Eğitim ve teknoloji birbirini nasıl etkiler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Eğitim ve teknoloji birbirini nasıl etkiler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Eğitim ve teknoloji birbirini nasıl etkiler

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: eğitim ve teknoloji birbirini nasıl etkiler


  eğitim ve teknoloji birbirini nasıl etkileri hakkında bilgi

  2. Giriş  Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır.  Disiplinler arası bir çalışma alanı olan “öğretim teknolojileri” bu incelikleri ortaya çıkarmak ve yaymak amacıyla ortaya çıkmış bir alandır. 2
  3. Temel Kavramlar Bireylerin öğrenmelerine Eğitim neden olan tüm etkinlikler/deneyimler Önceden belirlenmiş öğrenme Öğretim kazanımlarına erişim ve yönlendirme amacı ile bilgi ve etkinliklerin oluşturulması ve iletilmesi Eğitme Acilgerekli olan özel bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlayan öğretim Öğretme Bilgi aktarımı 3
  4. 1.Öğrenme  Öğrenme, bireyin yeni bilgi, becerileri ve tutum kazanmasıdır (Heinic, 2002).  Öğrenme konusu neden önemlidir? • Öğretimin etkinliğinin, yeterliğinin ve çekiciliğinin artırılması için yapılan tüm çalışmalar, temelde daha kalıcı bir öğrenme sağlanması amacıyla yapılmaktadır ve öğrenme konusu bu nedenle önemlidir. 4
  5. 2.Öğrenme Aşamaları  Öğrenme; planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşur. Bu 3 aşama birbiri ile son derece bağımlıdır. 5
  6. 3.Öğretim  Öğretim, bireylerin belirli kazanımları öğrenmeleri için planlanan, kasıtlı ve sistematik olarak uygulanan etkinliklerdir.  Öğrenme kavramıyla birlikte düşünüldüğünde, öğretim bir başkasının değişimi için planlamaları öngörürken, öğrenme daha çok bireysel kazanımları hedeflemektedir. 6
  7. 4. Eğitim  Tıpkı öğrenme gibi, eğitim de bireyin bilgi, beceri ve tutumlarında değişikliğe yol açan istendik değişim sürecidir.  Ancak eğitim kelimesi daha genel kazanımları, içinde bulunulan toplumun beklentilerinin ve kültürünü taşıyan değişiklikleri ifade eder.  Eğitim, öğretimini kapsayan daha genel bir kavramdır. 7
  8. 5. Teknoloji  Teknoloji bilimsel ya da sistematik bilgilerin pratik alanlara sistemli bir şekilde uygulanmasıdır (Heinic ve diğerleri, 1993).  İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir (Simon, 1983). 8
  9. 6.Öğretim Teknolojisi  Öğretimin, eğitimin bir alt kavramı olduğu anlayışına dayalı olarak ve belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir kavramdır. (Alkan, 1995)  Örn. Fen öğretimi teknolojisi 9
  10. 6.Öğretim Teknolojisi (Devam)  Öğretim teknolojisi, konu alanını göz önüne alarak ve bilimsel bilgiye dayalı olarak araç-gereç, yöntem ve tekniklerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecidir.  Öğretim teknolojisi, öğretimin etkililiğini arttırmak için gerçekleştirilen tüm uygulamalardır.  Öğretim Teknolojisi bir konunun öğretimi ile ilgili öğrenmenin kılavuzlanması etkinliğidir. 10
  11. 7.Eğitim Teknolojisi  Genelde eğitime, özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme veya eğitim süreçlerinin işlevsel olarak yapısallaştırılmasıdır.  Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir. (Alkan, 1998) 11
  12. 6.Eğitim Teknolojisi (Devam) “NE” ve “NİÇİN” konularını saptadıktan sonra “NASIL” gerçekleşebileceği konusuyla uğraşmaktır. 12
  13. Eğitim Teknolojisinin Amaçları  Eğitim hizmetlerini daha geniş kitlelere götürmek  Öğretme ve öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirmek  Öğretme ve öğrenme etkinliklerini bireyselleştirmek  Öğretme ve öğrenme ile ilgili uygulama süreçlerini düzenlemek  Eğitim gereksinimlerini ve olanaklarını bilimsel araştırma konusu yapmak 13
  14. Eğitim Teknolojisinin Amaçları (Devam)  Eğitim kurumlarını uygulamalı hale dönüştürmek  Öğretim programlarında sürekliliği sağlamak  Eğitim personelinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak  Çevre faktörlerini düzenlemek ve kontrol etmek  Öğretme - öğrenme süreçlerini öğrenci yeteneklerine uyarlamak  Eğitimle ilgili sorunların çözümünde uygulamaya koymak 14
  15. Etkili Öğrenme ve Öğretme Öğretmen İletişim Öğrenci Ortam Kuram Araç ve Gereç Yöntem ve Teknik Etkili Etkili Öğretme Öğrenme Değerlendirme Öğrenim Kazanımları 15
  16. Eğitim Teknolojisi Kapsamı Kuram Ortam Kazanım Değerlendirme Öğrenci Yöntem ve Öğretmen Araç Teknik Gereç 16
  17. Kuram Davranışçı Bilişsel Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım Yaklaşım Öğrenme Bir davranışın Bellekte Yaşantılar sonucu, gösterilme depolanan bilgide anlamda meydana olasılığındaki meydana gelen gelen değişim değişim değişim Öğrenme Etki-tepki- Dikkat-kodlama- Grup etkinlikleri ve Süreci davranış bellekten geri katılımcı problem çağırma çözme Öğretmenin Dış etkenlerin Bilişsel süreci Örnek olma ve Rolü düzenlenmesi destekleme rehberlik sağlama 17
  18. Kuram Davranışçı Bilişsel Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım Yaklaşım Öğretmenin  Hedeflerin  Yeni bilgiyi  İyi bir problem Görevleri belirlenmesi organize etme durumu yaratma  Öğrenci  Yeni bilgiyi  Grup içinde davranışını mevcut bilgiyle öğrenme yönlendirici ilişkilendirme etkinliklerini ipuçları  Öğrenci düzenleme sağlama dikkatini, bilgiyi  Bilginin oluşma  Öğrenci kodlamasını ve sürecinde örnek davranışını hatırlamasını olma ve rehberlik pekiştirme sağlayıcı yapma etkinlikler sunma 18
  19. Kazanım  Öğrencilerin öğrenim sonucunda kazanmaları beklenen bilgi, beceri ve tutumlar “Öğrenim Kazanımları” olarak ifade edilir.  Öğrenim kazanımları, bilişsel, duyuşsal ve devimsel alanlarda belirlenir.  Hedefe ulaşmak, içeriği düzenlemek, yöntem ve tekniği belirlemek, materyali seçmek, ölçme- değerlendirme yapmak vb. nedenlerle öğrenim kazanımlarının belirlenmesi çok önemlidir. 19
  20. Öğrenci  Tüm öğretim etkinlikleri birer iletişim sürecidir, öğretme-öğrenme sürecinin merkezindeki bireyler ise öğrencilerdir.  Her öğrenci farklıdır, bu nedenle bu farklılıklar göz önüne alınarak ders planları ve etkinlikler yapılmalıdır. (Çoklu Zeka ve Yapılandırmacı Yaklaşım) 20
  21. Yöntem ve Teknik  Sunuş Yoluyla Öğretim  Buluş Yoluyla Öğretim  İşbirliğine Dayalı Öğretim  Problem-Tabanlı Öğretim  Kavram Öğretimi  Tartışma 21
  22. Öğretmen  Etkili bir öğretim ortamı ancak öğretmenin becerileri ile sağlanır.  Sınıf-içinde ve dışında yaşanan tüm öğrenme süreçleri öğretmen tarafından yapılandırılır.  Öğretmenin bilgi, beceri ve tutumları öğretimin etkililiği açısından büyük önem taşır. 22
  23. Araç Gereç  Öğretim ortamında içeriğin aktarılması için kullanılır.  Yansıtılan, yansıtılmayan ve görsel-işitsel olarak farklı türleri vardır.  Öğretimin etkililiğini artırmak açısından önemli rol oynarlar. 23
  24. Ortam  Öğretim ortamı sadece sınıf olarak düşünülmemelidir.  Derslikler, farklı etkinliklerin, yöntem ve tekniklerin uygulanmasına olanak sağlayabilecek şekilde düzenlenmelidir.  Öğretim ortamları düzenlenirken öğrenci sayısı, aydınlanma, sıcaklık vb. değişkenlerde önemli rol oynar. 24
  25. Değerlendirme  Öğretme-öğrenme sürecinde yer alan tüm faktörler değerlendirilebilir.  Değerlendirmenin amacına uygun olması için öğrenim kazanımları ile tutarlılık göstermesi gerekir.  Öğretmen başarısı, öğrenci başarısı, öğretim ortamı, kullanılan araç-gereç ve materyaller, ders planları gibi değişkenler değerlendirilebilir.  Genel olarak “süreç” ve “ürün” değerlendirme şeklinde gerçekleşir. 25
  26. Eğitim Teknolojisinde Gelişim (Geleneksel Öğretim Ortamı) Çağdaş Eğitim Gereksinimleri 26
  27. Sorunlar  Karşılanamayan eğitim talepleri  Kalabalık sınıflar  Öğretmensiz okullar  Yeni teknolojiye rağmen geleneksel süreçleri kullanma  Mali kaynak yetersizliği  Yetersiz araç-gereç ve tesis  Olanak eşitliği yönünden dengesiz dağılım 27
  28. Eğitim Teknolojisinde Gelişim (Bilgi ve Ġletişim Teknolojileri) Öğrenme Kavramı Açısından Aşama Adı İşlev Ürün 1960-1970 Bilgiyi Algoritmik Programlı Davranışçı Öğrenme Düzenleme Öğretim Kavramı 1970-1980 Öğrenmede deneyimi Öğrenme Bilişsel Öğrenme zihinsel süreçlerde süreçleri tasarımı Kavramı yeniden yapılandırma 1980-1990 Öğrencinin Ön bilgilerle yeni bilgiyi Yapılandırmacı anlamı bütünleştirme Öğrenme Kavramı yapılaştırması 28
  29. Çağdaş Eğitimde Gelişmeler Geleneksel Eğitim Öğrenme-öğretme Eğitimde Yeni Kalıplarının Süreçlerinde Yeni Teknolojiler Değişimi Kavramlar Tesis Yaratıcılık TV Organizasyon Keşfetme Programlı Öğretim Öğrenme Stratejileri İçten güdülenme Teknolojik Sistemler Öğretmen İşlevi Problem çözme BDE Öğrenci İşlevi Kritik düşünme Uzaktan Eğitim Yetenek çeşitliliği E-Öğrenme 29
  30. OLANAKLAR  Birinci Kaynaktan Bilgi  Fırsat Eşitliği  Çeşitlilik  Kalite  Yaratıcılık  Bireysel Öğrenme  Üretken Eğitim  Hızlı Öğrenme 30
  31. Eğitim Teknolojisi Alanındaki Sorunlar 1. Teknolojinin olası kullanılma olanaklarını araştırma ve bulguları yayma 2. Gerekli personeli yetiştirmek 3. Uygulamaya geçebilmek 31
  32. Düşünelim - Tartışalım...  Eğitim ve Teknoloji birbirlerini nasıl etkilemektedir?  Bilgi çağının öğrencisini nasıl tanımlarsınız?  Bilgi çağının öğretmenini nasıl tanımlarsınız?  Eğitim Teknolojisini nasıl tanımlarsınız?  Etkili öğretim için dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?  Öğretme-öğrenme sürecindeki en önemli değişken(ler) nedir? 32+ Yorum Gönder
egtim ve teknoloji bir birlerin nasil etkilet,  eğitim ve teknoloji birbirini nasıl etkiler,  eğitim ve teknoloji birbirini nasıl etkilemektedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi