Kirli toprak ve kirli akarsular nasıl temizlenir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Kirli toprak ve kirli akarsular nasıl temizlenir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Kirli toprak ve kirli akarsular nasıl temizlenir

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: kirli toprak ve kirli akarsular nasıl temizlenir
  evre kirlenmesinin dünya üzerindeki etkisi ve gelecekteekolojik- dengedeki tahribatın endişe verici bir noktaya, gelme-si, bizlerin de çevrenin korun-ması konusunda birşeyler yap-mamızı gerektirmiştir.Dünya ekonomisinin 1950′-lerden bu yana beş misli büyü-mesi ve nüfusun 2.6 milyardan5.5 milyar seviyelerine, tırman-ması spnucu/ dünyadaki biyolo-jik çeşitlilik ve*doğal;yapılar yokolma tehlikesi ile karşı karşıyakalmıştır. Bunun yanısıra, bazıekonomik sistemlerin kitleleriaşın tüketim çılgınlığına teşviketmesi de bu süreci hızlandırmış-tır.Ormanlar’,bu tahribattan enfazla-etkilenen doğal kaynaklar-dan birisidir., Dikilen,», doğal ola-rak büyüyen ağaçlarla, kesilen vetahrip edilen alanlardaki ağaç sa-yıları karşılaştırıldığında ormanalanlarının hızlı bir şekilde yokolma tehlikesi ile karşı karşıyakaldığı açıkça gözlenmektedir.’Ormanlar baltalar ve mekaniktesterelerle değil bunların yanısı-ra otomobil .eksozlan, fabrikalarve güç santrallerinin bacaların-dan çıkan gazlar ile de tahripedilmektedir. Özellikle Avrupaülkelerinde ‘hava kirliliği ve asityağmurlarının ormanlar ve top-rak kalitesi üzerindeki etkisi tümdünya ülkeleri tarafından bilin-mektedir. ‘ Avrupa’daki ormantahribatının yıllık faturasının30.4 milyar $ civarında olduğubilinmektedir (HASA, 1990.)Yakın geçmişimizde ülkemiz-de bilinçli veya bilinçsiz olarakçıkartılan orman yangınları her-kesin belleğinde tazeliğini koru-maktadır. Bu yangınlar sonucubinlerce hektar ormanlık alanınyok olmasına paralel olarak,: bualanların erosive hale gelmesin-de de etkin bir rol oynamıştır.Erozyon nedeniyle yüksek ve-rimli tarım toprakların yok ol-masının yanı sıra su yapılarınınsediment dolması nedeniyleekonomik ömürlerinin de azal-dığı bilinen bir gerçektir. Yapmış olduğumuz bir değerlendirmeye göre her yıl Büyük MenderesHavzası, Kızılırmak Havzası veCeyhan Havzasından yaklaşık 12milyon ton toprak baraj, rezer-vuar alanları ve denizlere boşal-maktadır.Çevre kirliliğinin diğer bir et-kisi ise iklim değişiklikleri yleönümüze çıkmaktadır. Bugündünyanın bir çok bölgesi iklimdeğişiklikleri sonucu yerküreninısısının sürekli artmasına bağlı olarak çölleşme tehlikesiyle -kar-şı karşıyadır. Ozon tabakasındaoluşan tahribat, insanların, gü-neş ışınlarına çıkmaktan korkarhale gelmesine neden olmuştur+ Yorum Gönder
toprak nasıl temizlenir,  toprak nasıl yıkanır
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi