Hayır işlemek ile ilgili Hadisler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Hayır işlemek ile ilgili Hadisler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  Asya
  Bayan Üye

  Cevap: Hayırda yarışmak ile ilgili hadisi şerifler


  87. Ebu Hüreyre'den (r.a) rivayet edildiğine göre, RasûlüİIah (s.a) şöy*le buyurmuştur: "Hayırlı işler yapmakta acele ediniz! Yakında karanlık ge*ce parçaları gibi fitneler olacaktır. Kişi mü'min olarak sabahlar, kâfir ola*rak geceler, yine mümin olarak geceler, kâfir olarak sabahlar. Çünkü dünya malı karşılığında dinini satar". (Müslim rivayet etmiştir).[236]

  [235] İmam Nevevi, Riyaz’üs-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi, İslamoğlu Yayıncılık: 1/219.
  [236] Müslim; KitAb'ul-Iman, 118, Ahmed b. Hanbcl; 2/304, 5/523 ve Tırmizi; 2195
  İmam Nevevi, Riyaz’üs-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi, İslamoğlu Yayıncılık: 1/220.


  "Beş şeyden önce, beş şeyi ganimet bil! ihtiyarlığından önce gençliği*nin, hastalığından Önce sağlığının, fakirliğinden önce zenginliğinin, meşgu*liyetinden önce boş vaktinin, ölümünden önce hayatının" hadisinde de ol*duğu gibi engeller çıkmadan önce amel-i salİh işienmelidİr.

  Fitneler üst üste gelirse, kalbi ifsad eder ve onda katılık ve gaflet oluş*turur ki bu da kişinin nifaka ve küfre girmesine sebep olabilir.

  Müslüman kardeşinin malını gasbetmesi veya helâl sayması, faizi, al*datmayı ve buna benzer haramları helal sayması veya küçümsemesi, kişinin küfre girmesi için yeterlidir.

  Hadisten çıkarılan hükümler şunlardır:

  Dine bağlılık farzdır. Herhangi bir engel çıkmadan önce salih amelleri işlemekte acele edilmelidir. Çünkü Ahir zamanda peşipeşine dalâlete iten fit*neler zuhur edecektir.[237]  İmam Nevevi, Riyaz’üs-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi, İslamoğlu Yayıncılık: 1/220.  88. Ebu Sirvea Ukbe b. el-Hâris (r.a) şöyle anlatır:

  Medine'de Hz. Peygamber'in (s.a) arkasında ikindi namazını kılmıştım. Selam verdikten sonra hemen ayağa kalkarak, cemaatin omuzları üzerinden atlayıp, zevcelerinden birinin evine gitti. Halk, onun acele kalkıp gitmesin*den endişe etti. Bir müddet sonra çıkıp geldi. Onun çabuk hareketi karşısın*da halkın şaşırdığını görünce şöyle buyurdu: "Evimizde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Bunun beni Allah'a yönelmekten alıkoymasın*dan hoşlanmadım da onun hemen dağıtılmasını emrettim". (Buhâri rivayet etmiştir).[238]  BuhSiî; Kitâb'ul-Ezân, Ahmed b. Hanbel; 4/8, 384
  İmam Nevevi, Riyaz’üs-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi, İslamoğlu Yayıncılık: 1/221.
  Buhâri'nİn diğer bir rivayeti ise şöyledir: "Evde sadaka olarak ve*rilecek altın veya gümüş bırakmıştım. Onun gece yanımda kalmasını hoş görmedim".

  Ebu Sirvea ve kardeşi Ukbe, Mekke'nin fethinde müslüman olmuşlar*dır. Buhârî Ebu Sirvea'dan üç hadis rivayet etmiştir. Rasûlüllah'ın (s.a) ace*le etmeden yürümesi âdeti iken, hızlı hızlı yürüdüğünü sahabîler görünce ken*dilerine bir musibetin gelmesinden endişe etmişlerdir. Rasûlüllah'ın (s.a) ev*de olan bir miktar altını "Namazda iken hatırladım" buyurduğu da rivayet edilmiştir. Peygamberimiz onları düşünerek Allah'a yönelmekten geri kal*mayı hoş karşılamamıştır. Bazıları da; "Dağıtılacak zekâtın geciktirilmesi, kişiyi kıyamet günü hesap için geride bırakmaya sebep olur" demişlerdir.

  Hadisten çıkarılan hükümler şunlardır: Kalbi, Allah'tan alıkoyan şeylerden ayıklayıp temizlemek, hayırlı işler*de acele etmek müstehaptır. Doğrudan zekâtım verebilecek kudrete sahip olan kimse, vekil tayin edebilir.[239]

  İmam Nevevi, Riyaz’üs-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi, İslamoğlu Yayıncılık: 1/221.


  89. Câbir'in (r.a) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Bir adam Uhud har*binin olduğu gün Nebi'ye (r-a) "Eğer Allah yolunda öldürütürsem, nerede olurum"dedi. Rasûlülİah: "Cennet'te (olursun)'*buyurdu. Adam elindeki hurma tanelerini attı. Sonra şehid oluncaya kadar savaştı". (Buhârî ve Müslim rivayet etmişlerdir)[240]  Buharî; Kîtul-Megâzi. Müslim; Kıtâb'ut-tmflre, 1899, Ahmed b. Hınbel; 3/308
  İmam Nevevi, Riyaz’üs-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi, İslamoğlu Yayıncılık: 1/222.
+ Yorum Gönder
hayır işlemek ile ilgili hadisler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi