Pasaport protokolü nasıl alınır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Pasaport protokolü nasıl alınır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
  Yabancıların Çalışma İzni İşlemlerinde YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR  1.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
  2.Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel sözleşme veya işverence yapılan iş teklifinin işçi tarafından kabul edildiğine dair işe kabul belgesi veya onaylı sureti)
  3.Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Pasaport sureti,
  4.Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Diploma sureti
  5.Türkiye’den yapılacak başvurular için, geçerli İkamet Tezkeresi (İkamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur)
  6.Özgeçmiş (ilişikteki özgeçmiş formatı doldurulacaktır)
  7.Yabancı, yurtdışından görevlendirmeli, ortak temsilcisi ya da kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili makamlardan onaylı işverenince verilen belge
  Yabancılara çalışma izni işlemlerinde Yabancıların çalışma izni için gerekli evraklar
  Yabancıların çalışma izni mevzuatları çerçevesinde mesleki hizmetler kapsamında
  Yabancı çalışma izni talep eden Yabancının çalışma izni yukarıdaki belgelerine ek olarak
  1.Yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma Denklik Belgesi”,
  2.Ülkesindeki meslek kuruluşundan mesleğini icra ettiğine, kendi ülkesindeki meslek örgütüne üye olduğuna ve “meslekten men cezası olmadığına” ilişkin son altı ay içinde alınmış belge
  3.Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, iş tanım belgesi ile sözleşme (firma-firma arası veya firma-kişi arası) örneği,
  4.Mühendis, mimar ve şehir plancılarının her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla uzman olarak hizmet sunması ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projelerde proje hazırlaması ve imza yetkisi alması durumunda, noter ya da konsolosluk onaylı ve yalnız bu işe münhasır kalmayı öngören taahhütname
  5.Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği

  Yabancı personel çalışma izni için gereken belgeler İşveren
  Yabancıların Çalışma İzni İşlemlerinde İşyerinden İstenilen Belgeler
  1.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
  2.Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında olduğunu kanıtlayıcı bilgi ve belgeler (yukarıda belirtilmiştir),
  3.Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
  4.İşyerinin en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği
  5.Yabancının kendi ülkesinde sosyal güvenlik sistemi kapsamına dahil olması halinde, ülkesinin resmi makamlarınca verilmiş kanıtlayıcı belge ve noter onaylı Türkçe çevirili sureti,
  6.Çalışma izin başvurusunda bulunulan Şirkette görev yapan Türk ve yabancı tüm personelin SSK veya Bağ-Kur kayıtlılık durumunu gösterir son aya ait prim bordrosu.

  Yabancı personel çalışma izni işlemleri Yabancı uyruklu personel çalışma izni mevzuatı Yabancıların çalışma izni için gerekli belgeler
  Yabancı personel çalışma izni başvuru formu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancı personel çalışma izni için işverenden istenilen belgeler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
  Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
  Kuruluş yabancı sermayeli ise, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
  Yabancı uyruklu öğretmen istihdam edecek Özel Öğretim Kurumları için; Kurum Ruhsatı ve Milli Eğitim Bakanlığı onay yazısı suretleri,
  Turizm kuruluşlarının istihdam edecekleri idari personel için varsa Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesinin sureti,
  Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,
  Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği.
  Yabancı personel çalıştırma izni başvurusu ek belgeler
  Yabancı, ortak temsilcisi ya da kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili makamlardan onaylı işverenince verilen belge,
  Vatandaşlık Kimlik Belgesi örneği,
  Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti,
  Türk soylu olduğuna ilişkin belge,
  Mesleki eğitim diploma ve sertifika örnekleri,
  Bonservis, referans mektubu, görevlendirme yazısı, kabul yazısı gibi diğer belgeler.
  Yabancı personel çalıştırma izni süre uzatımında istenilen belgeler
  Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içinde çekilmiş fotoğraflı),
  Önceki çalışma izninin aslı,
  Önceki çalışma izni süresini kapsayan sosyal güvenlik primleri listesi,
  Son ay ücret bordrosu (işveren ile mali müşavir kaşeli ve imzalı, SSK onaylı),
  Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışacak yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36 ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi,
  Pasaportun, vizeler ve geçerlilik süresine ilişkin kısmının noter onaylı sureti,
  Vergi dairelerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge.

  YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
  Yabancı personel çalışma izni İşlemlerinde Yabancıdan İstenilen Belgeler
  1.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
  2.Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel sözleşme veya işverence yapılan iş teklifinin işçi tarafından kabul edildiğine dair işe kabul belgesi veya onaylı sureti)
  3.Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Pasaport sureti,
  4.Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Diploma sureti
  5.Türkiye’den yapılacak başvurular için, geçerli İkamet Tezkeresi (İkamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur)
  6.Özgeçmiş (ilişikteki özgeçmiş formatı doldurulacaktır)
  7.Yabancı, yurtdışından görevlendirmeli, ortak temsilcisi ya da kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili makamlardan onaylı işverenince verilen belge
  Yabancı personel çalışma izni işlemlerinde Yabancı personel çalışma izni için gerekli evraklar
  Yabancıların çalışma izni mevzuatları çerçevesinde mesleki hizmetler kapsamında
  Yabancı çalışma izni talep eden Yabancının çalışma izni yukarıdaki belgelerine ek olarak
  1.Yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma Denklik Belgesi”,
  2.Ülkesindeki meslek kuruluşundan mesleğini icra ettiğine, kendi ülkesindeki meslek örgütüne üye olduğuna ve “meslekten men cezası olmadığına” ilişkin son altı ay içinde alınmış belge
  3.Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, iş tanım belgesi ile sözleşme (firma-firma arası veya firma-kişi arası) örneği,
  4.Mühendis, mimar ve şehir plancılarının her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla uzman olarak hizmet sunması ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projelerde proje hazırlaması ve imza yetkisi alması durumunda, noter ya da konsolosluk onaylı ve yalnız bu işe münhasır kalmayı öngören taahhütname
  5.Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği

  Yabancı personel çalışma izni için gereken belgeler İşveren
  Yabancı personel çalışma izni İşlemlerinde İşyerinden İstenilen Belgeler
  1.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
  2.Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında olduğunu kanıtlayıcı bilgi ve belgeler (yukarıda belirtilmiştir),
  3.Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
  4.İşyerinin en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği
  5.Yabancının kendi ülkesinde sosyal güvenlik sistemi kapsamına dahil olması halinde, ülkesinin resmi makamlarınca verilmiş kanıtlayıcı belge ve noter onaylı Türkçe çevirili sureti,
  6.Çalışma izin başvurusunda bulunulan Şirkette görev yapan Türk ve yabancı tüm personelin SSK veya Bağ-Kur kayıtlılık durumunu gösterir son aya ait prim bordrosu.
  Yabancı çalışma izni işlemleri Yabancı uyrukluya çalışma izni mevzuatı Yabancılara Türkiyede çalışma izni nasıl alınır Yabancıların çalışma izni için gerekli belgeler
  Yabancı personel çalıştırma izni danışmanlık hizmeti
  Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile Türkiye genelinde Yabancı sermaye yatırımları yatırım teşvik belgesi mevzuatları işlemleri yabancıların çalışma izni yönetmelikleri ve yabancıların oturma izni konulu mevzuatlara göre yabancılara dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi danışmanlık hizmeti vermektedir+ Yorum Gönder
pasaport protokol belgesi nereden alınır,  pasaport protokolü nasıl alınır
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi