İslam'ın anlaşılmasında sünnetin yeri nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İslam'ın anlaşılmasında sünnetin yeri nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: islam'ın anlaşılmasında sünnetin durumu

  Sünnet, Peygamber Efendimiz'den Kur'an ayetleri haricindeki her türlü söz, fiil ve
  takrirlerden oluşmaktadır. Daha kısa ve fıkıh usulü âlimlerinin anlayışına uygun bir
  anlatımla "Sünnet, Allah Resülü'nün söz, fiil ve takrirlerinden ibarettir." Şer'î delillerin
  ikincisi olan sünnetin tarifinde "peygamberlik" kaydı, vazgeçilmez unsurdur. Böylece
  Peygamberimiz'in, peygamberliğinin başlangıcından vefatına kadar, Kur'an dışında
  söylemiş olduğu her söz veya yaptığı her fiil sünnet içinde yerini almış olmaktadır.
  "Peygamber'den sadır olan söz ve fiiller" olarak "sünnet" kavramı ve kapsamı içindedir.
  Sünnetin dini hüküm ve uygulamalarda delil olduğunda bütün Müslümanlar icma
  (topluca kabul) etmişlerdir.

  Kitab'ın Sünnet'e göre üstün olduğu konusunda da bir görüş ayrılığı bulunmamaktadır.
  Zira Kitap, lafız olarak Allah katından indirilmiş, ibadetlerde okunması emredilmiş,
  bütün bir insanlık en küçük süresinin benzerini getirmekten aciz kalmış ilahî bir
  beyandır. Sünnet ise bu vasıflara sahip değildir. Bu açıdan bakıldığı zaman, delillerin
  sıralanmasında sünnet, elbette Kitap'tan sonra gelmektedir. Öte yandan Kur'an'da sünnetin
  hukukî delil olduğunu gösteren ayetler bulunmaktadır.

  Kur’an ve Sünnet birbirinin destekleyicisi, açıklayıcısı ve tamamlayıcısıdır. ‹mam
  Şafiî'nin ifadesiyle Kur'an'ın okunan, sünnetin rivayet olunan vahiy olması, önce bu
  kaynak birliği içindeki iki delil arasında herhangi bir çelişkinin bulunmamasını gerekli
  kılar. Kur’an’daki hükümlere aykırı hiçbir sünnet, bulunmaz.
  Sünnet, Kur'an karşısında üç görev üstlenmiştir: Te'kid (destekleyicici),
  tefsir(yorumlayıcı) ve teşrî'(hüküm koyuculuğu). 3. 3
  İlk Yolcu
  Bayan Üye
  1- Te'kid (destekleyicilik): Sünnet herhangi bir hükme Kur'an gibi delalet eder, yani

  her yönüyle Kur'an'ın hükmüne uygun bir beyanda bulunur. Mesela, "Namazı kılın ve

  zekatı verin", "Ey inananlar, oruç size farz kılındı", "Kabe'ye gitmeye yol bulabilene

  haccetmek Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır" ayetlerinde mutlak olarak ifade

  buyrulan İslam'ın şartlarını bir de "İslam beş temel üzerine kurulmuştur" hadisi, -uygulamaya

  yönelik hiç bir açıklama getirmeksizin- sadece hüküm açısından beyan etmektedir.

  Yine "Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin." Bakara suresi, 188. ayeti ile

  "Hiç bir Müslüman’ın malı, kendi gönül rızası bulunmadan helal olmaz" hadisi tam bir

  uyum içinde aynı manayı ifade etmektedirler. Sünnetin Kur’an hükümlerini destekler

  nitelikteki bu açıklamalar, sünnetin dindeki önemini göstermektedir.  2- Tefsir veya beyan (Açıklayıcılık): Sünnet, Kur'an'da bulunan herhangi bir hükmü

  değişik yönlerden açıklar. Örneğin, imsak vakti için "beyaz iplik siyah iplikten sizin

  için ayırt edilinceye kadar” ( Bakara suresi , 187.) ayetindeki beyaz ve siyah iplikten

  maksadın gündüzün aydınlığı ile gecenin karanlığı olduğunu belirten hadisler ve yine

  "inanıp da imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar" ( En'am Suresi, 82.)

  ayetindeki zulümden kastın, "şirk" olduğunu açıklayan hadis, sünnetin bu özelliğini

  ortaya koymaktadır. Bu sebeple "Sünnet, Kur’an’ın açıklayıcısıdır" denilmiştir.  3- Teşrî (Hüküm koyuculuk): Kur'an'ın herhangi bir hüküm getirmediği konuda

  sünnetin bir hüküm ortaya koyması demektir. Bu konu alimler tarafından tartışılmaktadır.

  Bu görüşler sünnetin tek başına hüküm getireceğinde birleşmektedir. Ancak, Peygamber'in

  tek başına ortaya koyduğu hükmü, doğrudan doğruya Allah'ın yardımına dayanarak

  kendiliğinden mi ortaya koyduğu, yoksa kendisine vahiy mi edildiği, noktasında çeşitli

  görüş ayrılıkları bulunmaktadır.  Sünnetin bir bütün ve kavram olarak bağlayıcılığı kesindir. Peygamber'e uymayı,

  verdiği hükme razı olmayı içeren ayetler, sünnetin Müslümanların hayatındaki etkin ve

  bağlayıcı rolünü ortaya koymaktadır. Ancak Hz. Peygamber'in değişik vasıflarla ortaya

  koyduğu sünnetin bağlayıcılık derecesinin ve çerçevesinin aynı olmadığı da bir gerçektir.

  Bu durumları şöyle açıklamak mümkündür: Risalet, ifta, kaza ve imamet.+ Yorum Gönder
islamın anlaşılmasında sünnetin yeri nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi