Atatürk ilkeleri hangi yıl anayasa ya girmiştir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Atatürk ilkeleri hangi yıl anayasa ya girmiştir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Atatürk ilkeleri hangi yıl anayasa ya girmiştir

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: atatürk ilkeleri hangi yıl anayasa ya girmiştir

  1-Darwin'e göre, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Ahlak duygusuna sahip olmak

  2-Devrimlerin amaçlarını gerçekleştirebilmek için en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Kültür değişikliğini sağlamak

  3-Aşağıdakilerden hengisi kültürü oluşturan öğelerden biri değildir?
  Yanıt: Demografi

  4-Kültürün gelişmesinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Toplumsal etkileşimin olması

  5-14. yüzyıldan sonra İslâm aleminde duraklama ve gerilemenin başlamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: İçtihat yolunun kapanması

  6-Aşağıdakilerden hangisi "Ulus Devlet" kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur?
  Yanıt: Fransız Devrimi'nin getirdiği milliyetçilik akımı

  7-Sosyalistlerle sosyal demokrasiyi savunanlar arasındaki en belirgin fark aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Yönetime geçme konusunda, sosyalistlerin ihtilalciliği, sosyal demokratların halkın oyuna uymayı kabul etmesi

  8-Yerleşik büyük bir kültür kuran ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Uygurlar

  9-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Türklerine batı biliminin öğretilmesinde öncülük etmiştir?
  Yanıt: Tıp

  10-Demokratik hukuk devletinin işleyebilmesi için gerekli olan temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Yargı gücünün bağımsız olması

  11-Aşağıdakilerden hangisi, Karl Marx'ın sosyalizm kuramının savunduğu görüşlerden biri değildir?
  Yanıt: Sınıfların çıkarlarını korumak için güçlü bir devlet gereklidir.

  12-Aşağıdakilerden hangisi, yargı gücünün işlevlerinden biri değildir?
  Yanıt: Toplumun refahı ve güvenliği için gerekli yasaları çıkarmak

  13-İnsanların, güvenle yaşadıkları bir devlet düzeninde diledikleri mesleği seçme, istedikleri siyasal, kültürel ve ekonomik etkinlikler içerisine girebilmeleri, temel insan haklarından hangisi ile ilgilidir?
  Yanıt: İnsanın, kişiliğini dilediği gibi geliştirme hakkı

  14-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde demokratik bir hukuk devleti kurulamamasının nedenlerinden biridir?
  Yanıt: Kur'an ve Hadis'te saptanmış suç ve cezalara dokunulamaması

  15-Çoğunluğun her zaman haklı olduğu formülünü ortaya atarak yasaların ancak bu yolla yapılabileceğini söyleyen düşünür kimdir?
  Yanıt: Rousseau

  16-Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni tanıma konusunda çekimser kalan ülkelerden biri değildir?
  Yanıt: Bulgaristan

  17-Ulus egemenliğine dayanan Yeni Türk Devleti'nin yönetim şekli olarak Cumhuriyet'i benimsediği günlerde, geleneksel Osmanlı kurumlarından hangisi ayakta kalmıştır?
  Yanıt: Hilafet

  18-Türk Hukuk Devrimi'nde, II. Dünya Savaşı'nın bitiminden sonraki en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Çok partili siyasal yaşama geçilmesi

  19-1926 yılında çıkarılan Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun'un temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Eğitim kurumlarının yeni bir düzene sokulması

  20-Türkiye'de bugün uygulanan eğitim sisteminin temel yapısı hangi kanunla kurulmuştur?
  Yanıt: Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun

  21-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin son zamanlarındaki eğitim sisteminin özelliklerinden biri değildir?
  Yanıt: İlköğretim zorunluluğunun uygulanır niteliğe kavuşmuş olması

  22-Yeni Türkiye Devleti'ndeki bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?
  Yanıt: Tevhid-i Tedrisat Kanunu

  23-Aşağıdakilerden hangisi Mecelle'nin özelliklerinden biri değildir?
  Yanıt: Çok eşliliği önlemiş olması

  24-Üretim araçlarının, topluma ait olması gerektiğini savunan ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Sosyalist ekonomik sistem

  25-Türk Harfleri Hakkındaki Kanun hangi yıl kabul edilmiştir?
  Yanıt: 1928

  26. Aşar vergisi hangi yıl kaldırılmıştır?
  Yanıt: 1925

  27. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün ekonomik yaşamı dayandırdığı gruplardan biri değildir?
  Yanıt: Memur

  28-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk tarafından uygulamaya konulan temel iktisat politikalarından biri değildir?
  Yanıt:Özel girişimi sürekli ön plana çıkaran ekonomi politikası

  29.Osmanlı Devleti'nde Rumi Takvim daha çok hangi işlerde kullanılmıştır?
  Yanıt: Mali işlerde

  30.Türk İnkılâbı aşağıdakilerden hangisi hakkında yasal bir zorunluluk getirmemiştir?
  Yanıt: Kadınların giyeceği giysi

  31.Türk tarihinde ilk plânlı ekonomi dönemi hangi yıl başlamıştır?
  Yanıt:1934

  32.Türk İnkılâbı'nın kılık kıyafetle ilgili düzenlemelerinde, aşağıdakilerden hangisine konuyla ilgili yasal zorunluluk getirilmemiştir?
  Yanıt:Kadınlara

  33.Türk İnkılâbı'nda, aşağıdakilerden hangisi kişilerin toplum içindeki yerini kesin çizgileriyle belirlemiştir?
  Yanıt: Soyadı Kanunu

  34.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ideolojisinin temelini oluşturur?
  Yanıt: Akılcı ve bilimci düşünce

  35.Atatürk ideolojisinin üzerinde kurulduğu iki üst ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Akılcılık-Ulusçuluk

  36.Ölçü birimleri ile ilgili kanun hangi yıl kabul edilmiştir?
  Yanıt: 1931

  37-Atatürk İlkeleri hangi yıl Anayasa'ya girmiştir?
  Yanıt:1937

  38. Aşağıdakilerden hangisi yumuşak ideolojilerin özelliklerinden biridir?
  Yanıt: Belirli bir kurucusunun olmaması

  39.Aşağıdakilerden hangisi, Aydınlanma düşüncesinin Osmanlı Devleti'ne yavaş bir şekilde girmesinin nedenlerinden biri değildir?
  Yanıt: Osmanlı Devleti'nde içtihat yolunun açık olması

  40.ABD hangi yıl kurulmuştur?
  Yanıt: 1787

  41.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün demokrasi ile ilgili düşüncelerinden biri değildir?
  Yanıt: Demokrasi, zorlayıcı bir toplumsal dayanışmadır.

  42.Egemenliği kullananların, bu hakka seçime dayalı olarak sahip bulundukları devlet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Cumhuriyet

  43.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün egemenlik konusundaki düşüncelerinden biri değildir?
  Yanıt: Her insan egemenliğe farklı derecelerde sahiptir.

  44.Atatürk'ün "ulus" kavramı tanımında etkin olmayan öğe aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Din birliği

  45.Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün demokrasi ile ilgili görüşlerinden biri değildir?
  Yanıt: Demokrasi, bireysel değil toplumsaldır

  46.Ulus"un niteliği üzerinde düşünen ilk Türk bilim adamı kimdir?
  Yanıt: Ziya Gökalp

  47.Egemenliğin, birden çok soydan gelen belli sayıdaki insanlara ait olduğu devlet biçimine ne ad verilir?
  Yanıt: Oligarşi

  48.Toplumların kabile düzeyinden daha üstün bir yapıya ulaşmalarına ne ad verilir?
  Yanıt: Ulus

  49.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunun özelliklerinden biri değildir?
  Yanıt: Güçlü bir soylu sınıfının olması

  50.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün yaptığı ulus tanımında yer almaz?
  Yanıt: Demokratik değerlere bağlılığa inanmak

  51.Türkiye'nin devletçi bir ekonomik politika uygulamaya geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Her çareye başvurulduğu halde sanayi işletmesi kuracak özel girişimcilerin ortaya çıkmaması

  52.1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu'nun laiklik için temel sayılabilecek maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Rüşt yaşına ulaşan çocuğun dinini seçmekte özgür olması

  53.Devletin, yurttaşların eğitimi ve sağlığı ile ilgili konularla alakadar olması gerektiği, Atatürk ilkelerinin hangisinde açıklanmaktadır?
  Yanıt: Devletçilik

  54.Türk Devriminin, düşünce ve eylem alanındaki en önemli aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Laiklik

  55.Din ve devlet arasında kesin bir çizgi çekilebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
  Yanıt: Vicdan özgürlüğü

  56.Osmanlı toplumunda, aşağıdakilerden hangisi halkçılığın ilk belirtisi olarak nitelendirilebilir?
  Yanıt: Dilin sadeleştirilmesi

  57.Lâikliğin, bir devletin temelini ve hukukunu dine dayandırmaması düşüncesi, hangi dönemde hız kazanarak büyük bir bilimsel etkinlik haline gelmiştir?
  Yanıt: 17. yüzyıl sonlarında

  58.Atatürk İlkelerinin resmi sıralamasında, sonda bulunan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Devrimcilik

  59.Aşağıdakilerden hangisi Türk devrimini korumanın yollarından biri değildir?
  Yanıt: Devrimin temelinin değiştirilebilmesi

  60.İlk büyük devrim aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Fransız Devrimi

  61.Türk yurttaşlarına geniş bir din ve vicdan özgürlüğü tanıyan ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: 1924 Anayasası

  62.Aşağıdakilerden hangisi Türk Devrimi'nin özelliklerinden biri değildir?
  Yanıt: Dil birliği sağlaması

  63.Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Kâzım Karabekir'in Atatürkçülük ile ilgili eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Devrim adımlarının çok hızlı atılması

  64.Atatürk, devrim atılımlarını hangi yıl tamamlamıştır?
  Yanıt: 1936

  65.Aşağıdakilerden hangisi Türk devrimini bir bütün olarak reddeden kişilerin özelliklerinden biri değildir?
  Yanıt: Demokratik kuralların işletilememesinin nedeni olarak Milli Şef'lik sistemini göstermeleri

  66.Aşağıdakilerden hangisi sistemi bir bütün olarak reddeden ikinci cumhuriyetçilerin Atatürkçülüğe yönelik eleştirilerinden değildir?
  Yanıt: İstiklâl Mahkemelerinin onbinlerce kişiyi idam ettiği" düşüncesi


  67.Türk Devrimi'nin Batı'daki etkileri daha çok hangi konuda olmuştur?
  Yanıt: Siyasal

  68.İnsan Hakları ve Ana Özgürlükleri Korumaya Dair Sözleşme, hangi tarihte imzalanmıştır?
  Yanıt: 1950

  69.Asyalı uluslar, Türk Devrimi'nin daha çok hangi özelliğini benimsemişlerdir?
  Yanıt: Yenilikçi

  70.Türk siyasal bilincini geliştiren ve güçlendiren en önemli öğe aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Egemenliğin ulusa ait olması 3. 3
  Ziyaretçi
  AnLadım Ama Anayasa ne demek onu SöyLermisiniz 4. 4
  Hakan
  Administratör
  AnLadım Ama Anayasa ne demek onu SöyLermisiniz
  Bir ülkenin hukukunu ve işleyişini içinde yer aldığı bir hukuk yazılarıdır.

+ Yorum Gönder
atatürk ilkeleri hangi yıl anayasaya girmiştir,  atatürk ilkeleri hangi tarihte anayasaya girmiştir,  atatürk ilkeleri hangi tarihte anayasaya dahil edilmiştir,  atatürk ilkeleri anayasaya kaç yılında girdi,  atatürk ilkeleri hangi tarihte anayasaya girdi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi