İl özel idaresinin görevi nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İl özel idaresinin görevi nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İl özel idaresinin görevi nelerdir

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: il özel idaresinin görevi nelerdir
  il özel idaresinin görevi nelerdir hakkında bilgi  İl özel idaressinin başı Validir organları encümen ve il genel meclisidir. İl genel meclisi üyeleri seçimle iş başına gelir aynen belediye meclislerinin seçimi gibidir Görevi ise il çapında yerel hizmetleri yerine getirmektir özellikle büyükşehir belediyelerinin bulunmadığı illerde daha fonksiyoneldir yani hizmetlerini daha iyi hissedersin personelinin büyük çoğunluğu Devlet memurudur.

  Detay

  1- Özel idarelerin Görev Yetki ve sorumlulukları

  Özel İdareler mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla ;
  A) Sağlık ,Tarım ,Sanayi ve Ticaret, ilin çevre düzeni planı,bayındırlık ve iskan, toprağın korunması,erozyonun önlenmesi,,sosyal hizmet ve yardımlar,yoksullara mikro kredi verilmesi,çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları,ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini,binalarının yapım,bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetler,
  B) İmar,yol,su,kanalizasyon,katı atık,çevre,acil yardım ve kurtarma,kültür,turizm,gençlik ve spor,orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma,park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir.

  İl Özel İdarelerinin Yetkileri ve İmtiyazları
  A) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için her türlü faaliyette bulunmak ,gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
  B) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak,emir vermek,yasak koymak, uygulamak,kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
  C)Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ,taşınır ve taşınmaz malları almak,satmak,kiralamak ve kiraya vermek,,takas etmek,bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
  D) Borç almak ve bağış kabul etmek.
  E) Vergi,resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 25.000,00 YTL kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
  F) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi,resim,ve harçların tarh,tahakkuk ve tahsilini yapmak.
  G) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
  Özel İdarelerin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

  2- İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI

  1-İl Genel Meclisi
  2-İl Encümeni
  3-Vali

  Vali Özel İdarenin başı ve amiri itasıdır.İlde Valinin sahip olduğu yetkilere ilçelerde Kaymakam Vali adına yetki ve salahiyete haizdir.
  İlçe Özel İdare Müdürü Vali ve Kaymakam adına Özel İdarenin işlerini yürütmekle mükelleftir.
  İlçemizde iki adet İl Genel Meclis üyemiz bulunmaktadır.

  3- PERSONEL DURUMU
  Müdürlüğümüzde 1 adet İlçe Özel İdare Müdürü,1 adet işçi statüsünde çalıştırılan hizmetli bulunmaktadır.

  4- MÜLKLER VE GELİRLER
  1 Adet Kaymakam evi kira geliri,7 daireli lojman binası kira geliri,TC.Ziraat Bankası Cari hesabı yıl sonu faiz geliri,Emlak vergisi % 10 Kültür Varlıkları Koruma payı

  5- KUM OCAKLARININ DURUMU
  Çoruh nehri üzerinde bir adet Pazaryolu Belediyesi adına ruhsatlı kum ocağı bulunmaktadır.Mevcut Kum ocağı Ağustos 2005 yılından itibaren 5 yıllığına Pazaryolu Belediyesi adına kiralanmıştır.

  6- 2006 YILINDA YAPILAN İŞLER
  Müdürlüğümüz 2006 yılı içerisinde Muhtar Maaşları ,Memur Maaşları,İşçi Ücretleri ,Milli Eğitim Müdürlüğü ödenekleri ve Kaymaklık ödeneklerini yılı içerisinde tediyesi yapılarak hak sahiplerine ödenmiştir.2006 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüzün 341.939,55 YTL bütçe gideri olmuştur.

  7- DENETİM
  Müdürlüğümüzün 2006 yılı İl Özel İdaresi Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin Vezne ve Ambarların Kontrolü başlıklı453.maddesi gereğince,İlçe Özel İdare Müdürlüğümüzün kasa,vezne ve ambarlarında bulunan para,menkul kıymetler ve teminat mektubu gibi değerlerin 2006 mali yılı son gün itibariyle denetimi yapılmıştır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi