Doğru bilgi alma hakkı ve düşünceyi açıklama özgürlüğü

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Doğru bilgi alma hakkı ve düşünceyi açıklama özgürlüğü ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: Düşünce özgürlüğü kişinin hiç bir engele maruz kalmadan bilgi edinmesi, edindiği bilgiler sonucu bir kanaate varması, ve kendi düşünceleri sebebiyle kınanmaması, düşüncelerini yayabilmesi olarak nitelendirilebilir.
  Görüldüğü gibi düşünce özgürlüğü, bilgi edinme, kaanat, ve ifade özgürlüklerini içinde de barındırmaktadır.
  Her özgürlüğün bir sınırı olduğu gibi düşünce özgürlüğünün de bir sınırı vardır. 3. 3
  Ziyaretçi
  Düşünce Özgürlüğü.

  AİHS’nin 9. maddesi aynen şöyledir:
  “ 1- Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, aleni veya özel olarak ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak sureti ile dinine veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir.
  2- Dinini veya inançlarını açıklama özgürlüğü, ancak kamu güvenliğinin kamu düzeni, sağlığı veya ahlakının ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için demokratik bir toplumda gerekli önlem olarak ve yasa ile sınırlanabilir”
  Düşünce özgürlüğü bu madde ile koruma altına alınmıştır.. Düşünce özgürlüğü yüzyıllardır tartışılan konuların başında gelmektedir. Düşünce dışarıya vurmadıkça mutlak koruma altındadır. Düşünce özgürlüğü ile düşünceyi açıklama yani ifade özgürlüğü arasında ayrım yapılamayacağı çoğunlukla kabul edilmiş bir görüştür. Kişinin iç dünyasını ilgilendiren ve dışarı vurulmayan düşünce hiçbir sistemde cezalandırılmamıştır. Düşünce özgürlüğü bu nedenle ifade özgürlüğü başlığı altında incelenmiştir. 4. 4
  Ziyaretçi
  Bilgi edinme hakkı
  Bilgi edinme hakkı, içeriği Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile belirlenen, AB uyum yasaları sürecinde gelişen sosyal devlet olma süreci oluşumlarındadır. Herhangi bir bireyin ilgili kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi edinmesi için ilgili yerin, o bireyi muhatap almasını ve Bilgi edinmesini sağlayan yasadır.

 5. 5
  Ziyaretçi
  BİLGİ EDİNME HAKKI NEDİR?

  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu doğrultusunda:

  Yukarıdaki e-posta adresi ile faks numarasına ya da Başkanlığımıza doğrudan dilekçeyle
  başvuruda bulunabilirsiniz.(Başvurunuzu yapmadan önce lütfen aşağıdaki metni
  okuyunuz.)

  GENEL BİLGİ

  Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun
  olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982
  sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” 24.10.2003 gün ve 25269 sayılı Resmi Gazetede
  yayınlanmış ve 24.04.2004 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir.

  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen
  yönetmelik de 27.04.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  MÜRACAAT ŞEKLİ

  Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası, ikametgahı veya iş adresi,
  başvuru sahibi tüzel kişi ise, tüzel kişinin ünvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve
  yetki belgesini içeren dilekçe ile yapılabilir. Bu başvuru kişinin kimliğinin ve imzasının veya
  yazının kimden neşet ettiğini tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir
  olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim aracıyla da yapabilir.

  Başvurunun Kurum ve Kuruluşa ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

  Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da Kurum ve Kuruluşlara gönderilebilir.

  Başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi ve bilgi
  edinme taleplerinin kolaylıkla işleme konulabilmesi amacıyla , başvuru sahipleri bilgi
  edinme başvurusuna dair dilekçelerini verirken, gerçek kişiler için EK-1’de , tüzel kişiler için
  EK-2’de yer alan formlardan isterlerse yararlanabilirler. Ancak elektronik posta ve faks
  yoluyla başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2’de yer alan formları
  doldurmaları zorunludur.

  İSTİSNALAR

  Kanunda Bilgi Edinme Hakkının istisnaları olarak düzenlenen ve aşağıda belirtilen
  konularda yapılan bilgi edinme başvuruları reddedilir ve red kararı başvuru sahibine
  gerekçeli olarak bildirilir.

  Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler,
  Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler,
  İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler,
  İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler,
  Adli soruşturma veya kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler,
  Özel hayatın gizliliği esasını ihlal edecek bilgi ve belgeler,
  Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi ve belgeler,
  Ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile Kurum ve Kuruluşlar tarafından
  gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali
  bilgiler,(Vergi mahremiyeti gibi.)

  Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında
  ilgili kanun hükümleri uygulanır.
  Kurum ve kuruluşların kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile
  kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler.
  Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere elde ettikleri görüş , bilgi notu,
  teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler.
  Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular.


  SÜRELER

  1. Kurum ve Kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi ve belgeye erişimi 15 iş günü
  içinde sağlar.
  2. Bir başka Kurum ve Kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru
  içeriğinin birden fazla kurum veya kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi ve
  belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır. Bu durumda sürenin uzatılması ve bunun
  gerekçesi başvuru sahibine 15 iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

  ÜCRETLENDİRME

  Bilgi edinme isteminden yararlanmak isteyenler için, bilgi ve belgelere erişimin gerektirdiği
  inceleme, araştırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde
  Bilgi Edinme Kanunu hükümleri uyarınca ücret tahsil edebilir.Konu hakkında 14 Şubat
  2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı'nın 1 Sıra No'lu Bilgi ve Belgeye
  Erişim Ücreti Genel Tebliği'nde belirlenen esaslara göre ücretlendirme işlemi yapılabilir.

  İTİRAZ

  Başvuru sahibi bilgi edinme istemiyle ilgili itirazları Bilgi Edinme ve Değerlendirme
  Kuruluna 15 gün içinde yazılı olarak yapar. Kurul bu konudaki kararını 30 iş günü
  içerisinde verir.

  DENETİM VE CEZA HÜKÜMLERİ

  Bilgi edinme hakkının kullanımı kapsamındaki başvurulara ilişkin uygulamalar, kurum ve
  kuruluş yöneticilerince mevzuat dahilinde denetlenir. Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen
  usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz,
  kullanılamaz, erişimi sağlayan kurum ve kuruluştan izin almaksızın yayınlanamaz. Bu
  madde hükmüne aykırı olarak erişilen bilgi veya belgeleri ticari amaçla çoğaltanlar,
  kullananlar veya yayınlayanlar hakkında kanunların cezai ve hukuki sorumluluğa ilişkin
  hükümleri uygulanır.

 6. 6
  Ziyaretçi
  doğru bilgi alma hakkı herhangi bir konuda yazılı sözlü veya basılı veya sanatsal ürün şeklinde olan bilgieri tam ve doru olarak almak....

 7. 7
  Ziyaretçi
  sana gore oyle ama hocalarımıza gore oyle deyl ;)

 8. 8
  Ziyaretçi
  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 — Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir
  Kapsam
  MADDE 2 — Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır
  1111984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır
  Tanımlar
  MADDE 3 — Bu Kanunda geçen;
  a) Kurum ve kuruluş: Bu Kanunun 2 nci maddesinde geçen ve kapsama dahil olan bilgi edinme başvurusu yapılacak bütün makam ve mercileri,
  b) Başvuru sahibi: Bu Kanun kapsamında bilgi edinme hakkını kullanarak kurum ve kuruluşlara başvuran gerçek ve tüzel kişileri,
  c) Bilgi: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veriyi,
  d) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını,
  e) Bilgi veya belgeye erişim: İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün olmadığı hâllerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesini,
  f) Kurul: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunu,
  İfade eder  İKİNCİ BÖLÜM

  Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü

  Bilgi edinme hakkı
  MADDE 4 — Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir
  Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar
  Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır
  Bilgi verme yükümlülüğü
  MADDE 5 — Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler
  Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Bilgi Edinme Başvurusu
  Başvuru usulü
  MADDE 6 — Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir
  Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir
  İstenecek bilgi veya belgenin niteliği
  MADDE 7 — Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır
  Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler
  İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir
  Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler
  MADDE 8 — Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz Ancak, yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilir
  Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme
  MADDE 9 — İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur Ayırma gerekçesi başvurana yazılı olarak bildirilir
  Bilgi veya belgeye erişim
  MADDE 10 — Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler
  Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;
  a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini,
  b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini,
  c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini,
  Sağlarlar
  Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi mümkün ise, belgeye zarar vermemek koşuluyla bu olanak sağlanır
  Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir
  Bilgi veya belgeye erişim süreleri
  MADDE 11— Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir
  10 uncu maddede belirtilen bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle onbeş iş günlük süre kesilir Başvuru sahibi onbeş iş günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır
  Başvuruların cevaplandırılması
  MADDE 12 — Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir
  İtiraz usulü
  MADDE 13 — Bilgi edinme istemi 16 ve 17 nci maddelerde öngörülen sebeplerle reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Kurula itiraz edebilir Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi onbeş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler
  Kurula itiraz, başvuru sahibinin idarî yargıya başvurma süresini durdurur
  Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
  MADDE 14 — Bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine, 16 ve 17 nci maddelerde öngörülen sebeplere dayanılarak verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur
  Kurul; birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday, birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler, bir üyesi Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği iki aday, iki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar ve bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlıkta idarî görevlerde çalışan hâkimler arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek dokuz üyeden oluşur
  Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatları aranır
  Kurul Başkanı, kurul üyelerince kendi aralarından seçilir
  Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır
  Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usule göre seçilen üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar Yeni seçilen Kurul göreve başlayıncaya kadar önceki Kurul görevine devam eder
  Kurul üyelerine 1021954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla fiilen görev yaptıkları her gün için uhdesinde kamu görevi bulunanlara (1000), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara ise (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir Bu ödemelerde damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz
  Kurul, belirleyeceği konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir; ayrıca gerekli gördüğü takdirde, ilgili bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bilgi almak üzere toplantılarına katılmaya davet edebilir
  Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir
  Kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Bilgi Edinme Hakkının Sınırları

  Yargı denetimi dışında kalan işlemler
  MADDE 15 — Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bu Kanun kapsamına dahildir Bu şekilde sağlanan bilgi edinme hakkı işlemin yargı denetimine açılması sonucunu doğurmaz
  Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler
  MADDE 16 — Açıklanması hâlinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır
  Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler
  MADDE 17 — Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır
  İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler
  MADDE 18 — Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır
  Ancak, bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir
  İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
  MADDE 19 — Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idarî soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde;
  a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak,
  b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak,
  c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek,
  d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek,
  Bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır
  Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
  MADDE 20 — Açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde;
  a) Suç işlenmesine yol açacak,
  b) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanunî yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek,
  c) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek,
  d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek,
  Nitelikteki bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır
  441929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 1861927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 611982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer özel kanun hükümleri saklıdır
  Özel hayatın gizliliği
  MADDE 21 — Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır
  Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir
  Haberleşmenin gizliliği
  MADDE 22 — Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır
  Ticarî sır
  MADDE 23 — Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticarî ve malî bilgiler, bu Kanun kapsamı dışındadır
  Fikir ve sanat eserleri
  MADDE 24 — Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır
  Kurum içi düzenlemeler
  MADDE 25 — Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır
  Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler
  MADDE 26 — Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamındadır
  Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbî, malî, hukukî ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşleri, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme istemlerine açıktır
  Tavsiye ve mütalaa talepleri
  MADDE 27 — Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır
  Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler
  MADDE 28 — Gizliliği kaldırılmış olan bilgi veya belgeler, bu Kanunda belirtilen diğer istisnalar kapsamına girmiyor ise, bilgi edinme başvurularına açık hâle gelir  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler
  Ceza hükümleri
  MADDE 29 — Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır
  Bu Kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticarî amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz
  Rapor düzenlenmesi
  MADDE 30 — Kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere;
  a) Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını,
  b) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,
  c) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri,
  d) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,
  e) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını,
  Gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl Şubat ayının sonuna kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderirler Bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları raporlarını bağlı, ilgili ya da ilişkili oldukları bakanlık vasıtasıyla iletirler Kurul, hazırlayacağı genel raporu, söz konusu kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte her yıl Nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir Bu raporlar takip eden iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna açıklanır
  Yönetmelik
  MADDE 31 — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesine ilişkin yönetmelik, Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde Başbakanlık tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulur
  Yürürlük
  MADDE 32 — Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer
  Yürütme
  MADDE 33 — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

 9. 9
  Ziyaretçi
  naber :D Eline sağlık

 10. 10
  Ziyaretçi
  teşekkür ederim

 11. 11
  Ziyaretçi

  güzel yazmısın ödevime yardımcı oldun :)

 12. 12
  Ziyaretçi
  doğru bilgi alma ve düşünceyi açıklama özgürlüğü

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
doğru bilgi alma hakkı ve düşünceyi açıklama özgürlüğü nedir,  doğru bilgi alma hakkı ve düşünceyi açıklama özgürlüğü,  doğru bilgi alma hakkı ve düşünceyi açıklama özgürlüğü hakkında araştırma,  doğru bilgi alma hakkı nedir,  doğru bilgi alma hakkı ve düşünceyi açıklama özgürlüğü nedir kısaca
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 20 kişi