Göç veren bölgede ne gibi sonuçlar ortaya çıkar

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Göç veren bölgede ne gibi sonuçlar ortaya çıkar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: göç veren bölgede ne gibi sonuçlar ortaya çıkar

  Göç olayý insanlýk tarihi kadar eskiye dayanmaktadýr. Önceki dönemlerde daha çok iklim
  deðiþmeleri sonucu göç olaylarý meydana gelmiþtir.
  Geçmiþte göç olayýnýn temelindeki faktör, tarým ve hayvancýlýk açýsýndan elveriþli alanlarý elde
  etme isteðidir. Özellikle doðal kaynaklarýn artan nüfusu beslemeye yeterli olmadýðý yerlerden tarým
  ve hayvancýlýk potansiyeli yüksek olan alanlara göçler olmuþtur.
  Aþaðýdaki okuma metninden yararlanarak Türklerin Orta Asya’dan göç etme nedenlerini birlikte
  bulalým.
  Yandaki haritayý inceleyerek Türklerin
  en çok hangi bölgelere doðru göç
  ettiklerini söyleyiniz. Bu durumun nedenlerini
  tartýþýnýz.
  G N V S
  Geçmiþten Günümüze Göç Hikâyeleri
  Türklerin Orta Asya’dan Göçü
  Türklerin binlerce yýl boyunca hareket hâlinde bulunmalarý, ana yurtlarýndan çýkarak Dünya’nýn
  çeþitli bölgelerine yayýlmalarý büyük bir tarihî oluþumdur. Özellikle Hun ve Oðuz göçleri uzun mesafeler
  aþýlarak yapýlmýþtýr.
  Tarihî kayýtlara göre Türk göçlerinin en önemli sebebi, ana yurt topraklarýnýn verimsizleþmesidir.
  Büyük ölçüde kuraklýk, nüfus yoðunluðu ve otlak darlýðý, ekonomik sýkýntýlara neden olmuþtu.
  Hayvanlarýn beslenmesi, çeþitli gýda maddeleri, giyim eþyasý gibi ihtiyaçlarýn karþýlanmasý için
  iklimi elveriþli zengin topraklar
  gerekiyordu. Bu nedenle önceleri
  verimli topraklara sahip ve nüfusu
  az olan komþu ülkelere göçler
  yapýldý. Zamanla buralarýn da yeterli
  olmadýðý görüldü ve yeni yerler
  aranmaya baþlandý. Böylece
  ekonomik ve ticari yönden daha iyi
  imkânlara sahip diðer topraklara
  göçler baþladý.
  1 Orta Asya Türk göçleri haritasý
  83
  Kavimler Göçü
  4. yüzyýlýn sonlarýna doðru gerçekleþen Kavimler Göçü, tarihteki en büyük kitlesel göç hareketlerinden
  biridir. Bu yüzyýlýn sonlarýna doðru deðiþen dünya iklimi, birçok kavmin yaþam alaný olan
  Orta Asya iklimini olumsuz yönde etkilemiþtir. Kuzeye doðru çekilen buzullar Orta Asya iklimini
  deðiþtirmiþtir. Sýcaklýða baðlý olarak oluþan kurak iklim, bu alanda yaþayan topluluklarý, daha uygun
  iklim koþullarýnýn hüküm sürdüðü bölgelere göç etmeye zorlamýþtýr. Çoðunluðunu Türklerin oluþturduðu
  bu kavimler, çeþitli göç yollarý izlemiþlerdir.
  Göç yollarý
  * Kuzeye gidenler Sibirya’ya,
  * Doðuya gidenler Çin ve Uzak Doðu ülkelerine,
  * Güneye gidenler Hindistan, Afganistan ve Çin’e,
  * Batýya gidenlerin bir kýsmý Hazar Denizi’nin kuzeyinden Karadeniz’in kuzeyine ve Avrupa’ya, bir
  kýsmý da Hazar Denizi’nin güneyinden Ýran, Irak, Suriye, Mýsýr ve Anadolu’ya göç etmiþlerdir.
  Uzun yýllar süren göç hareketi, bu bölgelerde yaþayan kavimleri de daha ileriye doðru göçe zorlamýþtýr.
  Batýya doðru sürekli birbirini iten kavimler, sonunda Avrupa’ya kadar ulaþarak Kavimler
  Göçü’nü baþlatmýþtýr.
  Büyük göç hareketlerinde, iklim deðiþmeleri gibi coðrafi faktörlerin insanlýk tarihi üzerinde ne
  kadar önemli bir etkiye sahip olduðu görülmektedir. Ýklim deðiþmelerinin sonucunda geliþen bu göç
  hareketi, mekânsal olarak bütün bir Avrupa Kýtasý’nýn çehresini deðiþtirmiþ ve yeni ýrklarýn, yeni
  siyasal yapýlarýn hatta yeni bir çaðýn baþlamasýna zemin hazýrlamýþtýr.
  Kavimler Göçü
  Yukarýdaki metne göre iklim deðiþiklikleri, insanlýk tarihinde hangi siyasal ve kültürel deðiþikliklere
  sebep olmuþtur? Araþtýrýnýz.
  2
  8844
  Yeni Dünya’ya Göçler
  15. yüzyýlýn sonuna doðru Kristof Klomb, Macellan ve Vasco dö Gama’nýn yaptýðý seyahatlerle
  artýk dünyada bilinmeyen yer kalmadý. Özellikle Amerika Kýtasý’nýn keþfedilmesi ile bu kýtaya
  Avrupa’dan göçler baþladý. 60 milyon insanýn yer deðiþtirdiði bu göçler, 20. yüzyýla kadar sürdü. Yeni
  keþfedilen topraklardaki kaynaklarýn iþlenmesi ve bu kaynaklarýn ticari potansiyeli, bölgede Avrupalý
  ticaret kolonilerinin kurulmasýna sebep oldu. Özellikle Ýngilizler ve Fransýzlar Kuzey Amerika’da,
  Ýspanyollar da Güney Amerika’da ticari koloniler kurdular. Bütün bu göç hareketleri sonucunda
  Amerika Kýtasý’nda yeni devletlerin kurulmasý, bütün Avrupa ve Dünya tarihini deðiþtirecek önemli
  geliþmelerin baþlamasýna neden olmuþtur
  Yeni Dünya olarak adlandýrýlan Amerika’ya yapýlan bu göç hareketi özellikle 19. yüzyýlýn ilk
  yarýsýnda büyük bir hýz kazandý. Avrupalý göçmenlerin çoðu; siyasal baskýlardan kaçmak, dinsel
  inançlarýný özgürce yerine getirebilmek, maceraya atýlmak ya da ülkelerinde kendilerine tanýnmayan
  fýrsatlardan yararlanabilmek için vatanlarýndan ayrýldýlar
  Sanayi Devrimi’yle geliþen teknoloji ve seyahat imkânlarý, bu göç hareketinin hýzlanmasýnda en
  önemli etken oldu.
  * Avrupalýlarýn keþfedilen kýtalarda koloniler kurmalarýnýn amaçlarý nelerdir? Araþtýrýnýz.
  * Yukarýdaki metne göre, insanlarý göç etmeye yönelten sebepler nelerdir? Bunlarýn dýþýnda baþka
  hangi faktörler göçlere neden olmuþtur? Tartýþýnýz
  3 Amerika’nýn keþfi
  85
  Mübadele ile
  Türklerin ayrýldýklarý
  bir yerleþme:
  Girit Adasý’ndan bir
  görünüm.
  Mübadele ile
  Rumlarýn
  ayrýldýðý bir
  yerleþme:
  Þirince (Ýzmir)
  30 Ocak 1923’te Türkiye ve Yunanistan’ýn Lozan'da imzaladýðý "Türk-Yunan Nüfus
  Mübadelesi’ne Ýliþkin Sözleþme ve Protokolü’’nün birinci maddesi þöyledir:
  "Türk topraklarýnda yerleþmiþ bulunan Rum
  Ortodoks dininden Türk uyruklularla Yunan
  topraklarýnda yerleþmiþ Müslüman dininden
  Yunan uyruklularýn, 1 Mayýs 1923 tarihinden
  baþlayarak, zorunlu mübadelesine giriþilecektir
  Bu kimselerden hiçbiri, Türk hükûmetinin
  izni olmadýkça Türkiye'ye; Yunan hükûmetinin
  izni olmadýkça Yunanistan'a dönüp orada yerleþemeyecektir."
  Bu protokol;
  * Ýstanbul'da oturan Rumlarý ve Batý Trakya'da
  oturan Türkleri kapsamayacaktýr.
  4
  5
  Mübadele Göçleri
  Lozan Barýþ Antlaþmasý’yla Türkiye ve Yunanistan arasýnda nüfus mübadelesi ve sözleþme protokolü
  imzalanmýþtýr. Buna göre Yunanistan’daki Türkler ile ülkemizdeki Rumlar yer deðiþtirmiþtir.
  Bu tip göçler Romanya ile Bulgaristan arasýnda da olmuþtur.
  86
  Siyasi Nedenler
  1. Savaþ
  2. Mübadele
  3.
  4.
  Doðal Nedenler
  1. Erozyon
  2. Kuraklýk
  3.
  4.
  Beyin göçü, ülkeler arasýndaki geliþmiþlik farkýnýn artmasýna neden olmaktadýr. Bu nedenle,
  sýnýrlý kaynaklarýyla yetiþtirdiði insanlarý kaybeden az geliþmiþ veya geliþmekte olan ülkelerin
  kalkýnmalarý yavaþlamaktadýr. Bununla birlikte geliþmiþ ülkelerin yetiþmiþ insanlara daha iyi
  olanaklar saðlamasý bu ülkeleri olumlu etkilemiþtir. Ülkeler arasýnda beyin göçü özellikle 1960’lý yýllarda
  hýz kazanmýþtýr
  En çok beyin göçü veren ülkeler, Hindistan, Pakistan, Çin, Filipinler, Cezayir, Fas, Tunus, Ýran,
  Nijerya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleridir. Yapýlan araþtýrmalara göre en çok göç veren 34 ülke
  içinde Türkiye 24. sýradadýr Önemli ölçüde beyin göçü alan ülkeler arasýnda ABD, Kanada,
  Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Almanya ve Fransa gelmektedir. Bazý ülkelerse hem beyin
  göçü alýr hem de verir Kanada bu tip ülkelerdendir. Türkiye, Türk Cumhuriyetlerinden az miktarda
  beyin göçü almaktadýr
  Yukarýdaki metin ile birlikte günümüzde en çok beyin göçü alan ve veren ülkeleri göz önünde
  bulundurarak bir göç haritasý çiziniz (Bu çalýþma için Dünya haritasýndan yararlanýnýz.).
  Oluþturduðunuz haritadan yararlanarak beyin göçünün daha çok hangi ülkelere olduðunu ve
  bunun nedenlerini yazýnýz. Yaptýðýnýz çalýþmayý arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.
  Albert Einstein’ýn Almanya’dan Amerika’ya göç etmesini her iki ülke
  açýsýndan deðerlendiriniz
  Albert Einstein (Albert Anyþtayn) / O da Bir Göçmendi
  Ünlü fizikçi Albert Einstein, 1933'te siyasi nedenlerle Almanya’dan
  Amerika’ya göç etmiþtir. Bilimsel çalýþmalarýna burada devam edip 1940’da
  Amerikan vatandaþlýðýna geçmiþtir.
  Aþaðýdaki þemada göçlerin nedenlerinden bazýlarý verilmiþtir. Bunlarý inceleyerek eksik olanlarý siz
  tamamlayýnýz
  Sosyal Nedenler
  1. Eðitim
  2. Saðlýk
  3.
  4. 3. 3
  Forumacil
  Özel Üye
  Ekonomik Nedenler
  1. Ýþ imkânlarý
  2. Doðal kaynaklarýn varlýðý
  3.
  4.
  Beyin Göçleri
  Göçün Nedenleri
  87
  II. Dünya Savaþý’ndan sonra yýkýlan Avrupa ekonomisini yeniden kurmak için 1952 - 1954 yýllarý
  arasýnda Almanya, Belçika, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerde ciddi bir kalkýnma hamlesi
  baþlamýþtýr. Bu ülkelerin kalkýnma çabalarý dýþ ülkelerden önemli sayýlabilecek bir iþ gücü
  ihtiyacýný beraberinde getirmiþtir
  1952’den itibaren Federal
  Almanya yabancý iþçi gücü çalýþtýrmaya
  baþlamýþtýr. Portekiz, Ýspanya
  Yunanistan ve Ýtalya Avrupa’da
  iþçi göçü veren bazý ülkelerdendir
  Kuzey Afrika'da yer alan Cezayir,
  Fas ve Tunus gibi eski sömürge ülkeleri
  de özellikle baþta Fransa'ya
  olmak üzere iþçi göçü vermiþlerdir
  Türkiye ve Yugoslavya da bu göç
  kervanýna katýlan ülkeler arasýnda
  yer almýþtýr. Türkiye'den Avrupa ülkelerine yönelik ilk
  iþçi göçü 1958-1961 yýllarý arasýnda yaþanmýþtýr
  Türkiye 1961’de Almanya ile Ýþçi Göçü
  Antlaþmasý yapmýþtýr. Daha sonra diðer Avrupa
  ülkeleriyle de (Hollanda, Fransa, Avusturya
  gibi) peþ peþe ayný içerikli antlaþmalar yapýlmýþtýr
  Türkiye'de iþçi göçünün zaman içinde hýzla
  arttýðý görülmektedir. Bunun baþlýca nedenleri;
  * Hýzlý nüfus artýþý
  * Kýrsal alanda isteklerin çoðalmasý ve
  çeþitlenmesi
  * Gelir daðýlýmýndaki bozukluklar,
  * Ýstihdam sorunlarý
  * Kýrsal kesimdeki gelirin düþük olmasýdýr
  Türkiye'de 1958-1961 yýllarý arasýnda baþlayan yurt dýþýna yönelik iþ gücü göçü tarihsel süreç
  içinde gerek sayýsal gerekse mekânsal açýdan önemli deðiþmelerle günümüze kadar devam
  etmiþtir. Önceleri bazý Avrupa ülkelerine yapýlan göçler,1980’li yýllardan sonra bazý Orta Doðu ve
  Kuzey Afrika ülkelerine doðru yön deðiþtirmiþtir
  Aileniz ya da çevrenizden yurt dýþýna göç edenler var mý? Nedenlerini öðreniniz. Varsa yukarýdaki
  nedenlerle karþýlaþtýrarak benzer ve farklý yönlerini söyleyiniz
  Ýþçi Göçleri
  Pek çok doðal afet, ekonomik ve sosyal sorunlarýn yaný sýra göçlere neden olmaktadýr. Özellikle
  depremler, sel olaylarý, volkanik püskürmeler, çölleþme ve kuraklýk baþlýca göçe neden olan doða
  olaylarýdýr
  IV ve V. yüzyýlda Hunlarýn ve Moðollarýn Orta Asya’dan göç etme nedeni bu bölgede yaþanan
  kuraklýktýr. ABD’de Kaliforniya’da meydana gelen depremler sonucunda bir göç dalgasý yaþanmýþtýr
  Kýrgýzistan’da 1994 yýlýnda toprak kaymalarý nedeniyle
  270.000 insan göç etmek zorunda kalmýþtýr
  17 Aðustos Marmara depreminden sonra bölgede yaþayanlarýn
  bir kýsmý baþka illere göç etmiþtir. Deprem, bölgeden
  baþka bölgelere göçe neden olduðu gibi, bölge içinde kentten
  kýra doðru da göçe yol açmýþtýr. Bunda kýrsal kesimin depremlere
  daha dayanýklý zemin koþullarýna sahip olmasý etkilidir
  Bir zamanlar dünyanýn dördüncü büyük gölü olan Aral
  Gölü, günümüzde Asya'nýn ortasýnda bir bataklýk ve çöl
  hâline dönüþtü. Küresel ýsýnma ve kuraklýk nedeniyle iki ayrý
  göl þeklini aldý. Kazakistan ve Özbekistan sýnýrýndaki Aral
  Gölü'nün sularý 40 yýla yakýn bir süre boyunca içeriye çekildi
  Bir zamanlar liman ve tersanelerin bulunduðu merkezler ise
  þimdi gemi mezarlýðýna döndü
  Orta Asya'nýn en önemli çevresel problemi hâline gelen ve bunun yanýnda pek çok ekonomik
  soruna da neden olan Aral Gölü’nün küçülmesinin nedeni, Pamir Daðlarýndan gelen Siri Derya ve
  Amu Derya nehir sularýnýn azalmasýdýr. 1960’lý yýllara dek
  dünyanýn büyük gölleri arasýnda yer alan Aral Gölü’ndeki
  su seviyesi 2002 yýlýnda 4 metre kadar düþtü. Son yýllarda
  sulama için kullanýlan söz konusu nehirler göle yeterince
  su taþýmayýnca göldeki su çekilmeye baþladý. Uzmanlar,
  sürecin böyle devam etmesi hâlinde Aral Gölü'nün
  2015 yýlýnda tamamen kuruyacaðýný ileri sürüyor
  Aral Gölü’nde sularýn çekildiði toprak tabakasý
  üzerindeki tuzlar, rüzgâr ile tarým topraklarýna taþýnmakta
  bu da çevre topraklarýnda verimi düþürmektedir Bu verim
  düþüklüðü bölgede göçe neden olmaktadýr Sorunlar
  çözülmezse göçün artacaðý tahmin edilmektedir.
  88
  Gazete, radyo, televizyon ve Ýnternet gibi haberleþme araçlarýndan, dünyada meydana gelen
  göçleri araþtýrýnýz. Bu göçlerin nedenlerini belirleyip bir rapor hazýrlayýnýz
  Çalýþmanýzý yapacaðýnýz süreyi, uygulama ve araþtýrma basamaklarýný ve deðerlendirme kriterlerini
  öðretmeninizle birlikte belirleyiniz
  Doðal Afetlerin Neden Olduðu Göçler
  89
  Bir Göç Hikâyesi
  20 yýl oldu köyümüzden göç edeli Daha
  ilkokulu bile bitirmemiþtim. Çocuk aklýmla
  neden göç ettiðimizi; arkadaþlarýmdan,
  köyümden, okulumdan neden ayrýlmak
  zorunda kaldýðýmý anlayamamýþtým Yýllarca
  köyüme ait hiçbir þey gözümün önünden
  gitmedi. Kana kana suyundan içtiðim çeþme,
  tadýna doyamadýðým üzümler, bakkal
  Mehmet Amca, öðretmenim, okul bahçesinde
  kýsacýk teneffüslerde oynadýðýmýz
  oyunlar, meyvelerini yediðim aðaçlar
  Köyümüz 150 haneli, yukarý ve aþaðý
  mahalleden oluþan büyükçe bir köydü
  Okulu, saðlýk ocaðý üç de bakkalý vardý
  Evimizi hatýrlýyorum da... Saðlýk ocaðýnýn
  yanýnda küçük, beyaz badanalý bir evdi
  okulum hayal meyal canlanýyor gözümde
  Köyün hemen giriþindeydi, yanýnda da
  suyunun tadýna doyamadýðým çeþme
  Üzüm baðlarýmýz vardý, köye yarým saat
  uzaklýkta.
  Niçin göç etmiþtik? Niçin bu güzellikleri
  býrakmýþtýk? Yýllar sonra babam anlattý
  Topraklarýmýz miras yoluyla bölünmüþ,
  bize düþen araziyle geçinemez olmuþuz.
  Eskiden günlerce süren tarla sürme, hasat
  toplama, hasat sonrasý gibi iþler makineler yardýmýyla yapýlmaya baþlanmýþ. Tarýmda insan gücüne
  duyulan ihtiyaç azalmýþ. Ýnsanlar birer birer göç etmeye baþlamýþ. Doðal olarak biz de...
  GÖÇÜN MEKÂNSAL ETKÝLERÝ
  Bir gecekondu yerleþiminin hangi ekonomik, sosyal ve alt yapý sorunlarýyla karþýlaþabileceðini
  çevrenizden de yararlanarak araþtýrýnýz. Araþtýrmanýzýn sonucunu sýnýfa sununuz.
  Günümüzden 20-30 yýl sonra yaþadýðýnýz yer nasýl bir deðiþime uðrayabilir?
  90
  Uzun yýllar sonra köyümüze gittiðimde her þeyi deðiþmiþ ve bozulmuþ buldum Yollar bakýmsýzlaþmýþ,
  su arklarý otlarla kaplanmýþ, yolun iki yanýndaki tarlalar ekilmemiþti. En çok ilkokulumu
  görünce hüzünlendim. Okuma yazma öðrendiðim okuluma kilit vurulmuþtu. Daha da kötüsü
  sývalarý dökülmüþ, camlarý kýrýlmýþ, oyunlar oynadýðýmýz bahçeden geriye sadece bir kavak aðacý
  kalmýþtý. Köydeki birkaç çocuðun nerede okuduklarýný merak etmekten kendimi alamadým.
  Taþýmalý eðitimle baþka köylere gittiklerini öðrendim
  Çocukluk arkadaþlarýmdan kimseyi göremedim. Büyük bir ihtimalle onlar da bizim gibi büyük
  þehirlere göç etmiþti. Kendi evimiz gibi onlarýn evleri de bakýmsýz ve bomboþtu. Hatta bazýlarýnýnki
  yýkýlmýþtý bile Yüz elli haneden geriye otuz hane kaldýðý için okul gibi saðlýk ocaðý da kapanmýþtý
  Köy mezarlýðýnýn her tarafý otlarla kaplanmýþ, duvarlarý da yer yer yýkýlmýþtý.
  Üzüm baðlarýmýza gittim. Onlar da eskisi gibi deðildi. "Bakarsan bað olur, bakmazsan dað
  olur." diye boþuna söylememiþ atalarýmýz. Bakýmsýzlýktan üzüm vermez olmuþlardý Köyümüz eski
  canlýlýðýný yitirmiþ, âdeta terk edilmiþ bir görünüm sergiliyordu. Bütün gün sokaklarýnda dolaþtýðým
  köyümde karþýma çýkan birkaç yaþlýydý.
  Büyük bir þehre göç etmiþtik. Þimdi düþünüyorum da geldiðimiz mahallenin de köyümüzden
  pek farký yokmuþ. Derme çatma binalar, asfaltsýz çamurlu yollar, elektriksiz susuz evler... Sanki
  her þey geliþigüzel yapýlmýþ gibi. Evlerimizin tapularý bile yoktu. Akrabalarýmýz, komþularýmýz ya
  iþsizdi ya da asgari ücretle çalýþýyorlardý. Mahallemizin yanýnda sonradan adýnýn site olduðunu
  öðrendiðim, modern yerleþim alanlarý vardý. En çok dikkatimi çeken evlerin yüksekliðiydi. Ýçlerinde
  parklar, oyun bahçeleri vardý. Geceleri her yer ýþýl ýþýldý.
  Çocuk aklýmla soruyordum. Þehir neresiydi?
  * Yukarýdaki göç hikâyesinden yola çýkarak göç alan yerlerde hangi mekânsal sorunlar
  yaþandýðýný söyleyiniz.
  * Göç veren yerlerde ne gibi mekânsal deðiþiklikler ortaya çýkmýþtýr? Tartýþýnýz.
  91
  Hýzla artan nüfusla birlikte trafik
  sorunlarý ortaya çýkmýþtýr
  Fabrikalar, göçten
  önce yerleþim alanlarý
  dýþýndayken göçle birlikte
  yerleþim alanlarý
  arasýnda kalmýþtýr
  Hýzlý göç, ormanlýk
  alanlarýn tahrip
  edilmesine ve
  buralarda yapýlaþmaya
  yol açmýþtýr
  Yerleþmeye uygun olmayan
  alanlara konutlar yapýlmýþ, yaðmur
  sonrasý oluþan sellerde
  maddi zarar meydana gelmiþtir
  Þehirlerde taþýt sayýsýnýn hýzla
  artmasý, ýsýnmak için kömür gibi
  yakýtlarýn kullanýlmasý hava kirli -
  liði sorununu ortaya çýkarmýþtýr
  Göçler, göç edile
  yerlerde kültürel çeþitliliðe
  de neden olmaktadýr
  Kentleri çepeçevre kuþatan gecekondu
  semtleri hýzla büyümüþ ve
  bazýlarý modern semtler arasýna
  sýkýþmýþ kalmýþtýr
  Göç alan yerleþim alanlarýnda
  iþ imkânlarý artmýþ ve çeþitlenmiþtir
  Göçler, Yerleþim Alanlarýný Nasýl Etkiler?
  92
  Aþaðýdaki sorularý cevaplayýnýz
  Türklerin Orta Asya’dan göç etme nedenleri nelerdir?
  Sanayi Devrimi ve savaþlarýn göçe etkilerini söyleyiniz
  Köyden kente göçün nedenlerini belirtiniz.
  Kentlerimizde göç sonrasý oluþan deðiþiklikleri nedenleriyle birlikte açýklayýnýz.
  Göç veren bölgede ne gibi sonuçlar ortaya çýkar? Açýklayýnýz.
  Aþaðýdaki cümlelerde boþ býrakýlan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
  Bir yerleþim biriminde nüfus azalmasýnýn en önemli nedeni;
  Lozan Barýþ Antlaþmasý ile meydana gelen göç göçüdür.
  Pakistan’dan deprem sonrasý göç göçtür.
  NASA’da çalýþan Türk bilim adamlarý göçüne örnektir.
  Göç alan yerlerde nüfus fazladýr.
  Göç veren yerlerde nüfus ve hane sayýsýnda olur.
  Aþaðýdaki ifadelerin doðru veya yanlýþlýðýný yanlarýndaki kutucuklarý iþaretleyerek (x) belirtiniz.
  Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinde iklim deðiþikliðinin etkisi yoktur
  Mübadele ile Türkler Almanya’ya göç etmiþlerdir
  Beyin göçü siyasi nedenlerle gerçekleþi
  Aþaðýdaki çoktan seçmeli sorularý cevaplayýnýz
  Göç alan bölge ekonomik olarak güçlü ve planlý ise aþaðýdakilerden hangisi yaþanmaz?
  A) Genç nüfus göçle artar
  B) Nitelikli iþçi bölgeye gelir
  C) Ticaret geliþir
  D) Alt yapý sorunu yaþanýr
  E) Ekonomik yönden geliþir
  Aþaðýdakilerden hangisi insanlarýn beslenmesi üzerine etki ederek göçe neden olur?
  A) Saðlýk sorunlarý
  B) Hizmet eksikliði
  C) Erozyon
  D) Eðitim
  E) Ýþsizlik
  Y+ Yorum Gönder
göç veren bölgede ne gibi sonuçlar ortaya çıkar
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi