Allahın Adları Nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Allahın Adları Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Allahın Adları Nelerdir

  Allahın Adları Hakkında Bilgi


  1.1. allah: her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.
  2. er-rahman: dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren,ihsan eden.
  3. er-rahim: ahirette, müminlere acıyan.
  4. el-melik: yaratıcı, kainatın sahibi.
  5. el-kuddus: her noksanlıktan uzak.
  6. es-selam: her tehlikeden selamete çıkaran.
  7. el-mümin: iman nurunu veren.
  8. el-müheymin: her şeyi görüp gözeten.
  9. el-aziz: mutlak galip, karşı gelinemez.
  10.el-cebbar: dilediğini yapan ve yaptıran.
  11.el-mütekebbir: büyüklükte eşi yok.
  12.el-halık: yaratan, yoktan var eden.
  13.el-bari: her şeyi kusursuz yaratan.
  14.el-musavvir: varlıklara sûret eden. onları birbirinden ayıran özellikte yaratan.
  15.el-gaffar: günahları mağfiret eden.
  16.el-kahhar: her istediğini yapacak güçte.
  17.el-vehhab: karşılıksız nimet veren.
  18.er-razzâk: her varlığın rızkını veren.
  19.el-fettah: her türlü sıkıntıları gideren.
  20.el-alim: gizli açık, geçmiş, gelecek her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.
  21.el-kabıd: rızıkları daraltan, ruhları alan.
  22.el-basıt: rızıkları genişleten, ruhları veren.
  23.el-hafıd: kafir ve facirleri alçaltan.
  24.er-rafi: şeref verip yükselten.
  25.el-mu'ız: dilediğini aziz eden.
  26.el-müzil: dilediğini zillete düşüren.
  27.es-semi: mükemmel işiten.
  28.el-basir: gizli açık, her şeyi iyi gören.
  29.el-hakem: mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran.
  30.el-adl: mutlak adil, yerli yerinde yapan.
  31.el-latif: lütfeden, her şeye vakıf.
  32.el-habir: her şeyden haberdar.
  33.el-halim: cezada acele etmeyen, hilm sahibi.
  34.el-azim: büyüklükte benzeri yok.
  35.el-gafur: affı, mağfireti bol.
  36.eş-şekur: az amele, çok sevap veren.
  37.el-ali: yüceler yücesi.
  38.el-kebir: büyüklükte benzeri yok.
  39.el-hafiz: her şeyi koruyucu olan.
  40.el-mukit: her çeşit rızkı yaratan.
  41.el-hasib: kulların hesabını en iyi gören.
  42.el-celil: celal ve azamet sahibi.
  43.el-kerim: keremi bol, karşılıksız veren.
  44.er-rakib: her varlığı her an gözeten.
  45.el-mucib: duaları kabul eden.
  46.el-vasi: rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.
  47.el-hakim: her şeyi hikmetle yaratan
  48.el-vedud: iyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. sevgiye layık olan.
  49.el-mecid: zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz.
  50.el-ba'is: peygamber gönderen, meşherde ölüleri dirilten.
  51.el-şehid: her an her yerde hazır ve nazır.
  52.el-hak: varlığı değişmeden duran. var olan, hakkı ortaya çıkaran.
  53.el-vekil: kulların işlerini bitiren.
  54.el-kavi: kudreti en üstün ve hiç azalmaz.
  55.el-metin: kuvvet ve kudret benbaı.
  56.el-veli: müminleri seven, yardım eden.
  57.el-hamid: hamd ve senaya layık.
  58.el-muhsi: varlıkların sayısını bilen.
  59.el-mübdi: maddesiz, örneksiz yaratan.
  60.el-mu'id: yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.
  61.el-muhyi: mahluklara can veren.
  62.el-mümit: her canlıya ölümü tattıran.
  63.el-hayy: ezeli ve ebedi bir hayat ile diri.
  64.el-kayyum: zatı ile kaim, mahlukları varlıkta durduran.
  65.el-vacid: hiçbir şey kendine gizli değil.
  66.el-macid: keremi, ihsanı bol olan.
  67.el-vahid: zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.
  68.es-samed: hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.
  69.el-kadir: kudret sahibi, dilediğini yapan.
  70.el-muktedir: dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan, kudret sahibi.
  71.el-mukaddim: şerefte birini öne alan.
  72.el-muahhir: dilediklerini tehir eden.
  73.el-evvel: ezeli, varlığının başlangıcı yok.
  74.el-ahir: ebedi, varlığının sonu yok.
  75.ez-zahir: yarattıkları ile varlığı açık.
  76.el-batın: aklın tasavvurundan örtülü.
  77.el-vali: bütün kainatı idare eden.
  78.el-müteali: son derece yüce.
  79.el-ber: iyilik ve ihsanı bol.
  80.et-tevvab: tevbeleri kabul eden.
  81.el-müntekım: asilere ceza veren.
  82.el-afüvv: affı çok, günahları yok eden.
  83.er-rauf: çok merhamet eden, şefkatli.
  84.malik-ül mülk: mülkünde hakim.
  85.zül-celali vel ikram: celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
  86.el-muksıt: mazlumların hakkını alıcı.
  87.el-cami: iki zıddı bir arada bulunduran.
  88.el-gani: ihtiyaçsız. her şey ona muhtaç.
  89.el-mugni: ihtiyaç gören, fazlıyla doyuran.
  90.el-mani: dilemediklerine mani olan.
  91.ed-dar: elem, zarar verenleri yaratan.
  92.en-nafi: menfaat veren şeyleri yaratan.
  93.en-nur: zatı açık ve alemleri nurlandıran.
  94.el-hadi: hidayet veren.
  95.el-bedi: misalsiz, örneksiz yaratan.
  96.el-baki: varlığı ebedi olan.
  97.el-varis: her şeyin asıl sahibi olan.
  98.er-reşid: irşada muhtaç olmayan.
  99.es-sabur: ceza vermede, acele etmez.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi