
  6. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
  7. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.


  NİSAN – MAYIS


  1. “Çocuklukta İzcilik”in önemini belirten yazıların kulüp panosunda
   sergilenmesi.
  2. Bilgilendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.
  3. Öğrenciler tarafından hazırlanan izcilikle ilgili ödüllü bilmece ve bulmaca
   örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.
  4. “İzcinin El Kitabı” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
  5. İzcilik Kulübü olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve afişler
   hazırlanarak katılınması.
  6. Ülkemizdeki İzcilik durumunun öğrencilere aktarılması.
  7. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
  8. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.


  HAZİRAN


  1. Genel kurulun toplanması.
  2. “İzci Olmak Neler Kazandırır?” konulu yazıların, resimlerin kulüp
   panosunda sergilenmesi.
  3. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.
  4. Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
  TEĞMEN KALMAZ İLKÖĞRETİM OKULU
  İZCİLİK KULÜBÜ
  GÖREVLİ ÖĞRENCİ LİSTESİDİR
  1-A Yunus POLAT-Mehmet Can GÜNEL
  1-B Ege DELİCAN-Ceren YEDİTAŞ
  1-C Selin EROL
  1-D Eda KARAGÜLMEZ-Nil ÖZBAY
  2-A Elif AKMAN-Arda ÇİFTÇİ
  2-B Kaan KARAKÜTÜK-Hakan ARICAN
  2-C Ozan YARDIMCI-Eren ÖZDEMİR
  3-A Mübeccel KAYA
  3-B Miraç ABAR-Efe DİNÇGÖREN
  3-C Okyonus YÜKSEL
  3-D Yağmur BOZKUŞ
  4-A Mehmet ÜNAL
  4-B Alp TURAN-Salih AYHAN
  4-C Metehan BAYGÜN
  4-D Batuhan DEMİRKAYA-Tugan ÜÇÜNCÜ

  GÖNÜLLÜ VELİLER HANGİ İŞLERİ YAPABİLİR
  Gönüllü veliler, Gönüllü Veliler Başvuru Formunu öğretim yılı başında
  doldurarak Sosyal Etkinlikler Kuruluna verirler. Bu çalışmalardan
  uygun görülenlerin uygulamaya konulması amacıyla aşağıdaki işleri yapabilirler.
  1. Ana sınıflarında belirtilen zamanlarda kısa bir öykü okumak.
  2. Kütüphane, Fen ve Teknoloji, bilgisayar laboratuarının sürekli açık
  tutulabilmesi için belirli sürelerde sözü edilen yerlerde rehberlik yapmak.
  3. Belirtilen süreler içerisinde bilgisayar, ebru, resim, seramik vb.
  konularda kurs vermek.
  4. Gerektiğinde öğrenciler için toplum hizmeti yapılacak kurum/
  kuruluşlardan randevu almak.
  5. Öğrenci taşımasına uygun bir araçla öğrencileri bir yerden
  başka bir yere götürmek.
  6. Bir mektubu postaya vermek.
  7. Okulun bir aracını tamir etmek.
  8. Kırılan bir pencereyi takmak.
  9. Bahçeye bir fidan dikmek
  10. Bahçede belli bir bölgenin bakımını üstlenmek.
  11. Öğrencilerin gezilerine refakat etmek
  12. Gezilerin organizasyonunu yapmak

  TEĞMEN KALMAZ İLKÖĞRETİM OKULU 2009-2010 ÖĞRETİM YILI SPOR KULÜBÜ ÇALIŞMA PLANIAYHFTYAPILACAK ÇALIŞMALAREYLÜL4Spor Kulübü genel kurulunun oluşturulması ve bir önceki yılın
  değerlendirilmesiEKİM1Yönetim kurulunun seçilmesi , yıllık bütçe taslağının hazırlanması2Spor kulübü yönetmeliğinin okunup incelenmesi3 Demirbaş eşyaların kontrolü ve tamiratları4Yoğaltmaya mahsus malzemelerin kontrolü ve mümkünse tamiratlarıKASIM1Okul takımlarının malzeme eksikliklerinin belirlenmesi ve eksiklerin
  giderilmesi2Atatürk ve spor konulu panel ve konu hakkında pano hazırlanması3Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi4Futbol ,Voleybol ve Basketbol takımlarının seçmeleriARALIK1Spor Kulübü tarafından Fair_Play çalışmaları düzenlenmesi2Çocuk ve Spor konulu yazı ve resimlerin spor panosunda sergilenmesi3Sporun faydalarının okul öğrencilerine neler olduğu konusunda
  bilgilendirme yapılması4Atatürk ve Spor-27 Aralık Atatürk Koşusu hazırlıkları5Sınıflar arası 27 Aralık Atatürk koşusu düzenlenmesi
  ( Öğret,Öğrenci ve Veli katılımının sağlanması )OCAK1Çocuk ve Oyun konulu yazı ve resimlerin spor panosunda sergilenmesi2Genel Bütçenin hazırlanarak Spor Kulübü panosuna ilanı31.Dönem Çalışma raporunun hazırlanarak Spor Kulübü panosuna ilanıŞUBAT2Genel kurul toplantısı ,Çalışma raporunun okunması3Sınıflar arası Masa Tenisi yarışmalarının yapılması4 İlk Yardım konulu pano hazırlanmasıMART1Sigara ,uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadele konusunda
  bilgi verilmesi2Çanakkale şehitleri ile ilgili Spor Kulübü çalışmalarının
  düzenlenmesi3Demirbaş malzemelerin bakım ve kontrolü4Yoğaltmaya mahsus malzemelerin bakım ve kontrol5Önceki aylara ait etkinliklerin Spor Kulübü panosunda
  sergilenmesiNİSAN122 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları223 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları324 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları423 Nisan Bayramı konulu Pano Hazırlanması5Sınıflararası futbol müsabakalarının fikstür çekimi ve maçların
  başlatılmasıMAYIS1Sınıflararası futbol müsabakaları219 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı konulu Panel ve pano
  hazırlanması3Okulda ki başarılı sporcuların ödüllendirilmesi4Yoğaltıma mahsus malzemelerin sayımı yapılarak yıpranan
  veya kaybolan malzemelerinHZRN1Spor Kulübü Yönetim kurulu kararıyla düşümünün yapılması2Spor Kulübü Tarafından Yapılan Faaliyetlerin Değerlendirlimesi3Spor Kulübü Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanması A.KADİR GÜNER-F.KANGAL CUMA CERENBeden Eğitimi Öğretmeni Okul Müdürü

  KARAR TARİHİ :
  14 EKİM 2009+ Yorum Gönder
spor kulübü hangi çalışmaları yapar
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi