Yaratılışın Gayesiyle İlgili Hadisler - Yaratılışın Gayesi Hakkında Hadisler

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Yaratılışın Gayesiyle İlgili Hadisler - Yaratılışın Gayesi Hakkında Hadisler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  Yaratılışın Gayesiyle İlgili Hadisler - Yaratılışın Gayesi Hakkında Hadisler

  Reklam  Yaratılışın Gayesiyle İlgili Hadisler - Yaratılışın Gayesi Hakkında Hadisler

  Forum Alev
  Yaratılışın Gayesiyle İlgili Hadisler - Yaratılışın Gayesi Hakkında Hadisler


  Yaratılışın gayesi: Allah’ı bilmek ve O’nu ibadetlerle birlemektir. Bu hususta Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  “Allah’tan gayrı ilah olmadığını bil...”

  Muhammed: 19

  “Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım.”

  Zâriyât: 56

  “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları eğlenmek için yaratmadık, onları gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.”

  Duhân: 38, 39

  Zâriyât suresi 56. ayette ifade edilen gerçek sebep Allah’a kulluk olduğu kesindir.

  “Allah gökleri ve yeri gerçek olarak yarattı, ta ki her nefis kazandığının karşılığını alsın. Onlara haksızlık edilmez.” Casiye: 22 ayetinde de “her nefsin kazandığı...” ifadesi kişinin kulluk edip etmemekle ilgili, kazandığı sevap veya günahı olduğuna şüphe yoktur. Dolayısıyla kula gerekli olan, fıtratına uygun hareket edip Allah’a karşı ubudiyetini hakkıyla yerine getirmesidir. Çünkü Allahu Teâlâ kuşların fıtratına uçma, balıkların fıtratına suda yaşama ve yüzme özelliği verdiği gibi insan ve cinlerin fıtratına da ibadet etme özelliği vermiştir. Bu onlardan kaçınılmaz meydana gelecektir. Bu nedenle onların bazısı Allah’a kulluk ederken diğer bazısı da ağaç, taş, kendi hevası vb. Allah’tan gayrı şeylere kulluk etmektedir. Bu tapınmaların yaklaşık hepsine Kur’an’dan delil bulmak mümkündür:

  “İbrahim dedi ki: Elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de, yaptığınız (bu şeyler)i de Allah yaratmıştır.”

  Sâffât: 95, 96

  “O gün, onların hepsini mahşerde toplar sonra meleklere: Bunlar size mi tapıyorlardı? deriz. (Melekler): ‘Seni tesbih ve tenzih ederiz. Bizim velimiz sensin onlar değildir. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Çokları onlara iman ediyorlardı’ derler.”

  Sebe: 40

  “Heva ve hevesini ilah edinen kimseyi gördün mü, onun üstüne sen mi bekçi olacaksın?”

  Furkan: 43

  Yukarıda ifade edildiği gibi Allahu Teâlâ cin ve insanları kendisine kulluk etsin diye yaratmış ve kulluğu onların fıtratlarına bir özellik olarak nakşetmiştir. Bunun akabinde onlardan fıtratlarının gereği kulluğu yerine getirmeleri için de mîsak almıştır:

  “Rabb’in Âdem oğullarından, bellerinden zürriyetlerini almış ve: Ben sizin Rabb’iniz değil miyim? diye onları kendilerine şahit tutmuştu evet buna şahidiz dediler. Kıyamet günü, biz bundan habersizdik demeyesiniz.”

  A’raf: 172

  Allah, cin ve insanlardan istediği kulluğu onlara izah edip göstermek için rasuller göndermiş ve kitaplar indirmiştir. Dünya ve ahiretin yaratılışı, kıyametin kopuşu, amel defterlerinin düzenlenmesi, sırat köprüsünün ve terazinin kuruluşu gibi şeylerin hepsi, yapmakla mükellef olduğumuz bu kulluk içindir. Dolayısıyla kulun ilk öğreneceği kulluğunu gerçekleştireceği şeylerdir. Ancak bu mîsak, kulun ehli cennet veya ehli nar olması için yeterli değildir.
  İmanın Rükünleri

  Allahu Teâlâ Kitabında şöyle buyuruyor:

  “Rasul, Rabb’inden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve rasullerine iman ettiler.”

  Bakara: 285

  “Ey iman edenler, Allah’a, Rasulüne, Rasulüne indirdiği Kitaba ve daha önce indirmiş olduğu kitaplara iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü inkâr ederse o, uzak bir sapıklığa düşmüştür.”

  Nisâ: 136

  “Yüzlerinizi doğu ve batıya çevirmeniz birr (iyilik) değildir. Asıl birr: Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve rasullere iman eden kimsenin biridir.”

  Bakara: 177

  “Biz her şeyi bir kadere göre yarattık.”

  Kamer: 49

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “İman: Allah’a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe iman etmen ve bir de kadere; hayrına ve şerrine iman etmendir.”

  Müslim: 8/1

  Mezkur ayet ve hadislerle zikredilen bu altı mesele imanın usûlleridir. Bu usuller, rasullerin gönderilme ve kitapların indirilme sebepleridir. Bu usullere Kur’an ve Sahih Sünnet çerçevesi altında iman etmeden hiç kimsenin imanı sahih olmaz. Bu usûllerden bir usûlü inkâr eden kimse iman dairesinden dışarı çıkar ve kâfirlerden olur. 2. 2
  BAKİYE
  Bayan Üye

  Cevap: Yaratılışın Gayesiyle İlgili Hadisler - Yaratılışın Gayesi Hakkında Hadisler

  Reklam  insanların ve diğer canlıların neden yaratıldığını açıklayan ayeti kerimeler olduğu gibi hadisi şerifler de bulunmaktadır. İnsanların akıllarında soru işareti kalmasını engelleyecek hadisi şerifler hayatımızın gayesini açıklamaktadır.+ Yorum Gönder
yaratılış ile ilgili hadisler,  yaratılış gayesi ile ilgili hadisler,  kulluk ile ilgili hadisler,  insanın yaratılışı ile ilgili hadisi şerifler,  Insanın yaratılışı ile ilgili hadisler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi