Cezaevi nakil dilekçesi örneği

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Cezaevi nakil dilekçesi örneği ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Cezaevi nakil dilekçesi örneği

 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Cezaevi nakil şartları aşağıdaki kanun maddelerinde yer verilmiştir.Şayet bu maddeler durumunuz uyuyor ise bağlı bulunduğunuz Cezaevi Müdürlüğüne dilekçe vermeniz yeterlidir.Bu dilekçede mazeretinizi belirtmeniz yeterli olacaktır.
  Örnek:
  (Aşağıda belirtmiş olduğum ceza infaz kurumlarından birine nedenlerden dolayı yol masrafları tarafımca karşılanmak üzere sevk işlemlerinin yapılmasını arz ederim.)
  3 yer belitmek zorundasınız.

  Hükümlülerin Nakilleri
  Nakiller
  MADDE 53.- (1) Hükümlüler, kendi istekleri veya toplu sevk, disiplin, asayiş ve güvenlik, hastalık, eğitim, öğretim, suç ve yargılama yeri nedenleriyle başka bir kuruma nakledilebilirler.
  (2) Hükümlü nakilden önce aranır ve kurum hekimine, yoksa diğer bir resmî hekime muayene ettirilir; muayene sonucu yola çıkarılamayacağı anlaşılanlar, kurumun en üst amirince derhâl resmî bir sağlık kuruluşuna sevk edilir. Mazeretinin, biri hastalığın uzmanı olmak üzere en az iki uzman hekimin imzaladığı ve hastane başhekiminin onayladığı resmî rapor ile belgelenmesi hâlinde nakil, mazeret ortadan kalkıncaya kadar geri bırakılır ve durum Adalet Bakanlığına bildirilir.
  Kendi istekleri ile nakil
  MADDE 54.- (1) Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara nakledilebilmeleri için;
  a) Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe vermeleri,
  b) Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri,
  c) Koşullu salıverilmelerine beş aydan az süre kalmamış olması,
  d) İyi hâl göstermeleri, disiplin cezası almamış veya kaldırılmış olması,
  e) İstekte bulunulan kurumda yer, kapsama gücü ve sınıfının uygun bulunması ve tutukevi olmaması,
  f) Mahkûmiyet sürelerine uygun hükümlülerin barındırıldığı bir kurum olması,
  g) Daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum olmaması,
  Gerekir.
  (2) Bu hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, eğitim öğretim veya hastalık nedeniyle nakil hariç, bir yıl kalmak zorundadırlar. Çocuklar bakımından bu süre altı ay olarak uygulanır.
  Disiplin nedeniyle nakil
  MADDE 55.- (1) Hükümlü, hücreye koyma cezasını gerektiren eylemlerde bulunması hâlinde kurum yönetimince hakkında disiplin işlemi yapılır ve kurum en üst amirinin istemi üzerine Bakanlıkça başka kurumlara nakledilebilir. Disiplin cezaları yeni kurumlarda çektirilir.
  (2) Bu hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, mahkeme kararı, kurum güvenliği, can güvenliği veya hastalık sebepleriyle nakil hariç, altı ay kalmak zorundadırlar.
  Zorunlu nedenlerle nakil
  MADDE 56.- (1) Kurumların elverişsiz ve yetersiz kalması, kapsama gücünün aşılması, kullanılamaz hâle gelmesi, asayiş, güvenlik, doğal afet, yangın ve büyük onarım gibi zorunlu nedenlerle başka kurumlara nakledilmeleri gerekli görülen hükümlüler, yargı çevresi dışında Adalet Bakanlığınca belirlenen ve konumlarına uygun olan diğer kurumlara nakledilebilirler.
  Hastalık nedeniyle nakil
  MADDE 57.- (1) Hastaneye sevki zorunlu görülen hükümlü, bulunduğu yere en yakın tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşuna yatırılır.
  (2) Bu hastanelere gönderilen hükümlülerin başka yerlerdeki hastanelere sevki, sağlık kurulu raporuyla, acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması hâlinde, varsa biri hastalığın uzmanı olmak üzere iki uzman hekim tarafından verilip, başhekim tarafından onaylanan ve hastalığın sebebi, tedavinin hangi sebeple bulunduğu hastanede gerçekleştirilemediği, hastaya nerede ve ne tür bir tedavi gerektiğini açıkça belirten bir raporla mümkündür. Bu durumda da en yakın ve hükümlü koğuşu bulunan Devlet veya üniversite hastaneleri tercih edilir.
  (3) Hükümlünün bu hastanelerde kontrol ve tedavisinin devam edip etmeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir; aksi hâlde hükümlü ait olduğu kuruma iade edilir.
  (4) Hükümlü, acil hâller dışında özel sağlık kuruluşlarında tedavi edilemez. Acil hâllerin varlığı hâlinde Adalet Bakanlığına bilgi verilir.
  (5) Hükümlü, sağlık nedenleriyle bulunduğu kurumda kalmasının uygun olmadığı, kurum hekiminin önerisi ve en üst amirinin isteği üzerine alınacak sağlık kurulu raporuyla belirlendiği takdirde, başka kurumlara nakledilebilir.
  Nakillerde alınacak tedbirler
  MADDE 58.- (1) Hükümlülerin kuruma veya başka bir yere götürülüp getirilmesi sırasında, halkla bir araya gelmelerine ve başkaları tarafından görülmelerine engel olacak tedbirler alınır.
  (2) Hükümlü, havalandırma ve ışık durumu yetersiz araçlarla, eziyet verici veya onur kırıcı şekilde nakledilemez. Nakil sırasında alınacak tedbirler, hükümlünün firarını önleyici ve yukarıdaki fıkrada yazılı engelleri gerçekleştirici sınırları aşamaz, birbirleriyle ve görevlilerle herhangi bir tartışmaya girmelerini engelleyici boyutları geçemez.
  (3) Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerine nakiller kurum görevlilerinin gözetiminde yapılır.
  (4) Nakil sırasında hükümlünün iaşe ve bedensel ihtiyaçları giderilir. 3. 3
  Ziyaretçi
  yardımcı olduğunuz için sağolun+ Yorum Gönder
cezaevi nakil dilekçe örneği,  cezaevi nakil dilekçesi,  cezaevi nakil talebi dilekçesi,  cezaevi nakil dilekçesi örneği,  cezaevi sevk dilekçe örneği
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 8 kişi